Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 5 september2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. IPO-vergadering adviescommissie ROVEM op donderdag 7 september 2000 te Utrecht

2. Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid P.J.M.Poelmann, mede namens het lid G.J.M.A.Le Belle, aangaande regionale TV

3. Nota Ambulancezorg en spreidingsplan ambulancezorg Noord-Holland 2001-2004

4. Najaarsrapportage Afdeling I&A: te verwachten overschrijdingen en onderschrijdingen

5. Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad
6. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden Rommel en Bond, aangaande de toekomst van vliegveld Texel
7. Vervolg op Interreg 11c project "HST-Urban Regions"
8. Middelen uitvoering ROP-NH/POP & Najaarsbericht 2000
9. Aanvraag Najaarsbericht 2000 voor aanvullend budget t.b.v. voorbereiding streekplan Noord-Holland-Zuid

10. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen - Triflor-Verlaat in de gemeente Niedorp

11. Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2000
12. Goedkeuring Financieel verslag 1999 van Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH)

Onderwerp

Besluit


1.

IPO-vergadering adviescommissie ROVEM op donderdag 7 september 2000 te Utrecht

Het college besluit met enkele wijzigingen in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 7 september 2000.


2.

Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid P.J.M.Poelmann, mede namens het lid G.J.M.A.Le Belle, aangaande regionale TV
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

3.

Nota Ambulancezorg en spreidingsplan ambulancezorg Noord-Holland 2001-2004

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met de ontwerp-Nota Ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2004, waarin het staande beleid is aangepast aan de uitgangspuntpunten die bij besluit van 21 december 1999 zijn vastgesteld en waarvan onderdeel uitmaken:
- het ontwerp-spreidingsplan ambulancezorg voor Noord-Holland 2001-2004;

- het ontwerp-toetsingskader voor regionale ambulanceplannen.

2. Het besluit voor advies voor te leggen voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in de vergadering van 6 september 2000. Bij een positief advies het bureau Ouderen en Volksgezondheid opdracht te geven:

- het besluit in de inspraak te brengen en te doen publiceren in het Provinciaal blad;

- de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord-Holland te vragen ons haar zienswijze kenbaar te maken;
- uitvoering te geven aan de in de ontwerp-nota aangekondigde verzoeken aan derden informatie te verstrekken of ons voorstellen te doen.

4.

Najaarsrapportage Afdeling I&A: te verwachten overschrijdingen en onderschrijdingen

Het college besluit:
I. Het college besluit, met het oog op het najaarsbericht, kennis te nemen van de over- en onderschrijdingen van de budgetten van de afdeling I&A en de integrale begrotingsafweging te laten plaatsvinden bij het najaarsbericht:

A. 1. Verwachte onderschrijding op het 10-jarig kapitaalkrediet voor de grote infrastructurele projecten met F 82.000 zoals gemotiveerd in de samenvatting onder A
2. een verwachte overschrijding van het 4-jarig kapitaalkrediet van F 416.000 zoals gemotiveerd in de samenvatting onder A B. Verwachte onderschrijding van het budget 2000 voor het oplossen van de millenniumproblematiek 2000 met F 427.000 zoals gemotiveerd onder B
C. Verwachte onderschrijding van het budget 2000 voor de ontwikkeling en implementatie van informatiesystemen met F 300.000 zoals gemotiveerd onder C
D. Verwachte onderschrijding van het budget 2000 voor strategische verkenningen, ICT-kaders en advisering met F 110.000 zoals gemotiveerd onder D
E. Verwachte overschrijding van het centraal materieel budget 2000 met F 1.960.000 zoals gemotiveerd onder E
F. Verwachte overschrijding van het salarisbudget 2000 met F 1.450.000 zoals gemotiveerd onder F

II. Het college besluit advies in te winnen van de Commissie ZWC op 27 september a.s. omdat een beroep wordt gedaan op de post onvoorzien.

5.

Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad

Het college besluit:

1. aan Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de ondertekening van de concept-Bestuursovereenkomst `Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad' en het concept-Convenant `Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad', onder de voorwaarden dat:
+ de (niet limitatieve) projectenlijst Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL), zoals opgenomen in bijlage 8 van de voordracht (gelet op artikel 11, lid 2) en de toelichting op het benuttingspakket, zoals opgenomen in bijlage 10 van de voordracht (gelet op artikel 2, lid 5) aan de concept-Bestuursovereenkomst worden toegevoegd;
+ het heffingspunt op de A4 wordt gesitueerd ten zuiden van de N201.

+ eventuele sluipverkeerwerende maatregelen in overleg met de betrokken wegbeheerders kunnen worden getroffen;
+ er maximaal twee heffingspunten komen op rijkswegen in Noord-Holland

+ artikel 10, lid 1 van de concept-Bestuursovereenkomst als volgt wordt gewijzigd: "1. Partijen zullen de uitvoering en werking van deze bestuursovereenkomst uiterlijk in de eerste helft van 2005 evalueren. Hierbij zullen alle relevante verkeerskundige, economische en maatschappelijke effecten van het pakket worden meegenomen. De evaluatiecriteria moeten er zijn voor het begin van de proef en dienen te worden opgesteld in overleg tussen minister en regio".
+ tussen lid 7 en lid 8 van artikel 3 van het concept-Convenant een nieuw lid 8 (met vernummering van de leden 8 en 9 tot respectievelijk 9 en 10) van de volgende inhoud wordt toegevoegd:
Voor het bestuur en beheer van het fonds stellen de betrokken partijen een reglement op. Hierin worden in ieder geval geregeld:

+ de toe- en uittreding tot/uit het bestuur;
+ de bevoegdheden van het bestuur;

+ het (financieel) beheer (zowel juridisch als qua treasury functie);

+ de wijze van besluitvorming (onder andere uitwerking van de weging van de stemmen zoals vermeld in lid 5, quorum, vervanging, openbaarheid);

+ de wijze van programmering en de wijze van (bepalen van de criteria voor) prioriteitstelling;

+ de verantwoording naar de `achterban' (onder andere voortgangsrapportages);

+ de evaluatie.

Wijziging van het reglement en van het in ( het nieuwe) lid 9 bedoelde programma mag alleen plaatsvinden bij in het reglement bepaalde gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Het reglement wordt vóór 1 januari 2001 ter goedkeuring voorgelegd aan de dagelijkse besturen van de relevante gemeenten, van de provincie(s) en van het ROA. Het algemeen bestuur van het fonds stelt het reglement vast.

Als ontbindende voorwaarde voor de besluiten geldt het adagium: Het is een samenhangend pakket om de bereikbaarheid te vergroten. Dit dient in zijn totaliteit te worden aanvaard door alle partijen dus ook door het rijk en dient integraal opgenomen te worden in het MIT.

de Stuurgroep `Bereikbaarheidspakket Noordelijke Randstad' te verzoeken de concept-Bestuursovereenkomst en het concept-Convenant zo te redigeren, dat de formuleringen helder, eenduidig en consistent zijn;

aan Provinciale Staten voor te stellen de gedeputeerde verkeer en vervoer aan te wijzen als de provinciale vertegenwoordiger in het algemeen en dagelijks bestuur van het regionaal mobiliteitsfonds met de gedeputeerde economische zaken als diens plaatsvervanger;

aan Provinciale Staten voor te stellen dat Gedeputeerde Staten het in artikel 3, lid 8 (nieuw) van het concept-Convenant bedoelde reglement voor bestuur en beheer van het regionaal mobiliteitsfonds kunnen goedkeuren na positief advies van de statencommissies `wegen, verkeer en vervoer' en `financiën, strategie en bedrijven';

aan Provinciale Staten voor te stellen ten laste van het FINH (uit het compartiment dat wordt gevoed door de opbrengst van de verkoop van de aandelen UNA) een provinciale bijdrage van 100 miljoen gulden ter beschikking te stellen voor het regionaal mobiliteitsfonds en de provinciale bijdrage van 100 miljoen gulden betaalbaar te stellen na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het reglement voor bestuur en beheer van het regionaal mobiliteitsfonds;

de daartoe strekkende statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit in principe vast te stellen;

de statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de statencommissies `wegen, verkeer en vervoer' en `financiën, strategie en bedrijven'.

6.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden Rommel en Bond, aangaande de toekomst van vliegveld Texel

Het college stelt de antwoorden vast.

7.

Vervolg op Interreg 11c project "HST-Urban Regions"
Het college besluit:

1. Het college besluit deel te nemen aan het NWMA HST-platform (zie businessplan in de bijlage).

2. Het college besluit deel te nemen aan het European Forum for High Speed Freight by rail (zie businessplan in de bijlage).

8.

Middelen uitvoering ROP-NH/POP & Najaarsbericht 2000
Het college besluit:

1. ten behoeve van implementatie van het ROP-NH/POP in de provinciale organisatie een bedrag van f 250.000,- af te wegen bij het Voorjaarsbericht 2001;

2. ten behoeve van uitvoeringskosten (bijdrage aan EU-betaalorganen en bijdrage aan landelijk regiebureau POP) een bedrag van f 230.000,- beschikbaar te stellen;

3. deze bijdrage integraal af te wegen en begrotingstechnisch te verwerken in het Najaars-bericht 2000;

4. alvorens hiertoe definitief te besluiten advies te vragen aan de statencommissie voor Economie, Landbouw en Europa
9.

Aanvraag Najaarsbericht 2000 voor aanvullend budget t.b.v. voorbereiding streekplan Noord-Holland-Zuid

Het college besluit:

1. In principe in te stemmen met het aanvullende budget ten behoeve van de voorbereiding van het streekplan Noord-Holland Zuid, te weten: fl. 900.000,-- voor onderzoek.

2. De dekking begrotingstechnisch te verwerken bij het Najaarsbericht 2000.

3. Alvorens definitief hiertoe te besluiten advies te vragen aan de statencommissie ROB.

10.

Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen


- Triflor-Verlaat in de gemeente Niedorp

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
11.

Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2000
Het college besluit:

1. Het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2000 vast te stellen waarin op basis van het beleid van de participanten en een analyse van verkeersongevallencijfers, een prioritering van de verkeersveiligheidsthema's en een begroting is opgenomen.

2. Het Werkplan ter kennisname aan te bieden aan de Statencommissie WVV.

12.

Goedkeuring Financieel verslag 1999 van Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH)

Het college besluit:

1. Het financieel verslag 1999 van SRONH goed te keuren;
2. SRONH te berichten conform inliggend concept;
3. Afschrift van brief aan SRONH te sturen aan Commissariaat voor de Media.


Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D.Cardozo tel. (023) 514 44 585, 11

L.Nijsten tel. (023) 514 40 87
7, 8,

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11

1, 9, 10
S.Raben tel. (023) 514 40 07 2, 3, 4, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...