Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Welzijnszaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

13 september 2000, Statencommissie Welzijnszaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Begin: 16.00 uur (eerste gedeelte), 18.30 uur (tweede gedeelte)

Hoofdpunten:

Eerste gedeelte van de vergadering, begin 16.00 uur

Notitie Zorgboerderijen
Voor de punt worden de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening ook uitgenodigd. Omdat bij een drietal afdelingen (Welzijn, Landelijk Gebied en Ruimtelijke plannen) subsidieverzoeken binnenkwamen in verband met de oprichting /exploitatie van zogenaamde "Zorgboerderijen" - agrarische bedrijven waar ook zorgactiviteiten plaatsvinden- hebben Gedeputeerde Staten het te voeren beleid in de notitie vastgelegd, om zo het beleid van de verschillende afdelingen op elkaar te kunnen afstemmen. De commissie wordt nu de notitie voor kennisgeving en om te bespreken voorgelegd.

Concept-Plannen Jeugdhulpverlening
De Concept-Plannen Jeugdhulpverlening worden jaarlijks al in juli aan de verantwoordelijke minister toegestuurd. Die conceptplannen zijn op 19 juli 2000 ook aan de betrokken organisaties (instellingen en gemeenten) toegestuurd om daarop in te spreken. De commissie had eerder aangegeven de concept-plannen in september nog op de agenda van de commissie te willen hebben om te beoordelen of de stukken zo inspraakrijp zijn en of, mogelijk nog voordat de inspraaktermijn is verlopen, wijzigingen nodig zijn. Omdat de inspraaktermijn nu loopt (tot 22 september is het mogelijk schriftelijk te reageren), is mondeling inspreken in deze vergadering dus niet mogelijk.

Sportnotitie
De concept-sportnotitie "Fryslân in beweging" wordt aan de commissie voorgelegd met de vraag of de notitie klaar is om op in te spreken. Omdat er, nadat de commissie inspraakrijp is verklaard, in mogelijkheid is voor schriftelijke reacties is het in deze vergadering niet mogelijk om bij dit agendapunt in te spreken.

Tweede gedeelte van de vergadering, begin 18.30 uur

Eindrapport Haalbaarheidsonderzoek Vernieuwd Frysk Lânbou Museum en Themapark Fryslân
In december 1999 hebben Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een viertal scenario's voor het Themapark Fryslân of een vernieuwd landbouwmuseum. Naar aanleiding van het eindrapport van Lagroup Leisure & Arts Consulting hebben Gedeputeerde Staten op 18 juli 2000 een standpunt bepaald en openbaar gemaakt. Naar aanleiding van ingekomen reacties hebben Gedeputeerde Staten nog een reactie opgesteld. Het eindrapport en de voorstellen van Gedeputeerde Staten worden nu aan de commissie voor advies voorgelegd.

Het wijzigen van de Regeling Exposities Friese Musea Gedeputeerde Staten hebben besloten om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Statencommissie voor Welzijnszaken, de Regeling Exposities Friese Musea zo aan te passen dat het mogelijk wordt om aan die musea een voorschot te geven op de voor een expositie toegezegde subsidie.

Vertaalverordening
In verband met wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht stellen Gedeputeerde Staten voor de oude vertaalverordening van 1985, die niet meet voldoet in te trekken en een nieuwe vertaalverordening vast te stellen. In die verordening zijn regels vastgelegd over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken. Ook wordt voorgesteld de Tarieventabel van de Legesverordening Friesland 1998 aan de passen.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via de pagina politieke agenda bij Bestuur en Taken. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie