Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers ICT-dienstverlener Aino N.V.

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht

Resultaten Aino onder druk door tegenvallende markt Strategische heroriëntatie versneld doorgevoerd

Houten, 11 september 2000. ICT-dienstverlener Aino N.V. maakt bekend dat de netto-omzet over het eerste half jaar is gestegen met 3% tot EUR 43,6 miljoen (1999: EUR 42,4 miljoen). De nettowinst bedroeg EUR 2,3 miljoen, een daling van 36% in vergelijking met het eerste halfjaar van 1999 (EUR 3,6 miljoen). De nettowinst per aandeel kwam uit op EUR 0,39 (1999: EUR 0,61). De terugval in het resultaat werd veroorzaakt door een verminderde marktvraag hetgeen resulteerde in een significant lagere bezettingsgraad. Daarnaast heeft Aino substantieel geïnvesteerd in het upgraden van de dienstverlening en in opleidingsprojecten. Op basis van de huidige marktinzichten en de hoge investeringen in R&D verwacht de hoofddirectie dat de nettowinst over 2000 circa 35 % lager zal uitkomen dan in 1999.

Gang van zaken
De omzetgroei in het eerste halfjaar is sterk getemperd door de terughoudende marktvraag die zich tegen de verwachting in ook na het eerste kwartaal doorzette. Deze terughoudendheid wordt deels veroorzaakt doordat beslissingsprocessen op het gebied van e-business langer duren, waardoor investeringen worden vertraagd. Dit heeft met name gevolgen voor investeringen in architectuur, de realisatie en invoering van nieuwe systemen en het beheer daarvan. Daarnaast is de vraag naar detachering onverwacht sterk teruggelopen, terwijl de vraag naar oplossingscapaciteit (hogere toegevoegde waarde) groeit.

Deze marktomstandigheden waren met name merkbaar in de business unit Infrastructuren en in mindere mate bij de business unit Informatiesystemen. De business unit Business Consultancy maakte daarentegen haar groeidoelstellingen waar. Een gevolg van de tegenvallende marktvraag was een significant lagere bezettingsgraad. Teneinde op deze snel veranderende marktsituatie te kunnen inspelen, zijn diverse projecten (gericht op de realisatie van oplossingsconcepten) voor diverse klantgroepen versneld gestart. Hiermee kwam de bezettingsgraad uiteraard nog verder onder druk. De met deze projecten gemoeide kosten zijn niet geactiveerd, maar worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Tenslotte zijn de wervingsactiviteiten ten gevolge van de fusie vertraagd waardoor de instroom voor gekwalificeerde medewerkers bij de planning achter bleef.

Financieel
De autonome omzetgroei, ten opzichte van de pro forma geconsolideerde eerste halfjaarcijfers van Avalix Groep N.V. en Astra Informatica Groep N.V. over 1999, kwam uit op 7%. Wanneer Armedis Groep, die vanaf 1 januari 2000 is geconsolideerd, en de desinvestering van Datapool Plus worden meegenomen, komt de omzetstijging uit op 3%.

De omzetverdeling per business unit over het eerste halfjaar geeft het volgende beeld: Business Consultancy 13%
Informatiesystemen 46%
Infrastructuren 28%
Overig 13%

De brutomarge kwam over het eerste half jaar uit op 27,3% van de netto-omzet ten opzichte van 29,6% in de overeenkomstige periode over 1999. De terugvallende brutomarge is toe te schrijven aan een significant lagere bezettingsgraad dan gebruikelijk. De marge op specifieke opdrachten is wel verder gestegen. Dit hangt nauw samen met de groei van de Business Consultancy activiteiten alsmede de upgrading van de dienstverlening in andere business units.

De indirecte bedrijfskosten namen toe met EUR 0,8 miljoen tot EUR 8,2 miljoen, een stijging van circa 11%. Dit resulteerde in een operationeel bedrijfsresultaat van EUR 3,7 miljoen, 8,4% van de netto-omzet (1999: 12,1%). Het bedrijfsresultaat daalde met 29% ten opzichte van het eerste half jaar van 1999. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de achterblijvende brutomarge tengevolge van de lage bezettingsgraad.

De nettowinst over het eerste half jaar kwam 36% lager uit dan over dezelfde periode vorig jaar. Door de ontstane rentelasten, tengevolge van de afgenomen kaspositie, is de nettowinst sneller gedaald dan het bedrijfsresultaat.

De liquide middelen zijn ten opzichte van eind 1999 afgenomen met circa EUR 9 miljoen. Dit houdt voornamelijk verband met de acquisitie van Armedis Groep in april 2000. Het groepsvermogen is afgenomen met EUR 10,7 miljoen. De solvabiliteit komt daarmee uit op ruim 33%. De belangrijkste mutaties in het eigen vermogen hebben betrekking op goodwill afboekingen ter grootte van circa EUR 6 miljoen alsmede fusiekosten ter grootte van EUR 3,7 miljoen. Daarnaast is ten laste van het eigen vermogen een reorganisatievoorziening getroffen ten bedrage van EUR 2,6 miljoen.

Medewerkers
Het totaal aantal medewerkers per medio 2000 bedraagt 1.225. Ten opzichte van de stand per 1 januari 2000 betekent dit een daling van 25 medewerkers. Het personeelsverloop bedroeg 15%. Bij de business unit Business Consultancy en Informatiesystemen nam het aantal medewerkers toe, terwijl bij Infrastructuren het aantal medewerkers afnam. Verder werden er minder externen ingezet. De arbeidsmarkt blijft onverminderd krap.

Fusiemaatregelen
Ondanks de tegenvallende resultaten is de hoofddirectie onverkort van mening dat de fusie zal leiden tot strategische voordelen. Wel is geconstateerd dat het fusieproces als zodanig hoge managementaandacht vergde en ook vertragend werkte op een aantal processen, waaronder werving en verkoop. Daarom is besloten het fusieproces versneld door te voeren.

Hiervoor zijn de volgende acties ondernomen:
§ Focus op beheersing kosten (o.a. sluiten diverse vestigingen, terugbrengen overhead, afstoten laagrenderende bedrijfsonderdelen). § Opzetten organisatiestructuur in drie business units in plaats van vele vennootschappen. § Invoeren van één Aino-imago.Snelle versterking Aino-imago mede door heldere positionering. § Reorganisatie verkoopapparaat ter bevordering van cross-selling, waarbij branchegerichteverkoopteams worden opgezet benadering centraal staat, samengesteld uit de drie business units. Daarmee kan ook de behoefte aan totaaloplossingen beter worden ingevuld. § Herindeling organisatiestructuur naar kennisgroepen ter bevordering van kennismanagement. § Invoering nieuw en éénduidig Management Informatie Systeem. § Aanstelling van een nieuw managementteam Infrastructuren. § Verdere concentratie op core-business: ICT.

Deze maatregelen zullen vanaf 2001 een positieve bijdrage aan het resultaat leveren.

Vooruitzichten
Om het concept van totaaloplosser mede invulling te geven streeft Aino ernaar om meerdere partnerships en samenwerkingsverbanden te sluiten. Voorbeeld hiervan is Lansa op het gebied van IBM midrange systemen in combinatie met Internet en Open Systemen. Naar verwachting zullen op korte termijn verdere partnerships worden aangekondigd. Bestaande partnerships worden verder geïntensiveerd.

Bij de business unit Business Consultancy zal de focus onverminderd liggen op de verdere uitbouw van branchegerichte bedrijfsproceskennis, e-business en Business Modelling. De ontwikkelingsinspanningen (R&D) zullen versterkt worden doorgezet. Gezien de grote marktvraag naar deze expertise zal de focus volledig liggen op verdere groei met behoud van kwaliteit.

De eerste tekenen van herstel in de marktvraag voor de business unit Informatiesystemen zijn waar te nemen. Desondanks zal de bezettingsgraad relatief laag blijven gedurende de rest van dit jaar tengevolge van ontwikkelingsinspanningen (R&D) en opleidingsprojecten. De focus zal blijven liggen op architecturen, Component Based Development, Internet technologie en Applicatiebeheer. Ontwikkelingen rondom mobile computing zullen nauw gevolgd worden. De brede en hoogwaardige kennis van zowel traditionele als uiterst moderne technologieën is een uitstekend uitgangspunt voor een leidende positie in deze snel veranderende markt. Daarnaast zal verder geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van ASP concepten, die vervolgens in nauwe samenwerking met de business unit Infrastructuren beheerd kunnen worden.

De grootste verandering wordt doorgevoerd in de business unit Infrastructuren. Infrastructuren ontwikkelt zich in de visie van Aino van een voor de klant "noodzakelijke randvoorwaarde" naar een "cruciale succesfactor". De focus zal dan ook volledig liggen op een versnelde verdere upgrading van dienstverlening, waarbij het accent ligt op Extended Enterprise Infrastructure Management, Data Management en Multichanneling. Hierdoor zal het resultaat van deze business unit ook in de rest van het jaar onder druk staan.

Gezien bovengenoemde ontwikkelingen en op basis van de huidige marktinzichten verwacht de hoofddirectie dat de nettowinst over 2000 circa 35 % lager zal uitkomen dan in 1999. Vanaf 2001 wordt verwacht dat de investeringen en bezuinigingen zullen bijdragen aan een gezonde winstgroei en dat fusievoordelen gerealiseerd kunnen worden.

Aino is een speler geworden die in staat is haar klanten strategisch te adviseren (Business Consultancy), deze adviezen te vertalen in adequaat werkende applicaties en systemen (Informatiesystemen) en deze in bestaande systemen te integreren en zorg te dragen voor continuïteit van de gekozen oplossingen (Infrastructuren). De hoofddirectie van Aino ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Profiel Aino
Aino is een zakelijke dienstverlener op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Haar diensten worden verleend door (hoog) gekwalificeerde medewerkers. Dit kan geschieden in verscheidene vormen zoals consultancy, detachering, uitbesteding of dienstverlening op projectbasis. Aino beoogt een betrouwbare partner te vormen die haar relaties terzijde staat met expertise op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe business-cases alsmede het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, invoeren, bouwen, implementeren en beheren van informatiesystemen en ICT-infrastructuren. De brede expertise stelt Aino in staat haar opdrachtgevers te ondersteunen bij integrale businessontwikkeling mede langs E-lectronische weg. Aino ondersteunt circa 300 opdrachtgevers, gelijkmatig verspreid over diverse sectoren zoals financiële dienstverlening, overheid/non profit en zakelijke dienstverlening. Aino heeft een landelijk netwerk van vestigingen en heeft ongeveer 1.225 medewerkers.

Voor nadere informatie:
Aino N.V.
René Vos, voorzitter hoofddirectie
Telefoonnummer: +31 (0)30 6354755
www.aino.nl
(info@aino.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie