Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW over de consignatieregeling ATW

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW over de consignatieregeling atw

Gemaakt: 13-9-2000 tijd: 11:10

3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 12 september 2000

De vice-voorzitter van het FNV, mede namens de MHP en het CNV heeft op 30 mei 2000 aan u een reactie gestuurd op mijn voorstel van 10 mei jl. ten aanzien van de consignatie-regeling uit de Arbeidstijdenwet (ATW). VNO-NCW heeft op 8 september eveneens een brief gestuurd met een reactie op mijn voorstel.

Met het oog op het algemeen overleg over arbeidstijden op 14 september a.s. wil ik hierbij ingaan op een aantal van deze bezwaarpunten die door respectievelijk de vakcentrales en het VNO-NCW zijn geuit.

1. De vakcentrales betwijfelen of het juridisch mogelijk is om de
voorgestelde oplossingen in het Arbeidstijdenbesluit (ATB) op te nemen. Het ATB is gebaseerd op artikel 5:12 van de wet waarin is aangegeven dat in het ATB aanvullende of afwijkende regels kunnen worden gesteld met betrekking tot `bepaalde arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden'. De vakcentrales stellen dat in de onderhavige voorstellen geen sprake is van een afgebakende categorie arbeid of omstandigheden en dat deze materie derhalve niet in het ATB kan worden opgenomen.

Het ATB kent reeds een aantal uitzonderingen die algemeen toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld de afwijkingen ten aanzien van nachtarbeid en aanwezigheidsdiensten. De Raad van State heeft in zijn adviezen over deze wijzigingen van het ATB geen opmerkingen gemaakt over de wettelijke grondslag van betreffende bepalingen. Ook bij de onderhavige voorstellen gaat het wel degelijk om arbeid onder bepaalde omstandigheden. Het betreft namelijk omstandigheden waarbij het noodzakelijk is om werknemers te consigneren en waarbij het vanwege de aard van het werk niet wenselijk is om te veel dagen achtereen geconsigneerd te zijn, respectievelijk de aard van de werkzaamheden het redelijkerwijs niet mogelijk maken om de arbeid zodanig te organiseren dat de onvoorziene arbeid die volgt uit een oproep direct gecompenseerd kan worden volgens de grenzen van artikel 5:11 ATW.

2. Voorts geven de vakcentrales aan het onwenselijk te vinden dat
zonder heroverweging van de wettelijke regeling door middel van het ATB wordt ingegrepen in het karakter van de consignatieregeling.

In het voorstel blijft de regeling die in de wet is opgenomen ongewijzigd. Er worden uit-zonderingen op de wettelijke regeling toegestaan in het ATB, echter deze uitzonderingen zijn zodanig vormgegeven dat de belasting voor de werknemers niet zwaarder is dan de wettelijke regeling. Het karakter van de regeling wordt daarmee niet aangetast. Toepassing van de uitzonderingen kan bovendien uitsluitend wanneer daarover overeenstemming is bereikt in collectief overleg tussen werkgevers en werknemers.

3. Ten derde is de vakbeweging van mening dat de huidige wettelijke
regeling vrijwel geen compensatie biedt voor de inbreuk die consignatie maakt op de door de wet voorgeschreven rust en dat het huidige voorstel niets aan deze onevenwichtigheid verandert.

Zoals ik in mijn brief van 10 mei heb aangegeven betekent consignatie onmiskenbaar een zware belasting voor werknemers, zeker wanneer er vaak oproepen tijdens de nacht plaats-vinden. Om te zorgen dat de belasting binnen aanvaardbare grenzen blijft schrijft de wettelijke regeling voor dat er bij consignatie in de nacht maximaal 40 uur arbeid per week wordt verricht, gerekend over 13 weken. De handhaving van de Arbeidsinspectie zal er dan ook op gericht zijn de grenzen van de consignatieregeling strikt te bewaken. Maar ook de werknemers zelf, hun vertegen-woordigers in de OR en de vakbeweging spelen daarbij een rol. Onder andere bij de vaststelling van de risico-inventarisatie en
-evaluatie en van de roosters, zal er oog moeten zijn voor de belasting die consignatie met zich mee brengt en voor de naleving van de wettelijke grenzen.

4. VNO-NCW geeft aan dat de 40-uursnorm van de consignatieregeling als
het meest knellend wordt ervaren, en dat de oplossingen hiervoor te complex zijn, nieuwe knelpunten oproepen en te weinig overlaten aan het overleg tussen sociale partners op decentraal niveau.

In de brief van 10 mei jl. is aangegeven dat het streven is geweest om zowel meer flexibiliteit te bieden als ook rekening te houden met de belasting van werknemers, de handhaafbaarheid en de complexiteit.

VNO-NCW geeft er de voorkeur aan om de norm van 40 uur op te rekken naar 45 uur en de compensatie voor deze verruiming over te laten aan de sociale partners. Voor deze oplossing is niet gekozen omdat dit geen recht zou doen aan bezwaren tegen de belasting voor werk-nemers, zoals die uit het onderzoek zijn gebleken en die door werknemersorganisaties nog-maals zijn onderstreept. Werknemersorganisaties hechten bijzonder aan vastgelegde minimumnormen ter compensatie van de belasting die consignatie met zich meebrengt.

Het overleg tussen werkgevers en werknemers is mijns inziens niet overbodig, zoals VNO-NCW aangeeft. Overleg is juist nodig om te bespreken of en zo ja op welke wijze er in het bedrijf of de bedrijfstak gebruik moet worden gemaakt van de voorgestelde afwijkingen.

Er zijn momenteel slechts een zeer beperkt aantal CAO's waarin aandacht wordt besteed aan consignatie en waarin een regeling is getroffen.

De regeling is inderdaad niet eenvoudig, maar hij sluit daarmee wel beter aan bij de realiteit en de uiteenlopende wensen van werkgevers en werknemers. Zo is de praktijk veelal dat iemand die aan het eind van de nacht een oproep krijgt, na afloop van die afroep vaak aansluitend begint met zijn gewone dienst. Het zou dan voor zowel de werkgever als de werknemer lastig zijn als de werknemer eerst 8 uur rust zou moeten nemen. Daarom mag hij in dat geval die rustperiode ook na de gewone dagdienst nemen.

5. VNO-NCW voert aan dat de compensatieregeling voor het oprekken van
de norm van 40 uur naar 45 uur niet past in de systematiek van de ATW.
De ATW is zo vormgegeven dat de standaardregeling van toepassing is en dat werkgevers en werknemers in collectief overleg af kunnen wijken van de standaardregeling, maar zij zijn wel gehouden aan de uiterste normen van de overlegregeling. Ook in dit voorstel is deze lijn gevolgd. De wettelijke regeling ten aanzien van consignatie is van toepassing. Van deze regeling kan worden afgeweken tot de uiterste grenzen die in het voorstel zijn aangegeven.

6. IJkmoment.


VNO-NCW geeft aan dat het voor werkgevers lastig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat in elke periode van 13 weken ten hoogste 40 uur arbeid wordt te verrichten omdat dit betekent dat de bij het inroosteren van werknemers op voorhand rekening moet worden gehouden met mogelijke arbeid die voortvloeit uit consignatie.

Er is bekeken of aan dit bezwaar tegemoet gekomen kan worden, maar gebleken is dat dit weer nieuwe bezwaren oproept. In de normatiek van de ATW wordt steeds uitgegaan van een referentietijdvak van `elke periode van 13 weken'. Wanneer voor een van de normen (consignatie) zou worden gekozen voor een andere refertesystematiek, komt de handhaafbaarheid in het gedrang. De complexiteit van de regeling zou daarmee eveneens worden vergroot.

Bovendien is het probleem dat VNO-NCW hiermee aansnijdt in mijn ogen beperkt. Hoewel oproepen in consignatie onverwacht zijn, kunnen veel bedrijven op grond van ervarings-gegevens een inschatting maken van het te verwachten aantal uren dat in consignatie wordt gewerkt. Zo blijkt uit het evaluatieonderzoek. Wanneer op een reële wijze de arbeid en consignatie wordt ingeroosterd zal de Arbeidsinspectie daarmee rekening houden wanneer incidenteel de compensatie binnen iedere periode van 13 weken niet wordt gehaald.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie