Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief met rapportage derde peiling arbodienstenpanel

Datum nieuwsfeit: 31-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW rapportage derde peiling arbodienstenpanel

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 augustus 2000
./. Hierbij bied ik u het rapport 'Het arbodienstenpanel, rapportage derde peiling' aan. Doel van het arbodienstenpanel is te kunnen volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapte werknemers bij arbodiensten in de praktijk uitpakt. De rapportages over de eerste en tweede peiling van het panel heb ik u voorgaande jaren toegezonden (ARBO/ATB/98 01969 en ARBO/ATB/99 38348). Het onderzoek is, net als voorgaande keren, uitgevoerd in samenwerking met de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), de koepels van arbodiensten en de grote landelijke arbodiensten.

Bij de derde peiling van het arbodienstenpanel, die plaatsvond tussen september 1999 en januari 2000, zijn 79 arbodiensten ondervraagd. Deze 79 diensten vormen een goede afspiegeling van alle arbodiensten in Nederland. In de derde peiling van het panel hebben vooral de ervaringen van arbodiensten met één jaar Wet (Re)integratie Arbeids-gehandicapten (REA) en de samenwerking tussen arbodiensten en uitvoeringsinstellingen (uvi's) centraal gestaan. Daarnaast zijn onderzocht: · de verwachtingen van arbodiensten over de Arboconvenanten nieuwe stijl; · in hoeverre arbodiensten gebruik maken van scholingen en trainingen; · in hoeverre de diensten te maken hebben met eisen van schade- en zorgverzekeraars; · de invloed van de met werkgevers afgesloten contracten op de ondernomen activiteiten ten behoeve van reïntegratie; · in welke mate arbodiensten al eens gebruik hebben gemaakt van de diensten van een zogenaamd reïntegratiebedrijf. De belangrijkste conclusies van het onderzoek komen hieronder aan de orde. De ervaringen met de Wet REA
Ruim één jaar na de invoering van de Wet REA heeft ongeveer twee derde van de arbo-diensten ervaring opgedaan met een herplaatsingsbudget en met een artikel 15 voorziening (een voorziening die een werknemer in staat stelt zijn eigen werk voort te zetten). Ruim vier op de tien diensten (44%) heeft daarnaast ervaring opgedaan met een plaatsingsbudget. Met een pakket-op-maat heeft 29% te maken gehad. In totaal is in de looptijd van het onderzoek door werkgevers ca. 3500 keer een beroep gedaan op de arbodienst om een REA-instrument in te zetten.

De ervaringen met de aanvraagprocedure voor REA-budgetten variëren van uitsluitend gunstig tot uitsluitend ongunstig. Hierbij valt het relatief groot aantal diensten op (53%) dat tot nu toe uitsluitend ongunstige ervaringen heeft met de aanvraagprocedure voor een herplaatsingsbudget. Als belangrijkste kritiekpunten noemden arbodiensten de onduidelijk-heid over de toekenningsvoorwaarden bij de uvi en de lange tijd voordat het budget beschikbaar werd gesteld. Overigens valt op dat de eerste ervaringen met het pakket-op-maat aanmerkelijk positiever zijn.

Volgens de ondervraagde diensten zijn de toegekende REA-budgetten in de meeste gevallen van belang geweest voor de betrokken reïntegraties: een deel van de herplaatsingen zou zonder de toegekende budgetten niet zijn doorgegaan. Ook trainingen om een werknemer voor zijn eigen functie te behouden zouden zonder REA-budget zijn 'gesneuveld'.

De bedrijfsartsen bij arbodiensten hebben in de praktijk vaak te maken met situaties waarin zij als deskundigen een advies uitbrengen aan de uvi om vast te stellen dat een werknemer arbeidsgehandicapt is. Ten tijde van deze derde peiling had ruim tweederde van de diensten bij een uvi een verzoek ingediend voor het afgeven van de verklaring 'arbeidsgehandicapt' (in totaal 1.226 keer). De ervaring van de meeste arbodiensten is dat hun advies in deze meestal tot altijd door de uvi is overgenomen. Overigens geven drie op de tien arbodiensten aan de aanwijzingen in het Arbeidsgehandicaptenbesluit onduidelijk te vinden over wanneer een werknemer als arbeidsgehandicapt kan worden beschouwd.

Van de arbodiensten heeft 30% al eens meegemaakt dat een werknemer bezwaar maakte tegen hun voornemen om de betrokkene 'arbeidsgehandicapt' te laten verklaren. Volgens de diensten verwachtten de betrokken werknemers dat een arbeidsgehandicaptenverklaring nadelige gevolgen voor hun verdere loopbaan zal hebben.

De arbodiensten verwachten in de toekomst de REA-mogelijkheden, en met name de artikel 15 subsidie, vaker te zullen benutten. Samenwerking met de uvi's
Ruim de helft van de arbodiensten vindt hun samenwerking met de uvi's over het geheel genomen goed. Ruim een kwart vindt de samenwerking minder goed; sommigen stellen de samenwerking op dit moment zelfs uitgesproken slecht te vinden. De arbodiensten die periodiek overleg voeren met één of meer uvi's over de reïntegratiedossiers, vinden hun samenwerking aanmerkelijk vaker goed dan de diensten die dat niet doen. Vrijwel alle interne diensten (87%) hebben periodiek overleg met de uvi's over reïntegratiedossiers, van de externe diensten is dat iets meer dan de helft (57%).

De verwachtingen van de Arboconvenanten nieuwe stijl Het merendeel van de arbodiensten had ten tijde van de derde peiling wel van arbo-convenanten gehoord, maar had nog geen beeld van wat die convenanten voor hen kunnen gaan betekenen. Dit laat overigens onverlet dat de meeste arbodiensten wel een actieve rol bij de invoering van deze convenanten denken te kunnen gaan spelen. Met name bij het geven van voorlichting over afgesproken plannen zien de diensten een actieve rol voor zichzelf weggelegd.

Het gebruik van scholingen en trainingen in reïntegratietrajecten Arbodiensten maken voor een reïntegratietraject vaker gebruik van een training om de fysieke of mentale belastbaarheid te bevorderen dan van scholingsmogelijkheden. Een training wordt vooral ingezet om werknemers te behouden voor de eigen functie. Scholing dient meestal om om te scholen naar een andere functie. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij arbodiensten de behoefte bestaat aan een overzicht van de diverse scholingen en trainingen. In een dergelijk overzicht zouden naast duur, kosten, inhoud en organisatie ook behaalde resultaten van de betreffende scholing of training moeten worden opgenomen.

Eisen van schade- en zorgverzekeraars aan de reïntegratie-activiteiten Ongeveer een kwart van de ondervraagde arbodiensten heeft bij een reïntegratie-traject te maken gehad met eisen van de schadeverzekeraar van de werkgever. Het ging daarbij meestal om eisen die door een verzekeraar werden gesteld aan de inhoud van het arbozorgcontract dat de arbodienst met de werkgever had afgesloten. De situatie dat de zorgverzekeraar van de werknemer bepaalde voorwaarden stelt aan de reïntegratie-activiteiten, blijkt zich in de praktijk zelden te hebben voorgedaan.

Invloed van de contracten
Een vijfde van de arbodiensten (overwegend externe diensten) moet door krappe, minimale contracten met de werkgever regelmatig van reïntegratie-activiteiten afzien, omdat financieringsmogelijkheden ontbreken. De externe diensten met wat ruimere contracten overkomt dit 'wel eens een keer'. Voor interne diensten spelen deze problemen niet op nauwelijks.

Eerste ervaringen met de diensten van reïntegratiebedrijven Ten tijde van de derde peiling van het arbodienstenpanel gaf ruim eenderde van de diensten aan dat zij voor hun reïntegratie-activiteiten een beroep hadden gedaan op een zogenoemd reïntegratiebedrijf. Deze bedrijven vormen een vrij nieuw fenomeen in een snel groeiende markt en zij verlenen zeer uiteenlopende diensten. Het initiatief om hiervoor van een reïntegratiebedrijf gebruik te maken is volgens de diensten meestal van hen uitgegaan. De betrokken werkgevers blijken de activiteit meestal zelf te hebben gefinancierd (61%, tegenover 12% door een verzekeraar en 8% door een uvi).

Tot nu toe blijken de arbodiensten vooral een beroep op reïntegratiebedrijven te doen voor het verzorgen van een training om de fysieke of mentale conditie van een werknemer te bevorderen, om te proberen de wachttijd voor specialistische hulp te bekorten, of voor de begeleiding bij de plaatsing van een arbeidsgehandicapte. De eerste ervaringen met deze reïntegratiebedrijven vindt het merendeel van de betrokken diensten gunstig. Degenen die er minder over te spreken zijn, wijzen er op dat het uiteindelijk toch weer een extra tussen-schakel betekende of vonden het eindresultaat tegenvallen.

Slotopmerkingen
Uit het onderzoek komt naar voren dat in toenemende mate ervaring wordt opgedaan met de Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten en dat de versterking van budgetten en overige voorzieningen heeft bijgedragen aan reïntegratie. Dit komt overeen met het beeld dat werkgevers ruim een jaar na inwerkingtreding van de wet geleidelijk de weg beter weten te vinden naar de mogelijkheden die de Wet REA biedt. In de Voortgangsnota Arbeids-ongeschiktheidsregelingen (22 187, nr. 104) worden voorstellen gedaan om reïntegratie verder te bevorderen.

In het onderzoek wordt onder meer de duur van de aanvraagprocedure als een probleem gezien. In het kader van het wetsvoorstel Beslistermijnen, dat op 1 januari volgend jaar in werking treedt, zal worden geregeld dat het herplaatsingsbudget en het plaatsingsbudget vanaf volgend jaar eerder ter beschikking worden gesteld. Met het Lisv vindt overleg plaats over extra maatregelen om de feitelijke afhandelingsduur tussen toekenning van een voor-ziening en daadwerkelijke uitbetaling terug te brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat zich een markt ontwikkelt voor reïntegratiebedrijven en dat er contacten ontstaan tussen arbodiensten en de reïntegratiebedrijven. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen zoals beoogd met de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Verder blijkt er bij arbodiensten behoefte te bestaan aan meer overzicht over scholingen en trainingen. De Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA) en de door haar ontwikkelde Stichting Expertisecentrum Reïntegratie (STECR) zullen naar verwachting in toenemende mate in die behoefte kunnen voorzien.

De resultaten van de derde peiling van het arbodienstenpanel worden verwerkt in de integrale rapportage over de evaluatie van de Wet REA. Er is op dit moment nog geen zodanig beeld te geven dat aan deze peiling al beleidsconclusies verbonden kunnen worden. De voorbereiding voor de vierde peiling zal na de zomer van 2000 worden gestart.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)
Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...