Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA aan debat over opnemen ouderschapsverlof

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Evaluatie Wet ouderschapsverlof, Wet financiering loopbaanonderbreking en rapport Arbeid en Zorg in CAOs (310800)

Den Haag, 31 augustus 2000


1. Wet op ouderschapsverlof
Uit de evaluatie blijkt dat ouderschapsverlof in een belangrijke behoefte voorziet, al is het gebruik niet overweldigend. Het bevestigt ons idee dat een aanzienlijke groep ouders graag meer tijd aan hun kinderen wil besteden, met name in het eerste levensjaar. De idee, die vooral door mannen wordt gevoed, dat het opnemen van ouderschapsverlof niet kan, niet wordt geaccepteerd of zelfs slecht voor de carrière is, lijkt met deze evaluatie ook definitief ontkracht te zijn. Dat weinig mensen (20%) gebruik maken van het wettelijk verlofrecht, ligt vooral aan het feit dat het meestal onbetaald is. Met name voor vaders (kostwinners of meestverdieners) is dat een belemmering. Bij de wijziging van de wet heeft het CDA gepleit voor betaling van het ouderschapsverlof, met name om die vaders over de streep te trekken en een herverdeling van de zorgtaken ook in gezinnen met een laag inkomen te stimuleren. Het kabinet stelt terecht dat het primaat bij de sociale partners ligt om afspraken te maken over de betaling van ouderschapsverlof. Al in 1996 (wijz. wet) heeft het kabinet aangegeven dat het voornemens is het zorgverlof in brede zin te willen stimuleren door het in het arbeidsvoorwaardenoverleg eventueel financieel te ondersteunen. Via de wet Finlo, waar ik dadelijk op kom, is een eerste stap in die richting gemaakt. Maar het is tijd voor een volgende stap. Daarom steunen wij het voorstel voor een fiscale stimuleringsmaatregel als extra impuls om nadere afspraken te maken over ouderschapsverlof. Hoe gaat die er overigens uitzien? Waarom niet ook kiezen voor een uitbreiding van het ouderschapsverlof tot 4,5 maand fulltime. Dan kan ook tegemoet worden gekomen aan de wens onder veel ouders om het eerste jaar zelf voor het kind te kunnen zorgen.


2. Wet Finlo
Het gebruik van de wet Finlo valt enorm tegen, zeker afgezet tegen de enorme behoefte die er is gepeild. Blijkbaar zijn de vervangingseisen te ingewikkeld om het voor veel mensen aantrekkelijk te maken om hier een beroep op te doen, als ze al bekend zijn met de wet! Ook blijken de uvis de regeling verschillend uit te voeren. Een betere uitleg bij het aanvraagformulier zou ook helpen. Hoe denkt de staatssecretaris hieraan tegemoet te komen? Het lijkt dan ook zeker nodig om op korte termijn meer bekendheid aan de wet te geven en de vervangingseisen te versoepelen. Wat ons betreft kan de vervangingseis vervallen bij langdurig zorgverlof zoals dat nu al voor palliatief verlof geldt. Een volgende stap is om ook een (driekwartdwingend geclausuleerd) recht op langerdurend zorgverlof op te nemen in de nieuwe wet arbeid en zorg. De Wet Finlo dient dan als een basis voor sociale partners om aanvullende afspraken te maken. Wij hoeven niet te wachten op een verkenning in het najaar. Los van het gebruik, blijkt uit de evaluatie immers een grote behoefte, ongeacht de gezinssituatie, aan langdurend verlof (iets meer dan 6 maanden), met name voor zorg. Verder zijn er problemen ten aanzien van (de definitie van) palliatief verlof. Hoe staat de staatssecretaris tegenover de suggestie van het FNV om het palliatief verlof uit te breiden tot verlof in geval van levensbedreigende ziekte?


3. Arbeid en Zorg in CAOs
De staatssecretaris ziet in dit onderzoek een bevestiging van haar standpunt om kortdurend zorgverlof wettelijk te regelen. In CAOs zou te weinig tot stand komen. Kan zij nader ingaan op de oorzaken hiervan? Ligt dat niet eerder aan de omstandigheid dat er al gedurende langere tijd voornemens geuit worden door het kabinet om het wettelijk te regelen? Het lijkt mij dat sociale partners geen zaken in CAOs gaan regelen die wettelijk vastgelegd gaan worden. Wat mij met name opvalt in het onderzoek zijn de verschillen tussen de branches en sectoren. Geeft dat niet juist aan hoe belangrijk de rol van de sociale partners is: zij kunnen in CAOs tot maatwerk komen. Hoe kijkt de staatssecretaris daar tegenaan? Een kraamverlof van 2 dagen is al in de meeste CAOs vastgelegd en een adoptieverlof van 3 weken onoverdraagbaar is een stap terug voor ambtenaren die nu al 4 weken hebben. Ik kom daar uiteraard op terug bij de behandeling van het wetsvoorstel arbeid en zorg. De wetgever dient in onze ogen een basisbescherming te bieden aan werknemers ook om arbeid en zorg te kunnen combineren. In het Burgerlijk Wetboek is al het calamiteitenverlof geregeld. Kan de staatssecretaris aangeven in hoeverre dit tegemoetkomt aan de door haar gesignaleerde tekortkomingen in de CAOs? Wij zullen deze vraag opnieuw stellen bij de vormgeving van het kortdurend zorgverlof. Ook de financiering van het kortdurend zorgverlof in relatie tot het nu doorbetaalde calamiteitenverlof is een discussie die zij graag op korte termijn willen voeren. We hopen dat de staatssecretaris mee zal werken aan een spoedige behandeling van haar wetsvoorstel. De tijd gaat dringen en ik pas ervoor om straks voor het blok te worden gezet m.b.t. de financiering. (De generieke overhevelingstoeslag gaat voorbij aan het verschil in gebruik tussen bedrijven).

Kamerlid: Ank Bijleveld-Schouten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie