Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 05-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 5 september 2000

College stelt plan van aanpak herstart organisatie vast

Burgemeester en wethouders hebben het plan van aanpak voor de eerste fase (de eerste vier "werklijnen") van de Herstart van de gemeentelijke organisatie vastgesteld. Het plan van aanpak was voorbereid door een ambtelijke denktank.

Het plan van aanpak dient als "spoorboekje" voor de eerste fase van de herstart. Die werklijnen zijn: bepalen van missie, visie en doelstellingen van de organisatie; vaststellen van het besturings- en managementconcept; vaststellen van de (top)managementstructuur; vaststellen profiel burgemeester en secretaris.

De eventuele verdere gedetailleerde doorvertaling hiervan in de organisatie vindt dus niet in deze fase plaats. Dat gebeurt pas nadat de eerste vier werklijnen moeten zijn afgerond. Dat moet uiterlijk 31 december van dit jaar gebeurd zijn.

De Oosterhoutse gemeenteraad besloot in mei, op voorstel van het college, tot de herstart. Dat besluit was het rechtstreeks gevolg van de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de aansturing van de gemeentelijke organisatie.

Voor de uitvoering van het proces van de herstart heeft het college een projectteam in het leven geroepen, waarin onder andere wethouder Gerbrands (portefeuille personeel en organisatie) en gemeentesecretaris Haasnoot zitting hebben.

De eerste fase van de herstart is vooral een bestuurlijk proces. Dat betekent dat op een aantal belangrijke momenten ruimte is gecreëerd voor overleg en terugkoppeling met college, fractievoorzitters en gemeenteraad. Aan het einde vindt ook terugkoppeling plaats met de circa 25 medewerkers die de ambtelijke denktank vormen. De eerste fase van de herstart wordt begeleid door de Boer & Croon Groep, het organisatieadviesbureau dat ook het onafhankelijk onderzoek naar de aansturing van de organisatie heeft gehouden.

B. en w. zetten eerste stap naar realisering combibad op De Warande

Burgemeester en wethouders hebben een eerste stap gezet op weg naar de mogelijke realisering van een combibad op recreatieoord De Warande. Het college heeft namelijk de bestuursopdracht vastgesteld op basis waarvan het proces wordt vormgegeven dat tot realisering van het bad moet leiden. Allereerst zal het college op zoek gaan naar een deskundig bureau dat de randvoorwaarden voor de realisering van een combibad verder zal uitwerken. Vervolgens kunnen dan geïnteresseerde marktpartijen hun ideeën voor het combibad bij het college indienen.

In het politiek akkoord hebben de collegepartijen al aangekondigd onderzoek te willen doen naar de mogelijkheid op De Warande een combibad aan te leggen. De ontwikkeling en exploitatie daarvan zou door "de markt" moeten geschieden. Realisering van het combibad houdt tevens in dat de overdekte zwembaden De Blikken en - op wat langere termijn - Arkendonk sluiten.

Aan de realisering van een combibad op De Warande verbinden burgemeester en wethouders op voorhand wel twee harde voorwaarden. In de eerste plaats geldt dat de realisering van het bad moet passen binnen de, thans in voorbereiding zijnde, Warandevisie. Daarnaast is het zo dat de gemeentelijke bijdrage aan het te privatiseren zwembad vastligt. Die financiële bijdrage blijft ook in de toekomst nodig om het zwemmen financieel bereikbaar te laten blijven voor inwoners van Oosterhout.

Oosterhout komt met aanvullingen provinciale natuurdoelenkaart

Het college van b. en w. zal in de richting van Gedeputeerde Staten reageren op de ontwerp-natuurdoelenkaart van de provincie. De kaart geeft een streefbeeld voor 2018 weer voor natuur binnen de ecologische hoofdstructuur.

Burgemeester en wethouders constateren dat een aantal onderdelen van de provinciale kaart in strijd is met situaties in de praktijk dan wel met voorgenomen beleid. Zo is aan het gehele westelijk Markkanaaleiland de status van multifunctioneel bos toebedeeld, terwijl hier in werkelijkheid een deel van de bomen gerooid is om ruimte te maken voor woningbouw (plan Markkant). De westpunt van het kanaaleiland zal worden ingericht volgens de uitgangspunten van de ecologische verbindingszone.

Eenzelfde opmerking betreft het bedrijventerrein Everdenberg. De provincie heeft een deel hiervan aangegeven als multifunctioneel bos. In het kader van de realisering van het bedrijventerrein zal die bestemming komen te vervallen. Aan de andere kant is een onderdeel van Everdenberg juist ingericht volgens de princinpes van de ecologische verbindingszone. Bovendien hebben de vijvers van het voormalige Jaminterrein ook de bestemming van ecologische verbindingszone gekregen.

Het door de provincie ingetekende multifunctioneel bos op de locatie van het nieuwbouwplan Vrachelen, 3e fase zal moeten plaatsmaken voor woningbouw. Hiervoor - en voor het rooien van de bomen op het westelijk Markkanaaleiland - wordt aan de Hoevestraat nieuw bos aangeplant.

Verder merken b. en w. op dat ze voor de strook langs de Burg. Materlaan, in samenspraak met Waterschap en Natuurmonumenten, een plan voor de realisatie van een natte zone willen ontwikkelen. Tenslotte vragen b. en w. in de provinciale plannen rekening te houden met de gemeentelijke voornemens voor het Warandegebied en Gooikensdam/Gooikensgat.

B. en w. vragen raad bereidheid tot verkoop Intergasaandelen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september vragen de bereidheid uit te spreken over te gaan tot verkoop van de aandelen Intergas. De gemeenteraad wordt tevens gevraagd een volmacht te verstrekken aan een Gemengde Commissie voor het leiden, sturen en bewaken van het voeren van de onderhandelingen. De Gemengde Commissie bestaat uit twee commissarissen en vijf vertegenwoordigers van de aandeelhouders.

In een voorstel aan de raad maken b. en w. verder het proces duidelijk dat tot verkoop van de Intergasaandelen moet leiden. Het is de bedoeling dat begin 2001 de definitieve onderhandelingen kunnen worden afgerond met de onderneming die in dat proces als beste uit de bus komt.

Raad gevraagd Verordening voorzieningen gehandicapten vast te stellen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad voorstellen de uit 1996 daterende gemeentelijke Verordening voorzieningen gehandicapten in te trekken. Daarvoor in de plaats komt een verordening die is aangepast naar aanleiding van eerdere besluiten van de gemeenteraad. De verordening regelt op welke manier de gemeente invulling geeft aan de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).

Wijziging van de verordening is allereerst nodig om uitvoering te geven aan eerdere besluiten van de raad. Het gaat dan om het afschaffen van de vaste vervoerskostenvoorziening, de wijziging van de regeling voor verhuiskosten en de wijziging van het beleid ten aanzien van voorzieningen in aanleunwoningen.

Daarnaast is het nodig de gemeentelijke verordening aan te passen aan wijzigingen, per 1 april 2000, in de wet zelf. Het gaat dan om de vergoeding voor woonvoorzieningen, integrale indicatiestelling voor woningaanpassingen boven 45.000 en cliëntenparticipatie.

Tenslotte is het zaak de verordening aan te passen aan jurisprudentie zoals die de afgelopen vijf jaar ontstaan is.

Wijziging inspraakverordening nodig voor participatie gehandicapten

Het college van b. en w. gaat de raad in zijn vergadering van november voorstellen de gemeentelijke inspraakverordening te wijzigen. Op die manier wil de gemeente Oosterhout de inspraak regelen bij (voorgenomen) wijzigingen in het gehandicaptenbeleid en de daarbij horende regelingen op het gebied van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Op die manier voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting om regels vast te stellen gericht op cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de Wvg.

College houdt vast aan intrekken subsidie steunpunt discriminatie

Burgemeester en wethouders blijven bij hun standpunt om de financiële ondersteuning van het steunpunt tegen discriminatie vanaf 2002 in te trekken. Dan loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af met de Stichting Palet, die in Oosterhout het steunpunt vormgeeft. De gemeenteraad heeft, bij de behandeling van de ombuigingsmaatregelen "Basis in balans", tot stopzetting van de subsidie besloten. Het college ziet in bezwaren van de Stichting Palet geen zwaarwegende argumenten om voor te stellen dat besluit te herzien.

Oosterhout, 7 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie