Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief SP Utrecht over neveninkomsten burgemeester

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Utrecht

Open brief over neveninkomsten ivm benoeming nieuwe burgemeester

Aan de Commissaris van de Koningin
in de provincie Utrecht
Mr B. Staal
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
per fax 2522564

Utrecht, 8 september 2000
Uw ref.: 2000bka000465i
Onderwerp: benoeming burgemeesters na gemeentelijke herindeling

Geachte heer Staal,

Ter aanvulling op mijn brief van 31 augustus jl. vraag ik hierbij namens de SP-fractie in de Utrechtse gemeenteraad uw aandacht voor het volgende.

In uw brief van 17 juli jl. aan B & W van Utrecht geeft u aan dat u de kandidaten voor de burgemeestersvacature Utrecht in oktober zult ontvangen.

In dat verband merk ik namens de SP-fractie in de Utrechtse raad het volgende op.
In de eerste plaats blijft de SP onverminderd van oordeel dat het de voorkeur verdient dat de burgemeester gekozen wordt, hetzij door de raad van Utrecht hetzij door de burgers van Utrecht rechtstreeks.

In de tweede plaats wijs ik op het verschijnsel van de betaalde nevenfuncties van burgemeesters.
Daarbij zijn de volgende omstandigheden relevant:
- de burgemeesters van de vier grootste steden, dus ook van Utrecht, ontvangen een salaris van f 18.500,-- bruto per maand oftewel f 222.000,-- per jaar, plus een vakantieuitkering van 8 procent en andere emolumenten, zoals dienstauto met chauffeur (naar ik begrijp komt daar nog een salarisverhoging bij per 1 september 2000 van 3,5%),


- het salaris van deze vier burgemeesters is gelijk aan het salaris van een minister,


- de vorige burgemeester van Utrecht, mr I.W. Opstelten, had zoals bekend ook een aantal betaalde niet-q.q.nevenfuncties, waar de SP in 1998 bezwaar tegen heeft gemaakt,

- n.a.v. deze bezwaren liet de heer Opstelten bij brief van 10 maart 1998 weten dat hem bij navraag was gebleken dat de anti-cumulatieregeling in het kader van het Vergoedingenbesluit adviescommissies van 27 november 1996, Staatsblad 1996, nr. 583, zodanig was dat bedoelde personen, direct of indirect, "uit hoofde van het vervullen van een of meer functies binnen de sfeer van de overheid in totaal geen hogere bezoldiging mogen ontvangen dan de bezoldi-ging die geldt binnen de topstructuur (i.c. minister c.q. staatssecreta-ris)",
en
" Nu mijn salaris als burgemeester van Utrecht gelijk is aan dat van een staatssecretaris, zal ik, uitgaande van genoemd principieel standpunt, de vergoedingen voor elk van de vier genoemde functies, voorzover van toepas-sing met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997, niet ontvangen",

- bij brief van 17 maart 1998 deelde B & W van Utrecht mede dat burgemeester Opstelten besloten had van twee niet-q.q.nevenfuncties de vergoedingen in de gemeentekas te storten en van de resterende vier vergoedingen af te zien,

- de huidige burgemeester van Utrecht, mevrouw mr A.H. Brouwer-Korf, verricht volgens de officiële opgave van de gemeente Utrecht een tweetal betaalde niet-q.q.nevenfuncties, nl. lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland en secretaris van de Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten,

- desgevraagd bleek burgemeester Brouwer-Korf niet bereid de hoogte van deze neveninkom-sten bekend te maken, maar naar schatting gaat het hierbij toch zeker om inkomsten in de orde van grootte van enkele tienduizenden gulden per jaar,

- burgemeester Brouwer-Korf heeft aangegeven deze inkomsten niet in de gemeen-tekas te willen storten,

Gelet op het vorenstaande is de SP is van oordeel dat : a. het gezien de zwaarte van de functie van burgemeester van Utrecht niet past dat de burgemeester niet-q.q.nevenfuncties vervult, en b. indien de burgemeester van Utrecht toch betaalde nevenfuncties uitoefent, de inkomsten hieruit ten goede dienen te komen aan de gemeentekas.

Graag verneem ik van u of wat uw visie t.a.v. deze opvatting is en of u bereid bent deze opvatting voor te houden aan de kandidaten voor de functie van burgemeester van Utrecht, die u binnenkort zult ontvangen.

Daarnaast behoudt de SP zich natuurlijk het recht voor om zonodig in de komende benoemingsprocedure de kandidaten zelf met deze opvatting te confronte-ren.

Hoogachtend,

R.F. Ruers
fractievoorzitter SP gemeenteraad Utrecht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie