Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 5 september2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. IPO-vergadering adviescommissie ROVEM op donderdag 7 september 2000 te Utrecht

2. Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid P.J.M.Poelmann, mede namens het lid G.J.M.A.Le Belle, aangaande regionale TV

3. Nota Ambulancezorg en spreidingsplan ambulancezorg Noord-Holland 2001-2004

4. Najaarsrapportage Afdeling I&A: te verwachten overschrijdingen en onderschrijdingen

5. Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad
6. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden Rommel en Bond, aangaande de toekomst van vliegveld Texel
7. Vervolg op Interreg 11c project "HST-Urban Regions"
8. Middelen uitvoering ROP-NH/POP & Najaarsbericht 2000
9. Aanvraag Najaarsbericht 2000 voor aanvullend budget t.b.v. voorbereiding streekplan Noord-Holland-Zuid

10. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen - Triflor-Verlaat in de gemeente Niedorp

11. Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2000
12. Goedkeuring Financieel verslag 1999 van Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH)

Onderwerp

Besluit


1.

IPO-vergadering adviescommissie ROVEM op donderdag 7 september 2000 te Utrecht

Het college besluit met enkele wijzigingen in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 7 september 2000.


2.

Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid P.J.M.Poelmann, mede namens het lid G.J.M.A.Le Belle, aangaande regionale TV
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

3.

Nota Ambulancezorg en spreidingsplan ambulancezorg Noord-Holland 2001-2004

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met de ontwerp-Nota Ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2004, waarin het staande beleid is aangepast aan de uitgangspuntpunten die bij besluit van 21 december 1999 zijn vastgesteld en waarvan onderdeel uitmaken:
- het ontwerp-spreidingsplan ambulancezorg voor Noord-Holland 2001-2004;

- het ontwerp-toetsingskader voor regionale ambulanceplannen.

2. Het besluit voor advies voor te leggen voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in de vergadering van 6 september 2000. Bij een positief advies het bureau Ouderen en Volksgezondheid opdracht te geven:

- het besluit in de inspraak te brengen en te doen publiceren in het Provinciaal blad;

- de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord-Holland te vragen ons haar zienswijze kenbaar te maken;
- uitvoering te geven aan de in de ontwerp-nota aangekondigde verzoeken aan derden informatie te verstrekken of ons voorstellen te doen.

4.

Najaarsrapportage Afdeling I&A: te verwachten overschrijdingen en onderschrijdingen

Het college besluit:
I. Het college besluit, met het oog op het najaarsbericht, kennis te nemen van de over- en onderschrijdingen van de budgetten van de afdeling I&A en de integrale begrotingsafweging te laten plaatsvinden bij het najaarsbericht:

A. 1. Verwachte onderschrijding op het 10-jarig kapitaalkrediet voor de grote infrastructurele projecten met F 82.000 zoals gemotiveerd in de samenvatting onder A
2. een verwachte overschrijding van het 4-jarig kapitaalkrediet van F 416.000 zoals gemotiveerd in de samenvatting onder A B. Verwachte onderschrijding van het budget 2000 voor het oplossen van de millenniumproblematiek 2000 met F 427.000 zoals gemotiveerd onder B
C. Verwachte onderschrijding van het budget 2000 voor de ontwikkeling en implementatie van informatiesystemen met F 300.000 zoals gemotiveerd onder C
D. Verwachte onderschrijding van het budget 2000 voor strategische verkenningen, ICT-kaders en advisering met F 110.000 zoals gemotiveerd onder D
E. Verwachte overschrijding van het centraal materieel budget 2000 met F 1.960.000 zoals gemotiveerd onder E
F. Verwachte overschrijding van het salarisbudget 2000 met F 1.450.000 zoals gemotiveerd onder F

II. Het college besluit advies in te winnen van de Commissie ZWC op 27 september a.s. omdat een beroep wordt gedaan op de post onvoorzien.

5.

Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad

Het college besluit:

1. aan Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de ondertekening van de concept-Bestuursovereenkomst `Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad' en het concept-Convenant `Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad', onder de voorwaarden dat:
+ de (niet limitatieve) projectenlijst Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL), zoals opgenomen in bijlage 8 van de voordracht (gelet op artikel 11, lid 2) en de toelichting op het benuttingspakket, zoals opgenomen in bijlage 10 van de voordracht (gelet op artikel 2, lid 5) aan de concept-Bestuursovereenkomst worden toegevoegd;
+ het heffingspunt op de A4 wordt gesitueerd ten zuiden van de N201.

+ eventuele sluipverkeerwerende maatregelen in overleg met de betrokken wegbeheerders kunnen worden getroffen;
+ er maximaal twee heffingspunten komen op rijkswegen in Noord-Holland

+ artikel 10, lid 1 van de concept-Bestuursovereenkomst als volgt wordt gewijzigd: "1. Partijen zullen de uitvoering en werking van deze bestuursovereenkomst uiterlijk in de eerste helft van 2005 evalueren. Hierbij zullen alle relevante verkeerskundige, economische en maatschappelijke effecten van het pakket worden meegenomen. De evaluatiecriteria moeten er zijn voor het begin van de proef en dienen te worden opgesteld in overleg tussen minister en regio".
+ tussen lid 7 en lid 8 van artikel 3 van het concept-Convenant een nieuw lid 8 (met vernummering van de leden 8 en 9 tot respectievelijk 9 en 10) van de volgende inhoud wordt toegevoegd:
Voor het bestuur en beheer van het fonds stellen de betrokken partijen een reglement op. Hierin worden in ieder geval geregeld:

+ de toe- en uittreding tot/uit het bestuur;
+ de bevoegdheden van het bestuur;

+ het (financieel) beheer (zowel juridisch als qua treasury functie);

+ de wijze van besluitvorming (onder andere uitwerking van de weging van de stemmen zoals vermeld in lid 5, quorum, vervanging, openbaarheid);

+ de wijze van programmering en de wijze van (bepalen van de criteria voor) prioriteitstelling;

+ de verantwoording naar de `achterban' (onder andere voortgangsrapportages);

+ de evaluatie.

Wijziging van het reglement en van het in ( het nieuwe) lid 9 bedoelde programma mag alleen plaatsvinden bij in het reglement bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Het reglement wordt vóór 1 januari 2001 ter goedkeuring voorgelegd aan de dagelijkse besturen van de relevante gemeenten, van de provincie(s) en van het ROA. Het algemeen bestuur van het fonds stelt het reglement vast.

Als ontbindende voorwaarde voor de besluiten geldt het adagium: Het is een samenhangend pakket om de bereikbaarheid te vergroten. Dit dient in zijn totaliteit te worden aanvaard door alle partijen dus ook door het rijk en dient integraal opgenomen te worden in het MIT.

de Stuurgroep `Bereikbaarheidspakket Noordelijke Randstad' te verzoeken de concept-Bestuursovereenkomst en het concept-Convenant zo te redigeren, dat de formuleringen helder, eenduidig en consistent zijn;

aan Provinciale Staten voor te stellen de gedeputeerde verkeer en vervoer aan te wijzen als de provinciale vertegenwoordiger in het algemeen en dagelijks bestuur van het regionaal mobiliteitsfonds met de gedeputeerde economische zaken als diens plaatsvervanger;

aan Provinciale Staten voor te stellen dat Gedeputeerde Staten het in artikel 3, lid 8 (nieuw) van het concept-Convenant bedoelde reglement voor bestuur en beheer van het regionaal mobiliteitsfonds kunnen goedkeuren na positief advies van de statencommissies `wegen, verkeer en vervoer' en `financiën, strategie en bedrijven';

aan Provinciale Staten voor te stellen ten laste van het FINH (uit het compartiment dat wordt gevoed door de opbrengst van de verkoop van de aandelen UNA) een provinciale bijdrage van 100 miljoen gulden ter beschikking te stellen voor het regionaal mobiliteitsfonds en de provinciale bijdrage van 100 miljoen gulden betaalbaar te stellen na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het reglement voor bestuur en beheer van het regionaal mobiliteitsfonds;

de daartoe strekkende statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen;

de statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissies `wegen, verkeer en vervoer' en `financiën, strategie en bedrijven'.

6.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden Rommel en Bond, aangaande de toekomst van vliegveld Texel

Het college stelt de antwoorden vast.

7.

Vervolg op Interreg 11c project "HST-Urban Regions"
Het college besluit:

1. Het college besluit deel te nemen aan het NWMA HST-platform (zie businessplan in de bijlage).

2. Het college besluit deel te nemen aan het European Forum for High Speed Freight by rail (zie businessplan in de bijlage).

8.

Middelen uitvoering ROP-NH/POP & Najaarsbericht 2000
Het college besluit:

1. ten behoeve van implementatie van het ROP-NH/POP in de provinciale organisatie een bedrag van f 250.000,- af te wegen bij het Voorjaarsbericht 2001;

2. ten behoeve van uitvoeringskosten (bijdrage aan EU-betaalorganen en bijdrage aan landelijk regiebureau POP) een bedrag van f 230.000,- beschikbaar te stellen;

3. deze bijdrage integraal af te wegen en begrotingstechnisch te verwerken in het Najaars-bericht 2000;

4. alvorens hiertoe definitief te besluiten advies te vragen aan de statencommissie voor Economie, Landbouw en Europa
9.

Aanvraag Najaarsbericht 2000 voor aanvullend budget t.b.v. voorbereiding streekplan Noord-Holland-Zuid

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met het aanvullende budget ten behoeve van de voorbereiding van het streekplan Noord-Holland Zuid, te weten: fl. 900.000,-- voor onderzoek.

2. De dekking begrotingstechnisch te verwerken bij het Najaarsbericht 2000.

3. Alvorens definitief hiertoe te besluiten advies te vragen aan de statencommissie ROB.

10.

Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen


- Triflor-Verlaat in de gemeente Niedorp

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
11.

Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2000
Het college besluit:

1. Het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2000 vast te stellen waarin op basis van het beleid van de participanten en een analyse van verkeersongevallencijfers, een prioritering van de verkeersveiligheidsthema's en een begroting is opgenomen.

2. Het Werkplan ter kennisname aan te bieden aan de Statencommissie WVV.

12.

Goedkeuring Financieel verslag 1999 van Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH)

Het college besluit:

1. Het financieel verslag 1999 van SRONH goed te keuren;
2. SRONH te berichten conform inliggend concept;
3. Afschrift van brief aan SRONH te sturen aan Commissariaat voor de Media.


Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D.Cardozo tel. (023) 514 44 585, 11

L.Nijsten tel. (023) 514 40 87
7, 8,

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11

1, 9, 10
S.Raben tel. (023) 514 40 07 2, 3, 4, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie