Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake zonering luchtvaartterrein Eelde

Datum nieuwsfeit: 04-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake zonering luchtvaartterrein groningen airp ort eelde

Gemaakt: 7-9-2000 tijd: 13:24

2

26893 Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens

Nr. 19 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2000

Ten behoeve van de geluidszonering rond het luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde is de in de Luchtvaartwet beschreven procedure (hoofdstuk IV, Afdeling I) gevolgd. In deze procedure zijn twee nauw met elkaar verbonden besluiten aan de orde. Enerzijds wordt op grond van artikel 27 van de Luchtvaartwet door de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het huidige aanwijzingsbesluit van het luchtvaartterrein gewijzigd. Dit besluit regelt de uitbreiding en het gebruik van het aangewezen luchtvaartterrein alsmede de vaststelling van de ingevolge de Luchtvaartwet vereiste geluidszones behorend bij het tweebanenstelsel. Het voorliggende besluit wordt genomen in vervolg op het verzoek van de exploitant om een baanverlenging van 1800 naar 2500 meter van baan 23-05. Anderzijds geeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van artikel 26, eerste lid van de Luchtvaartwet, in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat, bij de vaststelling van de geluidszones aanwijzingen als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In deze WRO-aanwijzingen worden, gelet op de geluidsbelasting als gevolg van het gebruik van het luchtvaartterrein, voorwaarden gesteld aan de toelaatbaarheid van nieuwbouw van woningen binnen de geluidszone. De inhoud van deze aanwijzingen is gebaseerd zowel op het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart (Stb. 1996, nr. 668) als op het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart (Stb. 1997, nr. 666), waarin de normstellingen met betrekking tot geluidsbelasting zijn neergelegd. De betreffende ontwerp-aanwijzingen ex artikel 26 Luchtvaartwet juncto artikel 37 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde zijn bijgevoegd.

Alvorens kan worden overgegaan tot het geven van bovenvermelde aanwijzingen, dient op grond van artikel 37, tweede lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening bestuurlijk overleg te worden gevoerd, de Rijksplanologische Commissie/Rijksmilieuhygiënische Commissie (RPC/RMC) om advies te worden gevraagd en de Tweede Kamer der Staten-Generaal te worden geïnformeerd.

Bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden en de RPC/RMC hebben positief geadviseerd (29 april 1997). In het bestuurlijk overleg van 20 februari 1997 heeft een meerderheid zich uitgesproken voor baanverlenging.

Op 7 oktober 1997 is advies uitgebracht als bedoeld in artikel 21 van de Luchtvaartwet over de ontwerp-aanwijzing ex artikel 27 juncto artikel 24 van de Luchtvaartwet, alsmede over de ontwerp-aanwijzing ex artikel 26 van de Luchtvaartwet juncto artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het onderhavige luchtvaartterrein.

Voor de goede orde wijs ik u erop dat de aanwijzingen zelf zijn gebaseerd op een planologische kernbeslissing, te weten het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen. Conform artikel 37, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ga ik niet over tot het geven van een aanwijzing dan nadat uw Kamer gedurende vier weken kennis heeft kunnen nemen van mijn voornemen; expliciete instemming van uw Kamer is niet vereist.

Bij brief van 30 maart 2000 (TK 1999-2000, 26893, nr. 4) bent u geïnformeerd over het voornemen van het Kabinet om de lopende aanwijzingsprocedures af te ronden voorafgaand aan de vaststelling van het Structuurschema Regionale en Kleine Luchtvaartterreinen (SRKL). Daarbij is per luchthaven aangegeven welke koers het kabinet inzet. Met de onderliggende aanwijzingsbesluiten wordt hieraan voor de luchthaven Eelde verder invulling gegeven.

Bij deze stel ik u, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, in kennis van mijn voornemen tot het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 26 van de Luchtvaartwet juncto arikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde teneinde de geluidszones te doen opnemen in de relevante bestemmingsplannen. Voor een goed begrip van deze aanwijzingen is ter kennisneming het concept-besluit, waarbij de geluidszones rond het luchtvaartterrein worden vastgesteld, bijgevoegd1).

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie