Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college B en W gemeente Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het kappen van het groen in de eerste fase van het gebied waar het bedrijventerrein Vosdonk-West/Parklaan-West wordt aangelegd. Ook wordt de beplanting aan de Tussendonk en bij een bouwperceel aan de Hoge Donk geveld. Het plan Vosdonk-West/Parklaan-West omvat een uitbreiding van het bedrijventerrein Vosdonk in westelijke richting, waarbij een deel van het vrijgekomen rijkswegtracé wordt betrokken.

Representatie

Collegeleden zijn op zondag 24 september a.s. aanwezig bij het afscheid van pastor Geerten Kok van de H.Hartparochie.

Op 28 september houdt Het Brabants Landschap in De Nobelaer een studiemiddag over gemeentelijk natuur- en landschapsbeleid. Wethouder M. Donders-De Leest gaat daar in een presentatie nader in op het project Particulier Landschapsbeheer van de gemeente Etten-Leur.

Wethouder W. Vermunt opent op maandag 2 oktober aanstaande de amusementsmiddag van de Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in cultureel centrum "De Nobelaer".

Deelname project Fietsbalans 2001

Burgemeester en wethouders hebben besloten om Etten-Leur aan te melden voor deelname aan het project Fietsbalans in 2001. Het project Fietsbalans is een initiatief van de Fietsersbond, waarbij de kwaliteit van de fietsvoorzieningen aan de hand van objectieve gegevens wordt bepaald. Daartoe wordt er o.a. een enquête gehouden om de tevredenheid van de dagelijkse fietsers te peilen. Daarnaast wordt er steeksproefsgewijs een deel van de plaatselijke fietsvoorzieningen Nagereden, waarbij met allerlei apparatuur het comfort voor de fietser wordt gemeten.
Nadat de resultaten op inzichtelijke wijze zijn gerapporteerd, worden de sterke en zwakke kanten van het fietsbeleid in kaart gebracht. Bovendien worden de resultaten vergeleken met die van andere gemeenten en landelijke beleidsdoelstellingen.

Subsidie Stichting Jeugdwerk Etten-Leur

Burgemeester en wethouders hebben het subsidie voor de Stichting Jeugdwerk Etten-Leur voor het jaar 1999 definitief vastgesteld op een bedrag van Hfl. 574.412,-- .

Commissievergadering

Op dinsdag 19 september a.s. vanaf 19.00 uur de openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken plaats in het gemeentehuis. In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* voorontwerp-subsidieprogramma welzijn 2001;
* ontwerp-algemene subsidieverordening;

* beleidsverslag Algemene Bijstandswet 1999.
Voortgang woningbouw 1995-2005

Burgemeester en wethouders leggen de commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur in de openbare vergadering van 25 september aanstaande een overzicht voor van de gerealiseerde en geplande woningbouw in de periode 1995-2005 in het kader van de VINEX-afspraken met het provinciebestuur. Uit dit overzicht blijkt dat er tussen 1995 en 2005 in Etten-Leur 3450 woningen gebouwd mogen worden. Daarmee komt het aantal woningen dan op een totaal van 16.110 in het jaar 2005.

Verordening stimulering duurzaam bouwen particuliere bouwkavels plan Attelaken

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 9 oktober aanstaande voor om de "Verordening stimulering duurzaam bouwen particuliere bouwkavels gemeente Etten-Leur, plan Attelaken" vast te stellen.
Tevens wordt de gemeenteraad dan gevraagd om akkoord met het opgestelde aanvraag- en gereedmeldingsformulier, de lijst van vaste maatregelen, lijst van variabele maatregelen en het daarbij behorende puntensysteem.
De commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur brengt hierover een nader advies uit in de openbare vergadering van 25 september aanstaande.

Voorbereidingsbesluit Bisschopsmolenstraat

De gemeenteraad krijgt in de vergadering van 9 oktober a.s. het voorstel voorgelegd om een nieuw voorbereidingsbesluit vast te stellen voor een deel van de Bisschopsmolenstraat (tussen Bijvang en Adamastraat-Tamboerijn). Zo'n besluit geeft de mogelijkheid om eventueel ongewenste bebouwing te voorkomen en om te anticiperen op eventuele afwijkende bebouwing.
De verwachting is dat er begin 2001 begonnen kan worden met de opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor de Bisschopsmolenstraat. Basis hiervoor is o.a. de ruimtelijke economische structuurvisie, die sinds voorjaar 2000 wordt voorbereid met het MKB-Etten-Leur en de Ondernemersvereniging Bisschopsmolenstraat.

Beleidsnota Toerisme en Recreatie

Burgemeester en wethouders hebben het concept voor de Beleidsnota Toerisme en Recreatie vastgesteld. Dit concept wordt op 18 september a.s. voorgelegd aan de betreffende raadscommissie met het doel om het in de inspraak te brengen. Als de commissie daarmee akkoord is, wordt de concept-beleidsnota van 24 september tot 25 oktober a.s.ter inzage gelegd voor publiek, dat er op kan reageren. Ook wordt de concept-nota aan betrokkenen toegezonden.

Het college heeft besloten om ook volgend jaar Etten-Leur toeristisch/recreatief te promoten in de VVV-gids Brabant 2001.

Reactie op Structuurvisie Plus gemeente Rucphen

Burgemeester en wethouders hebben met belangstelling en waardering kennis genomen van het voorontwerp van de Structuurvisie Plus van de buurgemeente Rucphen. In een reactie herinneren zij eraan dat Etten-Leur en Rucphen een aantal jaren geleden hebben gesteld het de moeite waard te vinden om te onderzoeken of beide gemeenten samen een bedrijventerrein ten zuiden van de nieuwe rijksweg kunnen realiseren.
Nadat het initiatief een tijd lang op een laag pitje heeft gestaan, is thans de draad weer opgepakt. B en W houden er rekening mee dat zij op enig moment het bestuurlijk overleg over dit onderwerp opnieuw willen openen. In hun reactiebrief vragen zij het college van Rucphen dan ook om in de vast te stellen Structuurvisie Plus niet zodanige belemmeringen op te nemen, dat verder overleg hierover is uitgesloten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie