Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse Regering verlaagt leeftijdsgrenzen wielrenners

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 8 SEPTEMBER 2000

Verlaging van de leeftijdsgrenzen voor het wielrennen

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering het besluit 'houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven' definitief goed. Het nieuwe besluit vervangt het besluit van de Vlaamse regering van 26/4/1995 waarin de leeftijdsgrenzen voor wielerproeven en voor wielerwedstrijden op respectievelijk 12 jaar en 15 jaar vastgelegd werden. Dit in uitvoering van het Decreet van 27/3/1991 inzake medisch verantwoord sporten, waarin aan de Vlaamse regering de mogelijkheid wordt gegeven om voorwaarden inzake leeftijdsgrenzen vast te leggen.

De vraag naar een leeftijdsverlaging werd reeds geruime tijd door de wielerwereld en voornamelijk door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond gesteld. Twee vaststellingen rechtvaardigden de noodzaak om deze vraag in overweging te nemen.

Ten eerste blijkt dat de regelgeving terzake in onze buurlanden veel soepeler is. In Nederland legt de overheid geen strikte voorwaarden op, maar zijn het de sportfederaties zelf die de voorwaarden tot deelname aan wielerwedstrijden vastleggen. Dit heeft als gevolg dat een aanzienlijk aantal jonge, Vlaamse wielrenners naar Nederland trekken om daar deel te nemen aan wielerwedstrijden. Uit recente gegevens blijkt dat er twee Belgische verenigingen met elk een 30-tal leden om die reden aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Wielrenners Unie (KNWU) en dat een 10-tal jongelui regelmatig deelnemen aan de Rabo Dikke Banden Races in Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben dus weet van minstens 70 Vlaamse wielrennertjes die actief zijn in Nederland.

Ten tweede wijst men erop dat er, met uitzondering van triatlon, duatlon en een aantal gevechtssporten, voor de andere sporttakken in Vlaanderen geen leeftijdsgrenzen door de overheid worden opgelegd. Het Decreet inzake medisch verantwoord sporten stelt het als één van de taken van de sportverenigingen om leeftijdsgrenzen voor sportbeoefenaars bij voorbereiding op en deelname aan bepaalde sport-manifestaties te voorzien.

Vermits de overheid hier niet ingrijpt, ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de sportfederaties. De vraag kan inderdaad gesteld worden in hoeverre het zinvol is dat een overheid wel minimumleeftijden oplegt voor deelname een wielerproeven en -wedstrijden en niet voor de andere sporten: de problematiek van doping en commercialisatie die in de jaren '70 hoofdzakelijk aanwezig was in de wielersport, is op heden geen probleem van de wielersport alleen.

Nieuwe regelgeving

Binnen de logica van de hierboven vermelde argumenten heeft de Vlaamse regering een nieuw besluit getroffen waarbij de leeftijdsgrenzen voor wielerproeven en wielerwedstrijden verlaagd worden naar respectievelijk 8 jaar en 12 jaar.

De Vlaamse regering gaat dus grotendeels in op de vraag om op dit domein de federaties te responsabiliseren maar behoudt een aantal beschermende maatregelen. Zij worden ingebouwd zodat de sportbeoefening bij jonge wielrenners op een sociaal-pedagogisch verantwoorde wijze kan gebeuren. In haar advies laat de Vlaamse Gezondheidsraad weten dat de werkgroep medisch verantwoord sporten van mening is dat er geen medische argumenten zijn om wielerproeven en wielerwedstrijden, indien georganiseerd onder bepaalde voorwaarden, te verbieden vanaf de leeftijd van respectievelijk 8 en 12 jaar.

Vanaf de leeftijd van 8 jaar mogen jongeren met een opleidingsattest deelnemen aan wielerproeven (art.7, õ1). Volgende maatregelen moeten hierbij in acht genomen worden:

- een maximum van 1 proef per week en 15 proeven per jaar;

- de proef moet georganiseerd worden onder leiding van een erkende opleider, in opdracht van een erkende organisatie;

- de proef moet beantwoorden aan een aantal bepalingen zoals de verplichting om op een gesloten omloop te organiseren, het verbod op activiteiten op gewone werkdagen, verbod op de sportfederaties toegangs- en inschrijvingsgelden, verbod op prijzen gerelateerd aan een individuele rangschikking, verplichting van een helm;
- aan de minister van sport moet voorafgaandelijk een vergunning gevraagd worden;

- Bloso voert controle uit op de naleving van deze bepalingen.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar mogen jongeren met een opleidingsattest deelnemen aan wielerwedstrijden (art.7, õ2). Ook hier worden beschermende maatregelen opgelegd :
- maximaal 1 wedstrijd per week;

- de sportfederaties en erkende wielerscholen moeten in hun reglementen bepalingen opnemen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de wielrenners (waaronder de verplichting tot het dragen van een helm, de afstand en tijdsduur van de wedstrijden, het maximaal aantal wedstrijden per jaar, de te gebruiken
versnellingsapparaten, de beschermkledij, het maximum aantal deelnemers en de uitrusting van de fiets). Deze moeten ter goedkeuring aan de minister van Sport worden voorgelegd.

De Vlaamse regering legt met deze verlaging van de leeftijdsgrenzen de verantwoordelijkheid gedeeltelijk bij de federaties maar houdt vast aan haar eisen inzake kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding van de jeugdige wielrenner. De wielrenner moet met vrucht een jaarlijkse opleiding volgen een opleidingsattest halen als voorwaarde voor de deelname aan wielerproeven- en wedstrijden deze opleiding kan uitsluitend gegeven worden door opleiders die deel uitmaken van een door de minister van sport erkende organisatie. Aan de opleiders worden bepaalde diplomavereisten opgelegd. Het opleidings- programma dat uit een praktisch en theoretisch gedeelte bestaat moet, naast aandacht voor de verkeersveiligheid, ook de verschillende aspecten van sportpedagogische, sport-technische, sportmedische en sportpsychologische aard bevat-ten. Het opleidingsprogramma moet jaarlijks ter goedkeuring aan de Vlaamse Trainersschool worden voorgelegd. Bloso staat in voor de controle op de uitvoering van het opleidings-programma en de deelname van de wielrenners

Met deze nieuwe regelgeving inzake de leeftijdsgrenzen in het wielrennen speelt de Vlaamse regering op een flexibele manier in op de veranderde realiteit en de daaruit voortvloeiende noden en schept zij de nodige voorwaarden die het behoud van de veiligheid van de jonge wielrenner op gezondheids-, pedagogisch, sociaal en sporttechnisch vlak garanderen. Al wordt er meer verantwoordelijkheid gelegd bij de federaties en de bonden, de Vlaamse overheid van haar kant wil ook bijdragen tot de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle opleiding. Dit door aan de Vlaamse wielerschool, die de nodige kwaliteit en expertise in huis heeft, een subsidie van 6 miljoen toe te kennen (verdubbeling t.o.v. 2000).

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie