Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Heumen

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen


Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 12 september 2000)
Op deze pagina vindt u:
> De tekst van De Verbinding van 5 september
> De tekst van De Verbinding van 12 september

De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen. Ze staan hieronder. De openbare bekendmakingen zijn te vinden in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De inhoud van De Verbinding van 5 september:

Grienberger ereburger van Polkowice
Sinds 31 augustus mag de Heumense burgemeester Grienberger zich ereburger noemen van Polkowice. Vorige week donderdag viel die eer tijdens een bijzondere raadsvergadering te beurt aan een aantal mensen die de laatste tien jaar hebben bijgedragen aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Poolse zustergemeente van Heumen. In zijn dankwoord herinnerde Grienberger eraan dat hij met een Heumense delegatie voor het eerst in Polkowice was in 1988 en toen (in het Pools) zei dat hij hoopte op voortgaande ontspanning tussen Oost en West in dit contact tussen twee gemeenten. Tien jaar later al kon hij in Heumen na het zoveelste bezoek enthousiast verslag doen van de verbazingwekkend snelle ontwikkeling van de stad. Een weekend eerder waren ook de wethouders Van den Broek en De Graaff
- Ter Horst en ambtenaar Bosmans al in Polen om daar de Polkowicer Dagen mee te vieren, een stadsfeest met veel optredens in de open lucht. Ze kregen een rondleiding langs de ontwikkelingen van de laatste jaren: de woningbouw, speelvoorzieningen, de groenvoorzieningen, het ultramoderne Aquapark en de stadsplanning als geheel. Ook werd een bezoek gebracht aan de grote Volkswagenfabriek in Polkowice vanwaaruit de hele wereld Dieselmotoren worden geleverd (foto).
Sluis Nederasselt te bezichtigen
De Open Monumentendag, die dit jaar wordt gehouden op zondag 10 september, heeft als thema "Nederland, monument van water". In het hele land zijn objecten te zien die met dit thema te maken hebben. In de gemeente Heumen is dat de sluis van Nederasselt. Deze schutsluis met bijbehorende stuw werd tussen 1926 en 1929 gebouwd, tegelijk met de verkeersbrug over de Maas tussen Nederasselt en Grave. In 1972 kwam er een tweede, grotere, schutsluis bij. Op de Monumentendag is het hele complex te bezichtigen met uitleg van deskundigen. Er is ook een expositie te zien over het werk van Rijkswaterstaat en de dijkdoorbraak van 1926.
Inlichtingen zijn te krijgen bij het Streekhistorisch Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen via de telefoonnummers (024) 641 30 12 of (0487) 59 50 02.
Wie er een dagje watermonumenten van wil maken kan in de buurt verder een kijkje nemen bij onder andere het Hollandsch-Duitsch Gemaal in Nijmegen, De gemalen bij Niftrik-Batenburg (Citters I) en Niftrik-Balgoy (Citters II) en het dijkmagazijn in Niftrik. In alle gemeentehuizen en bibliotheken ligt een gratis blad van 48 pagina's met korte beschrijvingen van objecten die op de Monumentendag te bezichtigen zijn. Bovendien staat er een aantal verhalen in over waterstaatswerken in het algemeen.
Caravans beperkt op parkeerplaats
De afgelopen weken heeft de politie controles uitgevoerd op parkeerovertredingen. Daarbij bleek dat verschillende caravanbezitters niet op de hoogte zijn van een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Heumen.
Artikel 5.1.5 van die APV verbiedt om caravans, kampeerwagens, magazijnwagens, aanhangers langer dan drie achtereenvolgende dagen te laten staan op plaatsen waar ze schaarse ruimte in beslag nemen of ontsierend zijn.
B&W kunnen in bepaalde gevallen wel ontheffing van het verbod verlenen.
De bedoeling van de bepaling is dat voertuigen die niet voor dagelijks gebruik op de weg bestemd zijn niet onnodig openbare ruimte in beslag nemen of het straatbeeld vervuilen. Er wordt vanuit gegaan dat de termijn van drie dagen dat het wel mag, lang genoeg is om tijd te geven voor in- en uitruimen en schoonmaken van de wagens. Telefoon in de auto veilig?
Bellen in de auto, betekent minder aandacht voor het verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat bellers achter het stuur tweemaal zoveel kans hebben op een ongeval. Elk jaar vallen er naar schatting vijfentwintig tot dertig doden en raken er 133 mensen gewond door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden. Het gesprek leidt de bestuurder af, ook als hij handsfree belt. Het komt veel voor dat mensen gaan slingeren, langzamer gaan rijden of het overzicht verliezen als ze al rijdend telefoneren. Ook het reactievermogen vermindert. Er is meer tijd nodig om plotseling te remmen of uit te wijken. Na beëindiging van een gesprek blijft de invloed nog zeker tien minuten aanwezig.
Bellen in de auto is in Nederland niet verboden. Rijgedrag dat gevaar oplevert voor andere weggebruikers kan wel een reden zijn voor de politie om tot aanhouding over te gaan.
Het is beter om even te stoppen op een parkeerplaats als bellen nodig is. En als het echt onder het rijden moet, verdient handsfree bellen natuurlijk de voorkeur. Dan zijn in elk geval beide handen vrij om te sturen en te schakelen. Dat is al een stuk veiliger. Werk aan Rijksweg in eindfase
Het werk aan de Rijksweg in het centrum van Malden begint in zijn eindfase te komen.
Waarschijnlijk zal dit daarom het laatste bericht zijn over de planning en de vorderingen van het werk.
In verband met het niet op tijd gereed komen van de nieuwe software voor de installatie zullen de verkeerslichten op de kruising met de Raadhuisstraat pas in week 38 gaan functioneren. Om de kruising toch voldoende verkeersveilig te laten zijn zal de met tijdelijke verkeerslichten beveiligde oversteekplaats tot dat moment gehandhaafd blijven. Om dezelfde reden blijven de Kloosterstraat en de Raadhuisstraat tot die tijd nog afgesloten voor het autoverkeer. fietsers voorrang
Al eerder is er op gewezen dat alle rotondes een regeling krijgen, waarbij de fietser voorrang heeft op de automobilist. Om deze aanpassingen te verduidelijken en de plek voor de fietser beter te zichtbaar te maken in het verkeer zal er op alle oversteken rood asfalt aangebracht worden op alle rotondes. Volgens de planning gebeurt dat op of omstreeks 15 september a.s. Voor de uitvoering is het nodig op deze dag tijdelijke verkeersvoorzieningen te treffen. Dit zal steeds duidelijk worden aangegeven.
Om de automobilist opmerkzaam te maken op de nieuwe situatie zullen er bij de rotondes bordjes worden geplaatst, die aangeven dat de fietser voorrang heeft.
winkelcentrum
Het gebied voor het winkelcentrum krijgt nu in flink tempo zijn nieuwe gezicht. Dagelijks neemt de oppervlakte aan nieuw gemaakte verharding toe.
Het aanbrengen van de betonnen funderingen voor de nieuwe muren en de trappartij is arbeidsintensief werk en vraagt de nodige tijd. Tijdens de realisatie hiervan zullen alle winkels en bedrijven goed bereikbaar blijven. Er wordt getracht het winkelend publiek minimaal overlast te bezorgen.
Het werk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. De bedoeling hiervan is om de tijd dat de aannemer op een bepaalde plek bezig is tot een minimum te beperken.
Medio oktober zal alles in grote lijnen klaar zijn. Vosseneindseweg gaat onder handen.
De eerder aangekondigde onderhoudswerkzaamheden aan de Vosseneindseweg in Heumen gaan medio september starten.
De huidige staat van de weg vraagt om groot onderhoud. Op diverse plekken zitten scheuren en ernstige vervormingen. De wegkant brokkelt steeds verder af en er ontstaan kuilen. Tenslotte is er op een paar plaatsen wateroverlast.
De werkzaamheden beperken zich tot het asfaltgedeelte van de rijbaan. De vijf verkeersvoorzieningen die zijn uitgevoerd in natuursteen worden dus niet aangepakt. Het wegprofiel wordt niet gewijzigd, de ligging van de rijbaan en de wegbreedte blijven gelijk. werkzaamheden.
Er worden eerst reparaties uitgevoerd en daarna wordt de weg in zijn geheel voorzien van een nieuwe laag asfalt van 6 cm dikte. De berm wordt plaatselijk voorzien van een strookje betonstenen, open grasbetontegels of gebroken puin, steeds afhankelijk van de situatie. Vanwege het ontbreken van bermsloten en riolering met voldoende afvoercapaciteit, is het probleem wateroverlast niet eenvoudig op te lossen. Op maar een paar plaatsen worden kolken geplaatst in combinatie met een goot.
Verder is het de bedoeling dat de weg volgend jaar wordt voorzien van een oppervlakbehandeling. Er komt dan een steentjeslaag met een grindkleur die moet zorgen voor een landelijke uitstraling. Tijdens de reparaties en het aanbrengen van de bermvoorzieningen kan het autoverkeer - zij met hinder - blijven rijden. Als er geasfalteerd wordt is dat niet mogelijk.
De aannemer zal mogelijk nog vragen om gedurende het gehele werk de weg te mogen afsluiten. Daardoor is een snellere uitvoering mogelijk. Voor bestemmingsverkeer zal de weg dan toegankelijk blijven. Aanwonenden krijgen nog bericht van de aannemer. Inlichtingen zijn te krijgen via telefoon 358 83 54. Controle hondenbelasting
Met ingang van 18 september wordt er weer gecontroleerd of alle honden in de gemeente wel staan geregistreerd voor de belasting. De controles worden uitgevoerd door een Rotterdams bureau dat dat werk ook de afgelopen jaren al deed.
Er zal op een groot aantal adressen worden aangebeld. De controleurs zijn verplicht zich op verzoek van de bewoner te legitimeren. Nieuwe inwoners die tot nu toe verzuimden aangifte te doen kunnen dat alsnog doen voor de controleur langs komt. Ook voor een hond die nooit op straat komt geldt de aangifteplicht.
Voor inlichtingen kan worden gebeld met 358 84 65. Afval
Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 september wordt alleen de groene container geleegd.
In de week erna wordt alleen de huisvuilzak opgehaald. De zomerregeling waarbij de container elke week werd geleegd is dan namelijk voorbij.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a, behalve in de vakanties.
Korte berichten
Geen spreekuur
Op 11 september vervalt het spreekuur van de wethouders Arts en Van den Broek.
Euregio
De folderstandaard van de Euregio Rijn-Waal is aangevuld met enkele (ver)nieuw(d)e uitgaven.

- Arbeiten als "uitzendkracht"

- Euregio Rijn-Waal samengevat

- Interreg-Nieuwsbrief

- Tips voor fietstrips in de Euregio

- Klikken op Nederland (over studiemogelijkheden en beroepsopleidingen in Nederland)
Commissies
Welzijn en Educatie
De commissie komt op 6 september bijeen om 19.30 uur. Onderwerpen zijn subsidieverzoeken voor de Stichting Aktie-Fix (activiteiten voor gehandicapten) en het Regionaal Accordeonorkest, de toekomstige financiering van de dagverzorging in Malderburch, het premiebeleid voor de WIW (Wet inschakeling werkzoekenden), de jaarrekeningen 1999 en begrotingen 2000 van het peuterspeelzaalwerk, de follow-up van de nota vrijwilligersbeleid en de start van de buitenschoolse opvang. FEZ
De vergadering van de commissie Financiën en Economische Zaken die op 11 september zou worden gehouden wordt verplaatst naar 18 september om 19.30 uur.
Milieu
De commissie Milieu vergadert op 12 september om 19.30 uur over de evaluatie van het landschapsbeleidsplan, de evaluatie van het Milieu-uitvoeringsplan in de eerste helft van dit jaar en de invoering van een milieustraat.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
- uitbreiden woning en bouw berging, Stalmeesterslaan 10
- uitbreiden woning, Zwerfkei 70

- uitbreiden keuken, De Hosterd 47

- verbouw woning, Meulenhof 1

- plaatsen dakkapel, Oude Kleefsebaan 33
De plannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
Er zijn aanvragen om vergunning binnen voor het kappen van:
- 1 berk, Randwijksingel 4

- 1 populier, Eindsestraat 10

- 1 ceder en 4 berken, Vinkenlaan 20

- 1 ceder, Schoof 31

- 1 haagbeuk en 1 berk, Vinkenlaan 48
Wie het met een eventuele vergunningverlening niet eens is kan bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 19 september. C. melding
Op 24 augustus hebben B&W bericht gestuurd dat de bouw van een dakkapel op Herenhof 118, waarvoor een melding (M2000-75) was gedaan, kan plaatsvinden.
Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder D. D. bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 24 augustus:
27/2000: bedrijfsruimte, Schutkolk / Bolder
Verzonden op 28 augustus:
144/2000: dakkapellen en uitbreiding woning, Haver 61 96/2000: uitbreiding woning, Lijsterbeshof 6
Verzonden op 29 augustus:
97/2000: uitbreiding woning, W. Alexanderstraat 2 105/2000: uitbreiding woning, bouw garage, Looistraat 5 Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C of D kan daartegen een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit.

De inhoud van De Verbinding van 12 september:

Afzetpaaltjes Maasbandijk de mist in
De gemeente is op zoek naar tips over vermissing van afzetpaaltjes op de Maasdijk in Nederasselt en Overasselt. Een aantal ervan is intussen al verdwenen, tot ergernis van de gemeente die dan weer nieuwe moet plaatsen, maar vooral ook ergernis van wandelaars en fietsers op de dijk die ineens gemotoriseerd verkeer meemaken en op een weg waar ze dat niet verwachten.
De paaltjes zijn op een paar plaatsen op de Maasbandijk neergezet om tegen te gaan dat doorgaand verkeer er gebruik van maakt. Aangrenzende gebruikers en bewoners hebben een sleutel waarmee ze de paaltjes er tijdelijk uit kunnen lichten om bij hun perceel te komen. Mogelijk hebben die personen verzuimd om ze weer terug te plaatsen. Sinds geconstateerd is dat een paar paaltjes bij de zuiveringsinstallatie in Overasselt en bij de Sluisweg in Nederasselt met betonnen fundering en al uit het pad getrokken zijn, wordt ook gedacht aan diefstal of moedwillige vernieling. Bij de politie is daarom aangifte gedaan en die onderzoekt de verdwijningen nu. Omdat vooral het weghalen van de paaltjes met de betonnen fundering eigenlijk niet goed mogelijk is zonder dat er krachtwerktuigen voor worden gebruikt, zit het er dik in dat omwonenden of weggebruikers iets hebben gezien. Tips zijn daarom welkom. Wie wat meer weet kan bellen met (024) 358 83 52.
Autovrije zondag in gemeente Heumen
Op initiatief van het duurzaamheidsplatform doet de gemeente Heumen mee aan de autovrije zondag op 24 september. Heumen is daarmee een van de 90 gemeenten in het land die vragen om bewuster te kiezen of de auto gebruikt moet worden en die ruimte bieden voor een heel ander gebruik van de straat.
In overleg met buurtverenigingen zijn activiteiten op touw gezet op verschillende plaatsen in de gemeente. Drie straten gaan op 24 september dicht om ruim baan te maken voor allerlei kinderactiviteiten. Het gaat allereerst om een stuk van de Broekkant (tussen Kerkweg en Plantsoenstraat), waar de buurtvereniging De Punt tussen 11.00 en 15.00 uur verschillende spelen organiseert. Buurtvereniging De Kruiskamp organiseert, eveneens tussen 11.00 en 15.00 uur, voor kinderspelen. Daarvoor wordt een deel van de Kruiskamp afgesloten tijdens de genoemde uren.
Tenslotte gaat de buurtvereniging De Componist in `t Halster een barbecue en kinderactiviteiten organiseren. De straat gaat daarvoor van 14.00 uur tot 22.00 uur dicht voor het verkeer. fietsroutes
Het duurzaamheidsplatform is bezig met het ontwerpen van fietsroutes door de gemeente rond het thema duurzaamheid. De eerste van de routebeschrijvingen is klaar. Hij wordt op 24 september gefietst met een aantal prominenten van de gemeente aan kop. Belangstellenden die mee willen fietsen zijn welkom. De tocht van ongeveer 2 uur begint om 13.00 uur bij het gemeentehuis.
Minder opvallend maar de moeite waard om te noemen zijn de oproepen van de kerken in de gemeente om op 24 september zoveel mogelijk op de fiets naar de Mis of de Dienst te komen en de "paardentram" die door de gemeente gaat rijden.
De Vuurvogel in Malden besteed in de schoolkrant en in lessen in de bovenbouw aandacht aan de autovrije zondag.
Afval
Op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 september, worden de huisvuilzakken opgehaald.
In de week erna wordt de groene container geleegd. oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september staat op het marktplein in Overasselt een papiercontainer van EHBO-vereniging Maria Goretti en Zangkoor St. Cecilia. Op vrijdag staat de container er tussen 09.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Nieuw inzameldepot kleding
In Malden bestaat sinds kort een inzameldepot van de Internationale Hulporganisatie Dorkas Hulp waar allerhande bruikbare kleding en goederen kunnen worden ingeleverd. De Stichting verleent hulp in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika en in rampgebieden. Wie bruikbare spullen heeft kan bellen met 354 07 12. Dorkas heeft een Website voor meer informatie: www.dorkas.nl Korte berichten
Controle hondenbelasting
Met ingang van 18 september wordt weer gecontroleerd of alle honden in de gemeente wel staan geregistreerd voor de belasting. De controleurs zijn verplicht zich op verzoek van de bewoner te legitimeren.
Nieuwe inwoners die tot nu toe verzuimden aangifte te doen kunnen dat alsnog doen voor de controleur langs komt. Ook voor een hond die nooit op straat komt geldt de aangifteplicht.
Voor inlichtingen kan worden gebeld met 358 84 65. Zelfstandigen
Voor oudere ondernemers vanaf 55 jaar binnen bepaalde (vermogens-)grenzen, die stoppen met hun bedrijf, is er de Ioaz-regeling, een soort prépensioenregeling.
Aanvragen moeten ingediend worden vóór dat de onderneming wordt beëindigd.
Een andere regeling voor zelfstandige ondernemers is de Bbz, die hulp kent voor de gevestigde ondernemer, de starter (vanuit een uitkering), de stopper, de arbeidsongeschikte, de oudere en de marginale. Voor inlichtingen kunt u bellen of een afspraak maken met Leo Eijkhout van de gemeente. Zijn doorkiesnummer is 024 358 82 59. Ook kunt u op het gemeentehuis een folder ophalen.
Spreekuur Euregio
De Euregio Rijn-Waal organiseert voor het eerst in haar bestaan spreekuren voor grensgangers. Experts op het gebied van pensioenen, belastingen en sociale verzekeringen geven daar kostenloze informatie over werken in het buurland.
De spreekuren zijn dit jaar op 12 september en 14 november in het Euregiohuis aan de Emmericherstrasse in Kleef en op 10 oktober en 12 december op het Bureau voor Duitse Zaken in Nijmegen (Takenhofplein 4). Info staat ook op www.euregio.org.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn aanvragen om bouwvergunning binnen voor:
- veranderen kantoor, Looistraat 7

- plaatsen dakkapellen, Grootveldschelaan 14
- uitbreiden woning, Zwerfkei 68

- uitbreiden woning, Zwerfkei 66

- verbouw woning, Loksheuvelseweg 1
De plannen kunnen tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
Er zijn aanvragen om kapvergunning binnen voor

- 2 wilgen en 3 coniferen, Maasstraat 6

- 1 berk, Dahliastraat 73

- 1 berk en 1 conifeer, Haver 3
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen daartegen indienen bij B&W tot uiterlijk 26 september. C. melding bouwplan
Op 1 september hebben B&W naar aanleiding van de melding van een plan voor de bouw van een tuinhuisje (M2000-88) aan Vinkenlaan 44, meegedeeld dat zij met de bouw kunnen instemmen. Wie het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W. Commissies
FEZ
Op 18 september om 19.30 uur vergadert de commissie Financiën en Economische Zaken. Een agenda is nog niet bekend. ABO

Op 21 september om 19.30 uur komt de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken bijeen. Zaken die aan de orde komen betreffen de regionale samenwerking, het prostitutiebeleid en de gemeentelijke voorlichting en communicatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...