Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarwinst Vendex KBB stijgt ruim 9% tot 47 miljoen

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vendex KBB

5 september 2000

Halfjaarwinst Vendex KBB stijgt ruim 9% tot 47 miljoen

Koninklijke Vendex KBB N.V. behaalde in de eerste helft van het boekjaar 2000/01 een ruim 9% hogere nettowinst van 47 miljoen. Exclusief de op te heffen modeformule Kreymborg steeg de netto-omzet circa 8% tot bijna 2,2 miljard. Het operationele bedrijfsresultaat bedroeg 72 miljoen, hetgeen circa 2% hoger is dan dat van het uitstekende eerste halfjaar van 1999/2000.

De nettowinst per aandeel (na preferent dividend) nam toe van 0,44 tot 0,48 (+9 %). Het interim-dividend per (certificaat van) gewoon aandeel is vastgesteld op 0,15 (vorig jaar 0,11), zijnde circa 30% van het totale dividend over het voorgaande boekjaar. Dit dividend kan naar keuze geheel worden opgenomen in contanten of in (certificaten van) gewone aandelen.

Goede voortgang strategisch proces ∑

* Versterking business-unit Hard Goods door overname Dynabyte en It's

* Accentverschuiving in Fashion naar succesformules; opheffing Kreymborg

* Versnelling omzetgroei HEMA in Nederland en BelgiŽ
* Versterking Doe-Het-Zelf door snelle ombouw Marktkauf tot Praxis Megastores

* Impuls E-business via samenwerking met KPN en AOL en nieuwe internet-initiatieven

* Inkoop preferente aandelen A

Sterke groei Warenhuizen
De groep Warenhuizen boekte een krachtige vooruitgang. Bij een 3% hogere omzet nam het operationele bedrijfsresultaat voor het tweede achtereenvolgende jaar fors toe van 11 miljoen tot 16 miljoen. Aan deze verbetering hebben alle warenhuisformules bijgedragen.

Merendeel Speciaalzaken ontwikkelt zich positief In de groep Speciaalzaken was de gang van zaken bij het merendeel van de formules goed. Bij een 13% hogere omzet (exclusief Kreymborg) daalde het operationele bedrijfsresultaat echter van 63 miljoen tot 59 miljoen door de tegenvallende resultaatsontwikkeling bij de Amerikaanse speelgoedketen FAO Schwarz en bij enkele modeformules.

Marktontwikkelingen
In de eerste helft van 2000 bleef de economisch groei in Nederland op een hoog niveau. Ook in de omringende landen trok de conjunctuur verder aan. Het consumentenvertrouwen bleef onverminderd groot, hetgeen tot uitdrukking kwam in hogere consumptieve bestedingen. De bestedingen in de Nederlandse non-fooddetailhandel (CBS) stegen gedurende de eerste zes kalendermaanden met 5,6%. In de voor het concern belangrijke bovenkledingsector nam de groei echter af van 8,3 % tot 1,8%.

Gang van Zaken
De netto-concernomzet nam circa 8% toe tot bijna 2,2 miljard. Hiervan is circa 4,7% het gevolg van acquisities, te weten Modern Electronics (najaar 1999), Marktkauf (eind 1999) en Dynabyte (april 2000). Alle business-units lieten een stijging van de omzet zien. Het realiseren van de beoogde synergie-effecten loopt volgens plan.

HEMA
HEMA behaalde een sterke omzetstijging (+4,9%), door een versnelling van de omzetgroei in Nederland en de uitstekende omzetontwikkeling in BelgiŽ. Het operationele bedrijfsresultaat kwam aanzienlijk hoger uit, mede door een goede beheersing van marges en kosten. De voor Hema belangrijke productgroepen (onder meer baby- en kinderkleding en damesmode) waren alle succesvol.

Vroom & Dreesmann
Vroom & Dreesmann realiseerde bij een licht gestegen omzet (+1,5%) een forse stijging van het operationele bedrijfsresultaat. De resultaatstijging is met name toe te schrijven aan commerciŽle acties, margeverbetering, kostenbeheersing en aan de groei van de horeca-activiteiten.

de Bijenkorf
Bij de Bijenkorf ging de omzet 3,4% omhoog en nam het operationele bedrijfsresultaat eveneens fors toe. Dit is vooral het gevolg van de goede gang van zaken in de modegroepen en de vergrote en vernieuwde sportafdelingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook extra koopzondagen en de goede ontwikkeling van het jongste warenhuis in Amstelveen droegen aan de groei bij.

Hard Goods
Het operationele bedrijfsresultaat van Hard Goods kwam circa 19% lager uit op 18 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van het fors hogere halfjaarverlies van FAO Schwarz in combinatie met de hogere dollar. Zonder FAO Schwarz steeg het operationele bedrijfsresultaat van Hard Goods met meer dan 6%, met name dankzij de goede gang van zaken bij de Hans Anders-groep en de Dixons-groep. In het eerste halfjaar zijn alle Valkenberg-winkels omgebouwd tot Modern Electronics. Begin april nam de Dixons-groep de computerketen Dynabyte (27 vestigingen) over. Eind augustus werd de overname van It's aangekondigd.

Doe-Het-Zelf
Doe-Het-Zelf boekte een ruim 12% hoger operationeel bedrijfsresultaat ( 25 miljoen). Van de eind vorig jaar overgenomen Marktkauf-vestigingen zijn er inmiddels zes omgebouwd tot Praxis Megastore. Voor het einde van het jaar zullen de overige vier vestigingen zijn omgebouwd. Het totale aantal megastores komt inclusief nieuwe vestigingen op 15. In de verslagperiode verwierf de Praxis-groep tevens drie vestigingen van de dhz-organisatie Big Boss.

Fashion
Het operationele bedrijfsresultaat van Fashion daalde 14% tot 17 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de achteruitgang van het resultaat van Kien en Prťnatal, terwijl het verlies van Amici niet verminderde. De modeketens M&S Mode, HunkemŲller en Claudia Stršter behaalden wederom uitstekende resultaten.

Het verlies van Kreymborg, dat zoals eerder gemeld gefaseerde wordt opgeheven, is niet in het operationele bedrijfsresultaat opgenomen, maar wordt gerapporteerd onder 'Resultaat niet voortgezette activiteiten'. Ten laste van het resultaat kwam een bedrag van 16 miljoen (voor belastingen), zijnde het saldo van de verliezen van Kreymborg van begin lopend jaar tot datum van opheffing alsmede opheffingskosten en opbrengsten voor de overdracht van panden aan derden.

Onroerend goed
Het resultaat op verkoop en herontwikkeling van onroerend goed bedroeg 11 miljoen (vorig jaar 16 miljoen).

Financieringslasten
De financieringslasten namen met 17% toe tot 21 miljoen, met name als gevolg van acquisities en een stijging van het operationele werkkapitaal.

Waardeveranderingen
Het resultaat Waardeveranderingen bedroeg 20 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk de winst op de verkoop van het belang in Gran Dorado aan het begin van het lopende jaar. Vorig jaar was het resultaat negatief.

Belastingen
De belastingdruk over het eerste halfjaar daalde tot 29%, doordat het resultaat Waardeveranderingen grotendeels belastingvrij was.

Inkoop preferente aandelen
Eind juni zijn voor een bedrag van 88 miljoen (inclusief 3 miljoen tijdsevenredig dividend) preferente aandelen A ingekocht en in mindering gebracht op het eigen vermogen. De inkoop is met kortlopend bankkrediet gefinancierd.

Vooruitzichten Aannemende dat het consumentenvertrouwen op het huidige hoge niveau blijft, handhaaft het concern zijn verwachting dat omzet en resultaat (exclusief de effecten van de opheffing van Kreymborg) over het gehele boekjaar zullen stijgen. Zoals bekend wordt het resultaat van een non-food detailhandelsconcern als Vendex KBB voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het resultaat in de tweede helft van het vorige boekjaar sterk negatief werd beÔnvloed door de voor de kledingdetailhandel ongunstige weersomstandigheden.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

(x miljoen, tenzij anders vermeld) 2000/01

1e halfjaar 1999/2000

1e halfjaar 1999/2000

2e halfjaar
Netto-omzet 2.197 2.043 2.367
waarvan voortgezette activiteiten 2.165 2.006 2.326 Operationeel bedrijfsresultaat 72 70 151
Resultaat onroerend goed 11 16 4
Resultaat niet voortgezette activiteiten - 16 - 3 1 Bedrijfsresultaat totaal 67 83 156
FinanciŽle baten en lasten - 21 - 18 - 19
Waardeveranderingen 20 - 1 17
Resultaat voor belastingen 66 64 154
Belastingen - 19 - 21 - 52
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 0 0 0 Aandeel derden -
Nettowinst 47 43 102Nettowinst per aandeel 0,48 0,44
Interim-dividend 0,15 0,11NETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT (excl. Kreymborg)

Netto-omzet Operationeel
bedrijfsresultaat Operationele marge
(in procenten)
(x miljoen) 2000/01 1999/2000 2000/01 1999/2000 2000/01 1999/2000 Warenhuizen 974 944 16 11 1,7 1,2
Vroom & Dreesmann 411 405 5,0 3,1 1,2 0,8
Hema 409 390 9,1 6,8 2,2 1,7
de Bijenkorf 154 149 2,2 1,4 1,4 0,9
Speciaalzaken 1.178 1.043 59 63 5,0 6,0
Hard Goods 539 463 17,7 21,8 3,3 4,7
Fashion 299 295 16,8 19,5 5,6 6,6
Doe-Het-Zelf 340 285 24,5 21,8 7,2 7,6
Totaal detailhandel 2.152 1.987 75 74 3,5 3,7
Overige activiteiten / concernkosten 13 19 - 3 - 4 Totaal 2.165 2.006 72 70 3,3 3,5GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling)
(x miljoen) 31 juli 2000 31 juli 1999 31 jan. 2000
Vaste activa
MateriŽle vaste activa 1.159 1.144 1.172
FinanciŽle vaste activa 62 84 79
1.221 1.228 1.251
Vlottende activa 989 898 896
Kortlopende schulden - 493 - 410 - 510
Operationeel werkkapitaal 496 488 386
1.717 1.716 1.637
Gefinancierd met:

Netto rentedragende schuld *
935 806 757
Voorzieningen 316 393 325
Nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden 21 20 20 Eigen vermogen 445 495 532
Aandeel van derden - 2 3
Groepsvermogen 445 497 535
1.717 1.716 1.637

* Incl. achtergestelde lening en liquide middelen


OVERIGE GEGEVENS 2000/2001

1e halfjaar 1999/2000

1e halfjaarGemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x mln) 90,7 87,4 Interestdekking 4,1 4,6
Solvabiliteit * 26% 31%
Gearing (netto rentedragende schuld / groepsvermogen) 210% 162% Operationele marge (operationeel bedrijfsresultaat / netto-omzet) 3,3% 3,5%

* Groepsvermogen (incl. achtergestelde lening) als % van balanstotaal
31 juli 2000 31 jan. 2000 31 juli 1999
Aantal vestigingen 2.645 2.590 2.489
Aantal medewerkers (FTE's) 32.500 31.900 30.900FINANCIňLE AGENDA

Ex-dividenddatum interim-dividend
Betaalbaarstelling interim-dividend
Publicatie jaarcijfers 2000/01
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie halfjaarbericht 2001/02

De halfjaarcijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd

6 september 2000 18 september 2000 10 april 2001 16 mei 2001 4 september 2001Belangrijkste cijfers in guldens


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

(x f miljoen, tenzij anders vermeld) 2000/01

1e halfjaar 1999/2000

1e halfjaar 1999/2000

2e halfjaar

Netto-omzet 4.841 4.502 5.217
waarvan voortgezette activiteiten 4.770 4.420 5.128

Operationeel bedrijfsresultaat 158 155 331
Resultaat onroerend goed 25 35 10
Resultaat niet voortgezette activiteiten 35 6 2

Bedrijfsresultaat totaal 148 184 343

FinanciŽle baten en lasten 47 40 42
Waardeveranderingen 44 2 38

Resultaat voor belastingen 145 142 339

Belastingen 41 47 114
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 0 0 0 Aandeel derden - 1
Nettowinst 104 95 224
Nettowinst per aandeel f 1,06 f 0,97
Interim-dividend f 0,33 f 0,25NETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT (excl. Kreymborg)

Netto-omzet Operationeel
bedrijfsresultaat
(x f miljoen) 2000/01 1999/2000 2000/01 1999/2000 Warenhuizen 2.145 2.081 36 25
Vroom & Dreesmann 906 893 11 7
Hema 900 860 20 15
de Bijenkorf 339 328 5 3
Speciaalzaken 2.596 2.298 130 139
Hard Goods 1.187 1.019 39 48
Fashion 660 651 37 43
Doe-Het-Zelf 749 628 54 48
Totaal detailhandel 4.741 4.379 166 164
Overige activiteiten / concernkosten 29 41 - 8 - 9 Totaal 4.770 4.420 158 155GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling)
(x f miljoen) 31 juli 2000 31 juli 1999 31 jan. 2000
Vaste activa

MateriŽle vaste activa 2.553 2.520 2.582
FinanciŽle vaste activa 137 186 175
2.690 2.706 2.757
Vlottende activa 2.180 1.979 1.976
Kortlopende schulden - 1.086 - 904 - 1.124
Operationeel werkkapitaal 1.094 1.075 852
3.784 3.781 3.609
Gefinancierd met:

Netto rentedragende schuld *
2.061 1.775 1.672
Voorzieningen 697 866 716
Nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden 46 45 43 Eigen vermogen 980 1.090 1.172
Aandeel van derden - 5 6
Groepsvermogen 980 1.095 1.178
3.784 3.781 3.609

* Incl. achtergestelde lening en liquide middelen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie