Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel op symposium 'Wet SAMEN, een wet apart'

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak Minister Van Boxtel op het symposium Wet SAMEN, een wet apart
Een toespraak bij het onderwerp Integratie
4 september 2000
Dames en heren,
Dit voorjaar hebben mijn collega Vermeend en ik gesprekken gevoerd met 14 grote bedrijven. We hebben deze bedrijven gevraagd of zij een voorbeeldrol willen vervullen op het gebied van multicultureel personeelsbeleid. Daarover hebben we afspraken gemaakt en die afspraken hebben we in de vorm van een convenant gegoten. De komende tijd willen we met zon 80 bedrijven dezelfde typen afspraken maken, maar dat terzijde.
In één van die gesprekken had een vertegenwoordiger van Coca Cola Nederland een verhaal dat me is bijgebleven. De vertegenwoordiger zei het volgende: "Coca Cola heeft als concernpolitiek dat elk bedrijfsonderdeel multicultureel personeelsbeleid moet voeren. Dat zijn wij van harte met onze moedermaatschappij eens. Maar de reden waarom het concern dit van ons vraagt is fout, wat ons betreft. Onze Amerikaanse moeder draagt ons dit op vanuit de achtergrond van de Amerikaanse wetgeving, die bij ongelijke behandeling de mogelijkheid biedt om het bedrijf voor de rechter te slepen. In onze Nederlandse tak vinden we multicultureel personeelsbeleid ook van belang. Maar om een andere reden. Onze klantengroep wordt steeds diverser, en de beroepsbevolking waar wij onze medewerkers uit werven wordt veelkeuriger. Om met de tijd mee te gaan moeten we dus oog hebben voor diversiteit."
Ik ben zelf jurist, en kan dus niet ontkennen dat wetten vanuit mijn achtergrond mijn warme belangstelling hebben. Toch sprak deze Nederlandse Coca Cola filosofie me erg aan. We moeten niet aan multicultureel personeelsbeleid doen omdat de wet dat van ons vraagt. We moeten dat doen omdat we leven in het Nederland van het jaar 2000. In dat Nederland wonen inmiddels meer dan een miljoen etnische minderheden.
Vanavond spreken we over de Wet SAMEN. Ik vind deze wet belangrijk. Naast de beheersing van het Nederlands is het hebben van werk essentieel voor een succesvolle integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving. Allochtonen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. Zij moeten de taal leren en een opleiding volgen om aan de criteria te voldoen. Maar werkgevers moeten hen dan wel toelaten op de werkvloer. Hoewel het soms een extra inspanning vereist, zie ik dit niet als een gunst van de werkgevers aan allochtonen. Zoals de cola-vertegenwoordiger al zei, is het in het eigen belang van werkgevers dat zij minderheden toegang verlenen tot hun organisatie. Want door toegang te verlenen, krijgen zij ook toegang, toegang tot een nieuw en breder arbeidspotentieel om hun vacatures te vervullen. Zij zullen ervaren dat onder allochtone Nederlanders goede en minder goede werknemers zijn. Net als bij de autochtone Nederlanders.
Heel sec gezegd vraagt de Wet Samen aan werkgevers om te registreren hoeveel medewerkers uit etnische minderheidsgroepen afkomstig zijn. We willen met de wet stimuleren dat werkgevers hun personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving laten zijn. De krapte op de arbeidsmarkt helpt hier gelukkig bij: in het afgelopen jaar is de werkloosheid onder allochtonen gedaald naar 14%. We zijn een stuk op weg naar het behalen van de kabinetsdoelstelling, om de werkloosheid onder minderheden terug te dringen naar 10%. Maar het verschil met de werkloosheid onder autochtone Nederlanders is nog steeds te groot.
Het gaat echter niet alleen om cijfers, het gaat om een bewustwordingsproces: werkgevers moeten beseffen dat de Nederlandse samenleving in toenemende mate multi-etnisch en dus multicultureel is.
Hoe doen wij het eigenlijk? Uit een evaluatie over de gegevens van 1998 blijkt dat de rijksoverheid en defensie de wet naleven, dat wil zeggen voor 100% deponeren. Voor het bedrijfsleven ligt dit op 60%. Dat is te weinig. Maar slechts 55% van de gemeenten deponeert de gegevens die de Wet Samen vraagt. Hier zijn enkele uitvoeringsproblemen om de hoek komen kijken. Ik heb al het initiatief genomen om die op te lossen.
Ik zou van hieruit een beroep willen doen op bedrijven en gemeenten om het deponeringscijfer op te schroeven tot de vereiste 100%. Dat geldt vooral voor de gemeenten. Juist de overheid, en dus ook gemeenten, heeft hier een voorbeeldrol te vervullen, wil zij andere partijen stimuleren om meer etnische minderheden aan een baan te helpen. Er zijn goede voorbeelden van gemeenten die zich daar met hart en ziel voor inzetten.
Ik noem er een: de gemeente Rotterdam.
Het College van Burgemeester en wethouders heeft zich daar onder de titel veelkleurige stad achter een breed programma geschaard, op basis waarvan diversiteit wordt gestimuleerd. Het College neemt zelf die verantwoordelijkheid. Ik denk dat we daar op de goede weg zijn.
We hebben nog maar over de periode van een jaar, 1998, de effecten van de Wet SAMEN kunnen inventariseren. Ik heb al gezegd dat het hier gaat om een bewustwordingsproces, en dat gaat niet over een nacht ijs. Over 1998 zien we een licht positieve tendens: Van de bedrijven die hebben gedeponeerd, zegt 11% het wervingsgedrag te hebben aangepast, dit tegenover 5,6% van de niet-deponerende bedrijven. Het verschil tussen deponerende en (nog) niet-deponerende bedrijven op het gebied van het werkgelegenheidsaandeel van minderheden is ongeveer 7%. Ook hier is dus een licht positief effect waarneembaar.
Dit positieve effect moet sterker worden. Daarom hebben collega Vermeend en ik in een nota over het arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden van dit voorjaar een aantal maatregelen op het gebied van de Wet Samen aangekondigd.

1) We willen de looptijd van de wet met twee jaar, dus tot en met 2003, verlengen.

2) We zullen kraakhelder maken wie er nu eigenlijk moet deponeren en wie niet. Daar is soms nog onduidelijkheid over. Door cijfers van 1 onderdeel van een organisatie te verschaffen, voldoet men nog niet aan de wet.

3) We zullen de Helpdesk Wet SAMEN uitbreiden. Van deze helpdesk wordt namelijk veel gebruik gemaakt. Hier komen niet alleen technische vragen binnen over de wet, maar in toenemende mate -en dat geeft hoop voor de toekomst!- over multicultureel management. Er komt dus een servicepunt multicultureel management waarop werkgevers, dus ook sommigen onder u, een beroep kunnen doen. Dames en heren,
Vanavond wordt hier een proefproces gevoerd met als onderliggende stelling dat de Wet SAMEN onvoldoende juridisch kader biedt om discriminatie tegen te gaan. Als werkgevers goed doordrongen raken van de achterliggende bedoeling van de Wet SAMEN -het bewustwordingsproces- zal dit bijdragen aan de bestrijding van bewuste of onbewuste discriminatie aan de deur of op de werkvloer. Maar we beschikken over andere juridische instrumenten om discriminatie directer te lijf te gaan. Realiseert u zich: met de wet staan we aan de basis van het bewustwordingsproces. Ik wens u een vruchtbaar, eerlijk en leerzaam proces toe.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie