Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over jeugdcriminaliteit

Datum nieuwsfeit: 01-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief inzake jeugdcriminaliteit

Gemaakt: 11-9-2000 tijd: 13:50

2

27127 Financiele verantwoordingen over het jaar 1999

nr. 96 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 september 2000

Tijdens het AO over de financiële verantwoording 1999 stelde het kamerlid Kalsbeek mij een viertal vragen over de jeugdcriminaliteit.

Hoe groot is het probleem?

Wat zijn de oorzaken daarvan?

Hoe snel en effectief is het sanctioneren?

Welke methodieken worden gehanteerd?

Ik zal achtereenvolgens ingaan op de vier bovenstaande vragen.

Hoe groot is het probleem?

De omvang van de jeugdcriminaliteit kan niet alleen worden afgelezen aan de jaarlijks gepubliceerde cijfers. Zij vormt een weerspiegeling van een algemeen maatschappelijke ontwikkeling die zich manifesteert in toenemend geweld op straat, in huiselijk geweld en in de neiging tot agressief gedrag, zoals zichtbaar in het verkeer en in en rond de sport.

Er zijn verschillende methoden om de omvang van de jeugdcriminaliteit te benaderen. Geen van de benaderingen leidt op zichzelf echter tot een beeld dat geheel overeenkomt met het werkelijk gedrag van jongeren. Zo zegt de omvang van de door de politie geregistreerde criminaliteit iets over de werkelijke omvang, maar ook iets over de mate waarin delicten bij de politie bekend worden. `Self-report' studies, zoals de driejaarlijkse enquête van het CBS, geven op zich een completer beeld, met name van de `kleine' criminaliteit en van de slachtofferloze delicten. Deze studies zijn vooral van belang voor het in kaart brengen van trends, maar zeggen minder over het absolute aantal delicten.

Met alle beperkingen is de meest gehanteerde maat het aantal jongeren dat als verdachte met de politie in aanraking komt.

De laatst hierover bekende gegevens zijn:
Minderjarige Verdachten

Jaar

Aantal

% van het totaal aantal verdachten

Jongens

Meisjes

Vermogens delicten

Geweldsdelicten

1996

50.962

20,0

44.155

6.807

28.028

7.927

1997

47.263

17,5

40.768

6.495

25.574

8.250

1998

46.372

17,4

40.450

5.922

25.520

8.136

(bron: CBS, bewerking WODC) Uit deze cijfers blijkt dat het aantal minderjarige verdachten met bijna 4.300 personen (9 %) is gedaald in de jaren 1996 - 1998. Dit komt vooral door afname van het aantal vermogensdelicten (waaronder inbraak). De omvang van het aantal verdachten van geweldsdelicten is echter nog steeds hoog en neemt niet af. Het aandeel van meisjes in de criminaliteit is min of meer stabiel rond 13 %.

In het kader van het programma `Verbetering Bestuurlijke Informatievoorziening Jeugd', is in de eerste helft van 2000 een inventarisatie gemaakt van de gegevensbronnen met betrekking tot (jeugd)criminaliteit. Er zijn meer dan veertig bronnen onderscheiden die elk op zich informatie geven over de aard en de omvang van de jeugdcriminaliteit. Door informatie uit verschillende bronnen naast elkaar te leggen, te waarderen en te combineren zal een completer beeld worden gegeven van de aard en de omvang van de jeugdcriminaliteit. De beschrijving van de bronnen zal door het WODC worden onderhouden en ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden. Wat zijn de oorzaken van crimineel gedrag van minderjarigen?

Het achterhalen van de oorzaken van normoverschrijdend gedrag van jongeren is al jaren lang het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Het is niet mogelijk om oorzaken te identificeren die volledig verantwoordelijk zijn voor het crimineel gedrag: het gaat meer om een combinatie van factoren, die de kans vergroten dat een jongere over de schreef gaat.

Reeds lange tijd zijn sociale wetenschappers op zoek naar de oorzaken van crimineel gedrag. Werkloosheid is veel genoemd als oorzaak, alsmede armoede, ongeschoold zijn of een gebrekkige zelfcontrole, om er enkele te noemen. De laatste jaren heeft de discussie over oorzaken langzaam maar zeker plaats gemaakt voor een discussie over risicofactoren. Men is namelijk steeds meer tot het besef gekomen dat er niet één enkele oorzaak is aan te wijzen, maar dat het altijd gaat om een opeenstapeling van en een interactie tussen tal van verschillende factoren, die gezamenlijk kunnen leiden tot uiteenlopende vormen van criminaliteit. Veel van het hedendaagse onderzoek richt zich op die risicofactoren. Als tegenhanger worden beschermende factoren onderscheiden die juist beschermen tegen het ontstaan van crimineel gedrag. In het verleden was het beleid vooral gericht op de sociale omgeving en de sociale controle als beleidsinstrument; nu is er meer aandacht voor de dader en de risicofactoren die aanwezig zijn.

Door het WODC is recent onderzoek gedaan naar de verschillende oorzaken van crimineel gedrag bij minderjarigen (`Moeilijke Jeugd', WODC 2000). Er werd geconcludeerd dat de aard van de risicofactoren belangrijk was. Verder bleek dat jongens zich vaker schuldig maken aan ernstiger gedrag dan meisjes, terwijl ernstiger delinquenten gemiddeld ouder zijn dan de minder ernstige delinquenten. De leeftijd waarop het eerste delict wordt gepleegd is een goede voorspeller van de ernst van later crimineel gedrag. De jonge starters hadden al vroeg in hun leven te maken met risicofactoren op het gebied van `school' en `achtergrond van ouders', maar ook met factoren als `antisociaal en afwijkend gedrag', `opvoeding' en `vrienden'. Tenslotte wijzen de resultaten van het onderzoek uit dat slechte gezinsomstandigheden niet direct leiden tot crimineel gedrag, maar wel als een katalysator kunnen werken door andere risicofactoren op te roepen.

Hoe snel en effectief is het sanctioneren?

De doorlooptijden van strafzaken minderjarigen variëren sterk en zijn afhankelijk van de verschillende trajecten en van de praktijk binnen de behandelende parketten. Het feit dat diverse keteninstanties die bij de afdoening betrokken zijn: Politie, Halt, OM, Raad, Rechtbank, Dienst Justitiële Inrichtingen, ieder hun eigen administratieve systeem hanteren met verschil in registratie naar geval of persoon en met verschillende ijkmomenten, belemmert het zicht op de verwerkingsduur van individuele zaken en op het totaal. Ondanks de inspanningen van het OM is het vooralsnog slechts in een klein aantal arrondissementen gelukt om de beleidsdoelstelling te realiseren dat driekwart van de gevallen die het parket bereiken binnen 6 maanden door het OM zijn afgedaan, dan wel voorgelegd aan de rechter. De specifieke aandacht die aan jeugdzaken wordt gegeven is hierbij van doorslaggevende invloed. Over de verdere doorlooptijd door rechtbank en tenuitvoerlegging is nog te weinig bekend. Het is duidelijk dat deze situatie verbetering behoeft. Ik zal dan ook op zeer korte termijn de verantwoordelijken van de diverse ketenpartners uitnodigen in gezamenlijk overleg aan te geven welke verbeteringen mogelijk zijn, zowel wat betreft de informatievoorziening als de organisatie van het afdoeningproces. Serieus zal moeten worden bezien hoe de `best-practices' die kennelijk in een aantal arrondissementen wel succes hebben, ook in andere arrondissementen toegepast kunnen worden. Het gaat daarbij om verbeteringen voor ieder van de ketenpartners op zich en met name ook in onderlinge samenhang. Wat betreft dit laatste is de regierol van het OM van groot belang. Op basis van een gezamenlijk `commitment' zullen de aanbevelingen projectmatig worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Een voorbeeld van snel en vroegtijdig ingrijpen is de HALT-afdoening.

In 1998 zijn 21.749 zaken door Halt zijn afgedaan. Dit betreft 47 % van het aantal minderjarige verdachten dat door de politie is geregistreerd. De afdoening is relatief snel, de gemiddelde doorlooptijd ligt rond de 85 dagen, vanaf datum eerste verhoor tot en met de laatste dag van de opgelegde straf. Hierbij moet uiteraard bedacht worden dat Halt alleen toepasbaar is bij relatief lichte vergrijpen van `first offenders'. Zwaardere delicten worden door de politie aan het OM voorgelegd en gemeld aan de Raad voor de Kinderbescherming. Een deel daarvan wordt door het OM afgedaan met een boete, sepot of taakstraf. De overige ernstige zaken worden aan de rechter voorgelegd.

Welke methodieken worden gehanteerd?

De hierboven beschreven onderzoeksresultaten bevestigen het belang van vroegtijdige preventie en interventie. Het inzetten van preventie- en interventieprogramma's is effectiever naarmate deze in samenhang worden opgezet, met een duidelijke strategie en zo vroeg mogelijk.

Ik wijs daarbij tevens op de komende veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg, waar het Ministerie van Justitie en het Ministerie van VWS gezamenlijk betrokken zijn, waarin door het aanbrengen van meer samenhang en samenwerking in het aanbod de effectiviteit zal worden vergroot.

Opvoedingsondersteuning, ouders meer betrekken bij en aanspreken op het delictgedrag van kinderen, de `STOP-reactie' voor 12-minners, de aanpak via `Communities that Care' zijn initiatieven die allemaal gekenmerkt worden door samenhang en samenwerking. Ook de aanpak in het kader van `Individuele Traject Begeleiding' van de `harde kern'-jongeren en van etnische jongeren sluit aan bij deze uitgangspunten.

Tenslotte wil ik u wijzen op de projecten in het kader van Justitie in de Buurt, waarbij naar voren komt dat een snellere reactie, door in een vroegtijdig stadium met de lokale ketenpartners samen te werken, mogelijk is.

De samenwerking met andere betrokken departementen (BZK, VWS, Onderwijs, SoZaWe) en met de gemeenten is een belangrijk element in de aanpak van de jeugdcriminaliteit.

De uitgangspunten van het programma Van Montfrans (vroegtijdig, snel en consequent) blijven actueel. Dit is dan ook de reden waarom het programma Van Montfrans in deze kabinetsperiode wordt voortgezet.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...