Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 35 (datum mededeling 31 augustus 2000) Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen
* Bekendmaking APV

* Open monumentendag 2000

* Werkzaamheden Wakkerendijk
* Vacatures
Medewerker bouw- en woningtoezicht m/v
Beheerder jongerencentrum UTOPIA
* Uw pand op de juiste waarde geschat
* Opslag van materialen in de polder
* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 35

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen
- Meentweg 49, plaatsen dakkapellen.
- Simonsveen 46, plaatsen fietsenhok.
- Torenzicht 104, bouwen bijgebouw.
- Wakkerendijk 194, vergroten berging.
- Willemserf 31, bouwen schuur.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen
- Maalderij 3, een Conifeer.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met het besluit kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan
- Raadhuislaan 66, bouwen overkapping.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 1 september 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Bestemmingsplan Eembrugge onherroepelijk
Op 21 augustus 2000 heeft de Raad van State het beroep dat was ingesteld tegen onderdelen van het bestemmingsplan Eembrugge, dat op 29 juni 1998 door de gemeenteraad was vastgesteld, ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan omvat het zuid-oostelijke deel van Eemnes en wordt begrensd door de Kerkeweg, de Geerenweg en de gemeentegrens met Baarn.

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de sector VROM van het gemeentehuis. Staatscourant d.d. 31 augustus 2000

Bekendmaking

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 5.1.2.a van de APV Eemnes Burgemeester en wethouders van Eemnes;
gelet op het bepaalde in artikel 5.1.2 a van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes, waarin is bepaald dat ons college wegen of weggedeelten kan aanwijzen waar het verboden is voertuigen te parkeren met het kennelijke doel de voertuigen te koop aan te bieden of te verhandelen;

besluiten:

aan te wijzen de volgende wegen en weggedeelten van de gemeente waar artikel 5.1.2 a. van de APV Eemnes van kracht is:
1) De Braadkamp

2) Hasselaarlaan (De Hilt)

3) Torenzicht

4) Eemhof

5) Zuidersingel 2/4 (Kringloopwinkel/gemeentewerf)
6) Vlierberg

7) Rozenbottelberg

8) Bramenberg

9) walnootberg

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2000.

Open monumentendag 2000

Op zaterdag 9 september a.s. vindt de jaarlijkse monumentendag plaats.

Het landelijk thema is dit jaar "Nederland waterstaat" Van 10.00 uur tot 17.00 uur zullen geopend zijn:

Oudheidkamer
Historische Kring Eemnes Raadhuislaan 2a
Tevens het CENTRAAL INFORMATIEPUNT op die dag.

tip:
bezoek hier ook de tentoonstelling "Zicht op Eemnes", afbeeldingen, prenten, tekeningen van Eemnes in de vorige eeuwen

Gemaal/'t sluisje
einde Vaartsteeg

tip:
maak vanaf hier eens een fietstochtje langs de Eem naar het pontje van Eemdijk (met 'aansluiting' op de monumentenroute van de VVV Bunschoten-Spakenburg)

Ook de kerken stellen dit jaar hun deuren weer open: Nicolaaskerk NH Kerk Eemnes-buiten Kerkstraat 16 Sint Pieterskerk NH Kerk Eemnes-binnen Wakkerendijk 49 (het 'dikke torentje')
Sint Nicolaaskerk RK Kerk Wakkerendijk 58

De opening van de dag, door wethouder mevrouw J.M.G. Aarsen-Wolters, zal plaatsvinden rond 10.00 uur bij de Oudheidkamer. voor algemene informatie vooraf: gemeentehuis Eemnes 035 539 06 11

Voor gedetailleerde en up-to-date informatie kunt u het internet raadplegen: www.openmonumentendag.nl
Hier vindt u een overzicht van alle gemeenten die aan Open Monumenten Dag meedoen met een korte beschrijving van de programma's
Werkzaamheden Wakkerendijk

Vanaf 21 augustus aanstaande zal Hogenbirk Wegenbouw beginnen met de volgende fase van het project Oude Haven en wel de fase van de reconstructie van de Wakkerendijk.

Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd in een periode van totaal 5 weken.

Tijdens de eerste 4 weken worden door Hogenbirk de trottoirs en de parkeerplaatsen aangepakt en een rijbaan over een lengte van maximaal 100 meter worden afgezet. Het tegemoetkomende verkeer zal in deze periode op elkaar moeten wachten.
Alle woningen en bedrijven langs het betreffende deel van de Wakkerendijk zullen bereikbaar blijven.

De vijfde week zal de Wakkerendijk tijdens asfalteringswerkzaamheden tussen de Raadhuislaan en de Meentweg volledig worden afgezet.

Het doorgaande verkeer zal zoveel mogelijk omgeleid worden via de snelweg en het plaatselijke verkeer kan via de Raadhuislaan en de Jhr C. Roelllaan zijn doorgang vinden. Alleen op de laatste dag zal ook deze laatste mogelijkheid gestremd zijn.

De exacte data van de verschillende fases zullen op borden terplaatse kenbaar worden gemaakt.

Vacatures

Medewerker bouw- en woningtoezicht m/v

De komende jaren zijn er interessante en leuke projecten zoals: · bouwen van een nieuw gemeentehuis
· ontwikkelen van een dorpscentrum
· aanleggen van een woonwijk van 175 woningen
· realiseren van een clusterschool

Wil jij een steentje bijdragen aan het realiseren van dergelijke projecten?
dan is dit HET MOMENT om te reageren want wij zoeken een:

medewerker Bouw- en Woningtoezicht m/v (36 uur)

Wat verwachten wij van je?
· coördineren van alle bouwplannen
· behandelen van schetsplannen en bouwplannen
· aanspreekpunt voor de welstandscommissie en de Woonadviescommissie. · verlenen van sloopvergunningen, gebruiksvergunningen, reclamevergunningen en aanlegvergunningen.
· zorgdragen voor beheer en onderhoud van een aantal gemeentelijke gebouwen
· monumentenzorg.
· ondersteunen bij andere taken van de sector, met name op het milieugebied.

Het profiel
· relevante en afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur HTS bouwkunde
· aanvullende opleidingen (bijvoorbeeld BWT I en II) · enige ervaring in genoemde werkzaamheden.
· zowel zelfstandig als in teamverband werken
· een flexibele en klantgerichte instelling
· zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken.

Ons aanbod
· een salaris van maximaal 80.000,-.
· een dynamische en ambitieuze organisatie
· goede arbeidsvoorwaarden, zoals variabele werktijden, betaald ouderschapsverlof, mogelijkheid tot aan- en verkoop van vakantiedagen, collectieve (aanvullende) verzekeringen.

Meer weten en reageren
Enthousiast geworden?
Schriftelijke reacties kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. E-mailen kan uiteraard ook: (pdi@eemnes.nl)
klik

Heb je vragen of wil je eerst meer weten dan kun je contact opnemen met Huub de Jong, seniormedewerker VROM of met Peter van Dijk, hoofd van de sector VROM
(035-5390611).

De gemeente Eemnes streeft ernaar meer leden van minderheidsgroeperingen in dienst te nemen. Zij worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Beheerder jongerencentrum UTOPIA

Stichting 'De Singel' zoekt voor de uitvoering van het beheer in het jongerencentrum UTOPIA, een van de onderdelen van het jeugdwerk in Eemnes,:

een beheerder

Taken
* Toezicht op het gebruik van het jongerencentrum * Verrichten van eenvoudige reparaties
* Verrichten van de inkopen ten behoeve van de exploitatie van de bar
* Het draaien van bardiensten
* Het verrichten van de financiële administratie van de bar * Verrichten van lichte administratieve werkzaamheden * Begeleiden en aansturen van vrijwilligers

Functie eisen
* Kunnen omgaan met de bezoekersgroep, jeugdigen van 10 - 25 jaar * Kunnen leggen en onderhouden van sociale contacten * Organisatorisch inzicht
* Enig financieel inzicht
* Technische onderhoudskennis en vaardigheid

Opleidingsindicatie
* Minimum LBO dan wel vergelijkbaar niveau

Salarisschaal
* 14 - 23 CAO welzijnswerk

Aanstelling
* Minimaal 20 uur per week, maximaal 30 uur per week (onder meer 3 avonden)

Wij bieden
* Een uitdagende job
* Ondersteuning en begeleiding
* Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 5 september a.s. in bezit te zijn van het Bestuur van Stichting 'De Singel', Postbus 30, 3755 ZG Eemnes. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer J. de Bruijn, Gemeentehuis Eemnes, telefoon 035 - 5390676.

Uw pand op de juiste waarde geschat

Algemeen
De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) trad op 1 januari 1995 in werking. Op grond van deze wet moet de gemeente iedere vier jaar alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond binnen het grondgebied van de gemeente taxeren. De resultaten daarvan worden door de gemeente zelf gebruikt, maar de uitkomsten worden ook verstrekt aan het Waterschap en de Belastingdienst. Het eerste WOZ-tijdvak loopt van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000, met als peildatum 1 januari 1995*. De volgende peildatum ligt vier jaar later, dus op 1 januari 1999. Dan moeten alle onroerende zaken opnieuw gewaardeerd zijn; de taxaties daarvoor vinden in 2000 plaats. Dit jaar wordt dus bekeken wat bijvoorbeeld een huis waard was op de peildatum. De uitkomsten daarvan worden gebruikt in het tweede WOZ-tijdvak dat loopt van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004.
* Omdat de gemeente Eemnes toen recentelijk - per 01.01.94 - de onroerende zaken had getaxeerd, mocht de gemeente uitgaan van deze eerdere waardepeildatum in plaats van 01.01.95.

Het taxatieproces
Aan de taxatie is een uitgebreide marktanalyse vooraf gegaan en aan de hand daarvan is een referentiestelsel gemaakt. In 1999 zijn ruim 100 woningen door een taxateur bezocht.
Het referentiestelsel is een boekwerk waarin de verkochte panden zodanig zijn gedocumenteerd (= ingedeeld in groepen), dat deze transacties met de niet-verkochte woningen in de gemeente vergeleken kunnen worden. In dit referentiestelsel zijn voornamelijk woningen opgenomen die rond de waardepeildatum (1 januari 1999) zijn verkocht. Voor de niet-woningen (o.a. winkels, kantoren, industrie, scholen) wordt gekeken naar verkoopprijzen, huurprijzen en bouwkosten. Daarmee heeft de gemeente permanent inzicht in de markt van woningen en niet-woningen. Alle woningen, zowel de eigen woningen als huurwoningen, moeten getaxeerd worden alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar waren voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen.
Dankzij het referentiestelsel kan voor veel woningen de nieuwe WOZ-waarde worden bepaald zonder dat het nodig is de woning van binnen te bekijken. Deze werkwijze kan echter niet in alle gevallen gevolgd worden en is het dus mogelijk dat de taxateur u vraagt of hij de woning van binnen mag bekijken. Ook ten aanzien van huurwoningen kan dit het geval zijn.
U bent overigens niet verplicht de taxateur binnen te laten, maar voor de voortgang en zorgvuldigheid van het taxatieproces is het van belang dat hij in staat wordt gesteld uw pand op te nemen. Met het oog hierop wordt dus wel om uw medewerking gevraagd. Voor alle duidelijkheid: het gaat de taxateur om het pand en niet om uw inboedel!

Wanneer uw pand volgens de taxateur van binnen bekeken moet worden en hij treft u niet thuis, dan benadert hij u in een later stadium om een afspraak te maken. De opdracht voor het uitvoeren van de taxaties is verstrekt aan het bureau WOZTAX consultancy te Hillegom. Dit bureau maakt gebruik van vakbekwame taxateurs, die uiteraard in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Daar mag u trouwens gerust naar vragen.

Wat heeft invloed op de waarde?
Bij de taxatie wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met: - de ligging van het pand, de buurt waarin het pand ligt - de grootte van het pand
- de grootte van het perceel
- het soort pand (flat, met of zonder lift, boven- of benedenverdieping, tussenwoning, hoekwoning, vrijstaand) - zijn er belangrijke bijgebouwen aanwezig (bijvoorbeeld garage, carport, berging/schuur)
- zijn er bijzondere kenmerken aanwezig, waardoor het pand afwijkt van de meest vergelijkbare panden (bijvoorbeeld dakkapel, serre, uitbouw, dubbel glas)
- zijn er bijzondere omstandigheden die van belang zijn voor de waarde (bijvoorbeeld bodemverontreiniging, rijksmonument, achterstallig onderhoud).

Gevolgen taxatie
De nieuwe taxatiewaarde wordt in het begin van het jaar 2001 bij 'WOZ-beschikking' aan u meegedeeld. De WOZ-beschikking is dus geen aanslag, maar geeft de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 1999 aan. Deze waarde wordt dus gebruikt voor de belastingheffing over de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004.
Over de wijze waarop de waarde is bepaald kunt u bij de gemeente informatie opvragen. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde kunt u daar bezwaar tegen maken. De nieuwe vastgestelde waarde heeft gevolgen voor de heffing van diverse belastingen, want het is duidelijk dat er in de periode tussen de beide waardepeildata (01.01.94 en 01.01.99) sprake is van een (forse) stijging van de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde. Het is niet de bedoeling van de gemeente om door de waardestijging meer belastingopbrengsten te verkrijgen. Het uitgangspunt is dat de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen 2001 gelijk is aan die van 2000. In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer de totale waarde van de onroerende zaken in de gemeente met bijvoorbeeld 70% stijgt het tarief met dat percentage wordt verlaagd. Doordat de waardeontwikkeling niet voor elke onroerende zaak gelijk is, kunnen er wel verschillen in de aanslagen komen. Wanneer de financiële positie van de gemeente daar aanleiding toe geeft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de belastingtarieven aan te passen. Wat de Belastingdienst en het Waterschap met hun tarieven doen is ons nog niet bekend, maar wellicht wordt er in de komende tijd ook door deze instanties nog informatie verstrekt.

Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat het vorenstaande geen gevolgen heeft voor het jaar 2000. Mochten er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u daarvoor tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, bureau belastingen, telefoon (035) 5390622/624.

Vanaf 24 maart zijn de taxateurs begonnen met de taxatie van de volgende straten:
Fazantenhof, Patrijzenhof, Rietgors, Zomertaling, Watersnip, Scholekster, Roerdomp, Vlosseveen, Troeveveen, Schilderskamp, Eemhof, Lambertsveen, Meeuwiskamp, Simonsveen, Smalleveen, Pijlenkamp, Ruiterskamp, Jonneveen, Reijerserf, Willemserf, Aartseveen, Dingenaarserf, Everserf, Geutoomserf.

Eind april waren de volgende straten aan de beurt om te worden getaxeerd.
Akkerpad, Zandpad, Melkpad, Schoolpad, Watermunt, Zilverschoon, Kamille, Herderstasje, Hondsdraf, Haagwinde, Wezeboom, Sleephark, Binder, Schootvork, Gorhaak, Maaibalk, Goudhaver, Struisgras, Pijpestrootje, Ruwbeemd, Dravik, Kropaar, Roodzwenk, Beemdlang, Kamgras, Witbol, Karwij, Zegge, Wolfstedelaan, Eemlustlaan, Vijverlaan.

Vanaf eind mei zijn de volgende straten in het taxatieproces betrokken.
Veldweg, Streefoordlaan, Hasselaarlaan, Driest, Korenschoof, Ploeglaan, Maalderij, Graanoogst, Klaproos, Zaadkorrel, Plantsoen, Parklaan, Rutgers van Rozenburglaan, Torenzicht, Molenweg, Raadhuislaan, Kerkstraat, De Waag, Jhr C. Roelllaan, Braadkamp, Stadwijksingel, Wilgenpad.

Medio juli 2000 zijn de taxateurs aan de slag gegaan in de volgende straten:
Laarderweg, Verbindingsweg, Nieuweweg, Goyergracht nrd/zd, Rijksweg, Heidelaan, Oud-Eemnesserweg, Eemweg, Geerenweg, Stammeweg, Seldenrijkweg, Wakkerendijk, Meentweg, Eikenlaan, Volkersweg, Kort/Lange/Nieuwe Maatsweg, Wiggertsweg, 't Raboes, Noordersingel, Zuidersingel, Bramenberg, Vlierberg, Rozenbottelberg, Walnootberg.

Het taxatieproces neemt nog wel enige maanden in beslag. Omtrent het verdere verloop van de taxaties wordt u geïnformeerd in de gemeenterubriek in de BEL.

Voor meerdere informatie: J. van der Woude
Bestuurlijke informatie: wethouder A.A.E.M. Grothäuzen-Robeers Telefoon 035 - 5390611

Opslag van materialen in de polder

De polder van Eemnes wordt wel eens de mooiste polder van Europa genoemd. Hier zijn wij trots op en daarom willen we deze ook mooi houden.

De laatste tijd valt echter op dat er steeds meer zaken worden opgeslagen. Het gaat dan om de opslag van hooibalen, kuilvoerbalen, landbouwvoertuigen, landbouwwerktuigen, containers, aanhangwagentjes, mest, bouw- en sloopafval en andere opslag.

Dit is op grond van het bestemmingsplan verboden. Vanaf 1 september 2000 zal hier dan ook streng tegen worden opgetreden. Indien na deze datum nog zonder toestemming van de gemeente opslag plaatsvindt, zal een dwangsom worden opgelegd. De dwangsom bedraagt fl. 250,- per dag dat opslag plaatsvindt, met een maximum van fl. 50.000,-.

Wij raden iedereen aan de niet geoorloofde opslag zo spoedig mogelijk te verwijderen en deze verwijderd te houden.

Wij rekenen op uw medewerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...