Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien aan Zwolle inzake gemeentefondsuitkering

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Afschrift brief aan de gemeente Zwolle inzake deDirectie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EADen Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FIPULI 2000-00458 M

11 september 2000

Onderwerp

Afschrift brief aan de gemeente Zwolle inzake de gemeentefondsuitkering

Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn antwoordbrief aan de gemeente Zwolle. Deze antwoordbrief is opgesteld in reactie op de brief van deze gemeente van 14 juli 2000 met kenmerk bfc0000019, waarvan u een afschrift heeft ontvangen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Zwolle

Grote Kerkplein 15

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

bfc0000019

FIPULI 2000-00458 U

Onderwerp

Gemeentefondsuitkering

Met uw bovenaangehaald schrijven vraagt u mijn aandacht voor enkele aspecten met betrekking tot de gemeentefondsuitkering. Graag ga ik onderstaand in op hetgeen u in uw brief naar voren brengt.

U verwijst naar een bijeenkomst van de Contactgroep Gemeentefinanciën NOVON-FAMO die op 14 april is gehouden en waarin, vooruitlopend op bekendmakingen in de meicirculaire 2000, actuele informatie is verstrekt. U memoreert dat in de bijeenkomst op 14 april is gemeld dat, gelet op de toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Rijksbegroting 2000 en de voorbereidingen voor de Rijksbegroting 2001, de verwachting is uitgesproken dat de accressen hoger zouden uitvallen dan de accressen genoemd in de septembercirculaire 1999 en dat van de intensivering van de Rijksuitgaven een verdere toename van de accressen was te verwachten. Zoals ook tijdens die bijeenkomst door mijn directeur Financiën Publiekrechtelijke Lichamen is aangegeven, dienden de toen gepresenteerde cijfers met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd en vielen zij onder het beslag van een hoge mate van voorlopigheid, omdat de besluitvorming van het Kabinet over de begrotingsvoorbereiding 2001 nog niet was afgerond.

U refereert verder aan een bericht op Internet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat op 1 mei, of in elk geval in de eerste week van mei, informatie over de accressen van het gemeentefonds zou worden geplaatst. Dit is een te ambitieus tijdschema gebleken. Deze informatie kon niet worden verstrekt, omdat de besluitvorming in de Ministerraad gedurende de eerste week van mei nog gaande was. De besluitvorming heeft het definitieve stadium bereikt op 12 mei 2000.

Per abuis is in de berichtgeving op Internet verzuimd aan te geven dat het ging om een verwachting ten aanzien van het moment van informatieverstrekking. De ervaring leert immers dat bij complexe besluitvormingsprocessen zoals die bij de voorbereiding van de Rijksbegroting voor het volgende jaar vertraging, ondanks de inzet van alle betrokkenen, nooit kan worden uitgesloten. Ik vraag daarvoor uw begrip.

U verzoekt mij dringend meer aandacht en zorg te besteden aan een tijdige en betrouwbare informatievoorziening over ontwikkelingen van het gemeentefonds en daarmee voor de planning van de werkzaamheden van gemeenten. Ik deel, met u, het belang daarvan en heb mede daarom sinds mijn aantreden gestreefd naar het eerder dan voorheen uitbrengen van de jaarlijkse junicirculaire.

Tot slot maakt u een opmerking over het laten meedelen van de lokale overheden in de gunstige financiële ontwikkelingen bij het Rijk. Ik merk op dat aanpassing van de normeringssystematiek niet aan de orde is en dat ook het karakter van het gemeentefonds als bron van algemeen besteedbare middelen niet wordt aangetast.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie