Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo


Week 35

Collecte
Van 4 september tot en met 9 september 2000 collecteert de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Inzameling oud papier
Vanaf begin september wordt het papier en karton weer ingezameld op de vaste dagen.

4 september: de Borgh/de Meent en de Timp

5 september: Donar

6 september: de Rank en de Telgenkamp

7 september: Europaschool

Vergunning Drank- en Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen op grond van artikel 3.a van de Drank- en horecawet , voor de uitoefening van het horecabedrijf aan:
* Hengelose Tennisclub TION, Kuipersdijk 32.
Het betreft een kantine welke gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging.
Ter inzage en zienswijzen

Bedoelde aanvraag ligt gedurende 6 weken ter inzage op de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 16 oktober 2000 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Plan 30 km-gebied 't Genseler
Om de verkeersveiligheid in Hengelo te verbeteren zal het aantal 30 km-gebieden worden uitgebreid. Bij besluit van 4 februari 1999 is t Genseler aangewezen als 30 km-gebied. In overleg met de bewonersvertegenwoordiging is een 30 km-inrichtingsplan gemaakt voor t Genseler (plan Nijverheid).

Ter inzage

Het inrichtingsplan ligt tot 1 oktober ter inzage op de volgende locaties:

* buurt- en speeltuinverenigingsgebouw Nijverheid (Paulinastraat);
* Tuindorpschool (Wilderinksstraat);

* de Gemeentewinkel in het stadhuis.

Schriftelijke reacties op het inrichtingsplan kunt u tot en met 1 oktober aanstaande richten aan: de gemeente Hengelo, afdeling Stedebouw en Verkeer, ter attentie van de heer P. Heuven, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.


Raadscommissies
Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 5 september 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Uitstroompremie in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen;

* Rapport van de SP: "Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt";

* Werkplan HinT 2000 + beleidsplan;

* Project Vermogensfraude ABW;

* Extra GSB-middelen voor 24-uursstructuur en inburgering oudkomers;
* Verstrekkingenboek Wvg;

* Politieonderzoek m.b.t. openbare orde en veiligheidsaspecten verbonden aan de vestiging van een AZC aan de PC Hooftlaan;
* Bevolkingsonderzoek borstkanker;

* Behandeling Concernjaarverslag en jaarverslag van de dienst over 1999

* Marap 1e helft 2000 Dienst SZW;

* Subsidieverzoek Stichting Insulinde Contact;
* Wijziging APV in verband met opheffing algemeen bordeelverbod en wijziging legesverordening.

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 6 september 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* vervoersplan Stadsdienst Hengelo 2000-2001
* ontwerp bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente
* ontwerp leefmilieuverordening Brouwerijstraat e.o.
* bestemmingsplan Hengelose Es Nood, deelplan woongebied
* voorontwerp bestemmingsplan Oosterbos

* artikel 19 lid 1 WRO voor de aanleg van het HOV trace in het gebied Westermaat deelplan Plein

* regionale detailhandels structuurvisie GDV Westermaat
Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 7 september 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Jaarverslag 1999

* Waterpact van Twente.

* Grondwateroverlast.

* Kredietaanvraag bouwrijp maken Broek Zuid en HOV Broek.
* Verordening Buitenruimte en Afval Binnenstad Hengelo 2000.
* Aanbestedingsbeleid gemeente Hengelo: deeluitwerking dienst SBO.
* Vragen HKC inzameling oud papier en karton.
* Kredietaanvraag uitvoering behoefteraming 2001 t.b.v. rijksmonumenten.

* Prioriteitstelling 2000 toewijzing rijkssubsidies BRRM 1997.
* Programma van eisen Marktpaviljoen.

* Besluit met betrekking tot het verkrijgen van bevoegd gezag status Wet Bodembescherming.

Bouwplannen
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Floris Versterstraat 39
* veranderen en vergroten woonhuis, Salamanderstraat 26
* oprichten tuinhuisje, Glasgowstraat 5

* oprichten tuinhuisje, Libellestraat 61

Bouwvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten woonhuis, Horstweg 34

* garage annex berging, Breemarsweg 127

* oprichten stallingsruimte annex schuur, C T Storkstraat 15
* veranderen en vergroten woonhuis, Brecklenkamp 5
* oprichten garage annex berging, Rudolfstraat 56
* veranderen winkelpui, Enschedesestraat 27

Ter inzage

Nadat het College van B & W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 21 tot en met 25 augustus is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Langelermaatweg 195
* oprichten tuinhuisje, Willem Royaardsstraat 5
* veranderen en vergroten woonhuis, A M de Jongstraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten schuur, Tollensstraat 36

* plaatsen dakkapel, Spiegelstraat 85

* oprichten tuinhuisje, Hobbemastraat 20

* oprichten schuur, Achterhoekse Molenweg 233
Bouwvergunningen

In de week van 21 tot en met 25 augustus is vergunning verleend voor het:

* veranderen winkelcentrum, Thiemsbrug 37 + 41
* veranderen winkelpand, Nieuwstraat 10

* oprichten 2 serres, Willemstraat 62-1 en 64-1
* oprichten serre, Noordelijke Esweg 198

* plaatsen afzuiginstallatie, Tuindorpstraat 48
* oprichten erker, Beckumerschoolweg 26A

* veranderen en vergroten woonhuis, Bremstraat 12
* oprichten 77 woningen + winkelcentrum (wijziging vergunning 1999/187), Straatsburg

* oprichten garage annex berging en carport, Dublinstraat 29
* veranderen en vergroten woonhuis, Bantingstraat 5
* veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 36
* veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 38
* oprichten garage, Dinkelstraat 18

* veranderen en vergroten woonhuis, Lijsterweg 12
* oprichten garage annex berging, Cardiffstraat 21
* oprichten garage annex berging, Cardiffstraat 19
* oprichten dakkonstruktie garage/berging, Oversteweg 35
* veranderen en vergroten woonhuis, Landmansweg 102C
* plaatsen dakkapel, Leurinksplantsoen 15
Sloopvergunnningen

In de week van 21 tot en met 25 augustus is vergunning verleend voor het slopen van:

* een overkapping en een gedeelte van een waterstofgebouw, Boortorenweg 27

* een asbesthoudende luchtkanalen van was- en kleedruimte, Boortorenweg 27

* een gevel, Drienerstraat 16

* een overkapping (asbestgolfplaten), Genselerweg 4
* een woonhuis, Oude Molenweg 33


Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 21 tot en met 25 augustus 2000.

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Vrijstellingen (art. 19, lid 3 WRO)

Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend:

* veranderen en vergroten woonhuis, Floris Versterstraat 39;
* oprichten 2 ondergrondse vuilcontainers, Enschedesestraat (nabij nr 4A).

Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 5 september tot 3 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dienen van 5 september tot 3 oktober 2000 schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders, ter attentie van deling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo te worden ingediend.

Binnenplanse vrijstellingen(art.15 WRO)

Er zijn aanvragen om bouwvergunning ingediend om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen te verlenen ten behoeve van onderstaande percelen:

* oprichten middenspanningsruimte, Madoerastraat(nabij 21);
* oprichten 2 ondergrondse vuilcontainers, Kattenhoek.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de geldende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen en zijn in principe bereid aan deze bouwaanvragen mee te werken.

Er is een verzoek ingediend voor vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen voor:

* vestiging van een detailhandelsbedrijf in tegels, marmer en sanitair op het perceel, Platinastraat 47.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bij het bestemmingsplan "Twentekanaal Zuid, Fabelenweg en Zeggershoek" bevoegd om vrijstelling te verlenen.

Ter inzage en bedenkingen

De bouwaanvragen alsmede het verzoek voor vrijstelling van aangegeven detailhandelsbedrijf (platinastraat 47) voor vrijstelling liggen van 5 september tot 19 september 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis.

Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen kunt u van 5 september tot 19 september 2000 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Doorbreking aanhoudingsplicht (art. 50, lid 4 Woningwet)

Onderstaande aanvraag om bouwvergunning is ingediend:
* oprichten stallingsruimte annex schuur, C.T. Storkstraat 15.
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden.

Omdat het bouwplan zowel in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan al wel met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen voor een ieder vier weken van 5 september tot 3 oktober 2000, ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kan een ieder schriftelijk indienen van 5 september tot 3 oktober 2000 bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er zijn bouwplannen ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV):
* oprichten 2 ondergrondse vuilcontainers, Drienerstraat (nabij nr. 4)

* oprichten 2 ondergrondse vuilcontainers, BP Hofstedestr (tegenover nr.14)

* oprichten 7 ondergrondse vuilcontainers, Beekstraat (2 nabij nr.5), Smutsstraat (4 op parkeerplaats), Marssteeg (1 op hoek Marskant)

* oprichten 2 ondergrondse vuilcontainers, Burgemeester Jansenstraat (nabij nr 3)

* oprichten 3 ondergrondse vuilcontainers, Thiemsbrug (nabij parkeergarage)

* veranderen cafe-restaurant, Langestraat 16
Deze bouwplannen zijn ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV. Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders te bouwen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

De voornemens om ontheffing te verlenen liggen van 5 september tot 19 september 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis.

Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunnen van 5 september tot 19 september 2000 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Wet Milieubeheer
Revisievergunning

Op grond van de wet Mileubeheer is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) verleend, onder het stellen van voorschriften en/ of beperkingen, aan:

* Jan Boomkamp Groenbedrijven B.V. te Borne in verband met diverse aanpassingen en uitbreidingen van een groothandel in siergewassen en tuinbouwbenodigdheden en kwekerij van siergewassen, genaamd Twenthe Plant B.V, Beneluxlaan 305.

De vergunning is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 4 september 2000 tot 17 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu, Burgemeester Jansenplein 33, en wel op werkdagen van 8.30 uur tot 13.00 uur, alsmede buiten deze uren iedere maandag na telefonische afspraak (telefoonnummer 2459655).

Beroep en voorlopige voorziening

Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerp daarvan én er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het eerder genomen ontwerpbesluit staat hiertegen géén beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 17 oktober aanstaande overigens nog wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Om in beroep te kunnen gaan dient men, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend.

Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van 225,-. (voor rechtspersonen 450,-.) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.
Vorenstaande geldt eveneens voor degene die vóór 17 oktober aanstaande, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van 225,- (resp. . 450,-.) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan.

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Ontwerpbeschikking

Op de afdeling Milieu ligt vanaf 4 september 2000 tot 3 oktober 2000 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van:
* Machinefabriek Technology Twente B.V. te Hengelo, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor een metaalbewerkingsbedrijf/ machinefabriek gelegen aan de Granaatstraat 15.

De activiteiten van het bedrijf betreffen in hoofdzaak diverse mechanische CNC/ conventionele verspaning van diverse metalen en kunststoffen, alsmede assemblage en montage.

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming c.q. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Bedenkingen en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunnen, zowel schriftelijk als mondeling, tot 3 oktober 2000 worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.
Openbare zitting

Gedurende de inzagetermijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking .

Afdeling Milieu

Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655, op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op maandag buiten kantooruren na telefonische afspraak.

Werk aan de weg
Boekeloseweg

In verband met werkzaamheden van de Rijkswaterstaat zal de Boekeloseweg voor het gedeelte tussen de Binnenhavenstraat en de Boortorenweg als éénrichtingsverkeer geregeld worden. Het verkeer vanaf de Breemarsweg kan doorrijden en het verkeer Vanaf de Diamantstraat wordt via de Boortorenweg omgeleid.
De omleiding geldt vanaf maandag 4 september 2000 tot en met dinsdag 5 september 2000

Boekelosebrug

Vanwege werkzaamheden van de Rijkswaterstaat zal de Boekelosebrug in week 38 en
39 (vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 29 september 2000) voor al het doorgaande verkeer worden afgesloten.
Kuipersdijk

Vanwege asfalteringswerkzaamheden zal op dinsdag 5 september 2000 de Kuipersdijk (voor verkeer in de richting Pruisische Veldweg Enschedesestraat) voor het gedeelte tussen de Pruisische veldweg en het spoor voor al het doorgaande verkeer worden afgesloten.
Oldenzaalsestraat

In verband met asfalteringswerkzaamheden zal op maandag 4 september de Oldenzaalsestraat voor het gedeelte tussen de Noordelijke Esweg en de afslag A1 (afslag Oldenzaal) voor al het doorgaande verkeer worden afgesloten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...