Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 11 september 2000

Voor nadere inlichtingen: Gerard Flinkers, afd. ABZ tel. 0541 - 669615

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad komt op donderdag 14 september a.s. in vergadering bijeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom om de beraadslagingen vanaf de publieke tribune te volgen.
De agendapunten heeft u op 6 september jl. op deze pagina kunnen lezen.

H E R I N D E L I N G

DENEKAMP, OOTMARSUM en WEERSELO

VERKIEZINGEN

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel tot herindeling van een groot aantal gemeenten in Twente aangenomen. Een van de onderdelen van het voorstel voorziet in de samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
Op 12 september jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandeld. Bij het ter perse gaan van deze pagina is het besluit van de Eerste Kamer nog niet bekend.
In het wetsvoorstel is onder andere bepaald dat de huidige gemeente Denekamp de verkiezingen voor de raad van de nieuwe gemeente organiseert.
Als eerste publicatie treft u hieronder een mededeling over de registratie van politieke groeperingen.

Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst.

Onder voorbehoud dat de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel inzake de gemeentelijke herindeling aanneemt zullen er op 29 november 2000 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden voor de per
1 januari 2001 nieuw te vormen gemeente Denekamp, welke in hoofdlijnen bestaat uit de huidige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Voor de verkiezing van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Denekamp kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven. Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Denekamp op woensdag 29 november 2000 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op vrijdag 15 september 2000 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau, dat gevestigd is in het gemeentehuis van Denekamp.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van tweehonderdvijftig gulden worden overgemaakt op rekening 285001809 van de gemeente Denekamp. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

A: de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
B: een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
C: een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom; D: een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraalstembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door: J.G. Moes afdeling Bevolking van de gemeente Denekamp, telefoon 35 88 71.

COLLECTEVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 38 van maandag 18 september tot en met zaterdag 23 september a.s. vergunning verleend voor het collecteren door de Nier Stichting Nederland in de gehele gemeente Weerselo

KAPVERGUNNING

In het kader van de reconstructie van de Gunnerbuurt hebben burgemeester en wethouders kapvergunning verleend aan de Gemeente Weerselo voor:

* het vellen en rooien van twee eiken in de Robertstraat. Ter compensatie zullen drie stuks sierkers worden herplant;

* het vellen en rooien van 34 linden aan de Weerselerveldweg waarbij drie stuks sierappel en 27 esdoorns
worden herplant;

* het vellen en rooien van 13 eiken in het plantsoen aan de Ariënsstraat.
Hier worden drie esdoorns, één boomhazelaar en vijf stuks zelkova herplant.

Tevens zullen twee stuks sierappel aan de Beltstraat worden geplant.

Het besluit ligt tot en met 26 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Gemeentewerken in het gemeentehuis van Weerselo. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot en met 26 oktober 2000 tegen deze vergunning gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG, Weerselo. Degene die een bezwaarschrift indient, kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, sector Bestuursrecht, een verzoek om voorlopige voorziening vragen.

Er zal niet tot velling worden overgegaan voordat de bezwarentermijn is verstreken dan wel op een verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VOORSTEL WIJZIGING AMMONIAKREDUCTIEPLAN .

Bij de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 11 september 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het voorstel voor de tweede wijziging van het model-ammoniakreductieplan (arp) Overijssel.
De vaststelling van deze wijziging is voorzien in de raadsvergadering van 19 oktober 2000. Hieronder treft u een overzicht aan van de wijzigingen die in het model-arp worden doorgevoerd:
1. Een aantal bepalingen in het arp zijn achterhaald door jurisprudentie of wijziging van de Interimwet ammoniak en veehouderij:

2. De legalisatie van bedrijven is wettelijk niet meer mogelijk. Alleen indien op dergelijke aanvragen voor 26 augustus 1999 definitief is beschikt kunnen deze na vernietiging door de bestuursrechter nog worden afgehandeld overeenkomstig artikel 6 van de verlengde Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav);
3. Het plangebied is nader ingekaderd zodat ook bij uitzondering geen transacties meer mogelijk zijn met agrarische bedrijven gelegen buiten het plangebied (hoofdstuk 3);

4. De mogelijkheid om in situaties met bestaande latente mestrechten of minder dan 125 kg fosfaat/ha productierechten op te vullen is geschrapt (hoofdstuk 5);

5. De melding ex art. 8.19 Wm. is voor het intrekken van een vergunning in het kader van het arp niet toegestaan en derhalve geschrapt. Gemeenten zijn gehouden de vergunning in te trekken (zie par. 6.5 en bijlage 5 van het model-arp);
6. De gekwantificeerde reductie van 10% maar ook de hogere reducties in situaties boven de 1.000 mol (op de zogenaamde beperkende factor) zijn nadrukkelijk gekoppeld aan het dichtst bijgelegen aangewezen voor verzuring gevoelige gebied;
7. De bepaling dat bij gebruik van emissiearme stalsystemen slechts eenmaal vrij opgevuld mag worden is geschrapt omdat er twijfel is of dit in beroep stand houdt;

B. De uniformiteit in de toepassing van het model-arp is vergroot door:

* De aanpassing van de berekeningsmethode om bij de compensatiemethode al dan niet op basis van kg ammoniakemissie of van traditionele dierplaatsen ammoniakproductieruimte over te moeten nemen. Er bestond geen definitie van traditionele dierplaatsen en gemeenten pasten deze rekenregel daardoor niet uniform toe. Nu is uniform vastgelegd dat uitgegaan dient te worden van compensatie in kg ammoniakproductieruimte. Vervolgens wordt voor de verwerving deze benodigde hoeveelheid omgerekend naar dieren/dierplaatsen bij het bedrijf waar de vergunning voor het daar mee overeenkomend deel wordt ingetrokken. Deze uniformiteit werkt ook door bij de compensatie in het kader van opvulling bij de inzet van emissiearme stalsystemen;
* De rekenregel in paragraaf 8.1.2 onder b1, voor bedrijven die een depositie veroorzaken van meer dan 1.000 mol (1.000+ bedrijven) en ammoniakproduktieruimte verwerven door aankoop van ammoniakrechten en deze rechten inzetten in een groen labelstal, aan te passen. De over te nemen ammoniakproduktieruimte met de saldomethode moest berekend worden op basis van traditionele dierplaatsen met een hoge emissiefactor. Dit leverde een emissiereductie op van 30% door toepassing van de saldomethode en een reductie doordat hetzelfde aantal dieren niet langer in een traditionele stal werden gehuisvest maar in een groen labelstal. Net als bij het voorgaande ontbrak de definitie van traditionele dierplaatsen waardoor de uniformiteit in het gedrang raakte. In het plan is nu opgenomen dat de verworven emissie direct op basis van emissiefactoren welke gelden voor de betreffende groen labelstal benut mogen worden. Om een overeenkomstige reductie te behalen zoals bij een berekening gebaseerd op traditionele dierplaatsen is het reductiepercentage bij toepassing van de saldomethode verhoogd van 30 naar ten minste 50%. Een lager percentage is mogelijk als het emissiepunt tegelijkertijd afwaarts verplaatst wordt.

* De aanvullende voorwaarde om bij 1.000+ bedrijven de saldomethode te betrekken op 'kwalitatief" vergelijkbare gebieden te schrappen. Ten eerste bleek het problematisch te zijn om de natuurwaarden te vergelijken en ten tweede bleek het moeilijk om verwerfbare ammoniakproductieruimte te vinden nabij de aangewezen gebieden. Hierdoor kan het model-arp voor dit onderdeel niet uniform worden toegepast;

C. Door een onjuiste tekst in het arp waren gezien de uitspraken in de Uden-Sevenum zaken meer onderdelen buiten werking gesteld dan nodig, dit kon aangepast worden door de betreffende paragrafen gericht op te splitsen:

* Ingevolge par 1.5 is de gelding van het arp, voorzover dit tornt aan het vergunde depositieniveau ingevolge artikel 5 IAV (uitspraken Uden-Sevenum), uitgesteld tot het moment dat de aangekondigde reparatie van de IAV in werking is getreden; De redactie van artikel 1.5 is zodanig gekozen dat indien jurisprudentie daartoe eerder aanleiding geeft, de reparatie niet afgewacht behoeft te worden;

Vorenstaande betreft de belangrijkste voorgestelde wijzigingen van het arp.

RUIMTELIJKE ORDENING

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN ROSSUM, SPORTVELDENCOMPLEX

Met ingang van 14 september 2000 ligt ten behoeve van de inspraak tot en met 11 oktober 2000 bij de afdeling VROM ter inzage het voorontwerp van het "bestemmingsplan Rossum, Sportveldencomplex". Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van een nieuw sportveldencomplex te Rossum mogelijk te maken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze omtrent het voorontwerp kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. Over dit voorontwerp-bestemmingsplan vindt op maandag 25 september 2000 een informerende bij-eenkomst plaats in café Ossenvoort, Grotestraat 45 te Rossum.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Tijdens die bijeenkomst kunt u ook uw reactie geven.

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN DEURNINGER ES

Eveneens ten behoeve van de inspraak ligt met ingang van 14 september 2000 tot en met 11 oktober 2000 bij de afdeling VROM ter inzage het voorontwerp van het "bestemmingsplan Deurninger Es". Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van een woningbouwlocatie ten zuidoosten van Deurningen mogelijk te maken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze omtrent het voorontwerp kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. Over dit voorontwerp-bestemmingsplan vindt op woensdag 20 september 2000 een informerende bijeenkomst plaats in cafe de Eik, Hoofdstraat 38 te Deurningen.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Tijdens die bijeenkomst kunt u ook uw reactie geven.

Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan Nijstad fase 1, herziening 2000-1 (uitbreiding begraafplaats Weerselo).

Van 14 september tot en met 11 oktober 2000 ligt ten behoeve van de inspraak bij de afdeling VROM het voorontwerp-bestemmingsplan "Nijstad fase 1, herziening 2000-1" ter inzage. Met dit bestemmingsplan wordt een uitbreiding van de begraafplaats aan de Legtenbergerstraat te Weerselo mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding is gesitueerd op een gedeelte van de bestaande groenstrook aan de achterzijde van de begraafplaats aan de kant van de Lubberskamp.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar reactie op het voorontwerp schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

ARTIKEL 15 WRO

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. art. 15 WRO.

Burgemeester en wethouders van Weerselo zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Reestman 1 medewerking te verlenen aan het plaatsen van een overkapping op het perceel Legtenbergerstraat 45 te Weerselo.
Burgemeester en wethouders van Weerselo zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 11 lid c van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Nijstad fase II medewerking te verlenen aan het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Stadtlohnallee 19 te Weerselo.

De bescheiden behorende bij ons genoemde voornemen liggen met ingang van 14 september 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM (Bouwzaken). Gedurende bovengenoemde termijn van 2 weken kunnen schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstellingen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG te Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit.
Bij de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 14 september 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het intrekken van de vergunning van:

F.H. en R.F. Achterbosch, Havezatheweg 3 te Rossum (nr. HW/84.12 d.d. 20 november 1984) .

Het eerder genomen besluit op verzoek van het Bureau Beheer Landbouwgronden te Zwolle d.d. 8 augustus 2000/nr. 200034I komt hiermee te vervallen.

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn over te gaan tot het intrekken van de vergunning met uitzondering van het vergunde mestbassin en de opslag van 1200 liter dieselolie. Er worden geen ammoniakrechten overgedragen.
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 28 september 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk) of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Melding.
Tegelijkertijd liggen vanaf 14 september 2000 ter inzage de melding van :

Siemertsteeg 3 te Weerselo: het bouwen van een opslagschuur t.v.v.; het aantal dierplaatsen blijft ongewijzigd (art. 8.19 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 1 t/m 7 september 2000 een aanvraag
bouwvergunning is ingekomen voor het bouwen van een erker aan de Boschweg 40 te Rossum.

Ook zijn in de afgelopen week twee meldingen bouwvoornemen ingekomen:
* de Korte Drift 9 te Rossum: uitbreiden woning en plaatsen dakkapel en

* Oldenzaalsestraat 20 te Rossum: plaatsen dakkapel.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling V.R.O.M. (Bouwzaken).

Vergunningen:
Burgemeester en wethouders hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:

* het vergroten van een woning aan het Korink 8 te Rossum (17.10.2000);

* het bouwen van een garage-berging en carport t.v.v. een garage aan de Bisschopstraat 18 te Weerselo (17.10.2000)
* het verbouwen en uitbreiden van een manege aan de Gunnerstraat 39 te Weerselo (17.10.2000).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij
Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BUITENLANDSE MUNTJES
De werkgroep Ontwikkelingswerk Weerselo houdt in samenwerking met de 5 basisscholen uit de gemeente Weerselo een inzameling buitenlandse muntjes.
De opbrengst is voor de kinderen in het Onderwijs in Burkania Faso, India, Ethiopie en Bolivia.

INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH.

De volgende woning is per 1oktober beschikbaar voor verhuur: De Aanleg 20 te Weerselo.
Het betreft hier een bejaardenwoning nabij het zorgcentrum St. Jozef. Indeling: slaapkamer en douche op de begane grond. De maandelijkse huurprijs is f 690,58 incl. servicekosten. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo. Voor bezichtiging kunt u contact opnemen met de secretaris van de Woningstichting, telefoon: 66 19 05.
Voor informatie elke eerste en derde maandagavond van de maand van 19.30- 20.00 uur op het kantoor van de woningstichting, Gunnerstraat 19, Weerselo. Telefoon: 0541- 661695.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...