Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 11-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 11 september 2000

Voor nadere inlichtingen: Gerard Flinkers, afd. ABZ tel. 0541 - 669615

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad komt op donderdag 14 september a.s. in vergadering bijeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom om de beraadslagingen vanaf de publieke tribune te volgen.
De agendapunten heeft u op 6 september jl. op deze pagina kunnen lezen.

H E R I N D E L I N G

DENEKAMP, OOTMARSUM en WEERSELO

VERKIEZINGEN

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel tot herindeling van een groot aantal gemeenten in Twente aangenomen. Een van de onderdelen van het voorstel voorziet in de samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.
Op 12 september jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandeld. Bij het ter perse gaan van deze pagina is het besluit van de Eerste Kamer nog niet bekend.
In het wetsvoorstel is onder andere bepaald dat de huidige gemeente Denekamp de verkiezingen voor de raad van de nieuwe gemeente organiseert.
Als eerste publicatie treft u hieronder een mededeling over de registratie van politieke groeperingen.

Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst.

Onder voorbehoud dat de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel inzake de gemeentelijke herindeling aanneemt zullen er op 29 november 2000 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden voor de per
1 januari 2001 nieuw te vormen gemeente Denekamp, welke in hoofdlijnen bestaat uit de huidige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Voor de verkiezing van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Denekamp kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven. Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Denekamp op woensdag 29 november 2000 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op vrijdag 15 september 2000 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau, dat gevestigd is in het gemeentehuis van Denekamp.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van tweehonderdvijftig gulden worden overgemaakt op rekening 285001809 van de gemeente Denekamp. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

A: de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
B: een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
C: een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom; D: een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraalstembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door: J.G. Moes afdeling Bevolking van de gemeente Denekamp, telefoon 35 88 71.

COLLECTEVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 38 van maandag 18 september tot en met zaterdag 23 september a.s. vergunning verleend voor het collecteren door de Nier Stichting Nederland in de gehele gemeente Weerselo

KAPVERGUNNING

In het kader van de reconstructie van de Gunnerbuurt hebben burgemeester en wethouders kapvergunning verleend aan de Gemeente Weerselo voor:

* het vellen en rooien van twee eiken in de Robertstraat. Ter compensatie zullen drie stuks sierkers worden herplant;

* het vellen en rooien van 34 linden aan de Weerselerveldweg waarbij drie stuks sierappel en 27 esdoorns
worden herplant;

* het vellen en rooien van 13 eiken in het plantsoen aan de Ariënsstraat.
Hier worden drie esdoorns, één boomhazelaar en vijf stuks zelkova herplant.

Tevens zullen twee stuks sierappel aan de Beltstraat worden geplant.

Het besluit ligt tot en met 26 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Gemeentewerken in het gemeentehuis van Weerselo. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot en met 26 oktober 2000 tegen deze vergunning gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG, Weerselo. Degene die een bezwaarschrift indient, kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, sector Bestuursrecht, een verzoek om voorlopige voorziening vragen.

Er zal niet tot velling worden overgegaan voordat de bezwarentermijn is verstreken dan wel op een verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VOORSTEL WIJZIGING AMMONIAKREDUCTIEPLAN .

Bij de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 11 september 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het voorstel voor de tweede wijziging van het model-ammoniakreductieplan (arp) Overijssel.
De vaststelling van deze wijziging is voorzien in de raadsvergadering van 19 oktober 2000. Hieronder treft u een overzicht aan van de wijzigingen die in het model-arp worden doorgevoerd:
1. Een aantal bepalingen in het arp zijn achterhaald door jurisprudentie of wijziging van de Interimwet ammoniak en veehouderij:

2. De legalisatie van bedrijven is wettelijk niet meer mogelijk. Alleen indien op dergelijke aanvragen voor 26 augustus 1999 definitief is beschikt kunnen deze na vernietiging door de bestuursrechter nog worden afgehandeld overeenkomstig artikel 6 van de verlengde Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav);
3. Het plangebied is nader ingekaderd zodat ook bij uitzondering geen transacties meer mogelijk zijn met agrarische bedrijven gelegen buiten het plangebied (hoofdstuk 3);

4. De mogelijkheid om in situaties met bestaande latente mestrechten of minder dan 125 kg fosfaat/ha productierechten op te vullen is geschrapt (hoofdstuk 5);

5. De melding ex art. 8.19 Wm. is voor het intrekken van een vergunning in het kader van het arp niet toegestaan en derhalve geschrapt. Gemeenten zijn gehouden de vergunning in te trekken (zie par. 6.5 en bijlage 5 van het model-arp);
6. De gekwantificeerde reductie van 10% maar ook de hogere reducties in situaties boven de 1.000 mol (op de zogenaamde beperkende factor) zijn nadrukkelijk gekoppeld aan het dichtst bijgelegen aangewezen voor verzuring gevoelige gebied;
7. De bepaling dat bij gebruik van emissiearme stalsystemen slechts eenmaal vrij opgevuld mag worden is geschrapt omdat er twijfel is of dit in beroep stand houdt;

B. De uniformiteit in de toepassing van het model-arp is vergroot door:

* De aanpassing van de berekeningsmethode om bij de compensatiemethode al dan niet op basis van kg ammoniakemissie of van traditionele dierplaatsen ammoniakproductieruimte over te moeten nemen. Er bestond geen definitie van traditionele dierplaatsen en gemeenten pasten deze rekenregel daardoor niet uniform toe. Nu is uniform vastgelegd dat uitgegaan dient te worden van compensatie in kg ammoniakproductieruimte. Vervolgens wordt voor de verwerving deze benodigde hoeveelheid omgerekend naar dieren/dierplaatsen bij het bedrijf waar de vergunning voor het daar mee overeenkomend deel wordt ingetrokken. Deze uniformiteit werkt ook door bij de compensatie in het kader van opvulling bij de inzet van emissiearme stalsystemen;
* De rekenregel in paragraaf 8.1.2 onder b1, voor bedrijven die een depositie veroorzaken van meer dan 1.000 mol (1.000+ bedrijven) en ammoniakproduktieruimte verwerven door aankoop van ammoniakrechten en deze rechten inzetten in een groen labelstal, aan te passen. De over te nemen ammoniakproduktieruimte met de saldomethode moest berekend worden op basis van traditionele dierplaatsen met een hoge emissiefactor. Dit leverde een emissiereductie op van 30% door toepassing van de saldomethode en een reductie doordat hetzelfde aantal dieren niet langer in een traditionele stal werden gehuisvest maar in een groen labelstal. Net als bij het voorgaande ontbrak de definitie van traditionele dierplaatsen waardoor de uniformiteit in het gedrang raakte. In het plan is nu opgenomen dat de verworven emissie direct op basis van emissiefactoren welke gelden voor de betreffende groen labelstal benut mogen worden. Om een overeenkomstige reductie te behalen zoals bij een berekening gebaseerd op traditionele dierplaatsen is het reductiepercentage bij toepassing van de saldomethode verhoogd van 30 naar ten minste 50%. Een lager percentage is mogelijk als het emissiepunt tegelijkertijd afwaarts verplaatst wordt.

* De aanvullende voorwaarde om bij 1.000+ bedrijven de saldomethode te betrekken op 'kwalitatief" vergelijkbare gebieden te schrappen. Ten eerste bleek het problematisch te zijn om de natuurwaarden te vergelijken en ten tweede bleek het moeilijk om verwerfbare ammoniakproductieruimte te vinden nabij de aangewezen gebieden. Hierdoor kan het model-arp voor dit onderdeel niet uniform worden toegepast;

C. Door een onjuiste tekst in het arp waren gezien de uitspraken in de Uden-Sevenum zaken meer onderdelen buiten werking gesteld dan nodig, dit kon aangepast worden door de betreffende paragrafen gericht op te splitsen:

* Ingevolge par 1.5 is de gelding van het arp, voorzover dit tornt aan het vergunde depositieniveau ingevolge artikel 5 IAV (uitspraken Uden-Sevenum), uitgesteld tot het moment dat de aangekondigde reparatie van de IAV in werking is getreden; De redactie van artikel 1.5 is zodanig gekozen dat indien jurisprudentie daartoe eerder aanleiding geeft, de reparatie niet afgewacht behoeft te worden;

Vorenstaande betreft de belangrijkste voorgestelde wijzigingen van het arp.

RUIMTELIJKE ORDENING

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN ROSSUM, SPORTVELDENCOMPLEX

Met ingang van 14 september 2000 ligt ten behoeve van de inspraak tot en met 11 oktober 2000 bij de afdeling VROM ter inzage het voorontwerp van het "bestemmingsplan Rossum, Sportveldencomplex". Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van een nieuw sportveldencomplex te Rossum mogelijk te maken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze omtrent het voorontwerp kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. Over dit voorontwerp-bestemmingsplan vindt op maandag 25 september 2000 een informerende bij-eenkomst plaats in café Ossenvoort, Grotestraat 45 te Rossum.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Tijdens die bijeenkomst kunt u ook uw reactie geven.

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN DEURNINGER ES

Eveneens ten behoeve van de inspraak ligt met ingang van 14 september 2000 tot en met 11 oktober 2000 bij de afdeling VROM ter inzage het voorontwerp van het "bestemmingsplan Deurninger Es". Dit bestemmingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van een woningbouwlocatie ten zuidoosten van Deurningen mogelijk te maken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze omtrent het voorontwerp kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. Over dit voorontwerp-bestemmingsplan vindt op woensdag 20 september 2000 een informerende bijeenkomst plaats in cafe de Eik, Hoofdstraat 38 te Deurningen.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Tijdens die bijeenkomst kunt u ook uw reactie geven.

Terinzagelegging voorontwerp-bestemmingsplan Nijstad fase 1, herziening 2000-1 (uitbreiding begraafplaats Weerselo).

Van 14 september tot en met 11 oktober 2000 ligt ten behoeve van de inspraak bij de afdeling VROM het voorontwerp-bestemmingsplan "Nijstad fase 1, herziening 2000-1" ter inzage. Met dit bestemmingsplan wordt een uitbreiding van de begraafplaats aan de Legtenbergerstraat te Weerselo mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding is gesitueerd op een gedeelte van de bestaande groenstrook aan de achterzijde van de begraafplaats aan de kant van de Lubberskamp.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar reactie op het voorontwerp schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

ARTIKEL 15 WRO

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. art. 15 WRO.

Burgemeester en wethouders van Weerselo zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Reestman 1 medewerking te verlenen aan het plaatsen van een overkapping op het perceel Legtenbergerstraat 45 te Weerselo.
Burgemeester en wethouders van Weerselo zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 11 lid c van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Nijstad fase II medewerking te verlenen aan het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Stadtlohnallee 19 te Weerselo.

De bescheiden behorende bij ons genoemde voornemen liggen met ingang van 14 september 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM (Bouwzaken). Gedurende bovengenoemde termijn van 2 weken kunnen schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstellingen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG te Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit.
Bij de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 14 september 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het intrekken van de vergunning van:

F.H. en R.F. Achterbosch, Havezatheweg 3 te Rossum (nr. HW/84.12 d.d. 20 november 1984) .

Het eerder genomen besluit op verzoek van het Bureau Beheer Landbouwgronden te Zwolle d.d. 8 augustus 2000/nr. 200034I komt hiermee te vervallen.

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn over te gaan tot het intrekken van de vergunning met uitzondering van het vergunde mestbassin en de opslag van 1200 liter dieselolie. Er worden geen ammoniakrechten overgedragen.
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 28 september 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk) of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Melding.
Tegelijkertijd liggen vanaf 14 september 2000 ter inzage de melding van :

Siemertsteeg 3 te Weerselo: het bouwen van een opslagschuur t.v.v.; het aantal dierplaatsen blijft ongewijzigd (art. 8.19 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 1 t/m 7 september 2000 een aanvraag
bouwvergunning is ingekomen voor het bouwen van een erker aan de Boschweg 40 te Rossum.

Ook zijn in de afgelopen week twee meldingen bouwvoornemen ingekomen:
* de Korte Drift 9 te Rossum: uitbreiden woning en plaatsen dakkapel en

* Oldenzaalsestraat 20 te Rossum: plaatsen dakkapel.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling V.R.O.M. (Bouwzaken).

Vergunningen:
Burgemeester en wethouders hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:

* het vergroten van een woning aan het Korink 8 te Rossum (17.10.2000);

* het bouwen van een garage-berging en carport t.v.v. een garage aan de Bisschopstraat 18 te Weerselo (17.10.2000)
* het verbouwen en uitbreiden van een manege aan de Gunnerstraat 39 te Weerselo (17.10.2000).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij
Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BUITENLANDSE MUNTJES
De werkgroep Ontwikkelingswerk Weerselo houdt in samenwerking met de 5 basisscholen uit de gemeente Weerselo een inzameling buitenlandse muntjes.
De opbrengst is voor de kinderen in het Onderwijs in Burkania Faso, India, Ethiopie en Bolivia.

INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH.

De volgende woning is per 1oktober beschikbaar voor verhuur: De Aanleg 20 te Weerselo.
Het betreft hier een bejaardenwoning nabij het zorgcentrum St. Jozef. Indeling: slaapkamer en douche op de begane grond. De maandelijkse huurprijs is f 690,58 incl. servicekosten. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo. Voor bezichtiging kunt u contact opnemen met de secretaris van de Woningstichting, telefoon: 66 19 05.
Voor informatie elke eerste en derde maandagavond van de maand van 19.30- 20.00 uur op het kantoor van de woningstichting, Gunnerstraat 19, Weerselo. Telefoon: 0541- 661695.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie