Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over voortgang moties Lambrechts en Ross-Van Dorp

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake voortgang moties lambrechts en ross-van d orp

Gemaakt: 11-9-2000 tijd: 14:2

3

26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000

Nr. 121 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2000

Op 23 november 1999 werden drie moties ingediend door de leden Ross-Van Dorp c.s. (26 800 VIII, nr. 51) en Lambrechts c.s. (26 800 VIII, nrs. 53 en 54)

Met het oog op het naderende Algemeen Overleg van 14 september aanstaande, waarin onder andere veiligheid op school aan de orde zal zijn, informeer ik u over de stand van zaken in deze.

Motie Ross-Van Dorp (26 800 VIII, nr. 51)

In deze motie wordt verzocht het Rotterdamse project `Op onze school zijn alle wapens verboden' te evalueren, en indien wenselijk, landelijke uitvoering te bevorderen.

Het project `Op onze school zijn alle wapens verboden' werd op 19 november 1998 door wethouder Kuijper gestart. De campagne is erop gericht dat scholen voor voortgezet onderwijs het bezit van wapens expliciet verbieden en hun schoolreglement en/of leerlingstatuut hierop aanpassen. De gemeente heeft voorlichtingsmateriaal ter beschikking gesteld om duidelijke voorlichting aan de leerlingen te geven. In maart 1999 is de scholen nogmaals een brief gestuurd om de campagne onder de aandacht te brengen.

Momenteel wordt de campagne `Op onze school zijn alle wapens verboden' geëvalueerd. De resultaten worden in november 2000 verwacht.

De gemeente Rotterdam benadrukt dat het bevorderen van veiligheid op een structurele wijze moet worden benaderd. Zo zijn er ook convenanten afgesloten tussen (deel)gemeenten, scholen en justitie/politie/HALT. Schoolveiligheidsplannen dienen daarbij goede aansluiting te vinden bij wijkveiligheidsplannen. Deze werkwijze sluit aan bij mijn brief van 5 november 1999 (VO/TAB/1999/43846) waarin onder meer werd betoogd dat veiligheidsbeleid een kenmerk van het kwaliteitsbeleid moet worden en dat lokaal integraal veiligheidsbeleid moet worden gestimuleerd. De genoemde campagne kan alleen een tijdelijk effect bewerkstelligen.

Uw Kamer zal worden geïnformeerd over de evaluatie van het Rotterdamse project en eventueel nader te ondernemen activiteiten.

Motie Lambrechts c.s. (26 800 VIII, nr. 53)

Mevrouw Lambrechts c.s., diende een motie in die de regering verzoekt in beeld te brengen welke belemmeringen in wet- en regelgeving een integraal veiligheidsbeleid in en om de school in de weg staan.

Met integraal veiligheidsbeleid wordt bedoeld dat scholen samenwerken met andere organisaties en instellingen op lokaal niveau (justitie, politie, gemeente, jeugdhulpverlening) om veiligheid te bevorderen. Daartoe maken deze actoren afspraken om te komen tot een goed functionerend lokaal integraal veiligheidsbeleid.

Vooralsnog kennen wij geen belemmeringen in wet- en regelgeving die deze samenwerking in de weg staan. Tegelijkertijd kan worden bemerkt dat de bestaande wet- en regelgeving geen dwingend karakter heeft om lokaal integraal veiligheidsbeleid tot stand te doen komen. Alleen in het verband van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Grote stedenbeleid, zijn inspanningsverplichtingen met de 25 grote steden overeengekomen, waarbij samenwerking tussen lokale partners (`integratie') als voorwaardelijk zou kunnen worden beschouwd. Binnen het kader van het Grote stedenbeleid zal voor de G25 de uitwerking van het onderdeel Jeugd en Veiligheid, (de aanbevelingen van de commissie Van Monfrans (1994)) worden gevolgd. Dit leidde in 1998 reeds tot het rapport Vier jaar Van Montfrans (ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, OCenW, SZW en VWS), dat is aangeboden aan uw Kamer.

Relevant voor deze thematiek is dat binnen het kader van de totstandkoming van een lokaal integraal veiligheidsbeleid momenteel uitwerking wordt gegeven aan de moties van de leden De Cloe en Van Heemst.

In de moties Van Heemst (30 juni 1999, TK 21 062, nr 78) en De Cloe (14 oktober 1999, TK 26 800 VII, nr. 7) werd verzocht om steden in bepaalde wijken meer ruimte te geven een jeugdbeleid te voeren. Ook werd gevraagd een apart wettelijk kader te ontwerpen voor de probleemwijken. In een brief van de minister van Grote steden en Integratie beleid aan de Tweede Kamer (8 februari 2000, TK 26 800 VII, nr. 34) is aangegeven dat beide moties in relatie tot elkaar zullen worden bezien en dat het kabinet ervoor heeft gekozen eerst een onderzoek te laten verrichten naar de knelpunten in de grote steden (G25). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is gevraagd een onderzoek te verrichten naar de bestuurlijke aspecten van het jeugdbeleid in de grote stad. Eén van de onderwerpen van onderzoek is jeugd en veiligheid.

Het SCP bekijkt de meerjarige ontwikkelingsprogramma's (MOPs) en voert gesprekken met gemeenten. De uitkomsten van het SCP-onderzoek zullen tevens betrokken worden bij de kabinetsreactie op de motie De Boer (Tweede Kamer 1999-2000, 21 062 nr. 95) waarin het kabinet verzocht wordt om met drie gemeenten na te gaan hoe de realisatie van lokale leefbaarheidsdoelen vereenvoudigd en verstevigd kan worden.

Het definitieve onderzoek zal voor het eind van dit jaar worden afgerond. De aspecten van de motie Lambrechts zullen in de uitwerking van het SCP-onderzoek worden betrokken. De Kamer zal op de hoogte wordt gesteld van de uitkomsten van de inventarisatie en de aanbevelingen die naar aanleiding van het onderzoek worden gedaan.

Motie Lambrechts c.s. (26 800 VIII, nr. 54)

Mevrouw Lambrechts c.s. diende tevens een motie in waarin wordt verzocht na te gaan in welke regio's er witte vlekken zijn als het gaat om bovenschoolse opvangvoorzieningen waar de leerlingen terecht kunnen die niet meer op school terecht kunnen, en voorts in overleg met gemeenten er zorg voor te dragen dat er in alle regio's tenminste één opvangvoorziening is waar deze leerlingen in het uiterste geval terecht kunnen.

Het ministerie van OCenW heeft voor het achterhalen van de juiste informatie een beroep gedaan op de expertise die er is in het veld. De heer M. Franken die reeds in het kader van de implementatie van het VMBO werkzaamheden verricht, heeft daartoe i.o.m. het departement twee enquêtes uitgezet. De eerste is uitgezet onder coördinatoren van de voormalige projecten Ongediplomeerde schoolverlaters (POS) en Spijbel opvangprojecten (POS). Deze projecten bestaan in feite niet meer, omdat deze na 1994 gefaseerd zijn opgenomen in het Onderwijsvoorrangsbeleid. Dit beleid is vervolgens ingekaderd in het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. De deskundigheid die in de projecten is opgebouwd is blijven bestaan.

Daarnaast is een enquête uitgezet onder samenwerkingsverbanden VO-SVO, die een landelijk dekkend netwerk vormen.

De bevindingen uit de rapportages over het VMBO-implementatietraject en de resultaten van de enquêtes zijn weergegeven in het bijgevoegde verslag `Resultaten van het onderzoek naar bovenschoolse opvangvoorzieningen' (M. Franken, Technopark Educatie, augustus 2000)1).
Bevindingen De belangrijkste bevinding is dat in bijna 2/3 van de samenwerkingsverbanden die met de problematiek is geconfronteerd, een voorziening zoals bedoeld in de motie Lambrechts, aanwezig blijkt te zijn. Dit zou betekenen dat 1/3 van de samenwerkingsverbanden een dergelijke voorziening ontbeert. Hierbij moeten echter belangrijke kanttekeningen worden geplaatst. In veel gevallen wordt op een andere wijze een oplossing gezocht en gevonden voor de leerling. Een voorziening kan bovendien een aanzuigende werking hebben en de diversiteit van behandel- en oplossingsstrategieën doen verschralen. Preventieve benaderingen hebben de voorkeur bij de behandeling van leerlingen. Het bijgevoegde onderzoek naar bovenschoolse opvangvoorzieningen zou beschouwd kunnen worden als een steekproef en geeft geen sluitend beeld van een landelijk dekkend zorg- en opvangsysteem. Voor een volledig beeld van een landelijk dekkend systeem is een meer uitgebreid onderzoek nodig. Dit onderzoek zal in het komende jaar worden uitgevoerd. Voor de uitwerking van het onderzoek zal ook gebruik worden gemaakt van de bevindingen die worden opgedaan bij de ontwikkeling van een protocol voor scholen dat de (regionale) hulp- en verwijzingsstematiek duidelijk in kaart zal brengen, dat ontwikkeld zal worden in overleg met de Vereniging voor het Management in het Voortgezet onderwijs (VVO). Voorts wil ik de aanbeveling om de communicatie tussen scholen te bevorderen, door middel van het (laten) organiseren van regio-bijeenkomsten ten behoeve van de zorg en opvang van leerlingen graag ondersteunen. De uitwerking hiervan zal een plaats krijgen binnen het implementatietraject van het VVO-protocol en het onderzoek. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund 1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...