Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 06-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 6 september 2000.
MINDERE BEREIKBAARHEID STADHUIS OP VRIJDAG 8 SEPTEMBER A.S. In verband met de Personeelsreis op vrijdag 8 september a.s. dient u rekening te houden met een verminderde bezetting. Het loket burgerzaken is normaal geopend.

RAADSVERGADERING Op donderdag 14 september 2000, aanvang 20.00 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking stemmingsnummer;

2. Spreekrecht burgerij;

3. Vaststelling notulen raadsvergadering d.d. 6 juli 2000;
4. Ingekomen stukken;

5. Voorstel tot het nemen van een aanwijzingsbesluit tot het uitbesteden van de Wet Inschakeling Werkzoekenden aan de gemeente Zwolle;

6. Voorstel tot vaststelling 34e partiële herziening bestemmingsplan "Het Veen"(verandering bouwvlak; nieuwbouw woningen Veenwal 5 en
7);
7. Voorstel tot vaststelling jaarrekening 1999;
8. Voorstel tot:
a. instemming met regionale nota prostitutiebeleid en lokale vertaling daarvan verwoord in de nota prostitutiebeleid gemeente Hattem en vaststelling van deze nota; b. vaststelling van nieuwe hoofdstuk 3 conform bijlage 1 van de regionale nota en conform ontwerp-raadsbesluit. Tevens vaststellen van artikel 6.1a conform dit ontwerp-raadsbesluit;
c. vaststelling wijziging Bouwverordening conform bijlage 2 van de regionale nota en ontwerp-raadsbesluit; d. instemming met het handhavingarrangement zoals weergegeven in bijlage 3 van de regionale nota;
e. het geven van opdracht aan het college tot uitwerking van planologische maatregelen voor zover nodig om het prostitutiebeleid ruimtelijk in te bedden; f. het geven van opdracht aan het college om over te gaan tot vaststelling van de nadere regels zoals eveneens is weergegeven in bijlage 2 van de regionale nota en voorts over te gaan tot uitvoering van het beleid zoals in de nota prostitutiebeleid gemeente Hattem is weergegeven;
9. Voorstel tot verlenen mandaat aan het college om op grond van artikel 12 lid 2 van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997 verzoeken te doen aan Provinciale Staten;
10. Voorstel tot vaststelling 28e partiële herziening bestemmingsplan "Claerwater" (uitbreiding detailhandelfunctie kwekerij VOF De Conifeer, Zuiderzeestraatweg 34);

11. Voorstel tot instemming met concept-adviesbrief Trajectnota/Milieu-effect rapportage (MER) Hanzelijn aan de Minister van Verkeer en Waterstaat;

12. Rondvraag;

13. Sluiting.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN.
De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan voor het oprichten van een traforuimte op een perceel aan de Dorpsweg nabij de gracht te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in combinatie met artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Binnenstad".

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 7 september 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouder van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWACTIVITEITEN
Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Hendrikjesweg 13 (VZ 23-08-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met een serre en tochtportaal, Grote Gracht 51 (VZ 23-08-2000);
* het uitbreiden en veranderen van een agrarische bedrijfswoning met berging, Oostersedijk 6a (VZ 23-08-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Van Deldensweg 2 (VZ 23-08-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een schoolgebouw, Uilennest 10 (VZ 23-08-2000);

* het oprichten van een kantoorgebouw, 2e Industrieweg 1 (VZ 23-08-2000);

* het oprichten van een woning met garage ter vervanging van een bestaande woning met bijgebouw, Libanonweg 20 (VZ 23-08-2000).

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het vernieuwen en uitbreiden van een berging, Waalstraat 41 (VZ 25-08-2000).

Sloopvergunning is verleend voor:

* het slopen van bijgebouwen (garage/schuur), Hilsdijk 20 (VZ 25-08-2000).

Aanlegvergunning is verleend voor:

* het kappen van een boom, Kerkplein 16 (VZ 04-09-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een industriegebouw met kantoorgebouw, De Netelhorst 17;

* het oprichten van een garage/berging, Vijzelpad 89;
* het oprichten van een berging, tussen Konijnenbergerweg, Oude Spoorbaan, Hezenbergerweg en Astraweg.


VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

* Hessenweg 65 (VZ 24-08-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Vechtstraat 5, 3 bomen;

* Hezenbergerweg 56, 3 bomen;

* Zandkamp 70, 2 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN Op woensdag 13 en donderdag 14 september 2000 vinden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen plaats.

Hattem, 6 september 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie