Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers ICT-dienstverlener Aino N.V.

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht

Resultaten Aino onder druk door tegenvallende markt Strategische heroriëntatie versneld doorgevoerd

Houten, 11 september 2000. ICT-dienstverlener Aino N.V. maakt bekend dat de netto-omzet over het eerste half jaar is gestegen met 3% tot EUR 43,6 miljoen (1999: EUR 42,4 miljoen). De nettowinst bedroeg EUR 2,3 miljoen, een daling van 36% in vergelijking met het eerste halfjaar van 1999 (EUR 3,6 miljoen). De nettowinst per aandeel kwam uit op EUR 0,39 (1999: EUR 0,61). De terugval in het resultaat werd veroorzaakt door een verminderde marktvraag hetgeen resulteerde in een significant lagere bezettingsgraad. Daarnaast heeft Aino substantieel geïnvesteerd in het upgraden van de dienstverlening en in opleidingsprojecten. Op basis van de huidige marktinzichten en de hoge investeringen in R&D verwacht de hoofddirectie dat de nettowinst over 2000 circa 35 % lager zal uitkomen dan in 1999.

Gang van zaken
De omzetgroei in het eerste halfjaar is sterk getemperd door de terughoudende marktvraag die zich tegen de verwachting in ook na het eerste kwartaal doorzette. Deze terughoudendheid wordt deels veroorzaakt doordat beslissingsprocessen op het gebied van e-business langer duren, waardoor investeringen worden vertraagd. Dit heeft met name gevolgen voor investeringen in architectuur, de realisatie en invoering van nieuwe systemen en het beheer daarvan. Daarnaast is de vraag naar detachering onverwacht sterk teruggelopen, terwijl de vraag naar oplossingscapaciteit (hogere toegevoegde waarde) groeit.

Deze marktomstandigheden waren met name merkbaar in de business unit Infrastructuren en in mindere mate bij de business unit Informatiesystemen. De business unit Business Consultancy maakte daarentegen haar groeidoelstellingen waar. Een gevolg van de tegenvallende marktvraag was een significant lagere bezettingsgraad. Teneinde op deze snel veranderende marktsituatie te kunnen inspelen, zijn diverse projecten (gericht op de realisatie van oplossingsconcepten) voor diverse klantgroepen versneld gestart. Hiermee kwam de bezettingsgraad uiteraard nog verder onder druk. De met deze projecten gemoeide kosten zijn niet geactiveerd, maar worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Tenslotte zijn de wervingsactiviteiten ten gevolge van de fusie vertraagd waardoor de instroom voor gekwalificeerde medewerkers bij de planning achter bleef.

Financieel
De autonome omzetgroei, ten opzichte van de pro forma geconsolideerde eerste halfjaarcijfers van Avalix Groep N.V. en Astra Informatica Groep N.V. over 1999, kwam uit op 7%. Wanneer Armedis Groep, die vanaf 1 januari 2000 is geconsolideerd, en de desinvestering van Datapool Plus worden meegenomen, komt de omzetstijging uit op 3%.

De omzetverdeling per business unit over het eerste halfjaar geeft het volgende beeld: Business Consultancy 13%
Informatiesystemen 46%
Infrastructuren 28%
Overig 13%

De brutomarge kwam over het eerste half jaar uit op 27,3% van de netto-omzet ten opzichte van 29,6% in de overeenkomstige periode over 1999. De terugvallende brutomarge is toe te schrijven aan een significant lagere bezettingsgraad dan gebruikelijk. De marge op specifieke opdrachten is wel verder gestegen. Dit hangt nauw samen met de groei van de Business Consultancy activiteiten alsmede de upgrading van de dienstverlening in andere business units.

De indirecte bedrijfskosten namen toe met EUR 0,8 miljoen tot EUR 8,2 miljoen, een stijging van circa 11%. Dit resulteerde in een operationeel bedrijfsresultaat van EUR 3,7 miljoen, 8,4% van de netto-omzet (1999: 12,1%). Het bedrijfsresultaat daalde met 29% ten opzichte van het eerste half jaar van 1999. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de achterblijvende brutomarge tengevolge van de lage bezettingsgraad.

De nettowinst over het eerste half jaar kwam 36% lager uit dan over dezelfde periode vorig jaar. Door de ontstane rentelasten, tengevolge van de afgenomen kaspositie, is de nettowinst sneller gedaald dan het bedrijfsresultaat.

De liquide middelen zijn ten opzichte van eind 1999 afgenomen met circa EUR 9 miljoen. Dit houdt voornamelijk verband met de acquisitie van Armedis Groep in april 2000. Het groepsvermogen is afgenomen met EUR 10,7 miljoen. De solvabiliteit komt daarmee uit op ruim 33%. De belangrijkste mutaties in het eigen vermogen hebben betrekking op goodwill afboekingen ter grootte van circa EUR 6 miljoen alsmede fusiekosten ter grootte van EUR 3,7 miljoen. Daarnaast is ten laste van het eigen vermogen een reorganisatievoorziening getroffen ten bedrage van EUR 2,6 miljoen.

Medewerkers
Het totaal aantal medewerkers per medio 2000 bedraagt 1.225. Ten opzichte van de stand per 1 januari 2000 betekent dit een daling van 25 medewerkers. Het personeelsverloop bedroeg 15%. Bij de business unit Business Consultancy en Informatiesystemen nam het aantal medewerkers toe, terwijl bij Infrastructuren het aantal medewerkers afnam. Verder werden er minder externen ingezet. De arbeidsmarkt blijft onverminderd krap.

Fusiemaatregelen
Ondanks de tegenvallende resultaten is de hoofddirectie onverkort van mening dat de fusie zal leiden tot strategische voordelen. Wel is geconstateerd dat het fusieproces als zodanig hoge managementaandacht vergde en ook vertragend werkte op een aantal processen, waaronder werving en verkoop. Daarom is besloten het fusieproces versneld door te voeren.

Hiervoor zijn de volgende acties ondernomen:
§ Focus op beheersing kosten (o.a. sluiten diverse vestigingen, terugbrengen overhead, afstoten laagrenderende bedrijfsonderdelen). § Opzetten organisatiestructuur in drie business units in plaats van vele vennootschappen. § Invoeren van één Aino-imago.Snelle versterking Aino-imago mede door heldere positionering. § Reorganisatie verkoopapparaat ter bevordering van cross-selling, waarbij branchegerichteverkoopteams worden opgezet benadering centraal staat, samengesteld uit de drie business units. Daarmee kan ook de behoefte aan totaaloplossingen beter worden ingevuld. § Herindeling organisatiestructuur naar kennisgroepen ter bevordering van kennismanagement. § Invoering nieuw en éénduidig Management Informatie Systeem. § Aanstelling van een nieuw managementteam Infrastructuren. § Verdere concentratie op core-business: ICT.

Deze maatregelen zullen vanaf 2001 een positieve bijdrage aan het resultaat leveren.

Vooruitzichten
Om het concept van totaaloplosser mede invulling te geven streeft Aino ernaar om meerdere partnerships en samenwerkingsverbanden te sluiten. Voorbeeld hiervan is Lansa op het gebied van IBM midrange systemen in combinatie met Internet en Open Systemen. Naar verwachting zullen op korte termijn verdere partnerships worden aangekondigd. Bestaande partnerships worden verder geïntensiveerd.

Bij de business unit Business Consultancy zal de focus onverminderd liggen op de verdere uitbouw van branchegerichte bedrijfsproceskennis, e-business en Business Modelling. De ontwikkelingsinspanningen (R&D) zullen versterkt worden doorgezet. Gezien de grote marktvraag naar deze expertise zal de focus volledig liggen op verdere groei met behoud van kwaliteit.

De eerste tekenen van herstel in de marktvraag voor de business unit Informatiesystemen zijn waar te nemen. Desondanks zal de bezettingsgraad relatief laag blijven gedurende de rest van dit jaar tengevolge van ontwikkelingsinspanningen (R&D) en opleidingsprojecten. De focus zal blijven liggen op architecturen, Component Based Development, Internet technologie en Applicatiebeheer. Ontwikkelingen rondom mobile computing zullen nauw gevolgd worden. De brede en hoogwaardige kennis van zowel traditionele als uiterst moderne technologieën is een uitstekend uitgangspunt voor een leidende positie in deze snel veranderende markt. Daarnaast zal verder geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van ASP concepten, die vervolgens in nauwe samenwerking met de business unit Infrastructuren beheerd kunnen worden.

De grootste verandering wordt doorgevoerd in de business unit Infrastructuren. Infrastructuren ontwikkelt zich in de visie van Aino van een voor de klant "noodzakelijke randvoorwaarde" naar een "cruciale succesfactor". De focus zal dan ook volledig liggen op een versnelde verdere upgrading van dienstverlening, waarbij het accent ligt op Extended Enterprise Infrastructure Management, Data Management en Multichanneling. Hierdoor zal het resultaat van deze business unit ook in de rest van het jaar onder druk staan.

Gezien bovengenoemde ontwikkelingen en op basis van de huidige marktinzichten verwacht de hoofddirectie dat de nettowinst over 2000 circa 35 % lager zal uitkomen dan in 1999. Vanaf 2001 wordt verwacht dat de investeringen en bezuinigingen zullen bijdragen aan een gezonde winstgroei en dat fusievoordelen gerealiseerd kunnen worden.

Aino is een speler geworden die in staat is haar klanten strategisch te adviseren (Business Consultancy), deze adviezen te vertalen in adequaat werkende applicaties en systemen (Informatiesystemen) en deze in bestaande systemen te integreren en zorg te dragen voor continuïteit van de gekozen oplossingen (Infrastructuren). De hoofddirectie van Aino ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Profiel Aino
Aino is een zakelijke dienstverlener op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Haar diensten worden verleend door (hoog) gekwalificeerde medewerkers. Dit kan geschieden in verscheidene vormen zoals consultancy, detachering, uitbesteding of dienstverlening op projectbasis. Aino beoogt een betrouwbare partner te vormen die haar relaties terzijde staat met expertise op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe business-cases alsmede het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, invoeren, bouwen, implementeren en beheren van informatiesystemen en ICT-infrastructuren. De brede expertise stelt Aino in staat haar opdrachtgevers te ondersteunen bij integrale businessontwikkeling mede langs E-lectronische weg. Aino ondersteunt circa 300 opdrachtgevers, gelijkmatig verspreid over diverse sectoren zoals financiële dienstverlening, overheid/non profit en zakelijke dienstverlening. Aino heeft een landelijk netwerk van vestigingen en heeft ongeveer 1.225 medewerkers.

Voor nadere informatie:
Aino N.V.
René Vos, voorzitter hoofddirectie
Telefoonnummer: +31 (0)30 6354755
www.aino.nl
(info@aino.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...