Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW over de consignatieregeling ATW

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW over de consignatieregeling atw

Gemaakt: 13-9-2000 tijd: 11:10

3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 12 september 2000

De vice-voorzitter van het FNV, mede namens de MHP en het CNV heeft op 30 mei 2000 aan u een reactie gestuurd op mijn voorstel van 10 mei jl. ten aanzien van de consignatie-regeling uit de Arbeidstijdenwet (ATW). VNO-NCW heeft op 8 september eveneens een brief gestuurd met een reactie op mijn voorstel.

Met het oog op het algemeen overleg over arbeidstijden op 14 september a.s. wil ik hierbij ingaan op een aantal van deze bezwaarpunten die door respectievelijk de vakcentrales en het VNO-NCW zijn geuit.

1. De vakcentrales betwijfelen of het juridisch mogelijk is om de
voorgestelde oplossingen in het Arbeidstijdenbesluit (ATB) op te nemen. Het ATB is gebaseerd op artikel 5:12 van de wet waarin is aangegeven dat in het ATB aanvullende of afwijkende regels kunnen worden gesteld met betrekking tot `bepaalde arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden'. De vakcentrales stellen dat in de onderhavige voorstellen geen sprake is van een afgebakende categorie arbeid of omstandigheden en dat deze materie derhalve niet in het ATB kan worden opgenomen.

Het ATB kent reeds een aantal uitzonderingen die algemeen toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld de afwijkingen ten aanzien van nachtarbeid en aanwezigheidsdiensten. De Raad van State heeft in zijn adviezen over deze wijzigingen van het ATB geen opmerkingen gemaakt over de wettelijke grondslag van betreffende bepalingen. Ook bij de onderhavige voorstellen gaat het wel degelijk om arbeid onder bepaalde omstandigheden. Het betreft namelijk omstandigheden waarbij het noodzakelijk is om werknemers te consigneren en waarbij het vanwege de aard van het werk niet wenselijk is om te veel dagen achtereen geconsigneerd te zijn, respectievelijk de aard van de werkzaamheden het redelijkerwijs niet mogelijk maken om de arbeid zodanig te organiseren dat de onvoorziene arbeid die volgt uit een oproep direct gecompenseerd kan worden volgens de grenzen van artikel 5:11 ATW.

2. Voorts geven de vakcentrales aan het onwenselijk te vinden dat
zonder heroverweging van de wettelijke regeling door middel van het ATB wordt ingegrepen in het karakter van de consignatieregeling.

In het voorstel blijft de regeling die in de wet is opgenomen ongewijzigd. Er worden uit-zonderingen op de wettelijke regeling toegestaan in het ATB, echter deze uitzonderingen zijn zodanig vormgegeven dat de belasting voor de werknemers niet zwaarder is dan de wettelijke regeling. Het karakter van de regeling wordt daarmee niet aangetast. Toepassing van de uitzonderingen kan bovendien uitsluitend wanneer daarover overeenstemming is bereikt in collectief overleg tussen werkgevers en werknemers.

3. Ten derde is de vakbeweging van mening dat de huidige wettelijke
regeling vrijwel geen compensatie biedt voor de inbreuk die consignatie maakt op de door de wet voorgeschreven rust en dat het huidige voorstel niets aan deze onevenwichtigheid verandert.

Zoals ik in mijn brief van 10 mei heb aangegeven betekent consignatie onmiskenbaar een zware belasting voor werknemers, zeker wanneer er vaak oproepen tijdens de nacht plaats-vinden. Om te zorgen dat de belasting binnen aanvaardbare grenzen blijft schrijft de wettelijke regeling voor dat er bij consignatie in de nacht maximaal 40 uur arbeid per week wordt verricht, gerekend over 13 weken. De handhaving van de Arbeidsinspectie zal er dan ook op gericht zijn de grenzen van de consignatieregeling strikt te bewaken. Maar ook de werknemers zelf, hun vertegen-woordigers in de OR en de vakbeweging spelen daarbij een rol. Onder andere bij de vaststelling van de risico-inventarisatie en
-evaluatie en van de roosters, zal er oog moeten zijn voor de belasting die consignatie met zich mee brengt en voor de naleving van de wettelijke grenzen.

4. VNO-NCW geeft aan dat de 40-uursnorm van de consignatieregeling als
het meest knellend wordt ervaren, en dat de oplossingen hiervoor te complex zijn, nieuwe knelpunten oproepen en te weinig overlaten aan het overleg tussen sociale partners op decentraal niveau.

In de brief van 10 mei jl. is aangegeven dat het streven is geweest om zowel meer flexibiliteit te bieden als ook rekening te houden met de belasting van werknemers, de handhaafbaarheid en de complexiteit.

VNO-NCW geeft er de voorkeur aan om de norm van 40 uur op te rekken naar 45 uur en de compensatie voor deze verruiming over te laten aan de sociale partners. Voor deze oplossing is niet gekozen omdat dit geen recht zou doen aan bezwaren tegen de belasting voor werk-nemers, zoals die uit het onderzoek zijn gebleken en die door werknemersorganisaties nog-maals zijn onderstreept. Werknemersorganisaties hechten bijzonder aan vastgelegde minimumnormen ter compensatie van de belasting die consignatie met zich meebrengt.

Het overleg tussen werkgevers en werknemers is mijns inziens niet overbodig, zoals VNO-NCW aangeeft. Overleg is juist nodig om te bespreken of en zo ja op welke wijze er in het bedrijf of de bedrijfstak gebruik moet worden gemaakt van de voorgestelde afwijkingen.

Er zijn momenteel slechts een zeer beperkt aantal CAO's waarin aandacht wordt besteed aan consignatie en waarin een regeling is getroffen.

De regeling is inderdaad niet eenvoudig, maar hij sluit daarmee wel beter aan bij de realiteit en de uiteenlopende wensen van werkgevers en werknemers. Zo is de praktijk veelal dat iemand die aan het eind van de nacht een oproep krijgt, na afloop van die afroep vaak aansluitend begint met zijn gewone dienst. Het zou dan voor zowel de werkgever als de werknemer lastig zijn als de werknemer eerst 8 uur rust zou moeten nemen. Daarom mag hij in dat geval die rustperiode ook na de gewone dagdienst nemen.

5. VNO-NCW voert aan dat de compensatieregeling voor het oprekken van
de norm van 40 uur naar 45 uur niet past in de systematiek van de ATW.
De ATW is zo vormgegeven dat de standaardregeling van toepassing is en dat werkgevers en werknemers in collectief overleg af kunnen wijken van de standaardregeling, maar zij zijn wel gehouden aan de uiterste normen van de overlegregeling. Ook in dit voorstel is deze lijn gevolgd. De wettelijke regeling ten aanzien van consignatie is van toepassing. Van deze regeling kan worden afgeweken tot de uiterste grenzen die in het voorstel zijn aangegeven.

6. IJkmoment.


VNO-NCW geeft aan dat het voor werkgevers lastig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat in elke periode van 13 weken ten hoogste 40 uur arbeid wordt te verrichten omdat dit betekent dat de bij het inroosteren van werknemers op voorhand rekening moet worden gehouden met mogelijke arbeid die voortvloeit uit consignatie.

Er is bekeken of aan dit bezwaar tegemoet gekomen kan worden, maar gebleken is dat dit weer nieuwe bezwaren oproept. In de normatiek van de ATW wordt steeds uitgegaan van een referentietijdvak van `elke periode van 13 weken'. Wanneer voor een van de normen (consignatie) zou worden gekozen voor een andere refertesystematiek, komt de handhaafbaarheid in het gedrang. De complexiteit van de regeling zou daarmee eveneens worden vergroot.

Bovendien is het probleem dat VNO-NCW hiermee aansnijdt in mijn ogen beperkt. Hoewel oproepen in consignatie onverwacht zijn, kunnen veel bedrijven op grond van ervarings-gegevens een inschatting maken van het te verwachten aantal uren dat in consignatie wordt gewerkt. Zo blijkt uit het evaluatieonderzoek. Wanneer op een reële wijze de arbeid en consignatie wordt ingeroosterd zal de Arbeidsinspectie daarmee rekening houden wanneer incidenteel de compensatie binnen iedere periode van 13 weken niet wordt gehaald.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...