Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LNV over commissie herstructurering melkveehouderij

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV instelling commissie herstructurering melkv eehouderij

Gemaakt: 11-9-2000 tijd: 13:47

6

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

5 september 2000

Bij brief van 17 augustus 2000, kenmerk TRCJZ/2000/9540, heb ik u in kennis gesteld van de regeling waarbij mijn ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ik de Commissie Herstructurering Melkveehouderij instellen. Abusievelijk is verzuimd een afschrift van de regeling als bijlage te voegen bij die brief. Hierbij zend ik u daarom alsnog een afschrift van de regeling.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

No. TRCJZ/2000/9379

Directie Juridische Zaken

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

6

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING

EN MILIEUBEHEER,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

BESLUITEN:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

Er is een Commissie Herstructurering Melkveehouderij, hierna te noemen: de commissie.

De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over en voorstellen te doen voor stimulerende maatregelen gericht op structurele extensivering en bevordering van de grondgebondenheid van de intensieve melkveehouderij in de concentratiegebieden in Oost- en Zuid-Nederland en in het bijzonder in de gebieden met droge zandgronden.

De commissie houdt met ingang van 1 november 2000 op te bestaan.

Artikel 3

De commissie bestaat uit negen leden, de voorzitter daaronder begrepen.

De minister benoemt en ontslaat de leden van de commissie.

Artikel 4

De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van de Directie Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 november 2000.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Commissie Herstructurering Melkveehouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING

EN MILIEUBEHEER,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Toelichting voor de Staatscourant

Bij brief van 25 februari 2000 hebben de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het mestbeleid en de invulling van het flankerend beleid en over de samen met LTO-Nederland opgestelde positiebepaling inzake de uitwerking en uitvoering van het mestbeleid (kamerstukken II 1999/2000, 26 729, nr. 19). In die positiebepaling hebben beide partijen aangegeven van mening te zijn dat van de grondgebonden sectoren grote inspanningen zullen worden gevergd om aan de verliesnormen te voldoen en dat in de melkveehouderij, en met name in de concentratiegebieden, grote bedrijfsaanpassingen nodig zijn. Gezien het grote belang van een succesvol verloop van die herstructurering zal een op basis van deskundigheid op dat terrein samengestelde commissie worden ingesteld. Het grondgebonden karakter van de melkveehouderij en het feit dat het beleid niet is gericht op vermindering van de productie-omvang van de Nederlandse melkveehouderij, hebben ook gevolgen voor de wijze waarop de herstructurering van de melkveehouderij zal worden vormgegeven. Het is daarom aangewezen een aparte commissie in te stellen voor de herstructurering van de melkveehouderij in plaats van aan te sluiten bij bestaande commissies die zich bezighouden met herstructurering van de veehouderij. Onderhavige regeling strekt tot instelling van die commissie, te weten de Commissie Herstructurering Melkveehouderij (hierna: commissie).

De commissie zal tot taak hebben de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te adviseren over en voorstellen te doen voor stimulerende maatregelen, gericht op structurele extensivering en bevordering van de grondgebondenheid van de intensieve melkveehouderij in Oost- en Zuid-Nederland. In het bijzonder zullen daarbij voorstellen worden gedaan voor maatregelen, gericht op bedrijven in de gebieden met droge zandgronden. Voor die gronden zullen namelijk lagere stikstofverliesnormen gaan gelden dan voor de overige gronden.

De commissie zal bij het ontwikkelen van maatregelen met name aandacht besteden aan de effectiviteit en de verhouding tussen de kosten en de baten van die maatregelen. Gezien de relatie met de reconstructie zullen de provincies die de reconstructie uitvoeren bij de werkzaamheden van de commissie worden betrokken. Beide trajecten hebben evenwel hun eigen dynamiek. De commissie zal in haar voorstellen de mogelijke bijdrage aan de herstructurering aangeven van regio's waarin, met inachtneming van doelstellingen inzake ruimtelijke ordening en milieukwaliteit, nog vestiging of uitbreiding van grondgebonden melkveehouderij mogelijk is en waardoor die regio's (bijvoorbeeld de Veenkoloniën) kunnen worden versterkt.

De commissie heeft een tijdelijk karakter: zij houdt met ingang van 1 november 2000 op te bestaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING

EN MILIEUBEHEER,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Juridische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Postadres: Postbus 20401

2500 EK 's-Gravenhage

Telefoon: 070-3786868

Fax: 070-3786127

Telegramadres: Landvis

Telex: 32040 Lavinl


*

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie