Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over zandtransport aanleg Betuwelijn

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over zandtransport bij de aanleg van de betuwelijn
Gemaakt: 5-9-2000 tijd: 9:48

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 september 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Leers over zandtransport bij de aanleg van de Betuwelijn.


1. Hebt u kennis genomen van het (voorlopig) Politieadvies van de Politie

Gelderland-Zuid, afdeling Verkeer, dat inzake het zandtransport te Vuren adviseert af te zien van het zandtransport over de weg, en voorstelt een andere wijze van zandtransporten te bevorderen?


1. Ja. Het advies is gebaseerd op de bij de politie Gelderland-Zuid bekende informatie per 24 mei 2000. Zoals ik reeds bij de beantwoording van vraag 3 van 24 mei 2000 heb vermeld zal er geen gebruik worden gemaakt van de in dit rapport genoemde `dumpers' (grote trucks met open laadbak en een beperkte snelheid), maar van normale en gesloten vrachtauto's. Tevens zijn in de periode na het verschijnen van het advies twee alternatieve verkeersplannen door NS-Railinfrabeheer aan de gemeente voorgelegd.


2. Is dit advies voor u aanleiding om uw eerdere antwoord op mijn schriftelijke vragen (met name het antwoord op vraag 5 van de schriftelijke vragen van 24 mei 2000) bij

te stellen, gegeven ook het feit dat er - in tegenstelling tot wat uw antwoord suggereert - geen verkeersplan kan worden opgesteld omdat er geen realistische alternatieve routes zijn?

2. Nee, dit advies is voor mij geen aanleiding de oorspronkelijke beantwoording te herzien. Ik constateer dat tot op heden geen overeenstemming met de gemeente is te bereiken over de voorgestelde alternatieven. NS-Railinfrabeheer beraadt zich op verdere alternatieven en acht nader overleg met de gemeente Lingewaal dan ook noodzakelijk.


3. Is het door u gegeven antwoord op vraag 3 van de schriftelijke vragen van

24 mei 2000 en vraag 1 van de aanvullende vragen van 7 juni 2000 wel juist? Is het

niet zo dat in het tracébesluit zowel ten aanzien van het zandtransport in de

gemeente Tiel als in de gemeente Lingewaal (Vuren) aangegeven is dat het zandtransport in hoofdzaak hydraulisch zal gaan plaatsvinden door middel van retourleiding en incidenteel per as (vrachtwagen)? Hoe kan het dat in de antwoorden gesuggereerd wordt dat er bij de projectorganisatie en de betrokken aannemers volledige keuze vrijheid bestaat over de te kiezen transportwijze?

3. De beantwoording van vraag 3 van de schriftelijke vragen van 24 mei 2000 was onvolledig. Ingevolge de toelichting op het Tracébesluit zal het zandtransport voor aanleg van de baan in hoofdzaak hydraulisch plaatsvinden en incidenteel per as. In de toelichting op het Tracébesluit Deel A, Algemene deel, is bepaald dat de definitieve keuze in een later stadium plaatsvindt waarbij ook kostenoverwegingen een rol spelen.
De keuzevrijheid van NS-Railinfrabeheer en de aannemer is hiermee begrensd.


4. Klopt het dat NS RIB in eerdere instantie de mogelijkheden van hydraulisch transport via pijpleiding te Vuren wel heeft laten onderzoeken maar daarvan heeft afgezien vanwege de kosten? Wat is dan de kostenbesparing die vervoer per as (vrachtwagen) oplevert? Zijn daarin ook de extra kosten begrepen van het herstel van schade aan het weglichaam en verkeersveiligheidsmaatregelen?

4. Nee, een dergelijk onderzoek heeft voor Vuren niet plaatsgevonden. Ter verduidelijking kan ik u melden, dat de aannemerscombinaties in hun aanbieding rekening dienen te houden met het gestelde in het Tracébesluit Betuweroute. De uiteindelijke methode van zandtransport komt vervolgens tot stand door overleg van NS-Railinfrabeheer met gemeenten en aannemer.


5. Deelt u de mening dat het door NS RIB gebruikte argument dat alsnog kiezen voor hydraulisch transport tot veel vertraging zal leiden gelet op het bovenstaande niet valide en te rechtvaardigen is?

5. Bij het maken van de keuzen voor al dan niet hydraulisch transport spelen ook andere argumenten dan het leiden tot vertraging een rol. In het geval van Lingewaal beraadt de NS RIB zich dan ook op alternatieven (zie antwoord op vraag 2). Overigens kan het wel zo zijn dat bijvoorbeeld de vergunningprocedures voor alternatieven kunnen leiden tot vertragingen en additionele kosten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie