Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op vragen over Notitie vergroening fiscale stelsel

Datum nieuwsfeit: 08-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Antwoorden op vragen over de Notitie vergroening van het fiscaleDirectie Wetgeving Verbruiksbelastingen

Aan de voorzitter van de vaste commissie

voor Financiën uit de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG
Uw brief van/kenmerk Ons kenmerk Den Haag

WV 2000-572 8 september M 2000 Onderwerp

Schriftelijke beantwoording van vragen tijdens Algemeen overleg over de Notitie vergroening van het fiscale stelsel: de derde tranche in 2001

Tijdens het Algemeen overleg met uw commissie op 27 juni 2000 over de Notitie vergroening van het fiscale stelsel heb ik toegezegd een aantal resterende - meer technische - vragen schriftelijk te zullen beantwoorden. Gaarne geef ik hierbij uitvoering aan deze toezegging.

De heer Dijsselbloem sprak - in het licht van het regeerakkoord - zijn zorg erover uit dat milieubelastingen die vooral op bedrijven drukken, minder goed van de grond komen dan milieubelastingen die vooral op burgers drukken en vroeg of deze zorg kon worden weggenomen. Daarnaast vroeg hij of, uitgaande van de inzet van 15% van de opbrengst van de REB-verhoging, het bedrag ad 500 miljoen gulden voor positieve prikkels niet zou moeten worden verhoogd om dit percentage te halen, en of bij de eerstvolgende actualisering van de lijst met energiezuinige apparaten waarvoor een premie wordt gegeven, aandacht kan worden gegeven aan de hoogte van de premie op hotfillapparatuur. Met betrekking tot de grondwaterbelasting vroeg hij voorts of er voldoende projecten zijn voor de terugsluis en of uit deze belasting een budget wordt gereserveerd voor de sanering van waterbodems. Tenslotte vroeg hij de Werkgroep vergroening van het fiscale stelsel II ook de fiscale mogelijkheden te laten bekijken om de realisatie van de ecologische hoofdstructuur te versnellen.

Het kabinet hecht aan een redelijk evenwicht tussen milieubelastingen op huishoudens en op bedrijven. Bij de voorstellen met betrekking tot de drie tranches vergroening is daarmee ook zo veel mogelijk rekening gehouden. Overigens blijkt dat met name bij de "overige milieubelastingen" de lasten, meer dan oorspronkelijk werd voorzien, bij bedrijven neerslaan. Bedrijven worden daarvoor in de vorm van terugsluismaatregelen gecompenseerd. Bij het Belastingplan 2001 zal de verdeling van de belastingmaatregelen over huishoudens en bedrijven en de terugsluis nader worden toegelicht.

Het bedrag dat beschikbaar is voor positieve prikkels is gerelateerd aan de in het regeerakkoord opgenomen taakstelling met betrekking tot de verhoging van de regulerende energiebelasting (3,4 miljard gulden). Het kabinet ziet in de compenserende maatregelen die boven deze taakstelling in de REB worden getroffen geen aanleiding tot een verhoging van het bedrag voor positieve prikkels. De actualisering van de lijst met energiezuinige apparaten en voorzieningen onder de energiepremieregeling en de hoogte van de energiepremies in 2001 komt dit najaar aan de orde. Tot dusver is voor apparatuur waarvoor geen labelingsystematiek bestaat van opname op de lijst afgezien. Er bestaan hotfillapparaten met A-label (die komen gewoon voor de energiepremie in aanmerking), maar het A-label heeft alleen betrekking op elektriciteit en niet op de hotfill mogelijkheden. Een hotfillapparaat levert (extra) energiebesparing op als het ook daadwerkelijk als hotfill wordt aangesloten. Daartoe is een aparte warmwateraansluiting (=voorziening aan de woning) nodig. Het uitgangspunt dat de regeling eenvoudig en controleerbaar moet zijn en dat de uitvoeringskosten zo laag mogelijk moeten blijven, leidt er evenwel toe dat kleine maatregelen zoals leidingisolatie, waterbesparende douchekop en hotfillaansluitingen voor wasmachines en vaatwasmachines niet voor de energiepremie in aanmerking komen.

Op dit moment zijn door NOVEM nog geen projecten geïdentificeerd in het kader van de terugsluis van de grondwaterbelasting. De grondwaterbelasting is geen bestemmingsheffing maar draagt bij aan de algemene middelen. Uit de opbrengsten wordt dan ook geen budget gereserveerd voor de sanering van waterbodems.

De mogelijke rol van vergroening van het fiscale stelsel bij het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) zal aan de orde komen bij de bepaling van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het grondbeleid. Dit onderwerp zal tevens onder de aandacht worden gebracht van de Werkgroep vergroening van het fiscale stelsel II.

Door de heer Reitsma werd naar mijn standpunt gevraagd over het heffen van BTW over belasting op producten. Artikel 8 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bepaalt dat bij de levering van goederen en diensten door een ondernemer omzetbelasting geheven moet worden over het totaal van de door de leverancier in rekening gebrachte vergoeding, de omzetbelasting niet daaronder begrepen. Andere belastingen dan de BTW die in rekening worden gebracht, maken wel deel uit van de vergoeding. Als voorbeeld kan dienen het geval waarin de verkoopprijs van een product is opgebouwd uit kostprijs, accijns en winstmarge, zoals bij benzine of rookwaar. De BTW wordt berekend over de totale prijs exclusief BTW, dus ook over de benzineaccijns of de tabaksaccijns. Hetzelfde is het geval bij de regulerende energiebelasting. Het energiebedrijf brengt de door dat bedrijf verschuldigde energiebelasting in rekening, waardoor die belasting deel uitmaakt van de vergoeding waarover BTW verschuldigd is. Deze wijze van berekening is voorgeschreven door een richtlijn van de Europese Unie, waarmee de omzetbelasting van de lidstaten vergaand is geharmoniseerd.

Door mevrouw Remak werd gevraagd of bij de grondwaterbelasting een glijdende tarievenschaal mogelijk is voor zelfonttrekkers die boven de (drempel)vrijstelling uitkomen, zodat zij niet direct voor het volle tarief worden belast. Een dergelijke vrijstelling staat op gespannen voet met doel en strekking van de grondwaterbelasting, namelijk het in beginsel belasten van alle onttrekkingen in verband met de schaarste aan de voorraad schoon grondwater. Slechts om uitvoeringstechnische redenen is een aantal vrijstellingen opgenomen voor zelfonttrekkers. Dit betreft met name kortdurende dan wel in omvang relatief geringe onttrekkingen.

De heer Vendrik vroeg om meer duidelijkheid over de heffing regulerende energiebelasting van 0,42% voor de glastuinbouw. Voorts vroeg hij naar de bestemming van de opbrengst van de 400 miljoen gulden uit het rekening rijden.

De geldende berekeningswijze van het gemitigeerd tarief in de regulerende energiebelasting voor de glastuinbouw berust op het uitgangspunt dat de glastuinbouw voor de jaren 2000 en 2001 in de heffing wordt betrokken op basis van een vergelijking van de glastuinbouw met andere energie-intensieve bedrijven. Voor een nadere toelichting kan worden verwezen naar Kamerstukken II 1999/2000, 26972, nr. 3. Zoals de heer Vendrik bekend zal zijn is de oorspronkelijke opzet van het rekening rijden recent gewijzigd in verband met het voornemen tot een meer beperkte proef met het zogenoemde spitstarief. Dit betekent dat de opbrengst thans wordt geraamd op f 45 mln in 2002 en vanaf 2003 op f 90 mln. De introductie van het spitstarief is gekoppeld aan het verlagen van de motorrijtuigenbelasting. Ik moge in dit verband verwijzen naar de behandeling in de Tweede Kamer van de nota van de Minister van Verkeer en Waterstaat over het BereikbaarheidsOffensief Randstad (Kamerstukken II 1999/2000, 27165).

Mevrouw Giskes vroeg in verband met de hantering van de belastingvrije voeten in de regulerende energiebelasting of reeds een oplossing is gevonden voor de gevallen waarin meer huishoudens van een aansluiting gebruik maken. Zij vroeg voorts naar de stand van zaken met betrekking tot het mogelijk toekennen van een extra bonus op superzuinige verwarmingsketels in het kader van de energiepremieregeling. Tevens vroeg zij om te bezien of de Duitse maatregelen met betrekking tot (de prijs van) spaarlampen naar Nederland kunnen worden vertaald. Tenslotte vroeg zij naar de kosten van het experiment met verhandelbare emissiereducties.

Bij de heffing van regulerende energiebelasting is het de bedoeling van de wetgever geweest om zo veel mogelijk de uiteindelijke verbruiker die beschikt over een zelfstandige onroerende zaak, als verbruiker aan te merken. Het is daarom redelijk dat voor de toepassing van de belastingvrije voet voor aardgas en elektriciteit rekening wordt gehouden met het aantal zelfstandige onroerende zaken "achter één aansluiting". Op grond van het Besluit van 4 november 1996 (mededeling 3), nr. VB96/3138 van de toenmalige staatssecretaris van Financiën wordt terzake door de belastingdienst op verzoek een teruggaafregeling gehanteerd.

De toepassing van zeer energiezuinige verwarmingsketels (type HR-107) wordt thans reeds gestimuleerd onder de energiepremieregeling. Overigens vindt jaarlijks een actualisering van de lijst met energiezuinige apparaten en voorzieningen onder de energiepremieregeling plaats. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor aanpassingen van de lijsten voor het jaar 2001. Hierbij dienen de ontwikkelingen in de markt als uitgangspunt. Ten aanzien van spaarlampen wordt opgemerkt dat thans wordt nagegaan of en zo ja welke activiteiten ten aanzien van energiezuinige verlichting in de ons omringende landen worden ondernomen. Hierbij is reeds gebleken dat op dit moment in Duitsland op nationaal niveau geen activiteiten worden ondernomen.

In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid wordt een experiment met verhandelbare reducties in de regulerende energiebelasting aangekondigd, waarvoor een bedrag van 10 miljoen gulden in 2001, oplopend tot 25 miljoen gulden per jaar vanaf 2003 beschikbaar is binnen de 500 miljoen gulden voor positieve fiscale prikkels. Zoals in de Vergroeningsnotitie is aangegeven heeft het kabinet nader onderzocht op welke wijze het experiment het beste zou kunnen worden doorgevoerd. Daarbij is naar voren gekomen dat een tenderregeling wellicht een aantrekkelijker optie zou zijn dan de regulerende energiebelasting. Voorts is een vooronderzoek met betrekking tot het experiment uitgevoerd. De inmiddels ingestelde Adviescommissie plafonnering CO2 -emissies zal bij haar advies ook de eventuele verdere uitwerking van een experiment betrekken. In de reactie van het kabinet op het advies van de commissie, eind 2001, zal een eventuele verdere uitwerking van het experiment aan de orde komen.

De staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...