Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000-2003

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inzake nationaal jeugddebat 2000

Gemaakt: 13-9-2000 tijd: 13:34

3

26816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000-2003

Nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2000

Jongeren, Kamerleden en bewindslieden gingen op 17 april 2000 met elkaar in debat in de Tweede Kamer.

Het Nationaal Jeugddebat (NJD) vond voor de vijfde maal plaats. Tijdens het debat zijn moties ingediend en toezeggingen gedaan. Het debat was georganiseerd en voorbereid door de Stichting Nationaal Jeugddebat.

Ik informeer u hierbij - mede namens de bewindslieden die deelnamen aan het debat: de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - over de moties die tijdens het debat in stemming zijn gebracht, over de gedane toezeggingen en de stand van zaken bij de uitvoering ervan.

Het verslag van het debat, dat door de Stichting Nationaal Jeugddebat is samengesteld, treft u bij deze brief aan1).

De onderwerpen die voor het NJD 2000 waren geagendeerd, zijn door de jongeren zelf geselecteerd in provinciale voorronden en lagen op het terrein van interculturalisatie, het voorkomen van zinloos geweld en de communicatie tussen jongeren en overheid.

Er zijn tijdens het NJD vier moties aan de orde geweest. Ik meld u hieronder de moties, de toezeggingen en de voortgang bij de uitvoering daarvan.

Motie: Voor 2001 moet er in samenwerking met jongeren uit etnische minderheden een Postbus 51 spotje tegen discriminatie gemaakt worden dat minimaal twee jaar lang iedere dag wordt uitgezonden. Dit spotje wordt gedurende die periode aan de actualiteit aangepast.

Tijdens het debat over dit onderwerp heb ik het belang dat het kabinet aan inter-culturalisatie hecht, naar voren gebracht. De projectgroep Nationaal Jeugdplatform heeft op 3 juli advies aan mij uitgebracht over de vorming van een Nationale Jeugdraad. Ik zal het advies toetsen aan mijn toezegging dat ook allochtone jongeren in voldoende mate in een dergelijke Jeugdraad vertegenwoordigd moeten zijn.

Minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid wees tijdens het debat op de hoge kosten van een dagelijks uit te zenden tv-spot, maar zal naar mogelijkheden zoeken om aan het verzoek tegemoet te komen. Dat zal gebeuren in het kader van het communicatie- plan integratiebeleid "Meedoen is winnen", dat inmiddels naar u gezonden is.

Motie: In alle lessen moeten leerkrachten kinderen en jongeren sociale vaardigheden leren en hen bewust maken van normen en waarden. Leraren moeten hiervoor een verplicht vak omgangskunde volgen.

Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gaf aan dat zij deze motie als een ondersteuning ziet van haar beleid.

Het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO) heeft in 1999 samen met Sardes een werkwijze ontwikkeld voor het versterken van sociale competentie binnen het schoolteam die in alle situaties ingezet kan worden. Voor deze werkwijze is een scholingsaanbod ontwikkeld voor professionals uit instellingen voor onderwijs, zorg en welzijn. Bevordering van sociale competenties wordt ingebracht in de leerstandaarden en in het nieuwe Onderwijskansenplan («Aan de slag met onderwijskansen», juni 2000).

Het scheppen van een veilige leer- en leefomgeving in school is verbonden met het terugdringen van geweld in de samenleving. Het betrekken van scholieren bij het verbeteren van de leer- en leefbaarheid van de school en omgeving zal worden gestimuleerd.

De opbrengsten van de campagne «De Veilige School» (1995-2000) zijn onlangs overgedragen aan een landelijke ondersteuningsfunctie, het Transferpunt Jongeren, school en veiligheid. De ondersteuning wordt ingebed in het beleid van gemeenten, provincies en ondersteuningsinstellingen. Het Transferpunt Jongeren, school en veiligheid zal de verbinding hiertussen leggen en de weg wijzen. Verder heeft het Transferpunt de taak ontwikkelingen te monitoren, knelpunten te signaleren en te helpen bij het vinden van oplossingen. Het betrekken van jongeren bij de veiligheid in en rond de school krijgt meer nadruk.

Motie: De regering stelt een toetsingscommissie in naar de leesbaarheid van stukken voor jongeren en reikt jaarlijks een (geld)prijs uit voor het beste departement, de beste provincie en de beste gemeente. De prijs moet worden besteed aan participatie van jongeren.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat gaf aan dat er binnen haar departement al een jury/beoordelingscommissie bestaat die jaarlijks een prijs toekent aan de best leesbare tekst. Wellicht kan dit idee als basis dienen voor de uitvoering van de motie. Zij zal dit na het zomerreces met de betrokken departementen, IPO en VNG bezien.

De toezegging van de minister van Verkeer en Waterstaat dat zij vijf jongeren zal betrekken bij de jongerencampagne op het gebied van verkeer, die in september van start gaat, betreft een pilotproject jongerenparticipatie. Sinds kort is er bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een jongerenteam gevormd dat op het beleidsterrein van het ministerie actief meedenkt. Het bestaat uit drie jongens en twee meisjes in de leeftijd van 17 tot en met 21 jaar. Zij hebben elk een specifieke achtergrond en vormen samen een groepje «rolmodellen» voor de doelgroep van 16 tot en met 21 jaar. Het jongerenteam zal de zomermaanden benutten om de eigen strategie te bepalen. Uiteindelijk is het doel dat zij het land ingaan, soms letterlijk, soms figuurlijk om te polsen wat er bij de doelgroep leeft inzake verkeersveiligheid en welke thema's voor hen belangrijk zijn. Het thema in het eerste jaar is verkeersveiligheid. Bij succes worden ook andere thema's aangepakt waarin jongeren- participatie een plaats krijgt. Het jongerenteam start vanaf september 2000 met diverse acties. Ook zal het team aan de hand van een zelfgekozen thema campagne gaan voeren. Het jongerenteam is onafhankelijk. De jongeren zijn in dienst van een stichting. Het team kan zodoende de minister onafhankelijk en voor de doelgroep geloofwaardig, adviseren. De leden van het team zullen uiteindelijk participeren in projecten en overlegvormen binnen het ministerie. In 2000 zullen zij bijvoorbeeld een rol krijgen in de beoordeling van de beste ambtelijke tekst.

Zelf heb ik onlangs de Commissie jeugdparticipatie geïnstalleerd, die vooral tot taak heeft het draagvlak voor jeugdparticipatie te vergroten en als ambassadeur voor jeugdparticipatie te fungeren. De Commissie bereidt nu een Plan van Aanpak voor dat aan het eind van het jaar gereed zal zijn. Ik zal de kwestie van leesbaarheid en toegankelijkheid van overheids-notities voor jeugdigen onder de aandacht van de Commissie brengen.

Verder heb ik tijdens het debat toegezegd dat het werkdocument "Jeugdparticipatie - een overzicht van initiatieven" (maart 2000), een bijlage bij mijn eerdergenoemde brief van

23 februari aan de Kamer, ook via Internet voor jeugdigen beschikbaar zou komen. Deze toezegging is inmiddels gerealiseerd.

Aan het eind van het debat werd met algemene stemmen een motie aangenomen die ervoor pleitte dat bij het volgende Nationaal Jeugddebat voldoende vertegenwoordiging vanuit kabinet en Kamer aanwezig moet zijn en het kabinet ervoor moet zorgen dat de aan-genomen moties ook echt worden uitgevoerd. De Tweede Kamer moet dit controleren.

De motie werd gesteund door de Kamerleden Giskes (D66), Duijkers (PvdA) en Eurlings (CDA).

Ik heb in het debat aangegeven dat het kabinet groot belang hecht aan de inbreng van jeugdigen, omdat kinderen en jongeren het recht hebben om hun mening kenbaar te maken over zaken die hen aangaan en omdat die inbreng ten goede kan komen aan de kwaliteit van het beleid. Aan toezeggingen die gedaan worden tijdens het Nationaal Jeugddebat hecht het kabinet dan ook grote betekenis. Deze toezeggingen zijn even belangrijk als toezeggingen die op andere momenten in de Tweede Kamer worden gedaan. Dat was bij voorgaande Jeugddebatten het geval en geldt uiteraard ook voor de nu gedane toezeggingen.

Inmiddels worden - in goed interdepartementaal overleg en met inbreng van jongeren - stappen ondernomen om de betrokkenheid van bewindspersonen en Kamerleden bij het Nationaal Jeugddebat in het jaar 2001 meer tot uiting te laten komen.

Voorts zullen bij de gedachtevorming over de opzet en organisatie van het Nationaal Jeugddebat in de toekomst de voorstellen betrokken worden die dienaangaande gedaan zijn door de projectgroep Nationaal Jeugdplatform in haar advies: "Naar een Nationale Jeugdraad".

Over het advies «Naar een Nationale Jeugdraad» heb ik onlangs een gesprek gevoerd met de projectgroep van jongeren die het advies hebben opgesteld. In dat gesprek heb ik de projectgroep een vervolgopdracht gegeven: ik heb gevraagd uiteen te zetten hoe de thans bestaande (koepels van) jeugdorganisaties deel gaan uitmaken van de beoogde Jeugdraad, welke concrete producten van de Jeugdraad verwacht mogen worden en hoe men denkt in de Jeugdraad ook de stem van de ongeorganiseerde jeugd te laten doorklinken. Op basis van het aanvullend rapport zal ik mijn standpunt bepalen en dit, na bespreking in het kabinet, aan de Kamer sturen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie


Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...