Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake situatie Russische Federatie

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake situatie russische federatie
Gemaakt: 7-9-2000 tijd: 12:29

3

26800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

Nr. 123 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2000

Met verwijzing naar de brief van de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 31 augustus jl. bied ik u hieronder een schets van de belangrijkste recente ontwikkelingen in de Russische Federatie.
Hervormingsbeleid President Poetin heeft in de maanden sinds zijn inauguratie op 7 mei op verschillende terreinen belangrijke initiatieven genomen. De rode draad daarin is zijn streven de effectiviteit van de overheid en de consistentie in beleid te vergroten, en hiermee tevens transparantie en rechtszekerheid te bevorderen. Ook in zijn `State of the Union' op 8 juli benadrukte hij de noodzaak het centrale staatsgezag te versterken teneinde een grotere rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, in de gehele Federatie, te garanderen. In dit kader zijn allereerst de hervormingen van belang die inmiddels zijn doorgevoerd in de federale structuur van het land. Er is een nieuwe bestuurslaag ingevoerd met gouverneurs-generaal die met name toezicht dienen te houden op naleving op lagere bestuursniveaus van federaal beleid en centrale regelgeving. De samenstelling van de Federatieraad (Eerste Kamer, tot op heden samengesteld uit hoofden van subjecten van de Federatie en voorzitters van regionale parlementen) verandert en er is een - geclausuleerde - mogelijkheid geschapen voor de president om regionale leiders, die in hun bestuur onvoldoende consistentie verzekeren met federaal beleid, te ontslaan. Hiermee zijn enerzijds de mogelijkheden verminderd voor regionale leiders om druk uit te oefenen op Moskou, anderzijds is hun afhankelijkheid van Moskou toegenomen. Voorts heeft Poetin in een bijeenkomst met een aantal van de zgn. `oligarchen' aangegeven dat hij een te directe inmenging uit deze hoek in de politiek niet zal accepteren. Hij liet doorschemeren geen grootschalige heroverweging van afgeronde privatiseringsprocessen na te streven, maar sloot tegelijkertijd juridische actie tegen individuele bedrijven niet uit. Poetin heeft herhaaldelijk de noodzaak genoemd een mondige burgermaatschappij, die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, en een vrije pers hun rol te laten spelen in de ontwikkeling van het land. Hoe deze wens zich in de praktijk verhoudt tot het streven naar versterking van het staatsgezag en naar steviger controle op processen in het land, valt nog niet met zekerheid vast te stellen. Het is duidelijk dat ook de internationale gemeenschap dit nauwgezet zal moeten blijven volgen. De nieuwe regering onder leiding van premier Kasjanov concentreert zich vooral op economische en sociaal-economische taken. Sinds eind 1999 is gewerkt aan een economisch beleidsplan voor de middellange termijn (10 jaar), waarover echter achter de schermen nog steeds zware discussies plaatsvinden. Naar verwachting wordt binnenkort een concreet plan voor de korte termijn - anderhalf jaar - gepubliceerd, met daarin een aantal prioritaire structurele hervormingen. Poetin en zijn regering lijken er van doordrongen dat de huidige relatief voorspoedige ontwikkelingen in de Russische economie conjunctureel van aard zijn en dat zij de structurele zwakte van de staatshuishouding niet wegnemen. Een belangrijk wapenfeit van de nieuwe President en regering is ondertussen de belastingwetgeving die deze zomer werd aangenomen en die een voorzichtig begin vormt van noodzakelijke hervormingen in de belastingsector. Bij al deze beleidsvoornemens en plannen is de grote vraag uiteraard in hoeverre deze ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen kunnen worden. Er bestaan vele belangengroepen die het met onderdelen van dit beleid niet eens zijn en die implementatie ervan zullen trachten tegen te werken. Ook binnen de regering en binnen Poetins presidentiële administratie zijn de verhoudingen tussen diverse groepen en stromingen nog niet uitgekristalliseerd. Zoals ik uw Kamer eerder berichtte streeft Nederland in Europees verband naar ondersteuning juist van het transitieproces en van de hervormingen waarvoor, zoals hierboven aangegeven, al een concrete aanzet is gegeven. Hierop sluit het verzoek van de Algemene Raad van juli jl. aan de Commissie goed aan om de programmering van het TACIS-programma weer ter hand te nemen, specifiek gericht op ondersteuning van institutionele en economische hervormingen en van democratisering, versterking van het maatschappelijk middenveld en de ontwikkeling van onafhankelijke media. Het moge duidelijk zijn dat ook het al dan niet nakomen van Russische toezeggingen aan de internationale gemeenschap inzake Tsjetsjenië bij een politieke beoordeling van de uiteindelijke Commissie-voorstellen een rol zal blijven spelen. De ramp met de Koersk De ramp met de Koersk was, behalve een menselijke tragedie, ook een politieke tegenslag voor Rusland en voor Poetin zelf. Het gebrek aan openheid en het ontbreken van coördinatie bij de reddingspogingen wekten zorg, zowel internationaal als binnenslands. Door nog geen politieke consequenties te trekken uit het gebeurde («ik wil geen zondebokken aanwijzen») maar eerst een onderzoek in te stellen, lijkt Poetin vooral de gemoederen tot bedaren te willen brengen en vermoedelijk zelf beter inzicht te willen krijgen in de gang van zaken. Een interessante ontwikkeling is dat naar aanleiding van dit ongeluk voor het eerst op bredere schaal in uiteenlopende media behoorlijke kritiek is geuit op het regeringsbeleid. Nederland heeft Rusland aangeboden een haalbaarheidsstudie te financieren naar de berging van de Koersk. Wanneer dit aanbod zal worden geaccepteerd, zal Nederland een bedrag van vermoedelijk Hfl 500.000 beschikbaar stellen. Tsjetsjenië De situatie in Tsjetsjenië blijft bijzonder onrustig. Met grote regelmaat doen zich in en direct rond de republiek doelgerichte aanslagen, hinderlagen en gewapende schermutselingen voor, waarbij aan beide zijden slachtoffers vallen. Deze incidenten tonen dat het de Russische autoriteiten veel moeite kost effectieve volledige controle uit te oefenen over het gebied, hetgeen ook de vestiging van een doelmatig burgerbestuur bemoeilijkt. Bovendien bestaat ook onder Moskou-getrouwe Tsjetsjenen diepe verdeeldheid, die zich mede gemanifesteerd heeft binnen het door Moskou geïnstalleerde burgerbestuur. Bij recente verkiezingen voor de nog vacante Doemazetel voor het Tsjetsjeense kiesdistrict werd een relatief onafhankelijke kandidaat gekozen. Dit kan worden opgevat als een signaal van gebrek aan vertrouwen onder de Tsjetsjeense bevolking in het huidige door Moskou geïnstalleerde, en onderling verdeelde bewind. Overigens mogen aan deze verkiezingen niet te veel conclusies verbonden worden. Lang niet alle kiesgerechtigden hebben hun stem kunnen en/of willen uitbrengen, onder meer als gevolg van door veiligheidsmaatregelen beperkte bewegingsvrijheid. De informatieverstrekking vooraf was summier, een aanzienlijk deel van de uitgebrachte stemmen behoorde toe aan permanent in Tsjetsjenië gelegerde Russen uit andere delen van Rusland en de opkomst varieerde sterk per streek. Het is Moskou tot dusver onmogelijk gebleken een vorm te vinden om, voldoende representatieve, Tsjetsjeense vertegenwoordigers bijeen te brengen die een draagvlak hebben bij althans een aanzienlijk deel van de Tsjetsjeense bevolking. Daarmee blijft een politieke oplossing vooralsnog moeilijk bereikbaar en zal de impasse in de militaire situatie naar verwachting voorlopig eveneens blijven bestaan. Het ICRC, VN-organisaties en enkele internationale non-gouvernementele organisaties hebben toegang tot Tsjetsjenië en kunnen daar, zij het met moeite, onder meer hulpgoederen distribueren. Over de voorwaarden voor daadwerkelijke terugkeer van de OVSE Assistance Group naar Tsjetsjenië worden nog steeds zonder resultaat moeizame onderhandelingen gevoerd. In het licht van het voortdurende conflict in Tsjetsjenië blijft Nederland met EU-partners aandringen op nakoming van alle eerder door Rusland gedane toezeggingen, met name t.a.v. daadwerkelijke toegang van internationale organisaties, waaronder de Assistance Group van de OVSE, een systematisch onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen en het tot stand brengen van een politieke oplossing. Ook binnen de Raad van Europa blijft de situatie in Tsjetsjenië nadrukkelijk op de agenda. De Minister van Buitenlandse Zaken J.J. van Aartsen

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...