Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarwinst Vendex KBB stijgt ruim 9% tot 47 miljoen

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vendex KBB

5 september 2000

Halfjaarwinst Vendex KBB stijgt ruim 9% tot 47 miljoen

Koninklijke Vendex KBB N.V. behaalde in de eerste helft van het boekjaar 2000/01 een ruim 9% hogere nettowinst van 47 miljoen. Exclusief de op te heffen modeformule Kreymborg steeg de netto-omzet circa 8% tot bijna 2,2 miljard. Het operationele bedrijfsresultaat bedroeg 72 miljoen, hetgeen circa 2% hoger is dan dat van het uitstekende eerste halfjaar van 1999/2000.

De nettowinst per aandeel (na preferent dividend) nam toe van 0,44 tot 0,48 (+9 %). Het interim-dividend per (certificaat van) gewoon aandeel is vastgesteld op 0,15 (vorig jaar 0,11), zijnde circa 30% van het totale dividend over het voorgaande boekjaar. Dit dividend kan naar keuze geheel worden opgenomen in contanten of in (certificaten van) gewone aandelen.

Goede voortgang strategisch proces ∑

* Versterking business-unit Hard Goods door overname Dynabyte en It's

* Accentverschuiving in Fashion naar succesformules; opheffing Kreymborg

* Versnelling omzetgroei HEMA in Nederland en BelgiŽ
* Versterking Doe-Het-Zelf door snelle ombouw Marktkauf tot Praxis Megastores

* Impuls E-business via samenwerking met KPN en AOL en nieuwe internet-initiatieven

* Inkoop preferente aandelen A

Sterke groei Warenhuizen
De groep Warenhuizen boekte een krachtige vooruitgang. Bij een 3% hogere omzet nam het operationele bedrijfsresultaat voor het tweede achtereenvolgende jaar fors toe van 11 miljoen tot 16 miljoen. Aan deze verbetering hebben alle warenhuisformules bijgedragen.

Merendeel Speciaalzaken ontwikkelt zich positief In de groep Speciaalzaken was de gang van zaken bij het merendeel van de formules goed. Bij een 13% hogere omzet (exclusief Kreymborg) daalde het operationele bedrijfsresultaat echter van 63 miljoen tot 59 miljoen door de tegenvallende resultaatsontwikkeling bij de Amerikaanse speelgoedketen FAO Schwarz en bij enkele modeformules.

Marktontwikkelingen
In de eerste helft van 2000 bleef de economisch groei in Nederland op een hoog niveau. Ook in de omringende landen trok de conjunctuur verder aan. Het consumentenvertrouwen bleef onverminderd groot, hetgeen tot uitdrukking kwam in hogere consumptieve bestedingen. De bestedingen in de Nederlandse non-fooddetailhandel (CBS) stegen gedurende de eerste zes kalendermaanden met 5,6%. In de voor het concern belangrijke bovenkledingsector nam de groei echter af van 8,3 % tot 1,8%.

Gang van Zaken
De netto-concernomzet nam circa 8% toe tot bijna 2,2 miljard. Hiervan is circa 4,7% het gevolg van acquisities, te weten Modern Electronics (najaar 1999), Marktkauf (eind 1999) en Dynabyte (april 2000). Alle business-units lieten een stijging van de omzet zien. Het realiseren van de beoogde synergie-effecten loopt volgens plan.

HEMA
HEMA behaalde een sterke omzetstijging (+4,9%), door een versnelling van de omzetgroei in Nederland en de uitstekende omzetontwikkeling in BelgiŽ. Het operationele bedrijfsresultaat kwam aanzienlijk hoger uit, mede door een goede beheersing van marges en kosten. De voor Hema belangrijke productgroepen (onder meer baby- en kinderkleding en damesmode) waren alle succesvol.

Vroom & Dreesmann
Vroom & Dreesmann realiseerde bij een licht gestegen omzet (+1,5%) een forse stijging van het operationele bedrijfsresultaat. De resultaatstijging is met name toe te schrijven aan commerciŽle acties, margeverbetering, kostenbeheersing en aan de groei van de horeca-activiteiten.

de Bijenkorf
Bij de Bijenkorf ging de omzet 3,4% omhoog en nam het operationele bedrijfsresultaat eveneens fors toe. Dit is vooral het gevolg van de goede gang van zaken in de modegroepen en de vergrote en vernieuwde sportafdelingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook extra koopzondagen en de goede ontwikkeling van het jongste warenhuis in Amstelveen droegen aan de groei bij.

Hard Goods
Het operationele bedrijfsresultaat van Hard Goods kwam circa 19% lager uit op 18 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van het fors hogere halfjaarverlies van FAO Schwarz in combinatie met de hogere dollar. Zonder FAO Schwarz steeg het operationele bedrijfsresultaat van Hard Goods met meer dan 6%, met name dankzij de goede gang van zaken bij de Hans Anders-groep en de Dixons-groep. In het eerste halfjaar zijn alle Valkenberg-winkels omgebouwd tot Modern Electronics. Begin april nam de Dixons-groep de computerketen Dynabyte (27 vestigingen) over. Eind augustus werd de overname van It's aangekondigd.

Doe-Het-Zelf
Doe-Het-Zelf boekte een ruim 12% hoger operationeel bedrijfsresultaat ( 25 miljoen). Van de eind vorig jaar overgenomen Marktkauf-vestigingen zijn er inmiddels zes omgebouwd tot Praxis Megastore. Voor het einde van het jaar zullen de overige vier vestigingen zijn omgebouwd. Het totale aantal megastores komt inclusief nieuwe vestigingen op 15. In de verslagperiode verwierf de Praxis-groep tevens drie vestigingen van de dhz-organisatie Big Boss.

Fashion
Het operationele bedrijfsresultaat van Fashion daalde 14% tot 17 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de achteruitgang van het resultaat van Kien en Prťnatal, terwijl het verlies van Amici niet verminderde. De modeketens M&S Mode, HunkemŲller en Claudia Stršter behaalden wederom uitstekende resultaten.

Het verlies van Kreymborg, dat zoals eerder gemeld gefaseerde wordt opgeheven, is niet in het operationele bedrijfsresultaat opgenomen, maar wordt gerapporteerd onder 'Resultaat niet voortgezette activiteiten'. Ten laste van het resultaat kwam een bedrag van 16 miljoen (voor belastingen), zijnde het saldo van de verliezen van Kreymborg van begin lopend jaar tot datum van opheffing alsmede opheffingskosten en opbrengsten voor de overdracht van panden aan derden.

Onroerend goed
Het resultaat op verkoop en herontwikkeling van onroerend goed bedroeg 11 miljoen (vorig jaar 16 miljoen).

Financieringslasten
De financieringslasten namen met 17% toe tot 21 miljoen, met name als gevolg van acquisities en een stijging van het operationele werkkapitaal.

Waardeveranderingen
Het resultaat Waardeveranderingen bedroeg 20 miljoen. Dit betreft hoofdzakelijk de winst op de verkoop van het belang in Gran Dorado aan het begin van het lopende jaar. Vorig jaar was het resultaat negatief.

Belastingen
De belastingdruk over het eerste halfjaar daalde tot 29%, doordat het resultaat Waardeveranderingen grotendeels belastingvrij was.

Inkoop preferente aandelen
Eind juni zijn voor een bedrag van 88 miljoen (inclusief 3 miljoen tijdsevenredig dividend) preferente aandelen A ingekocht en in mindering gebracht op het eigen vermogen. De inkoop is met kortlopend bankkrediet gefinancierd.

Vooruitzichten Aannemende dat het consumentenvertrouwen op het huidige hoge niveau blijft, handhaaft het concern zijn verwachting dat omzet en resultaat (exclusief de effecten van de opheffing van Kreymborg) over het gehele boekjaar zullen stijgen. Zoals bekend wordt het resultaat van een non-food detailhandelsconcern als Vendex KBB voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het resultaat in de tweede helft van het vorige boekjaar sterk negatief werd beÔnvloed door de voor de kledingdetailhandel ongunstige weersomstandigheden.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

(x miljoen, tenzij anders vermeld) 2000/01

1e halfjaar 1999/2000

1e halfjaar 1999/2000

2e halfjaar
Netto-omzet 2.197 2.043 2.367
waarvan voortgezette activiteiten 2.165 2.006 2.326 Operationeel bedrijfsresultaat 72 70 151
Resultaat onroerend goed 11 16 4
Resultaat niet voortgezette activiteiten - 16 - 3 1 Bedrijfsresultaat totaal 67 83 156
FinanciŽle baten en lasten - 21 - 18 - 19
Waardeveranderingen 20 - 1 17
Resultaat voor belastingen 66 64 154
Belastingen - 19 - 21 - 52
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 0 0 0 Aandeel derden -
Nettowinst 47 43 102Nettowinst per aandeel 0,48 0,44
Interim-dividend 0,15 0,11NETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT (excl. Kreymborg)

Netto-omzet Operationeel
bedrijfsresultaat Operationele marge
(in procenten)
(x miljoen) 2000/01 1999/2000 2000/01 1999/2000 2000/01 1999/2000 Warenhuizen 974 944 16 11 1,7 1,2
Vroom & Dreesmann 411 405 5,0 3,1 1,2 0,8
Hema 409 390 9,1 6,8 2,2 1,7
de Bijenkorf 154 149 2,2 1,4 1,4 0,9
Speciaalzaken 1.178 1.043 59 63 5,0 6,0
Hard Goods 539 463 17,7 21,8 3,3 4,7
Fashion 299 295 16,8 19,5 5,6 6,6
Doe-Het-Zelf 340 285 24,5 21,8 7,2 7,6
Totaal detailhandel 2.152 1.987 75 74 3,5 3,7
Overige activiteiten / concernkosten 13 19 - 3 - 4 Totaal 2.165 2.006 72 70 3,3 3,5GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling)
(x miljoen) 31 juli 2000 31 juli 1999 31 jan. 2000
Vaste activa
MateriŽle vaste activa 1.159 1.144 1.172
FinanciŽle vaste activa 62 84 79
1.221 1.228 1.251
Vlottende activa 989 898 896
Kortlopende schulden - 493 - 410 - 510
Operationeel werkkapitaal 496 488 386
1.717 1.716 1.637
Gefinancierd met:

Netto rentedragende schuld *
935 806 757
Voorzieningen 316 393 325
Nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden 21 20 20 Eigen vermogen 445 495 532
Aandeel van derden - 2 3
Groepsvermogen 445 497 535
1.717 1.716 1.637

* Incl. achtergestelde lening en liquide middelen


OVERIGE GEGEVENS 2000/2001

1e halfjaar 1999/2000

1e halfjaarGemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x mln) 90,7 87,4 Interestdekking 4,1 4,6
Solvabiliteit * 26% 31%
Gearing (netto rentedragende schuld / groepsvermogen) 210% 162% Operationele marge (operationeel bedrijfsresultaat / netto-omzet) 3,3% 3,5%

* Groepsvermogen (incl. achtergestelde lening) als % van balanstotaal
31 juli 2000 31 jan. 2000 31 juli 1999
Aantal vestigingen 2.645 2.590 2.489
Aantal medewerkers (FTE's) 32.500 31.900 30.900FINANCIňLE AGENDA

Ex-dividenddatum interim-dividend
Betaalbaarstelling interim-dividend
Publicatie jaarcijfers 2000/01
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie halfjaarbericht 2001/02

De halfjaarcijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd

6 september 2000 18 september 2000 10 april 2001 16 mei 2001 4 september 2001Belangrijkste cijfers in guldens


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

(x f miljoen, tenzij anders vermeld) 2000/01

1e halfjaar 1999/2000

1e halfjaar 1999/2000

2e halfjaar

Netto-omzet 4.841 4.502 5.217
waarvan voortgezette activiteiten 4.770 4.420 5.128

Operationeel bedrijfsresultaat 158 155 331
Resultaat onroerend goed 25 35 10
Resultaat niet voortgezette activiteiten 35 6 2

Bedrijfsresultaat totaal 148 184 343

FinanciŽle baten en lasten 47 40 42
Waardeveranderingen 44 2 38

Resultaat voor belastingen 145 142 339

Belastingen 41 47 114
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 0 0 0 Aandeel derden - 1
Nettowinst 104 95 224
Nettowinst per aandeel f 1,06 f 0,97
Interim-dividend f 0,33 f 0,25NETTO-OMZET EN OPERATIONEEL BEDRIJFSRESULTAAT PER BUSINESS-UNIT (excl. Kreymborg)

Netto-omzet Operationeel
bedrijfsresultaat
(x f miljoen) 2000/01 1999/2000 2000/01 1999/2000 Warenhuizen 2.145 2.081 36 25
Vroom & Dreesmann 906 893 11 7
Hema 900 860 20 15
de Bijenkorf 339 328 5 3
Speciaalzaken 2.596 2.298 130 139
Hard Goods 1.187 1.019 39 48
Fashion 660 651 37 43
Doe-Het-Zelf 749 628 54 48
Totaal detailhandel 4.741 4.379 166 164
Overige activiteiten / concernkosten 29 41 - 8 - 9 Totaal 4.770 4.420 158 155GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling)
(x f miljoen) 31 juli 2000 31 juli 1999 31 jan. 2000
Vaste activa

MateriŽle vaste activa 2.553 2.520 2.582
FinanciŽle vaste activa 137 186 175
2.690 2.706 2.757
Vlottende activa 2.180 1.979 1.976
Kortlopende schulden - 1.086 - 904 - 1.124
Operationeel werkkapitaal 1.094 1.075 852
3.784 3.781 3.609
Gefinancierd met:

Netto rentedragende schuld *
2.061 1.775 1.672
Voorzieningen 697 866 716
Nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden 46 45 43 Eigen vermogen 980 1.090 1.172
Aandeel van derden - 5 6
Groepsvermogen 980 1.095 1.178
3.784 3.781 3.609

* Incl. achtergestelde lening en liquide middelen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...