Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten week 37 Eemnes

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 37 (datum mededeling 14 september 2000)
* VerkeershinderA1 gedurende de nacht

* Bouwplannen
Kapvergunningen
Verkeersbesluit
Wet Milieubeheer

* Sluiting gemeentehuis

* Bekendmaking APV


* Werkzaamheden Wakkerendijk

* Vacature Beheerder jongerencentrum UTOPIA
* Uw pand op de juiste waarde geschat

* Opslag van materialen in de polder

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Verkeershinder A1 gedurende de nacht

Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit gedurende de nacht vanaf 11 september tot halverwege oktober aan de A1 rondom knooppunt Eemnes. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

De wegwerkzaamheden vinden plaats op het gedeelte voor de richting Amersfoort. Tijdens de werkzaamheden geldt een verlaagde maximumsnelheid.

Omleidingen en afsluitingen.

Gedurende enkele nachten zal de verbindingsweg voor het verkeer uit de richting Amsterdam (A1) naar Almere (A27), worden afgesloten. Hiervoor is een omleiding ingesteld. Deze omleiding wordt met borden aangegeven Tevens zal gedurende enkele nachten de verbindingsweg voor het verkeer uit de richting Almere (A27) naar Amersfoort (A1) worden afgesloten. Ook hier is een omleiding ingesteld die met borden wordt aangegeven.

Rijkswaterstaat start om 21.00 uur met de werkzaamheden en stopt om 05.30 uur. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt en het vernieuwen van de geleiderail.Gemeenteberichten week 37

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Goudhaver 4, vergroten woning.

- Fazantenhof 47, plaatsen dakkapel.

- Pijlenkamp 19, plaatsen dakkapel.

- Heidelaan 2, uitbreiden woonhuis.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Laarderweg 86b, bouwen kantoor.

- Zegge 29, plaatsen tuinhuis.

- Jonneveen 38, plaatsen bijgebouw.

- Willemserf 31, bouwen bijgebouw.

- Torenzicht 104, bouwen bijgebouw.

- Everserf 43, plaatsen overkapping.

- Rietgors 86, bouwen bijgebouw.

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Klaproos 36, conifeer.

- Laarderweg 45, conifeer.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersmaatregel genomen:


- door plaatsing van borden A1(60) in de Verlegde Laarderweg een maximumsnelheid van 60 km/u in te voeren. Zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990.

Belanghebbende kunnen binnen zes weken na vandaag een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de balie van de sector VROM.

Wet milieubeheer

Aanvraag milieuvergunning

Wakkerendijk 31
een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het mesten van kuikens en het stallen van pensionpaarden en caravans
Aanvrager: A.W.J. Rigter
Nummer: WM00.1011

Het voornemen is de gevraagde vergunning te verlenen. Van de beschikking om deze vergunning te verlenen is een ontwerp opgesteld. Tot vier weken na 15 september 2000 kunt u schriftelijk tegen een ontwerp van een beschikking bedenkingen inbrengen. Uw bedenkingen richt u aan:
Burgemeester en wethouders van Eemnes
p/a afdeling Milieu Gewest Eemland
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort.
In uw brief kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Binnen genoemde termijn kunt u ook vragen om een gedachtewisseling over een ontwerp van een beschikking en tot het mondeling inbrengen van uw bedenkingen daartegen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken, telefoon 033 - 4694400. Bij een gedachtewisseling wordt de vergunningaanvrager eveneens uitgenodigd.

Beschikking milieuvergunning

tussen Eemweg en Bisschopsweg (ongen.)
een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een loonbedrijf (stalling en onderhoud van landbouwmachines) is verleend Vergunninghouder: G. Groenestein
Wijzigingen t.o.v. ontwerp: De wijzigingen hebben betrekking op het toevoegen van voorschriften inzake afvalwater en mest Nummer: WM00.1005

Tot zes weken na 15 september 2000 kunt u tegen een beschikking beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking, als u bedenkingen heeft tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van een beschikking en als u als belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking.
Het beroepschrift zendt u aan:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage

Als u beroep instelt, kunt u ook verzoeken om een voorlopige voorziening (bv. het schorsen van de beschikking). Het verzoek richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovengenoemd adres. Voor de behandeling van uw beroepschrift of uw verzoek wordt door de secretaris van de Raad van State griffierecht geheven. Na indiening van uw beroepschrift ontvangt u hiervoor een rekening. Een beschikking wordt pas van kracht nadat op het verzoek is beslist.

Tijdens kantooruren van 08.00 tot 16.30 uur kunt u alle hierboven genoemde stukken inzien bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Molenstraat 2 te Amersfoort , of bij sector Vrom van de gemeente Eemnes, Laarderweg 24a te Eemnes. Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak worden ingezien. U kunt telefonisch een afspraak maken, telefoon 033 - 4694400;. U kunt dit nummer ook bellen als u meer informatie wilt.

Sluiting gemeentehuis

Vrijdag 22 september a.s. zijn het gemeentehuis en het Eemnesser gedeelte van de gemeentewerf gesloten in verband met de jaarlijkse uitgaansdag van het personeel.

Voor de burgerlijke stand kunt u terecht bij de basisadministratie in het gemeentehuis van 08.00-08.15 uur.

Bekendmaking

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 5.1.2.a van de APV Eemnes Burgemeester en wethouders van Eemnes;
gelet op het bepaalde in artikel 5.1.2 a van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes, waarin is bepaald dat ons college wegen of weggedeelten kan aanwijzen waar het verboden is voertuigen te parkeren met het kennelijke doel de voertuigen te koop aan te bieden of te verhandelen;

besluiten:

aan te wijzen de volgende wegen en weggedeelten van de gemeente waar artikel 5.1.2 a. van de APV Eemnes van kracht is: 1) De Braadkamp

2) Hasselaarlaan (De Hilt)
3) Torenzicht
4) Eemhof
5) Zuidersingel 2/4 (Kringloopwinkel/gemeentewerf) 6) Vlierberg
7) Rozenbottelberg
8) Bramenberg
9) walnootberg

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2000.

Werkzaamheden Wakkerendijk

Vanaf 21 augustus aanstaande zal Hogenbirk Wegenbouw beginnen met de volgende fase van het project Oude Haven en wel de fase van de reconstructie van de Wakkerendijk.

Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd in een periode van totaal 5 weken.

Tijdens de eerste 4 weken worden door Hogenbirk de trottoirs en de parkeerplaatsen aangepakt en een rijbaan over een lengte van maximaal 100 meter worden afgezet. Het tegemoetkomende verkeer zal in deze
periode op elkaar moeten wachten.
Alle woningen en bedrijven langs het betreffende deel van de Wakkerendijk zullen bereikbaar blijven.

De vijfde week zal de Wakkerendijk tijdens asfalteringswerkzaamheden tussen de Raadhuislaan en de Meentweg volledig worden afgezet.

Het doorgaande verkeer zal zoveel mogelijk omgeleid worden via de snelweg en het plaatselijke verkeer kan via de Raadhuislaan en de Jhr C. Roelllaan zijn doorgang vinden. Alleen op de laatste dag zal ook deze laatste mogelijkheid gestremd zijn.

De exacte data van de verschillende fases zullen op borden terplaatse kenbaar worden gemaakt.

Beheerder jongerencentrum UTOPIA

Stichting 'De Singel' zoekt voor de uitvoering van het beheer in het jongerencentrum UTOPIA, een van de onderdelen van het jeugdwerk in Eemnes,:

een beheerder

Taken

* Toezicht op het gebruik van het jongerencentrum
* Verrichten van eenvoudige reparaties

* Verrichten van de inkopen ten behoeve van de exploitatie van de bar

* Het draaien van bardiensten

* Het verrichten van de financiële administratie van de bar
* Verrichten van lichte administratieve werkzaamheden
* Begeleiden en aansturen van vrijwilligers
Functie eisen

* Kunnen omgaan met de bezoekersgroep, jeugdigen van 10 - 25 jaar
* Kunnen leggen en onderhouden van sociale contacten
* Organisatorisch inzicht

* Enig financieel inzicht

* Technische onderhoudskennis en vaardigheid
Opleidingsindicatie

* Minimum LBO dan wel vergelijkbaar niveau
Salarisschaal

* 14 - 23 CAO welzijnswerk

Aanstelling

* Minimaal 20 uur per week, maximaal 30 uur per week (onder meer 3 avonden)

Wij bieden

* Een uitdagende job

* Ondersteuning en begeleiding

* Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 5 september a.s. in bezit te zijn van het Bestuur van Stichting 'De Singel', Postbus 30, 3755 ZG Eemnes. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer J. de Bruijn, Gemeentehuis Eemnes, telefoon 035 - 5390676.

Wilt u online solliciteren klik hier

Uw pand op de juiste waarde geschat

Algemeen
De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) trad op 1 januari 1995 in werking. Op grond van deze wet moet de gemeente iedere vier jaar alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond binnen het grondgebied van de gemeente taxeren. De resultaten daarvan worden door de gemeente zelf gebruikt, maar de uitkomsten worden ook verstrekt aan het Waterschap en de Belastingdienst. Het eerste WOZ-tijdvak loopt van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000, met als peildatum 1 januari 1995*. De volgende peildatum ligt vier jaar later, dus op 1 januari 1999. Dan moeten alle onroerende zaken opnieuw gewaardeerd zijn; de taxaties daarvoor vinden in 2000 plaats. Dit jaar wordt dus bekeken wat bijvoorbeeld een huis waard was op de peildatum. De uitkomsten daarvan worden gebruikt in het tweede WOZ-tijdvak dat loopt van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004.

* Omdat de gemeente Eemnes toen recentelijk - per 01.01.94 - de onroerende zaken had getaxeerd, mocht de gemeente uitgaan van deze eerdere waardepeildatum in plaats van 01.01.95.

Het taxatieproces
Aan de taxatie is een uitgebreide marktanalyse vooraf gegaan en aan de hand daarvan is een referentiestelsel gemaakt. In 1999 zijn ruim 100 woningen door een taxateur bezocht.
Het referentiestelsel is een boekwerk waarin de verkochte panden zodanig zijn gedocumenteerd (= ingedeeld in groepen), dat deze transacties met de niet-verkochte woningen in de gemeente vergeleken kunnen worden. In dit referentiestelsel zijn voornamelijk woningen opgenomen die rond de waardepeildatum (1 januari 1999) zijn verkocht. Voor de niet-woningen (o.a. winkels, kantoren, industrie, scholen) wordt gekeken naar verkoopprijzen, huurprijzen en bouwkosten. Daarmee heeft de gemeente permanent inzicht in de markt van woningen en niet-woningen. Alle woningen, zowel de eigen woningen als huurwoningen, moeten getaxeerd worden alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar waren voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen.
Dankzij het referentiestelsel kan voor veel woningen de nieuwe WOZ-waarde worden bepaald zonder dat het nodig is de woning van binnen te bekijken. Deze werkwijze kan echter niet in alle gevallen gevolgd worden en is het dus mogelijk dat de taxateur u vraagt of hij de woning van binnen mag bekijken. Ook ten aanzien van huurwoningen kan dit het geval zijn.
U bent overigens niet verplicht de taxateur binnen te laten, maar voor de voortgang en zorgvuldigheid van het taxatieproces is het van belang dat hij in staat wordt gesteld uw pand op te nemen. Met het oog hierop wordt dus wel om uw medewerking gevraagd. Voor alle duidelijkheid: het gaat de taxateur om het pand en niet om uw inboedel!

Wanneer uw pand volgens de taxateur van binnen bekeken moet worden en hij treft u niet thuis, dan benadert hij u in een later stadium om een afspraak te maken. De opdracht voor het uitvoeren van de taxaties is verstrekt aan het bureau WOZTAX consultancy te Hillegom. Dit bureau maakt gebruik van vakbekwame taxateurs, die uiteraard in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Daar mag u trouwens gerust naar vragen.

Wat heeft invloed op de waarde?
Bij de taxatie wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met:
- de ligging van het pand, de buurt waarin het pand ligt
- de grootte van het pand

- de grootte van het perceel

- het soort pand (flat, met of zonder lift, boven- of benedenverdieping, tussenwoning, hoekwoning, vrijstaand)
- zijn er belangrijke bijgebouwen aanwezig (bijvoorbeeld garage, carport, berging/schuur)

- zijn er bijzondere kenmerken aanwezig, waardoor het pand afwijkt van de meest vergelijkbare panden (bijvoorbeeld dakkapel, serre, uitbouw, dubbel glas)

- zijn er bijzondere omstandigheden die van belang zijn voor de waarde (bijvoorbeeld bodemverontreiniging, rijksmonument, achterstallig onderhoud).

Gevolgen taxatie
De nieuwe taxatiewaarde wordt in het begin van het jaar 2001 bij 'WOZ-beschikking' aan u meegedeeld. De WOZ-beschikking is dus geen aanslag, maar geeft de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 1999 aan. Deze waarde wordt dus gebruikt voor de belastingheffing over
de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004.
Over de wijze waarop de waarde is bepaald kunt u bij de gemeente informatie opvragen. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde kunt u daar bezwaar tegen maken. De nieuwe vastgestelde waarde heeft gevolgen voor de heffing van diverse belastingen, want het is duidelijk dat er in de periode tussen de beide waardepeildata (01.01.94 en 01.01.99) sprake is van een (forse) stijging van de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde. Het is niet de bedoeling van de gemeente om door de waardestijging meer belastingopbrengsten te verkrijgen. Het uitgangspunt is dat de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen 2001 gelijk is aan die van 2000. In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer de totale waarde van de onroerende zaken in de gemeente met bijvoorbeeld 70% stijgt het tarief met dat percentage wordt verlaagd. Doordat de waardeontwikkeling niet voor elke onroerende zaak gelijk is, kunnen er wel verschillen in de aanslagen komen. Wanneer de financiële positie van de gemeente daar aanleiding toe geeft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de belastingtarieven aan te passen. Wat de Belastingdienst en het Waterschap met hun tarieven doen is ons nog niet bekend, maar wellicht wordt er in de komende tijd ook door deze instanties nog informatie verstrekt.

Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat het vorenstaande geen gevolgen heeft voor het jaar 2000. Mochten er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u daarvoor tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, bureau belastingen, telefoon (035) 5390622/624.

Vanaf 24 maart zijn de taxateurs begonnen met de taxatie van de volgende straten:
Fazantenhof, Patrijzenhof, Rietgors, Zomertaling, Watersnip, Scholekster, Roerdomp, Vlosseveen, Troeveveen, Schilderskamp, Eemhof, Lambertsveen, Meeuwiskamp, Simonsveen, Smalleveen, Pijlenkamp, Ruiterskamp, Jonneveen, Reijerserf, Willemserf, Aartseveen, Dingenaarserf, Everserf, Geutoomserf.

Eind april waren de volgende straten aan de beurt om te worden getaxeerd.
Akkerpad, Zandpad, Melkpad, Schoolpad, Watermunt, Zilverschoon, Kamille, Herderstasje, Hondsdraf, Haagwinde, Wezeboom, Sleephark, Binder, Schootvork, Gorhaak, Maaibalk, Goudhaver, Struisgras, Pijpestrootje, Ruwbeemd, Dravik, Kropaar, Roodzwenk, Beemdlang, Kamgras, Witbol, Karwij, Zegge, Wolfstedelaan, Eemlustlaan, Vijverlaan.

Vanaf eind mei zijn de volgende straten in het taxatieproces betrokken.
Veldweg, Streefoordlaan, Hasselaarlaan, Driest, Korenschoof, Ploeglaan, Maalderij, Graanoogst, Klaproos, Zaadkorrel, Plantsoen, Parklaan, Rutgers van Rozenburglaan, Torenzicht, Molenweg, Raadhuislaan, Kerkstraat, De Waag, Jhr C. Roelllaan, Braadkamp, Stadwijksingel, Wilgenpad.

Medio juli 2000 zijn de taxateurs aan de slag gegaan in de volgende straten:
Laarderweg, Verbindingsweg, Nieuweweg, Goyergracht nrd/zd, Rijksweg, Heidelaan, Oud-Eemnesserweg, Eemweg, Geerenweg, Stammeweg, Seldenrijkweg, Wakkerendijk, Meentweg, Eikenlaan, Volkersweg, Kort/Lange/Nieuwe Maatsweg, Wiggertsweg, 't Raboes, Noordersingel, Zuidersingel, Bramenberg, Vlierberg, Rozenbottelberg, Walnootberg.

Het taxatieproces neemt nog wel enige maanden in beslag. Omtrent het verdere verloop van de taxaties wordt u geïnformeerd in de gemeenterubriek in de BEL.

Voor meerdere informatie: J. van der Woude
Bestuurlijke informatie: wethouder A.A.E.M. Grothäuzen-Robeers Telefoon 035 - 5390611

Opslag van materialen in de polder

De polder van Eemnes wordt wel eens de mooiste polder van Europa genoemd. Hier zijn wij trots op en daarom willen we deze ook mooi houden.

De laatste tijd valt echter op dat er steeds meer zaken worden opgeslagen. Het gaat dan om de opslag van hooibalen, kuilvoerbalen, landbouwvoertuigen, landbouwwerktuigen, containers, aanhangwagentjes, mest, bouw- en sloopafval en andere opslag.

Dit is op grond van het bestemmingsplan verboden. Vanaf 1 september 2000 zal hier dan ook streng tegen worden opgetreden. Indien na deze
datum nog zonder toestemming van de gemeente opslag plaatsvindt, zal een dwangsom worden opgelegd. De dwangsom bedraagt fl. 250,- per dag dat opslag plaatsvindt, met een maximum van fl. 50.000,-.

Wij raden iedereen aan de niet geoorloofde opslag zo spoedig mogelijk te verwijderen en deze verwijderd te houden.

Wij rekenen op uw medewerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...