Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen bijdrageregeling AWBZ-gemeenten

Datum nieuwsfeit: 12-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over tijdelijke bijdrageregeling awbz-gemeenten
Gemaakt: 13-9-2000 tijd: 15:15

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

12 september 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Weekers (VVD) over de Tijdelijke Bijdrageregeling AWBZ-gemeenten (T-bag).

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend2990014810

23 augustus 2000

Vragen van het lid Weekers (VVD) over de T-bag

Vraag 1.

Is het waar dat u voornemens bent de Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-instellingen (T-bag) per 1 januari 2001 te beëindigen en de middelen op te laten gaan in het Gemeentefonds? Circulaire gemeentefonds, 26 mei jl.

Antwoord 1.

Ja.

Vraag 2.

Bent u op de hoogte van het feit dat de aangekondigde maatregel voor een aantal gemeenten fors nadelige financiële herverdeeleffecten met zich meebrengt?

Antwoord 2.

Ja. Het kabinet heeft dan ook besloten om gemeenten de kans te geven hun beleid aan te passen aan deze herverdeeleffecten. De toekenning van de bedragen binnen het gemeentefonds zal in eerste aanleg geschieden via de integratie-uitkering en in drie jaar geleidelijk worden ingepast binnen de verdeelmaatstaven in het gemeentefonds. Daarnaast zal in 2001 eenmalig 7,2 miljoen gulden beschikbaar worden gesteld aan gemeenten waar het herverdeeleffect groter is dan 5 gulden per inwoner per jaar.

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft in zijn advies aangegeven dat een grens van 5 gulden per inwoner aanvaardbaar is. Bovendien onderschrijft de Raad mijn oordeel dat de gemeentefondsmaatstaven die voor de Wvg als geheel gelden ook voor sociaal vervoer van bewoners van AWBZ-instellingen toe te passen zijn.

Vraag 3.

Staan deze herverdeeleffecten een adequate uitvoering van de zorgplicht van gemeenten voor het sociaal Kamerstuk 26 435, nr. 23. vervoer van bewoners van AWBZ-instellingen in de weg?

Antwoord 3.

Nee. Zie ook de beantwoording bij vraag 2.

Vraag 4.

Herinnert u zich het verzoek van de Tweede Kamer om de derde evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten uiterlijk voor de aanbieding van de begroting 2001 aan haar te doen toekomen?

Vraag 5.

Herinnert u zich het verzoek van de Tweede Kamer om in die evaluatie te betrekken: de relatie zorgplicht van gemeenten tot de beschikbare middelen en de wijze waarop de gemeenten daarmee omgaan?

2

Antwoord 4 en 5.

Ja. In de brief van 10 maart 2000 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 435, 27) heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven dat de derde evaluatie van de Wvg een omvangrijk traject is dat bestaat uit een groot aantal deelonderzoeken. Hij heeft melding gemaakt van het feit dat het niet doenlijk is om de planning van deze deelonderzoeken naar voren te halen, omdat deze deelonderzoeken elkaar in tijd opvolgen en in sommige gevallen ook afhankelijk zijn van elkaar. Wél heeft hij kunnen bewerkstelligen dat het budgettaire deel van de derde evaluatie beschikbaar komt vóór de behandeling van de begroting voor 2001, zodat op dat moment de vraag beantwoord kan worden of de middelen toereikend zijn en of de verdeling adequaat is.

Vraag 6.

Bent u bereid de T-bag-regeling te betrekken bij de derde evaluatie van de Wvg en vooralsnog niet tot beëindiging van deze regeling over te gaan totdat de Kamer zich daarover, in het kader van de derde evaluatie, een oordeel heeft gevormd?

Antwoord 6.

Nee. Reeds bij de invoering van de Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten in 1996 is aangekondigd dat onderzocht zou worden of er mogelijkheden zijn de middelen voor sociaal vervoer structureel te integreren in het gemeentefonds. In 1998 heeft het kabinet bovendien besloten dat de middelen voor sociaal vervoer via het gemeentefonds verdeeld zullen worden. In het kabinetsstandpunt op de tweede evaluatie van de Wvg (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 847, nr. 1) is deze intentie bekend gemaakt. Vooruitlopend op de nieuwe bekostigings-wijze heeft een analyse plaatsgevonden van de realisatiecijfers 1997. Deze heeft geleid tot een wijziging in de verdeling van de specifieke uitkering in 1999. De derde evaluatie van de Wvg levert als zodanig geen aanvullende gegevens over de T-bag-regeling. Het voornemen tot decentralisatie zal met ingang van 1 januari 2001 tot uitvoering worden gebracht.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie