Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW inzake Wet arbeid vreemdelingen

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW inzake wet arbeid vreemdelingen mbt leeftijdsgren zen en uitzettingskosten

Gemaakt: 5-9-2000 tijd: 14:3

3

27022 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de uitvoering en de verbetering van de handhaving van die wet

Nr. 14 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2000

Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) op 24 mei 2000 zijn door leden van enkele fracties vragen gesteld over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de leeftijdsgrenzen in de Wav-regelgeving.

Tevens is een motie van het lid Dittrich aanvaard (TK vergaderjaar 1999-2000, 27 022,

nr. 8). In deze motie wordt de regering verzocht de Kamer op korte termijn een plan voor te leggen hoe de kosten van uitzetting van illegaal verblijvende en werkende werknemers aan de werkgevers kunnen worden doorberekend.

Hierbij informeer ik u - overeenkomstig mijn gedane toezegging - over de uitkomsten van mijn nadere beschouwing van de voors en tegens van de leeftijdsgrenzen en geef ik een reactie op de motie van het lid Dittrich.

Leeftijdsgrenzen

De Wav biedt het kader waarin het beleid aangaande de toegang van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt is neergelegd. Dit beleid is restrictief: alleen als er een specifiek Nederlands belang wordt gediend, i.c. als voor de vervulling van een vacature geen prioriteitgenietend aanbod gevonden kan worden, kan een vreemdeling tewerkgesteld worden.

Artikel 9, onder d, van de Wav bepaalt dat een
tewerkstellingsvergunning kàn worden geweigerd indien het een niet eerder toegelaten vreemdeling betreft, wiens leeftijd niet valt binnen bij ministeriële regeling gestelde grenzen. In artikel 9 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit (Stcrt 1995, 168) zijn deze facultatieve leeftijdsgrenzen gesteld op niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 45 jaar. Voor de inwerkingtreding van de Wav in 1995 waren dezelfde leeftijdsgrenzen al opgenomen in de Wet arbeid buitenlandse werknemers.

Allereerst wil ik, wat de rechtmatigheid van de leeftijdsgrenzen betreft, het volgende opmerken. De leeftijdsgrenzen in de Wav zijn níet in strijd met het wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid. De werkingssfeer van dat voorstel strekt zich uit tot werving en selectie en bevordering, scholing, vorming en opleiding voorafgaand aan of tijdens een arbeidsverhouding en arbeidsbemiddeling. Het gaat hier om een verbod op onderscheid naar leeftijd wanneer meerdere kandidaten meedingen naar een functie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De leeftijdsgrenzen in de Wav hebben betrekking op de toelating
tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Wanneer iemand niet is toegelaten tot Nederland kan er geen sprake zijn van het meedingen naar functies of een arbeidsverhouding vallend onder het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid.

In het algemeen is het zo, dat staten vrij zijn om te bepalen wanneer zij vreemdelingen (niet EER-burgers) tot hun arbeidsmarkt willen toelaten. De Europese Commissie bereidt een richtlijn ter uitvoering van het in artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam vervatte beginsel van non-discriminatie voor. In artikel 3 van de ontwerp-richtlijn is o.a. vermeld, dat de richtlijn geen afbreuk doet aan bepalingen en voorwaarden inzake de toelating en het verblijf van derde-landers en staatlozen. Het staat de Nederlandse overheid dus vrij die toegang te weigeren.

Beleidsmatig gezien acht ik het volgende van belang. De ondergrens van 18 jaar is gesteld vanwege het feit dat het hier te lande ongebruikelijk is dat jongeren onder 18 jaar voor de voorziening in hun bestaan volledig aangewezen zijn op het verrichten van arbeid. Tegen deze achtergrond acht ik het ook ongewenst om jongeren onder de leeftijd van 18 jaar vanuit hun herkomstland naar Nederland te laten overkomen met als enig doel c.q. hoofddoel «het verrichten van arbeid». Wel reeds toegelaten jongeren onder de leeftijd van 18 jaar wordt in voorkomende gevallen deze leeftijdsgrens niet tegengeworpen als voor hun tewerkstelling een tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd. De onwenselijkheid om jongeren onder de leeftijd van 18 jaar voor arbeidsdoeleinden naar Nederland te laten komen lijkt mij onomstreden. In het overleg van 24 mei jl. is ook met name de bovengrens ter sprake is gekomen.

De leeftijdsgrens van 45 jaar was aanvankelijk ingevoerd vanwege het feit, dat het voor ouderen problematisch was om na uitval uit het arbeidsproces wederom een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Hierdoor bestond het gevaar dat tegenover een relatief korte actieve periode een lange inactieve periode zou staan. Hoewel dit argument heden ten dage aan betekenis heeft ingeboet, is het gelet op het beroep op de collectieve middelen nog steeds van belang dat de 45-jaarsgrens gehandhaafd blijft.

Met name is relevant, dat vreemdelingen die op oudere leeftijd naar Nederland komen om hier rechtmatig te werken en te verblijven allen onvoldoende rechten op een ouderdoms-pensioen opbouwen. Een deel van hen zal t.z.t. ook geen of te weinig aanvullend pensioen opbouwen. Een beroep op aanvullende bijstand zal dan zeker geen uitzondering zijn. Mede gezien de toch al stijgende lasten t.g.v. de vergrijzing acht ik deze extra lastenverzwaring ongewenst.

Volledigheidshalve voeg ik hieraan toe, dat een vreemdeling die 3 jaar op basis van een tewerkstellingsvergunning heeft gewerkt vrij is op de arbeidsmarkt en vervolgens na 2 jaar een vergunning tot vestiging kan verkrijgen en daarmee permanent verblijf.

Tenslotte dient te worden opgemerkt, dat de leeftijdsgrens is geformuleerd als een facultatieve bepaling. De leeftijdsgrens hoeft dus niet altijd tegengeworpen te worden bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning. Als bijvoorbeeld blijkt dat werkervaring die voor het vervullen van een bepaalde functie nodig is welhaast met zich meebrengt dat men ouder is dan 45 jaar, kan Arbeidsvoorziening zonder meer een tewerkstellingsvergunning verlenen.

Het zijn deze argumenten die een objectieve rechtvaardiging geven voor de mogelijkheid voor het maken van onderscheid bij het al dan niet verlenen van tewerkstellings-vergunningen.

Alles overziende ben ik van mening dat de facultatieve leeftijdsgrenzen gehandhaafd dienen te blijven.

Uitzettingskosten

Op dit moment ben ik in overleg met de Staatssecretaris van Justitie om te onderzoeken wat de gemiddelde kosten van de uitzetting van illegaal verblijvende en werkende vreemde-lingen zijn. Tevens wordt samen met Justitie onderzocht welke uitvoerings- en juridische aspecten aan de uitvoering van verhaal van uitzettingskosten verbonden zijn. Aan de hand van de uitkomsten daarvan zal bekeken worden of en hoe de uitzettingskosten kunnen worden verhaald op de werkgever. De Tweede Kamer zal daarover voor het kerstreces bericht worden.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W.A.F.G. Vermeend

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...