Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling schadevergoeding werk in uitvoering onvoldoende

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

31-08-2000
Schadevergoedingsregeling bij werk in uitvoering onvoldoende De ondernemersorganisatie MKB-Amsterdam e.o. vindt dat de overheid veel te laks omgaat met de schade als gevolg van openbare werken. Die kan in bepaalde gevallen zodanig onevenredig hoog oplopen, dat deze niet meer kan worden gerekend tot het normale ondernemersrisico\'. Ondernemers kunnen slechts via een ingewikkelde, langdurige en kostbare juridische procedure hun onevenredig geleden schade vergoed krijgen. Om die reden zien ze vaak van een juridische procedure af, terwijl - gelet op de omvang of uitvoeringsduur van het werk in uitvoering - wel degelijk aanleiding bestaat de onevenredige schade te compenseren. Het opstellen van algemene nadeelcompensatie-regelingen op gemeentelijk niveau kan veel van die problemen wegnemen. Nog beter is, dat het kabinet de verplichting daartoe in de wet of rijksbeleid vastlegt.

MKB-Amsterdam heeft het stadsbestuur van Amsterdam gevraagd op korte termijn een algemene nadeelcompensatieregeling op te stellen, die van toepassing is op omvangrijke en langdurige werken in uitvoering. In het rapport Wie zal dat betalen...? - Nadeelcompensatie en ondernemersrisico bij de uitvoering van openbare werken\', dat MKB-Amsterdam e.o. samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam heeft laten opstellen, wordt de (juridische)noodzaak van een dergelijke regeling toegelicht. Vanmorgen is het rapport uitgereikt aan wethouder Pauline Krikke van Economische Zaken. In een eerste reactie reageerde de wethouder nog afhoudend, al vindt ook zij dat bij grote projecten er aparte regelingen moeten worden getroffen.

Wie zal dat betalen....?
Het rapport Wie zal dat betalen...? nadeelcompensatie en ondernemersrisico bij de uitvoering van openbare werken -, heeft betrekking op de vraag in welke gevallen en op welke wijze een ondernemer nadeelcompensatie kan krijgen voor onevenredige schade, die het gevolg is van de uitvoering van openbare werken. De vraag naar nadeelcompensatie en het in kaart brengen van de procedurele aspecten en de complicaties bij het verkrijgen daarvan - is ingegeven door de schadeproblematiek die bij Amsterdamse ondernemers is gerezen in verband met de herprofilering van de Overtoom en de grootschalige sloop van flats en uithuizing van bewoners rond winkelcentrum Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. Het rapport bevat een analyse van de literatuur en jurisprudentie rond nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen, signaleert knelpunten en doet aanbevelingen voor verbetering van de schadevergoedingsregeling op gemeentelijk en rijksniveau.

Nadeelcompensatieregeling
Nadeelcompensatie is de niet op een wettelijke grondslag berustende schadevergoeding in geld of natura, door een bestuursorgaan toegekend of gewaarborgd, ter zake van nadelen die ontstaan als gevolg van (in beginsel) rechtmatig overheidshandelen, aldus de juridische definitie. De rechtsingang voor het verkrijgen van nadeelcompensatie is complex zo blijkt uit het onderzoek, waarin de verschillende rechtsgangen en hun onderlinge verhouding wordt beoordeeld. Het geheel overziend wordt in het rapport de conclusie getrokken, dat de ondernemer die zijn schade-aanspraken wil onderzoeken of geldend wil maken, onevenredig veel tijd kwijt is en kosten moet maken, enkel omdat de weg in het bestuursrechtelijk labyrint zonder rechtsbijstand nauwelijks is te vinden. De lokale overheden treffen zelden of nooit een doorzichtige en adequate nadeel- compensatieregeling voor ondernemers die te maken krijgen met onevenredige schade door openbare werken. De houding van de overheid is vaak, dat de werkzaamheden rechtmatig en in het algemeen belang worden verricht en dat eventuele schade die voor ondernemers ontstaat, op voorhand geacht moet worden deel uit te maken van het ondernemersrisico, zonder zich verder in de economische effecten van werk in uitvoering voor ondernemers te verdiepen.

Aanbeveling
In het rapport wordt dan ook de aanbeveling gedaan, dat zou moeten worden voorzien in een algemene eenduidige regeling voor de vaststelling en de vergoeding van schade die het gevolg is van rechtmatig overheidshandelen. Met zon regeling waarvoor een modelverordening zou kunnen worden opgesteld zou zowel de rechtsgang als de procedure voor het begroten, vaststellen en uitkeren van de schade kunnen worden vastgelegd. Een dergelijke regeling zou bij voorkeur moeten worden gebaseerd op een wettelijke grondslag of op een beleidsregel.

Landelijke problematiek
De problematiek van de ondernemers op de Overtoom en in Kraaiennest staat volgens MKB-Amsterdam e.o. niet op zichzelf. Er zijn binnen en buiten de gemeentegrenzen van Amsterdam veel gevallen waarin ondernemers onevenredig de dupe zijn van werk in uitvoering. MKB-Amsterdam wil dan ook, daarin gesteund door MKB-Nederland en de Kamer van Koophandel Amsterdam, met volle kracht werken aan een goede, transparante wettelijke regeling, waarmee de ondernemer, die schade lijdt als gevolg van rechtmatig overheidshandelen, uit de voeten kan.

Informatie: Van der Sluis

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie