Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over uniform Europees patent

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uniform europees patent
Gemaakt: 12-9-2000 tijd: 16:36

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

11 september 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 11 juli jl. kenmerk 2990013540, waarbij gevoegd waren de door de leden Van der Vlies (SGP) en Van Middelkoop (GPV) overeenkomstig artikel 134 van

het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen,

heb ik de eer U, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Economische Zaken, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Benschop, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van der Vlies en Van Middelkoop

Algemeen

De Commissie stelt voor tot een nieuw Gemeenschapsoctrooi te komen. Dit octrooi komt naast het Europees octrooi en de nationale octrooien, die zullen blijven bestaan zodat aanvragers kunnen kiezen welk octrooi het beste bij hun behoeften aansluit. Kern van het voorstel van de Commissie voor het Gemeenschapsoctrooi is een behandeling door het Europese Octrooibureau in München. De Europese Gemeenschap zal daarvoor toetreden tot het Verdrag van München, dat de grondslag is voor de Europese Octrooiorganisatie. Het Europees Octrooibureau is de uitvoerende branche van de Europese Octrooiorganisatie. De volgende landen nemen deel aan de Europese Octrooiorganisatie: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Het Europees Octrooibureau heeft drie officiële talen: Duits, Engels en Frans.

Vraag 1: Kent u het bericht dat de Europese Commissie streeft naar een uniform Europees patent dat vanaf eind 2001 in alle lidstaten van de Europese Unie geldig moet zijn?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2: Bepalen de nieuwe regels die in voorbereiding zijn, dat het patent slechts
behoeft te worden ingediend in een van de drie hoofdtalen (Frans, Duits of Engels) en dat het daarna slechts moet worden vertaald in de andere twee hoofdtalen en derhalve niet meer in alle talen van het EU-gebied?

Antwoord:

Dit is niet geheel correct. De Commissie stelt voor dat voor de octrooi-aanvraag en andere stukken m.b.t. het aangevraagde of verleende octrooi een van de officiële werktalen wordt gebruikt van het Europees Octrooibureau (Frans, Duits, of Engels).

De Commissie stelt tevens voor dat het nieuwe Gemeenschapsoctrooi geldig is zodra het in één van de genoemde officiële talen van het Europees Octrooibureau is verleend en gepubliceerd, met een vertaling van de conclusies in de twee andere officiële talen. Er is dus slechts sprake van een gedeeltelijke vertaling. In het voorstel van de Commissie voor het Gemeenschapsoctrooi is er inderdaad geen verplichting om het in alle talen van de Europese Unie te vertalen.

Het voorstel staat wel toe dat de octrooihouder bij het Europees Octrooibureau vertalingen mag deponeren van zijn octrooi in enkele of alle officiële talen van de lidstaten die officiële talen van de Gemeenschap zijn. Deze vertalingen worden door het Bureau aan het publiek beschikbaar gesteld.

Vraag 3: Hoe verhoudt deze nieuwe regel zich tot eerder gedane toezeggingen dat de talen die binnen de EU gebruikt worden gelijk worden behandeld?

Antwoord:

Het is waar dat sprake is van een zekere spanning tussen het belang dat gediend is met een gelijke behandeling van alle talen binnen de EU en andere belangen van praktische aard. De overwegingen van de Commissie zijn o.a. dat met het hanteren van een beperkt aantal talen voor gebruikers van het octrooisysteem een grote besparing op vertaalkosten kan worden gerealiseerd, dat het Engels reeds nu al de gebruikelijke taal is bij octrooiaanvragen, en dat de praktijk uitwijst dat vertalingen slechts zeer weinig worden geconsulteerd.

Vraag 4: Bent u bereid hierover reeds in een vroegtijdig stadium in contact te treden met de Europese Commissie ten behoeve van het behoud en een gelijke behandeling van de Nederlandse taal?

Antwoord:

Het streven naar behoud en gelijke behandeling van de Nederlandse taal is staand beleid. Nederland heeft dan ook in een eerder stadium bij de Commissie aangedrongen op adequate aandacht voor de talen in het voorstel voor het Gemeenschapsoctrooi. Voorkomen moet worden dat het gekozen talenregime een barrière vormt voor potentiële gebruikers. Mocht dit het geval zijn, dan dient in vertaling vanuit of naar de nationale talen te worden voorzien. Bij de uiteindelijke beoordeling van het talenregime uit het voorstel zal Nederland, naast het belang van het behoud en de gelijke behandeling van het Nederlands, echter ook de hierboven al genoemde factoren laten meespelen:

de kosten in tijd en geld die verbonden zijn aan vertaling, ook voor Nederlandse belanghebbenden bij het octrooieren in het buitenland.

het feit dat Engels reeds nu al de gebruikelijke taal is bij octrooiaanvragen

het gegeven dat de praktijk uitwijst dat vertalingen slechts zeer weinig worden geconsulteerd.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie