Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABVAKABO FNV stemt in met nieuw CAO-resultaat HBO

Datum nieuwsfeit: 01-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV stemt in met nieuw CAO-resultaat HBO (1 sept)

Zoetermeer, 1 september 2000

De HBO-Raad is uiteindelijk tegemoetgekomen aan bezwaren van ABVAKABO FNV en de AOb tegen het onderhandelaarsakkoord voor de CAO voor werknemers in het HBO. De werkgever in het HBO, heeft expliciet aangegeven na deze CAO-periode geen voorstellen tot verdergaande verslechtering van de ZKOO-uitkering te zullen doen. De HBO-Raad is tevens bereid te voldoen aan de eis van ABVAKABO FNV tot het opnemen van concrete afspraken ter vermindering van de werkdruk. Werknemers in het HBO kunnen bovendien rekenen op een extra uitkering in het voorjaar van 2001, aanvullend op de salarisafspraken in het oorspronkelijke onderhandelaarsakkoord dat door ABVAKABO FNV en de AOb als te mager werd betiteld en werd afgewezen.
Kort voor de zomervakantie sloot de HBO-Raad met de Onderwijsbond CNV en NFTO een akkoord over een nieuwe CAO HBO. Het onderhandelaarsakkoord was echter voor ABVAKABO FNV op een aantal onderdelen onvoldoende.

· De salarisverhogingen waren voor ons te minimaal;
· Onzekerheid over de bijdrage in de ziektekosten;.
· Geen afspraken die leiden tot reductie van de werkdruk in het HBO. In de nieuwsbrief van 4 juli 2000 hebben we gemeld dat het teleurstellende resultaat besproken zou worden op een aantal personeelsbijeenkomsten. Daar werd duidelijk dat de afwijzing terecht is. De aanwezigen gaven ook aan dat er een inspanning gepleegd moet worden om op zo kort mogelijke termijn een akkoord met alle bonden te bereiken. ABVAKABO FNV heeft vervolgens de HBO-Raad in een brief gevraagd het overleg te heropenen, mede door de reacties op de personeelsbijeenkomsten. ABVAKABO en de AOb lieten aan de voorzitter van het CAO-overleg onder andere het volgende weten: Kort voor de zomervakantie is het helaas niet gelukt met u een principeakkoord te bereiken over een nieuwe CAO-HBO waarmee ook de AOb en ABVAKABO FNV konden instemmen. ()
Het is in het kader van de decentralisatie en verzelfstandiging van de HBO-sector gewenst ernaar te streven dat ook de ACOP-bonden in het CAO-overleg participeren; het ingezette veranderingsproces is gebaat bij een zo breed mogelijk draagvlak. () Werknemers zijn van mening dat uit het akkoord onvoldoende waardering spreekt voor het personeel in het HBO. Het HBO komt naar voren als een onaantrekkelijk werkveld. Het gesloten principeakkoord telt een aantal bezwaren, zoals die ook door ons in de reactie op het akkoord zijn geformuleerd o.a.:
· onvoldoende financiële ruimte voor een aanvaardbare salarisverhoging, met name die in 2001;

· onvoldoende zekerheid wat er in de toekomst gaat gebeuren met de ziektekostenvergoeding;

· geen tegemoetkoming op onze inzet m.b.t. de verschuivingstoeslag en flex-werken;

· geen concrete afspraken op het onderdeel werkdruk. () Op basis van de nu bekende reacties van de achterbannen menen wij dat het noodzakelijk en gewenst is een aantal aanvullende afspraken te maken. () Dit betekent dat wij het aanvullende overleg zouden willen toespitsen op:

1. concrete afspraken die leiden tot reductie van de werkdruk;
2. relatie werkdruk met de diverse onderzoeken/nadere afspraken (werk & verlof; scholing);

3. geen twee jaar durende onzekerheid m.b.t. de ziektekostenvergoeding maar nu de afspraak dat de bevriezing van de ZKOO stopt aan het einde van de CAO-periode en dat deze vervolgens wordt geïndexeerd;
4. een salarisafspraak voor alle werknemers die voldoende wervingskracht van het HBO waarborgt en ook blijk geeft van voldoende waardering voor de zittende werknemers.
Graag willen wij met u en onze collega-bonden spreken over deze punten om de in het HBO groeiende onrust om te buigen naar een sfeer waarin gewerkt kan worden aan verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. In het hieropvolgende overleg bleek de HBO-Raad bereid om ons tegemoet te komen. De aanvullende afspraken zijn dusdanig dat wij nu tevreden kunnen zijn met dit akkoord.

ZKOO-VERGOEDING EN WERKDRUK

Expliciet is aangegeven dat de HBO-Raad na deze CAO-periode geen voorstellen tot verdergaande verslechtering van de ZKOO-uitkering zal doen. Ook wordt het rapport Werkdruk in het HBO, waarvoor 5000 personen in het HBO zijn benaderd, nog dit jaar besproken en worden afspraken gemaakt die leiden tot snellere vervulling van vacatures en derhalve tot vermindering van de werkdruk.
Er zullen nog dit jaar nadere afspraken over werk- en rusttijden gemaakt worden, alsmede afspraken tot verbetering van scholingsmogelijkheden. Tenslotte zal ook een gunstiger werknemer-student ratio (dit gaat dus verder dan alleen de docent-student ratio en men betrekt ook het OOP erbij) worden besproken.

SALARISPARAGRAAF en EXTRA UITKERING IN 2001

Op het terrein van de salarisverhoging was het maken van concrete afspraken het meest ingewikkeld. Immers, de HBO-Raad had een akkoord met twee andere bonden. Echter, de Algemene Vergadering van de HBO-Raad wenste een akkoord met alle bonden omdat het zeer ongewenst is als de HBO-sector met de salarisontwikkelingen in negatieve zin uit de pas gaat lopen met andere (onderwijs)sectoren. Daarom is in de aanvullende afspraken geen extra percentage opgenomen, maar is afgesproken dat in mei 2001 overlegd wordt over een extra uitkering. Gedacht moet worden aan een extra uitkering bij bijv. het salaris van juni 2001. Dit salaris wordt dan gebruikt als grondslag voor de berekening van het jaarsalaris (incl. vakantie-uitkering ongeveer 13 maal het maandsalaris). Werknemers in het HBO zullen dan bij het junisalaris een extra verhoging van ongeveer 0,5% van dat fictieve jaarsalaris ontvangen. Over de exacte hoogte van het percentage wordt nog formeel overlegd. Gegeven de economische verwachting, en de uitspraak dat het HBO niet significant wil achterblijven bij andere sectoren, lijkt ABVAKABO FNV de verwachting gerechtvaardigd dat de extra verhoging een 0,5% zal zijn. Tevens is afgesproken dat deze uitkering een structureel karakter krijgt en dat nader overleg gevoerd zal worden over de nog vast te stellen hoogte van een vloer in deze uitkering.
Daarnaast blijven de eerder overeengekomen structurele salarisaanpassingen ongewijzigd. Dus: Per juni 2000 2,75%; 3% per juni 2001 en 0,75% per 1 mei 2002. Tevens wordt in december 2000 en 2001 een eindejaarsuitkering van 0,8% uitbetaald.

OORDEEL ABVAKABO FNV

Door de aanvullende afspraken zijn de onzekerheden over de ZKOO verdwenen, is er een toezegging voor daadwerkelijke aanpak van de werkdruk op korte termijn en kan ook de financiële achterstand in 2001 ongedaan worden gemaakt. Nu deze onderdelen zijn verbeterd, is ABVAKABO FNV van mening dat dit akkoord met een positief advies aan de leden kan worden voorgelegd. Dit positieve oordeel wordt ook ingegeven door de omstandigheid dat door het akkoord inclusief de aanvullende afspraken te accorderen ABVAKABO FNV volwaardig gesprekspartner en partij is bij de uitwerking van de diverse afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Lange Termijn Agenda. Uiteraard blijft het laatste woord aan u.

Peter Wiechmann
Ben Borchers
Landelijk bestuurdersreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie