Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen aanschaf nieuwe politiehelikopters

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over de mogelijke aanschaf van nieuwe politiehelikopters
Een parlementair stuk bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding
29 augustus 2000
Het Tweede Kamerlid Rietkerk (CDA) heeft op 3 augustus 2000 vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke aanschaf van nieuwe politiehelikopters. Deze vragen zijn op 29 augustus door de minister beantwoord.

1. Vraag
Bent u op de hoogte van de berichten over grote deal helikopters uit de VS en Eurocopter sleept Staat voor de rechter (BN/De Stem 28 juli en 29 juli jl.)?

1. Antwoord
Ja.

2. Vraag
Is het waar dat u in augustus/september 2000 een beslissing zal nemen over de aanschaf van nieuwe politiehelikopters? Zo ja, welk bedrag is hiermee gemoeid en op welke wijze wordt de Tweede Kamer hierbij betrokken?
2. Antwoord
Ik verwacht de korpschef van het KLPD op korte termijn mandaat te zullen verlenen voor de gunning van de opdracht in verband met de vervanging en modernisering van de luchtvloot van de Politie Luchtvaartdienst.
Na de vaststelling van een programma van eisen is het KLPD in september 1999 met toestemming van de toenmalig korpsbeheerder als zelfstandig aanbestedende dienst gestart met de Europese aanbestedingsprocedure in verband met de vervanging van de luchtvloot. Gezien de fase waarin de procedure zich bevindt, kan ik op de omvang van deze vervangingsinvestering op dit moment niet nader ingaan. Voor de financiering zal het KLPD, rekening houdend met het betalingsritme, volgens de Regeling leen- en depositofaciliteit agentschappen 1999 leningen moeten afsluiten bij het ministerie van Financiën. De Tweede Kamer is hierbij betrokken via vaststelling van de begroting, en de wijzigingen daarop.

3. Vraag
Is het waar dat de Nederlandse politie de MC Donnel Douglas (MD) helikopters heeft geselecteerd en, zo ja, bent u bereid deze voorkeur over te nemen? Zo neen, waarom niet?
3. Antwoord
Na evaluatie van de offertes en een evaluatie in een praktijkomgeving heeft het door de korpschef ingestelde projectteam geconcludeerd dat alleen de MC Donnel Douglas helikopters aan het programma van eisen voldoen. Ik zie geen aanleiding hierover een ander standpunt in te nemen.
4. Vraag
Is het waar dat een keus voor MD helikopters werkgelegenheid naar Nederland brengt? Zo ja, om hoeveel arbeidsplaatsen zou het op termijn kunnen gaan?
4. Antwoord
Op grond van de Europese aanbestedingsvoorschriften mogen werkgelegenheidsaspecten geen rol spelen in de gunningscriteria. Bij de onderhavige aanbesteding is daarvan dan ook geen sprake geweest. Of de verstrekking van de opdracht feitelijk tot meer werkgelegenheid in Nederland leidt is afhankelijk van de vraag of de leverancier bepaalde delen van de opdracht in Nederland laat uitvoeren. Het is mij thans nog niet bekend of dat het geval is.
5. Vraag
Kunt u de Kamer zo spoedig mogelijk na 3 augustus 2000 informeren over de rechterlijke uitspraak in het kort geding dat Eurocopter tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen en de eventuele consequenties hiervan?
5. Antwoord
Ja. Bij vonnis van 17 augustus 2000 heeft de President van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag de vorderingen van Eurocopter afgewezen. Het KLPD kan doorgaan met het afronden van de aanbestedingsprocedure en uitvoering geven aan het voornemen de opdracht te gunnen aan leverancier Helifly N.V., vertegenwoordiger in Europa van MC Donnel Douglas.

6. Vraag
Deelt u de mening dat de planning van de aanschaf van nieuwe politiehelikopters als gevolg van het kort geding niet in het gedrang mag komen?
6. Antwoord
Als gevolg van het kort geding heeft het KLPD de gunning van de opdracht met ongeveer anderhalve maand moeten uitstellen. Een korte vertraging in een aanbestedingsprocedure is een normaal risico, daar de Europese aanbestedingsvoorschriften voorschrijven dat afgewezen inschrijvers de mogelijkheid moeten hebben tegen een voorgenomen gunningsbeslissing in rechte op te komen. Door de vertraging die een gevolg is van deze kort geding-procedure is de planning van de aanschaf van de helikopters niet in het gedrang gekomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie