Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

WPRB-rapport Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WPRB-rapport over Bevolkingsvraagstukken 2000

Eerste exemplaar voor Staatssecretaris Cohen

Eenmaal in de drie jaar brengt het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) aan de regering verslag uit over bevolkingsvraagstukken.

Op 4 september verschijnt het zesde WPRB-rapport

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000.

Het rapport wordt om 15.00. uur in Nieuwspoort aangeboden aan Staatssecretaris Cohen van Justitie.

De eerdere rapporten werden aangeboden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). Deze Minister is tevens belast met de coördinatie van de behandeling van bevolkingsvraagstukken in ons land.

Aangezien het rapport deze keer vooral aan vraagstukken rond internationale migratie, asielzoekers en allochtone groepen in Nederland is gewijd, neemt Staatssecretaris Cohen het eerste exemplaar in Nieuwspoort in ontvangst. Dit op suggestie van Minister Hermans van OC&W.

Het WPRB staat onder leiding van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag.

Het is verder samengesteld uit vertegenwoordigers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB) en de Rijksplanologische Dienst (RPD). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) treedt als adviserend lid op.

Vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn als waarnemers bij het WPRB betrokken.

Ook in een speciale uitgave van het maandblad DEMOS van het NIDI wordt in het september-nummer uitvoerig aandacht aan het WPRB-rapport besteed. De integrale tekst verschijnt daarnaast op de website van het NIDI: www.nidi.nl/wprb

0000,0000,FF00WPRB-rapport houdt vinger aan de pols

Bevolkingsvraagstukken 2000

0100,0100,0100Het zesde rapport van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken, het zogenoemde
WPRB-rapport, geeft een actueel overzicht van de
bevolkingsontwikkeling in Nederland, in Europa en op mondiaal niveau. Verder wordt ingegaan op de relatie tussen bevolkingsontwikkeling en bevolkingsbeleid. Speciale nadruk krijgt de internationale migratie, waarbij Nederland centraal staat.

Uit het WPRB-rapport blijkt dat zich de komende tijd in de bevolkingsomvang en -samenstelling belangrijke ontwikkelingen gaan voordoen. In de Derde Wereld, maar ook in Europa en in Nederland zullen veranderingen plaatsvinden die ingrijpende sociale en economische gevolgen zullen hebben. In de
ontwikkelingslanden hebben we het dan vooral over de immense bevolkingsgroei. De westerse landen krijgen in het bijzonder te maken met de veroudering en een daling van de bevolkingsomvang. Europa loopt daarin voorop. Daarnaast speelt in veel landen immigratie een steeds grotere rol. Migratie zal de vergrijzing niet kunnen tegenhouden. Door internationale migratie worden samenlevingen gedifferentieerder. Dat gaat gepaard met dromen over integratie en angsten over minderheidsvorming.

Nederland is sinds de jaren zestig de facto een immigratieland. De erkenning, in de jaren negentig, dat ons land immigratieland is, betekent niet dat de regering actief immigratie nastreeft. In de afgelopen decennia was er vooral sprake van een restrictief toelatingsbeleid. Zonder dit beleid was de immigratie in de tweede helft in de jaren negentig waarschijnlijk circa 20 procent hoger geweest.

Het WPRB-rapport bevestigt het structurele karakter van de internationale migratie als factor van betekenis voor de bevolkingsontwikkeling, hetgeen aanleiding is om het internationale migratiebeleid opnieuw te doordenken. Gezien de toenemende vergrijzing vraagt arbeidsmigratie hierbij onder meer de aandacht, waarbij behoedzaamheid en beheersbaarheid ook op langere termijn geboden lijkt.

Vaak wordt Nederland een multiculturele samenleving genoemd. Inderdaad is er een steeds breder spectrum van culturen, maar het westerse karakter van de samenleving met de voor deze samenleving kenmerkende processen van individualisering, emancipatie en secularisering wordt niet merkbaar aangetast.

0000,0000,FF00
Europese bevolking wordt ouder
en gaat krimpen

left0100,0100,0100Aan het bereiken van de mijlpaal van 6 miljard inwoners ging een eeuw van zeer hoge wereldbevolkingsgroei
vooraf. Het tempo van de groei neemt nu geleidelijk af, maar de omvang van de wereldbevolking zal nog
decennia lang blijven stijgen.

leftDe Europese bevolkingsgroei (0,1 procent per jaar), staat in schril contrast met de wereldbevolkingsgroei (1,3 procent).

leftIn steeds meer Europese landen is de bevolkingsgroei al geheel of nagenoeg geheel tot stilstand gekomen (vooral in Centraal- en Oost Europa, maar binnenkort ook in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Spanje). Nederland vormt nog een uitzondering met een jaarlijkse
bevolkingsgroei van circa 0,6 procent. Maar
bevolkingskrimp is ook voor ons land nog slechts een kwestie van tijd.

left0000,0000,FF00Nederlandse bevolking is (nog) jong en groeit (nog) door

left0100,0100,0100De bevolking van Europa veroudert: het kindertal is laag en de levensverwachting bijna overal hoog. Door de naoorlogse geboortegolf worden in Nederland
momenteel relatief veel kinderen geboren. Daardoor is de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) hier nog positief. Rond 2035 wordt echter een maximale
bevolkingsomvang verwacht van 17,4 miljoen inwoners; daarna gaat ook de Nederlandse bevolking krimpen.
Tegen die tijd behoort Nederland tot de top van de meest vergrijsde landen van Europa. Staat ons land nu op de 21e plaats met bijna 14 procent 65-plussers, in 2025 zal naar verwachting met 23 procent de zevende plaats zijn bereikt. Italië heeft nu het hoogste percentage ouderen van Europa (18 procent) en zal in 2025 nog steeds op de eerste plaats te vinden zijn met dan 26 procent ouderen.

left0000,0000,FF00Vergrijzende beroepsbevolking

left0100,0100,0100Veroudering laat zich meten via het percentage 65- plussers en via het percentage 80-plussers, in welk verband van 'dubbele vergrijzing' wordt gesproken. Ook onze arbeidsmarkt heeft echter te maken met
veroudering: de gemiddelde leeftijd van de
beroepsbevolking stijgt. Om een verouderende en op termijn krimpende beroepsbevolking te vertragen kan een beroep worden gedaan op vrouwen, allochtonen en ouderen, dat wil zeggen bevolkingsgroepen die thans nog slechts bescheiden op de arbeidsmarkt participeren.

left0000,0000,FF00Vergrijzing succesverhaal

leftVergrijzing is het onontkoombaar demografische gevolg van de enorme investeringen van onze voorouders
gedurende de afgelopen twee eeuwen in gezondheid.
Het terugdringen van infectieziekten, de strijd tegen kanker en hart- en vaatziekten, de kwaliteitsverbeteringen van ons voedselpakket en gezondere en meer
hygiënische leefgewoonten hebben de levensduur sterk verlengd. Toen aanvankelijk het geboortecijfer nog relatief hoog bleef terwijl het sterftecijfer al daalde, resulteerde dit in een snelle bevolkingstoename. Eerst nu het gemiddeld kindertal per vrouw in steeds meer landen is gedaald tot onder het vervangingsniveau, daalt de bevolkingsgroei en ligt een daling van de
bevolkingsomvang in het verschiet. Vanuit dat perspectief bekeken is vergrijzing een succesverhaal. Uiteraard kan de vergrijzing (alsmede de ontgroening) ook tot
knelpunten leiden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in de zorg, het onderwijs en in de pensioenvoorziening.

left0100,0100,0100(contactpersonen: drs. N. van Nimwegen, NIDI (070-3565222); drs. G.C.N. Beets, NIDI(070-3565239))

0000,0000,FF00Migratiegeneigdheid groter door
verschil in welvaart en dalende
werkloosheid

left0100,0100,0100Nederland blijft in de toekomst een immigratieland. Er wordt verwacht dat tot 2050 cumulatief over alle jaren 6,5 miljoen immigranten naar Nederland zullen komen en 5 miljoen emigranten Nederland zullen verlaten. Dat komt door:

outde blijvend hoge migratiedruk op het welvarende Europa en Nederland vanuit de oude en nieuwe landen van herkomst;

outde aanhoudende verschillen in welvaart die een grote migratiegeneigdheid bevorderen;

outde aanzuigende werking van de reeds in ons land aanwezige allochtone bevolking;

outde aanzuigende werking die uitgaat van kraptes op de Europese en Nederlandse arbeidsmarkt.

left0000,0000,FF00'Replacement migration'

left0100,0100,0100Dalende werkloosheid leidt tot immigratie. In de meer ontwikkelde landen is er inmiddels discussie ontstaan over de vraag of internationale migratie gebruikt kan worden als middel om de getalsmatige gevolgen van
een lage of negatieve natuurlijke groei en de veroudering teniet te doen. Bevolkingsdeskundigen achten dat echter niet mogelijk. Volgens berekeningen zou het percentage 65-plussers pas kunnen stabiliseren bij een jaarlijks migratiesaldo van 150 duizend (nu is dit saldo circa 40.000 jaarlijks). Dat zou evenwel betekenen dat
Nederland aan het eind van de eeuw 50 miljoen
inwoners zou tellen. Wel speelt de zogeheten
'replacement migration' , waarbij migranten
openvallende plaatsen op de arbeidsmarkt innemen,
zeker (en wellicht een toenemende) rol bij het verlichten van knelpunten op de internationale arbeidsmarkt.

left(contactpersonen: prof. dr. L.J.G. van Wissen, RUG / NIDI (050- 3633875 / 070-3565248); dr.J.J. Latten, CBS (070-3375232))

0000,0000,FF00Van immigratie komt immigratie;
migratieproces heeft eigen
dynamiek

left0100,0100,0100Migratie leidt tot volgmigratie. Bij internationale migratie speelt een aantal achtergronden én mechanismen een rol:

outsociaal-economische verschillen tussen landen van herkomst en bestemming;

outpolitieke ontwikkelingen (conflicten en oorlogen);

outculturele (onder meer taal) en geografische nabijheid;

outhistorische banden (onder andere koloniaal verleden);

outeconomisch beleid (bijvoorbeeld werving van arbeidskrachten);

outcommunicatie en vervoersmogelijkheden;

outtoelatingsbeleid;

outmigratienetwerken.

left0000,0000,FF00Migratiepatroon vaak gelijk

left0100,0100,0100Recent NIDI-onderzoek in zowel landen van herkomst als landen van bestemming bevestigt dat het proces van internationale migratie naar Europa voor migranten uit sociaal en cultureel geheel verschillende
herkomstlanden globaal op dezelfde wijze verloopt: eerst zijn het vooral jonge mannen die vertrekken, vaak om economische redenen. Daarna volgen geleidelijk steeds meer vrouwen en kinderen. Zij migreren vooral om zich bij de reeds vertrokken partner of ouders te voegen.

left0000,0000,FF00Migratienetwerk belangrijk

left0100,0100,0100De aanwezigheid van partner, kinderen, ouders, overige familieleden, vrienden of bekenden in het land van bestemming speelt een cruciale rol bij het verloop van het migratieproces. Dit migratienetwerk verschaft
potentiële migranten informatie over het
bestemmingsland en verleent praktische hulp bij tal van procedures, zoals het aanvragen van vergunningen.
Daardoor wordt migratie eenvoudiger en minder
risicovol. Via het netwerk verzekeren migranten zich doorgaans van legale toegang tot het land van
bestemming.

left0000,0000,FF00Eigen dynamiek

left0100,0100,0100Vooral deze 'volgmigratie' draagt ertoe bij dat een eenmaal ontstane migratiestroom langere tijd aanhoudt en zichzelf min of meer in stand houdt. De eigen
dynamiek van het migratieproces wordt doorgaans
onderschat, zoals het geval was met de arbeidsmigratie naar bijvoorbeeld Nederland in de jaren zestig. Het stopzetten van de werving van arbeidskrachten maakte zeker geen einde aan de migratiestroom; het tegendeel was het geval.

left(contactpersonen: drs. E.L. Heering, NIDI (070-3565249); prof. dr. L.J.G. van Wissen, RUG / NIDI (050-3633875 / 070- 3565248))

0000,0000,FF00Voldoende inzicht in
economische gevolgen van
immigratie ontbreekt

left0100,0100,0100Het in kaart brengen van de economische gevolgen van immigratie is geen eenvoudige zaak. Wegens het
grotendeels ontbreken van Nederlandse studies over de economische effecten, kan op basis van internationale literatuur slechts een globale verkenning en inschatting plaatsvinden. Het laatste is aanleiding om te pleiten voor (meer) Nederlands onderzoek naar deze effecten. Inzicht in de economische gevolgen van immigratie is hoogst noodzakelijk vanwege:

outhet effect dat immigratie kan hebben voor het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing;

outde gevolgen van de ongelijke verdeling van asielzoekers over de EU-landen;

outde mogelijkheid dat landen die relatief veel asielzoekers opvangen, aanspraken willen maken op financiële compensatie (lees het verdelen van de kosten);

outde komende uitbreiding van de Europese Unie, met allerlei mogelijke migratie-effecten.

leftDuidelijk is nu al dat er géén algemene waarheden als 'immigratie is goed (of slecht) voor de economie'
bestaan. Het economisch effect verschilt van land tot land en is bovendien sterk afhankelijk van de samenstelling van de migratie.

leftDoorgaans worden drie typen effecten bekeken:

outarbeidsmarkteffecten (gevolgen voor arbeid en inkomen van verschillende bevolkingsgroepen);

outeffecten op de collectieve sector (kosten immigranten meer dan ze opbrengen?);

outexterne effecten (zoals de bijdrage van immigratie aan een hogere bevolkingsdruk).

left0000,0000,FF00Nederland: somber beeld.

left0100,0100,0100Wat betekent dit nu voor Nederland? De weinige cijfers geven een somber beeld. De aanvankelijk herkenbare economische voordelen van gastarbeid in de jaren
zestig, zoals de bijdrage aan de binnenlandse productie (wel afdracht van belasting en premies en relatief weinig gebruik van overheidsvoorzieningen), werden snel teniet gedaan door een dalende arbeidsparticipatie (onder andere werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en een groter beroep op overheidsvoorzieningen door de
volgmigranten (overkomende gezinnen).

leftDe combinatie van deze factoren (lage participatie en hoger uitkeringsafhankelijkheid) speelt vooral een rol bij niet-westerse allochtonen. Door de geringe
arbeidsparticipatie zijn de positieve arbeidsmarkteffecten relatief klein en wordt het draagvlak van belastingen en sociale premies versmald. Daartegenover staan meer uitkeringen aan inactieven.

left0000,0000,FF00Behoedzaam beleid geboden

left0100,0100,0100Ook al zullen de arbeidsmigranten van de toekomst wellicht geheel andere kenmerken hebben dan de
gastarbeiders van weleer (hogere opleiding en hogere arbeidsparticipatie), dan is nog onzeker of dit ook voor de volgmigranten zal gelden. Verder neemt de
bevolkingsomvang toe. Daarom zijn, ook in de huidige situatie van groeiende kraptes op de arbeidsmarkt, aan toekomstige arbeidsmigratie niet alleen economische voordelen verbonden, maar ook nadelen en risico's. Een behoedzaam beleid met deze vorm van immigratie blijft dan ook geboden.

left(contactpersoon: drs. H. Roodenburg, CPB (070-3383453))

0000,0000,FF00Integratie verloopt stroef;
minderheidsvorming gevreesd

left0100,0100,0100Nederland droomt over integratie en is bang voor minderheidsvorming.

left0000,0000,FF00Voortdurende achterstand

left0100,0100,0100De bijdragen van het minderhedenbeleid, het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt aan de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse
samenleving worden onder meer versluierd door steeds nieuwe groepen nieuwkomers met achterstanden.

leftHet is voorbarig om te concluderen dat de integratie van etnische minderheden mislukt zou zijn. De
integratiemachine draait misschien niet optimaal, maar levert wel resultaten op. Een kleine succesvolle
voorhoede wordt echter nog steeds gevolgd door een veel grotere, stagnerende achterhoede.

left0000,0000,FF00Wedloop

left0100,0100,0100Als proces is de minderheidsvorming zeker waarneembaar, waarbij vooral de nog zwakke positie van de hier geboren en getogen generatie zorgelijk is. De toekomst hangt in sterke mate af van de wedloop tussen nieuwe immigratie en integratie en de ontwikkeling van de economische conjunctuur. Dit laatste bevordert
waarschijnlijk beide processen, maar het is niet te zeggen welk van beide het meest. Behoedzaam beleid inzake de instroom van nieuwkomers en krachtdadige voortzetting van het integratiebeleid ligt voor de hand.

left(contactpersonen: drs. C.S. van Praag, SCP (070-3407000); drs. P.T.M. Tesser, SCP (070-3407000))

0000,0000,FF00Etnische minderheden door
opleidingsachterstand minder
kansen op arbeidsmarkt

left0100,0100,0100Etnische minderheden hebben een relatief laag onderwijsniveau. Dat is in de loop der jaren weliswaar gestegen (evenals dat van de autochtone bevolking), maar het inhaalproces is vertraagd door de instroom van laagopgeleide nieuwkomers.

left0000,0000,FF00Geen diploma

left0100,0100,0100Het opleidingsniveau van de tweede generatie etnische minderheden is aanmerkelijk hoger dan dat van de
eerste generatie of dan dat van de immigranten die op oudere leeftijd naar Nederland kwamen. Desalniettemin blijven hun prestaties in het Nederlandse onderwijs achter. Al bij de aanvang van het basisonderwijs is sprake van achterstand.

leftOmdat de basisscholen er slechts minimaal in slagen om de achterstand te verminderen, beklijft deze. In het vervolgonderwijs verlaten mede daardoor onevenredig veel leerlingen uit de etnische minderheidsgroeperingen de school zonder diploma. Zij die wél volhouden stromen op een gemiddeld lager niveau uit dan autochtone
leerlingen.

left0000,0000,FF00Scholing voorwaarde voor werk

left0100,0100,0100De onderwijsachterstand werkt uiteraard door op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een structureel lagere arbeidsdeelname van minderheden. Hoewel de
werkloosheid onder etnische minderheden de laatste jaren door de gunstige economische conjunctuur scherp is gedaald, is deze nog steeds vele malen hoger dan de autochtone werkloosheid.

leftBij alle groepen neemt de werkloosheid af naarmate de opleiding hoger is, maar ook hier blijven de verschillen met de vergelijkbare autochtone bevolking aanzienlijk. 'Scholing, scholing en nog eens scholing' blijft derhalve een belangrijke voorwaarde voor 'werk, werk en nog eens werk'.

left0000,0000,FF00Huisvesting bemoeilijkt

left0100,0100,0100Het gecumuleerde effect van onderwijsachterstand en zwakke arbeidsmarktpositie werkt ook door op een
terrein als huisvesting. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, zijn etnische minderheden nog steeds
aangewezen op de onderkant van de woningmarkt. Grote groepen wonen in de vooral lager geklasseerde wijken in de grote steden.

left(contactpersonen: drs. C.S. van Praag, SCP (070-3407000); drs. P.T.M. Tesser, SCP (070-3407000))

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...