Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake raad voor de rechtspraak

Datum nieuwsfeit: 07-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie inzake raad voor de rechtspraak
Gemaakt: 13-9-2000 tijd: 13:30

2

26352 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie

27182 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de instelling van de Raad voor de rechtspraak (Wet Raad voor de rechtspraak)

Nr. 30 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2000

Inleiding

Op 8 juni j.l. is het wetsvoorstel tot oprichting van de Raad voor de rechtspraak bij uw Kamer ingediend. Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg van 14 juni wil ik u hierbij schriftelijk informeren over de hoofdlijnen van de activiteiten die noodzakelijk zijn om de oprichting van de Raad voor te bereiden.

In de Contourennota wordt een daadwerkelijk functionerende Raad voor de rechtspraak per 1 januari 2002 beoogd.
Om dit te verwezenlijken is een voorfase voorzien waarin de volgende activiteiten plaatsvinden:

het aantrekken van kwartiermakers tevens beoogde leden van de Raad;

het vinden van huisvesting voor de Raad en het bemensen van het bureau van de Raad; en

de geleidelijke opbouw en testfase van de verschillende materiële voorzieningen ten behoeve van de verschillende taken en activiteiten van de Raad.

Bij deze activiteiten zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet zolang de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Raad voor de rechtspraak niet is afgerond. Gedurende het gehele voortraject blijft de ministeriële verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid ongewijzigd. Een en ander is in lijn met het uitgangspunt dat overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2002 plaatsvindt en met hetgeen eerder met uw Kamer is besproken over gevallen waarin gestelde termijnen een vroegtijdige voorbereiding en anticipatie op de inwerkingtreding van wetgeving noodzakelijk maken (zie Kamerstukken 1996-1997, 25 428). Kwartiermakers Ten behoeve van de opbouw van de Raad zullen in beginsel drie kwartiermakers worden aangezocht. Het streven is er op gericht dat zij zo spoedig mogelijk aan de slag gaan. Aan de kwartiermakers zal worden gevraagd om alle voorbereidende handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de opbouw en het functioneren van de Raad per 1 januari 2002 mogelijk te maken. Zij zullen door mij in staat worden gesteld om binnen de bestaande gezagsverhoudingen deze taak zo goed mogelijk te vervullen. Het ligt in de rede dat de kwartiermakers tevens in de eerste Raad worden benoemd. Huisvesting en bemensing Huisvesting voor de Raad is reeds gevonden aan de Kneuterdijk 1. U bent hierover bij brief van 18 mei jl. geïnformeerd. Vanaf voorjaar 2001 zal het bureau bij de Raad worden voorzien van personeel. Daartoe zullen, op basis van een op te stellen organisatie- en formatieplan, bureauhoofden worden geworven en zal een wervings- en plaatsingplan worden opgesteld. Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met taken op het terrein van de rechtspleging die bij het ministerie blijven en met de daarvoor benodigde formatie. Bij deze personele gevolgen van het wetsvoorstel zullen - uiteraard - de WOR en het ARAR in acht worden genomen. Opbouw en testfase voorzieningen Raad
In het jaar 2001 wordt beoogd de verschillende materiële voorzieningen voor de taken en activiteiten van de Raad geleidelijk op te bouwen en uit te testen. Dit houdt in dat in nauwe samenspraak en samenwerking met het ministerie en de gerechten, en met instandhouding van de bestaande formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de verschillende onderdelen van het bureau en de vereiste administratieve systemen worden opgebouwd. De kwartiermakers zullen gedurende dit jaar zichzelf en het bureau voorbereiden op de uitoefening van de taken en bevoegdheden, die in de wet aan de Raad worden geattribueerd. Gestreefd wordt naar een start in het eerste kwartaal van 2001, waarna in het vierde kwartaal van 2001 een evaluatie kan plaatsvinden. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen aanleiding zijn voor bijstellingen. Financiering De budgettaire consequenties van de oprichting van de Raad voor de rechtspraak worden gedekt binnen de budgettaire kaders van de Justitiebegroting, waaronder begrepen de extra middelen voor uitvoering van de Contourennota. De Staatssecretaris van Justitie, M.J. Cohen

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie