Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over transgene aardappelen

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over transgene aardappelen
Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 16:24

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

11 september 2000

Hierbij doe ik u mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door Kamerleden Vos (GroenLinks) en Stellingwerf (RPF) inzake transgene aardappelen (kenmerk 2990012700).


1

Ja.


2

Nee. De Inspectie Milieuhygiëne heeft dit jaar in totaal ongeveer 40 à 50 velden gecontro-leerd. In de maand mei werd daarbij op ongeveer de helft van de velden nog opslag aan-getroffen. Deze opslag varieert van een enkele plant per 10.000 m2 tot maximaal ongeveer 1 plant per 50 m2. In juli was het aantal velden met opslag verminderd tot ongeveer een kwart van de velden. In augustus werd nog op één veld opslag aangetroffen (ongeveer 5% van de in die maand gecontroleerde velden).


3

Nee. Avebe heeft vorig jaar in eerste instantie de illegaal geplante aardappelen gerooid of doodgespoten. Knollen die dit overleefden en later in het seizoen opkwamen, zijn even-eens doodgespoten. In het nieuwe seizoen blijken alsnog enkele aardappelplanten op te komen.


4

De kans dat de transgene amylopectine-aardappelen vermengd raken in de zetmeelpro-ductie is gering. Avebe onderzoekt met behulp van een jodiumproef van iedere aanvoer een monster aardappelen op aanwezigheid van de genetisch gemodificeerde aardappelen. Indien daarbij vermenging wordt geconstateerd, worden de aardappels vernietigd. Bovendien vereist het voorkómen van het optreden van aardappelziekten vruchtwisseling, waarbij een veld met aardappelen in het daaropvolgende seizoen met andere gewassen beplant wordt. Daarnaast vindt ook actieve bestrijding plaats van eventuele opslag.


5

Door de Minister van VROM was het standpunt ingenomen dat Avebe verantwoordelijk is voor de bestrijding van opslag en dat dit geen zaak is van de aardappeltelers. De Minister van VROM heeft tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het Besluit ggo en in het kader daarvan is de vergunninghouder aangesproken.

De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak heeft echter bij uitspraak van
11 augustus jl. inzake 200003460/1 geoordeeld dat Avebe ten onrechte is aangemerkt als overtreder (zie de antwoorden op vragen 6 en 7). De consequenties van deze uitspraak worden nog bestudeerd.


6 en 7

Er zijn reeds stappen ondernomen tegen Avebe. Naast strafrechtelijke stappen vorig jaar zijn door de Minister van VROM nu ook bestuursrechtelijke stappen ondernomen, nadat bij een controle dit voorjaar door de Inspectie Milieuhygiëne opslag van ggo-aardappel-planten is geconstateerd. Geconcludeerd werd dat Avebe zich ook dit seizoen nog verder-gaand dient te blijven inspannen om deze opslag te bestrijden. Om dit kracht bij te zetten is door de Minister van VROM aan Avebe een dwangsom aangezegd indien na 1 juli dit jaar nog steeds opslag op de velden geconstateerd zou worden. Bij het besluit van 18 juli jl. is daadwerkelijk een last onder dwangsom opgelegd voor het zonder vergunning voor-
handen hebben van genetisch gemodificeerde aardappelplanten. Avebe heeft hiertegen bij de Raad van State beroep aangetekend en verzocht om een voorlopige voorziening. In de uitspraak van 11 augustus jl. stelt de Raad van State onder meer dat Avebe ten onrechte is aangemerkt als overtreder, omdat Avebe niet de eigenaar is van de betreffende percelen en van de gewassen die daarop groeien, en het niet in haar macht heeft de overtreding te beëindigen. Op dit moment wordt bestudeerd welke stappen in reactie hierop kunnen worden ondernomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie