Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breda start artikel 19 procedure voor bouwplan Keizerstraat

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

COLLEGE START ARTIKEL 19 PROCEDURE VOOR BOUWPLAN KEIZERSTRAAT

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten haar medewerking te verlenen aan de verdere procedure voor het bouwplan van de Chasse C.V. aan de Keizerstraat Het college heeft dit besloten na afweging van de bezwaren die zijn geuit op het plan. Naast de inhoudelijke afweging wijst het college op eerdere raadsbesluiten (maart 1998) over het Definitief Ontwerp en de realiseringsovereenkomst over het Chassé Park. Daarin zijn de nodige uitspraken gedaan omtrent de invulling van deze locatie. De gemeente start binnenkort de artikel 19 procedure.

Het bouwplan voor de Keizerstraat voorziet in een combinatie van woningen, kantoren en centrumfuncties, aansluitend op het Bredas Museum, het Stadsarchief en de afdeling Archeologie. Om het bouwplan te realiseren moet op onderdelen (bouwhoogte, bouwdiepte en functie op de verdieping) afgeweken worden van het bestaande bestemmingsplan voor de binnenstad.

Deze aanpassingen liggen in het verlengde van de discussie die in de aanloop tot het Definitief Ontwerp voor het Chassé Park is gevoerd over de bebouwing aan de Keizerstraat. Aanvankelijk was hier voorzien in een langgerekt woonblok met een bepaalde bouwdiepte, waardoor alle bomen aan de Keizerstraat zouden moeten wijken. Vanuit het historisch cluster was er kritiek vanwege de beperkte bereikbaarheid van de binnenhoven en de mogelijke toekomstige uitbreiding van het Bredas Museum. In de aanloop naar het Definitief Ontwerp is daarom gewisseld van architect (oorspronkelijk Kuiper Compagnons, thans Pascal Grosfeld, ook de architect van de verbouwing voor het Bredas Museum). Daarnaast is er een principieel ander bouwplan gemaakt. Dit bouwplan maakte onderdeel uit van het door de gemeenteraad goedgekeurde Definitief Ontwerp.

Bouwplan en bezwaren

Het nu voorliggende bouwplan is een uitwerking van dat ontwerp. In overleg met het Bredas Museum zijn verdere aanpassingen aangebracht, die hebben geleid tot nog minder ruimtegebruik dan in het Definitief Ontwerp Chassé Park.

De ingebrachte bezwaren hebben betrekking op verlies aan privacy en wooncomfort, op het verdwijnen van een beeldbepalend aanzien, op mogelijk verminderde lichtinval, op verminderde bereikbaarheid, op toename van de verkeersdrukte en op vermindering van de kwaliteit van het leefklimaat. Daarnaast verwijzen bezwaarmakers naar Mezz en de voorgenomen kap van een beuk.

Collegebesluit

Het college is van mening dat het doorzetten van dit bouwplan in het verlengde ligt van de besluitvorming door de gemeenteraad rond het Definitief Ontwerp en de realiseringsovereenkomst voor het Chassé Park. De argumenten, die nu door bezwaarmakers zijn aangereikt, hebben destijds een rol gespeeld bij de bestuurlijke weging, het alternatieve ontwerp en het uiteindelijke resultaat. Er is in 1998 besloten tot bebouwing van de Keizerstraat, in de wetenschap dat hiervoor een artikel 19 procedure doorlopen moest worden.

Het college staat ook inhoudelijk achter het onderhavige voorstel. De uitwerking heeft geleid tot nog minder ruimtebeslag (bouwblok kantoren verkort, weglaten kioskachtige bebouwing rond de bomen, geen bebouwing voor middelste hof Bredas Museum). Ook blijven er mogelijkheden over voor de toekomst van het Bredas Museum. Het nieuwe bouwplan is in nauw overleg met de functies in het historisch cluster uitgewerkt.

Naar de lichtinval voor de omliggende bebouwing is specifiek gekeken. Deze verandert niet noemenswaardig gegeven het resterende profiel van de Keizerstraat en de oriëntatie van de Lange Stallen.

Parkeren en verkeer

Het parkeren wordt opgelost op het Chassé Park in ondergrondse voorzieningen en in beperkte mate op het maaiveld. Voor wat betreft het verkeer kan verwezen worden naar het Verkeerscirculatieplan Binnenstad 1996 en de uitwerking hiervan in de plannen voor de Oost-Westflank. In de Keizerstraat wordt op termijn eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Het college is van mening dat met de plannen geen aantasting plaats vindt van het woon- en leefklimaat. Het voormalige kazerneterrein gaat deel uitmaken van de binnenstad met een tweezijdig gebruik van de Keizerstraat. Bebouwing ligt ook in het verlengde van het beleid om een substantieel deel van de bouwopgave te realiseren in het bestaande stedelijke gebied.

Breda, 8 september 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie