Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over veiling UMTS-frequenties

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over veiling van de umts-frequenties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 september 2000

Hierbij doe ik toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Vendrik over de veiling van de UMTS-frequenties. Opgemerkt wordt dat een deel van de vragen aan de orde komt in de Procesbeschrijving en verantwoording UMTS die als bijlage bij de brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën van 4 september 2000 aan de Tweede Kamer is verstuurd. Bij de beantwoording wordt derhalve veelvuldig naar die bijlage worden verwezen.


1. Vraag
Is het waar dat het ministerie zich bij de UMTS-veiling heeft laten adviseren door slechts één adviseur die daarvoor tien dagen de tijd had? Zo ja, waarom is er geen uitvoeriger adviesprocedure geweest?


1. Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de Procesbeschrijving en verantwoording UMTS die als bijlage bij de brief van 4 september 2000 van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister en van Financiën naar de Tweede Kamer is verzonden (zie paragraaf 7 van die bijlage).


2. Vraag
Bent u bereid dit advies en eventuele andere adviezen de Kamer te doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

2. Antwoord
De betreffende adviezen zijn als bijlagen gevoegd bij de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording.


3. Vraag
Is het waar dat dit advies wees op de noodzaak een aparte kavel voor nieuwkomers te reserveren?

3. Antwoord
Nee. Voor de integrale teksten van alle adviezen en consultaties wordt verwezen naar de bijlagen die zijn gevoegd bij de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording.


4. Vraag
Waarom is er geen aparte kavel voor nieuwkomers gereserveerd?

4. Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording (zie paragraaf 6).


5. Vraag
Waarom zijn de veilingregels niet veranderd, toen voor de start van de UMTS-veiling duidelijk werd dat er door uitval van diverse potentiële gegadigden nog maar zes bieders waren voor vijf vergunningen?

5. Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen wordt naar paragraaf 8 van de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording.


6. Vraag
Heeft u van tevoren ook contact gehad met de Europese Commissie over de Nederlandse aanpak van de UMTS-veiling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het oordeel van de Europese Commissie?

6. Antwoord
Nee. De Europese Commissie staat op het standpunt dat de lidstaten zelf bepalen welke methode zij hanteren voor het verlenen van vergunningen voor radio-frequenties. De gehanteerde verdelingswijze moet ingevolge de Vergunningenrichtlijn objectief, non-discriminatoir en proportioneel zijn. De vergunningverleningsprocedure voor UMTS voldoet aan deze eisen.


7. Vraag
Vindt u dat de Nederlandse veilingaanpak een optimale bijdrage heeft geleverd aan open en eerlijke concurrentieverhoudingen waarbij nieuwkomers gelijke kansen hebben en derhalve nagevolgd zou moeten worden bij de komende veilingen in België, Duitsland, Frankrijk en Italië?

7. Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de Procesbeschrijving en verantwoording UMTS en de nabeschouwing die als bijlagen bij de brief van 4 september 2000 van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën naar de Tweede Kamer zijn verzonden. Daarbij merk ik op dat het aan de bevoegde autoriteiten van ieder land is om te bepalen op welke wijze zij de UMTS-frequenties uitgeven.


8. Vraag
Bent u bereid de briefwisseling tijdens de veiling tussen Telfort en Versatel en tussen Versatel en u openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

8. Antwoord
De gevraagde briefwisseling heb ik bij brief van 28 juli 2000, kenmerk DGTP/00/03884 aan de Tweede Kamer gestuurd. Die briefwisseling is ook als bijlage gevoegd bij de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording.


9. Vraag
Is het waar dat Telfort in haar brief aan Versatel gedreigd heeft de verantwoordelijke bestuurders van Versatel persoonlijk aansprakelijk te stellen bij verder bieden?

9. Antwoord
Nee. Voor de juiste tekst van de brief van Telfort verwijs ik kortheidshalve naar die brief. Die is bij de in antwoord 8 genoemde brieven aan de Tweede Kamer gestuurd.


10. Vraag
Kunt u aangeven wat de precieze status is van de brief van de veilingmeester van maandag 24 juli 2000 aan Telfort waarin Telfort gewezen wordt op artikel 7 lid 2 van het reglement? Kunt u ook aangeven waarom de andere partijen bij de veiling niet op de hoogte zijn gesteld van deze brief?

10. Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar paragraaf 9 van de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording.


11. Vraag
Bent u bereid de definitieve verlening van de vergunningen aan te houden tot de Kamer de mogelijkheid heeft gehad een oordeel te vellen over de veiling en de juridische nasleep daarvan?

11. Antwoord
Dat is niet mogelijk. Na afloop van de veiling heeft degene waarvan was vastgesteld dat deze het hoogste bod op een kavel had uitgebracht het recht op het gebruik van de bij die kavel behorende frequenties verkregen. Op grond van de veilingregels werd aan die deelnemer de betreffende vergunning verleend, mits hij het door hem uitgebrachte veilingbod tijdig had voldaan. Een en ander is inherent aan een veiling. Op grond van de veilingregeling moest het veilingbod uiterlijk 7 augustus 2000 zijn voldaan. Er is geen juridische basis om de definitieve vergunningverlening aan te houden. De vergunningen zijn dan ook inmiddels verleend. Overigens kunnen (derden)belanghebbenden tegen de -individuele- vergunningverlening binnen zes weken na bekendmaking van de betreffende vergunning bij mij een bezwaarschrift indienen tegen de verlening van die vergunning. Tevens wordt verwezen naar appendix 3 van de in antwoord 1 genoemde Procesbeschrijving en verantwoording.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie