Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 13-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht 13 september 2000

Algemene beschouwingen over beleidsplan en begroting Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen op 18 en 25 september om 13.00 uur in het provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem AgendaPersbericht 12 september 2000

Beleidsplan jeugdzorg en regiovisie jeugdzorg gaan elkaar versterken - een inhaalslag voor Noord-holland-noord In het Provinciale Beleidsplan Jeugdzorg 2001-2004 wordt vooral aandacht besteed aan de wettelijke taak die de provincie heeft op het gebied van de planning en financiering van de jeugdhulpverlening. Het plan bouwt voort op het bestaande provinciale beleid. Tegelijkertijd is de provincie bezig meer samenhang te creëren in de jeugdzorg in Noord-Holland en het aanbod meer vraaggericht te maken. Hiervoor stelt de provincie samen met de jeugdzorginstellingen, de gemeenten, de zorgverzekeraars en de Stichting Jeugd en Gezin een regiovisie Jeugdzorg op die naar verwachting begin 2001 gereed zal zijn. De regiovisie en het beleidsplan sluiten op elkaar aan: de regiovisie zal meer inzicht in de ontwikkelingen in de jeugdzorg geven waardoor het beleidsplan Jeugdzorg meer het karakter van een jaarprogramma krijgt.

De provincie verdeelt twee geldstromen, namelijk ruim f 88 miljoen van het rijk en ruim f 2,5 miljoen provinciaal geld, over drie regio's in Noord-Holland: Noord-Holland Noord, Kennemerland en 't Gooi. In het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001- 2004 zijn de inspraakreacties verwerkt. Vandaag is het
beleidsplan in Gedeputeerde Staten aan de orde geweest. Hoewel de inspraak niet tot ingrijpende wijzigingen heeft geleid, is het ontwerp-beleidsplan wel op een aantal punten geactualiseerd. Ook zijn een aantal zaken in het plan verwerkt, waarover in de inspraakperiode met de instellingen is overlegd.

De belangrijkste veranderingen op een rij
Voorgesteld wordt om:

* per 1 januari 2001 de activiteiten en de daarbij behorende budgetten op het gebied van preventie over te hevelen van de Multi Functionele Organisaties(MFO's) naar de Bureaus Jeugdzorg.
* Het subsidie van stichting Vlotbrug te verhogen met f 265.500,- voor het intensiveren van de hulpverlening in de locatie Klaas Groen in Heerhugowaard;

Verder worden in het ontwerp-plan twee hulpvormen in Kennemerland als bovenregionaal aanbod aangemerkt en daarmee ook rechtstreeks toegankelijk voor jeugdigen uit Noord-Holland Noord en 't Gooi. Het gaat hier om een hulpproject van de Stichting Het Spalier voor kinderen met ernstige gedragstoornissen, Middenduin te Santpoort-Noord en verder een project Ervarend Leren van het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland ook in Santpoort-noord. Als algemene tendens wordt in dit ontwerp-beleidsplan de relatieve achterstand in hulpaanbod van Noord-Holland Noord ingelopen. Aan het einde van het jaar wordt het definitieve plan vastgesteld.


* Inlichtingen: Jurgen van der Wal, afdeling ZWC, tel. (023) 514 34 65Persbericht 12 september 2000

Gedeputeerde Bob Verburg ondertekent op vrijdag 15 september a.s. een contract met de Dienst Landelijk Gebied over de betaalbaarstelling van de Europese gelden uit de Europese Kaderverordening voor Plattelandsontwikkeling Met de ondertekening is DLG officieel EU-betaalorgaan voor de Noord-Hollandse plattelandsprojecten die vanwege het Ruraal Ontwikkelingsplan Noord-Holland voor het jaar 2000 zijn ingediend. Het contract geldt in eerste instantie voor het jaar 2000. Voor de resterende periode van het ROP 2001-2006 zullen op korte termijn nieuwe afspraken worden gemaakt. Binnenkort zal duidelijk zijn welke projecten kunnen rekenen op Europese subsidie.


* Inlichtingen: Ton Merts, bureau Water, tel. (023) 514 38 88Persbericht 12 september 2000

MER Schiphol 2003 - GS Noord-Holland in brief aan minister Verkeer en Waterstaat: Nieuw stelsel Schiphol akkoord mits milieu niet achteruitgaat
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland adviseren minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat de huidige normen voor geluid, geur, luchtkwaliteit en veiligheid rond Schiphol (vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Schiphol) gelijkwaardig over te nemen in het toekomstige stelsel van milieu- en veiligheidseisen. Het milieu mag er niet op achteruitgaan als het nieuwe stelsel wordt ingevoerd, vinden GS. De provincie Noord-Holland is op grond van bestuurlijke bevoegdheden verantwoordelijk voor de regionale ruimtelijke ordening en leefbaarheid. GS worden in hun reactie op de ministeriële startnotitie MER Schiphol 2003 op hoofdlijnen gesteund door de gemeenten in de regio Schiphol. (MER = Milieu-effectrapportage).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn voor een beheerste groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol binnen duidelijke, strikte grenzen voor milieu en veiligheid. Zij steunen daarom minister Netelenbos in haar beleid de milieunormen voor Schiphol meetbaar en beter handhaafbaar te maken. Opmerkelijk is wel dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat als initiatiefnemer van de MER Schiphol én bevoegd gezag optreedt. Deze opzet kan de indruk van belangenverstrengeling wekken. Het zou beter zijn beide verantwoordelijkheden bestuurlijk te ontvlechten.

De provincie Noord-Holland wil samen met gemeenten in de regio-Schiphol de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren. Daarom vinden GS het van groot belang dat het nieuwe milieustelsel zicht biedt op de werkelijke geluidsbelasting en -hinder in het gebied. Een en ander wordt nu reeds gemonitord binnen de 20Ke-geluidszone. Deze praktijk wijkt af van de startnotitie MER om alleen binnen de 35Ke-geluidscontour te meten. GS gaan in grote lijnen akkoord met
de ministeriële voorstellen voor geur en externe veiligheid. Wat luchtkwaliteit betreft, vragen GS zich af of het voorstel zich wel verdraagt met het huidige `stand-still'principe: geen verslechtering vergeleken met de situatie in 1990. GS adviseren daarom niet alleen te toetsen aan de luchtkwaliteitsnorm per stof, maar ook aan de emissiegrenzen, vastgelegd in de PKB. Verder adviseren GS ook de CO2-uitstoot van de luchtvaart in de startnotitie MER op te nemen. Dit is nu niet opgenomen in de voorlopige startnotitie. Ten onrechte omdat duidelijke informatie over de CO2-uitstoot van de luchtvaart wél van belang is voor het nationale CO2-beleid. GS stellen de minister voor de milieukwaliteit in de regio te monitoren. Hierbij kan worden aangesloten op bestaande initiatieven, ondermeer het provinciale Meetnet Luchtkwaliteit.

Vervolg
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft partijen gevraagd uiterlijk 15 september te reageren op de startnotitie MER Schiphol 2003. De statencommissie Milieu, Water en Groen bespreekt de GS-brief op 21 september.


* Inlichtingen: Janny van der Pluijm, afdeling Economie, Landbouw en Milieu, tel. (023) 514 36 96Persbericht 12 september 2000

Ontwerp provinciale cultuurnota gaat de inspraak in. Breed draagvlak voor de rol van de provincie
De inspraakperiode voor de nieuwe provinciale cultuurnota 2001-2004 begint op 21 september en eindigt op 20 oktober 2000. Op woensdagavond 11 oktober wordt een hoorzitting over de cultuurnota georganiseerd in het provinciehuis te Haarlem. Gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur, de heer E. Neef zal hierbij aanwezig zijn. In alle gemeentehuizen en hoofdvestigingen van bibliotheken in Noord-Holland ligt een exemplaar van de cultuurnota ter inzage.

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Provinciale Cultuurnota vastgesteld. Nieuw in de nota zijn de afspraken die met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn gemaakt over onder andere het Actieplan Cultuurbereik. Ook is de inbreng van de interactieve bijeenkomst met het culturele veld op 13 juli verwerkt in de nota. De provinciale rol kan inmiddels op veel draagvlak in het veld rekenen. De belangrijkste thema's in de Cultuurnota nog eens op een rijtje:

1. Voortzetting van bestand beleid:

Behoud door ontwikkeling
Cultuurhistorie en bescherming van culturele waarden zijn belangrijk. Het geven van nieuwe functies aan bijvoorbeeld monumenten is een bijdrage aan de dynamische ontwikkeling van cultuurwaarden.
Cultuurparticipatie
In de komende periode wil de provincie cultuur meer actief onder de aandacht brengen van de mensen. Bestaande en nieuwe communicatiekanalen zoals internet en regionale televisie worden hiervoor ingezet.
Cultuureducatie
De rol van de provincie is die van kwaliteitsbewaker en
-bevorderaar, onder andere door subsidiering van jeugdtheatergroepen. De ondersteuningsstructuur voor kunsteducatie zal de komende periode tegen het licht worden gehouden met het doel beter aan te sluiten op veranderingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

2. Vernieuwing

De integratiegedachte in de cultuurnota spitst zich toe op drie terreinen: integratie van cultuur in de ruimtelijke inrichting, stedelijke vernieuwing en economie. De provincie wil hier ook geld voor uittrekken. Ruimte voor vernieuwing betekent ook dat de provincie flexibel reageert op veranderingen en veranderingen stimuleert. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe begrotingspost Research & Development in.

3. Provincie als partner en maatschappelijk investeerder
De provincie wil flexibel reageren op veranderingen in de samenleving en wil ook handelend optreden wanneer en waar ze dat nodig vindt. Steeds minder wil de provincie een rol van bovenaf spelen maar juist samenwerken. De provincie zal dan ook steeds meer een partnerrol gaan spelen die de samenwerking op provinciaal en regionaal niveau versterkt. De provinciale rol van maatschappelijk investeerder kan aan bod komen door de nieuw- en verbouw van culturele accommodaties mee te financieren.

4. Actieplan cultuurbereik

Het Actieplan Cultuurbereik is een initiatief van Staatssecretaris van der Ploeg om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij cultuur. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren en leden van culturele minderheden die maar mondjesmaat gebruik maken van het culturele aanbod. In samenwerking met gemeenten en instellingen worden nu plannen voor projecten ter verbetering van de cultuurparticipatie en cultuureducatie ontwikkeld.

Variërend van monumentenzorg tot muziek en van musea tot podiumkunsten is met de Cultuurnota 2001-2004 f 58,7 miljoen gemoeid.


* Inlichtingen; Rein Kruk, afdeling ZWC, tel. (023) 514 36 16Persbericht 12 september 2000

Gedeputeerde staten besluiten deel te nemen aan het European Forum for High Speed Freight by rail; een Europees platform voor nieuwe initiatieven op het gebied van hogesnelheidstrein (HST) goederen vervoer
In het platform zijn behalve de provincie ook Schiphol Cargo en Raillion vertegenwoordigd. Ook exploitanten van hogesnelheidslijnen, luchthavens, logistieke dienstverleners, Europese, nationale en regionale overheden nemen deel aan dit platform. Het richt zich op de eerste plaats op de ontwikkeling van HST goederen vervoer in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het is de bedoeling dit netwerk uit te breiden naar andere Europese landen. Het platform wil o.a., na afstemming van verschillende nationale en internationale initiatieven, binnen vijf jaar minstens twee
hogesnelheids-goederenservices in bedrijf hebben. Ook streeft het platform naar internationale standaardisering op dit gebied.

Het platform is het vervolg op de pilotstudie HST-Freight uit het Europese Interreg IIc project "International Network of HST Urban Regions". Deze pilot werd door de provincie getrokken vanwege de belangen in de regio, zoals Schiphol en het OLS (Bloemenveiling Aalsmeer-Schiphol-HST terminal Hoofddorp). Doel van deze pilot is het in kaartbrengen of en hoe het HST-netwerk gebruikt kan worden voor hogesnelheids-goederenvervoer en welke problemen daarbij overwonnen moeten worden. Daarvoor wordt een actieprogramma opgesteld. Het installeren van dit platform is de eerste actie.

Op 22 december 1999 hebben gedeputeerden Verburg en De Boer samen met bestuurders uit een groot aantal regio's in Noordwest Europa een verklaring ondertekend ter stimulering van het internationale netwerk van stedelijke regio's met halteplaatsen van de HST. Deze verklaring is op 31 mei jl aangeboden aan de Europees Commissarissen Barnier (Regionale Ontwikkeling) en De Palacio (Transport) met de bedoeling nog meer ondersteuning te krijgen vanuit de Europese Commissie voor het realiseren en uitnutten van het HST-netwerk in Noordwest Europa.


* Inlichtingen: Reinoud Bakker, bureau Strategische Beleidsontwikkeling, tel. (023) 5143516Persbericht 12 september 2000

Achtergrondinformatie Provinciaal Verkeers en Vervoerplan (PVVP) De provincie Noord-Holland is druk doende met de voorbereiding van het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan. Omdat het plan voor alle Noord-Hollanders wel enige betekenis zal hebben, heeft de provincie er voor gekozen om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van het plan. Hiermee wil de provincie ook de betrokkenheid van burgers bij het werk van de provincie vergroten. Binnenkort wordt gestart met een drietal zogenaamde doelgroepbijeenkomsten. De provincie heeft een groot aantal mensen benaderd die vanwege hun beroep of andere dagelijkse ervaringen, met het verkeer te maken hebben. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 13 september. Gebruikers van het openbaar vervoer bijten dan het spits af. Studenten, ouderen, forensen en gehandicapten gaan in gesprek met gedeputeerde Hen de Boer. De tweede bijeenkomst is met `automobilisten' en staat gepland voor 19 september. Het laatste doelgroepgesprek is 3 oktober. Hiervoor zijn mensen uitgenodigd die vanwege hun beroep dagelijks `op de weg zitten' zoals vrachtwagenchauffeurs, koeriers, ambulancepersoneel, taxichauffeurs en buschauffeurs. Alle wensen en ideeën die hieruit voortkomen vormen mede de bouwstenen voor de plannen die de provincie de komende jaren wil ontwikkelen.

Wat is het PVVP precies?
In het PVVP staan de hoofdlijnen van het beleid van de provincie op het gebied van verkeer en vervoer, doet de provincie uitspraken over maatregelen die zijzelf en gemeenten zullen nemen en wordt een programma opgenomen van concrete beleidsacties en projecten. Het Rijk is op dit moment bezig met het opstellen van het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP). De provincie is verplicht om hieruit de essentiële onderdelen over te nemen en verder uit te werken. Het provinciale plan is op haar beurt weer richtinggevend voor het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Het PVVP wordt dus een plan dat niet alleen de provincie bindt, maar ook een bindende werking heeft voor alle Noord-Hollandse gemeenten die buiten het ROA-gebied liggen.
Voordat het ontwerp-PVVP in begin 2001 aan de Statencommissie zal worden voorgelegd, zal er een Perspectievennota verschijnen waarin de strategische visie op de hoofdlijnen van het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid staan geformuleerd.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Eind maart is het startsein gegeven voor het PVVP. Tijdens een bijeenkomst in de Schippersbeurs in Amsterdam zijn vertegenwoordigers van diverse gemeenten en maatschappelijke organisaties bijeengekomen om te praten op welke wijze zij het verkeers- en vervoerbeleid ingevuld willen zien. Tijdens de conferentie Beweegredenen is een aantal creatieve mensen gevraagd om vanuit hun achtergrond naar het verkeers- en vervoerbeleid te kijken en in juli is er een zogenaamd Burgerhuis gehouden waar ouderen hun mening kenbaar konden maken over het openbaar vervoer. Verder zijn er contacten gelegd via de provinciale internetsite, nieuwsbrieven en publiekspeilingen.

Hoe verder?
De richting die de provincie wil inslaan zal in de Perspectievennota te lezen zijn. Deze nota staat voor 28 september op de agenda van Gedeputeerde Staten en op 13 oktober spreekt de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer hierover. De reacties van alle betrokkenen worden hierbij gevoegd. Om de deelnemers aan de doelgroepgesprekken in alle vrijheid en openheid te kunnen laten spreken, is er voor gekozen deze bijeenkomsten besloten te houden en hier geen pers aanwezig te laten zijn. Omdat de manier waarop de Noordhollanders worden betrokken en met hen wordt gecommuniceerd vrij uniek is, is het denkbaar dat er vanuit de media toch enige belangstelling is. Om die reden is gedeputeerde Hen de Boer beschikbaar om na afloop verslag te doen. U kunt hiervoor contact opnemen met Bureau Communicatie.


* Nadere inlichtingen: Daniëlle Cardozo, bureau Communicatie, tel. (023) 514 44 58Persbericht 12 september 2000

Vacature burgemeester Amsterdam
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade, heeft hedenavond overleg gevoerd met de loco-burgemeester en de fractievoorzitters van de gemeente Amsterdam over de procedure die leidt tot de invulling van de burgemeestersvacature. Deze vacature ontstaat per 1 januari 2001 door het terugtreden van de heer mr.dr. S. Patijn.

De procedure zal worden gevoerd op basis van de bestaande wettelijke regelingen, te weten artikel 61 van de gemeentewet, de ambtsinstructie van de commissaris van de Koningin en op grond van de procedureregels bij burgemeestersbenoemingen van de minister van Binnenlandse Zaken

Die procedure kent de volgende stappen:
1. Vaststelling profielschets, vaststelling verordening
vertrouwenscommissie en samenstelling vertrouwenscommissie door de raad in een openbare vergadering, in aanwezigheid van de CdK. 2. Openstelling van de vacature door de minister van BZK,
onmiddellijk na bovenstaande raadsbesluiten. 3. Personen kunnen gedurende 3 weken hun sollicitatiebrieven, gericht
aan H.M. de Koningin, insturen bij de CdK. 4. De CdK wint inlichtingen in omtrent de sollicitanten en nodigt
diegenen, die hem op grond van de inlichtingen en de profielschets geschikt voorkomen, uit voor een gesprek met hem. 5. De CdK maakt een selectie van door hem zonder meer benoembaar
geachte kandidaten ten behoeve van de vertrouwenscommissie. 6. Desgewenst neemt de CdK met de vertrouwenscommissie de lijst van
alle sollicitanten door en licht zijn selectie toe. De vertrouwenscommissie kan desgewenst sollicitanten aan de selectie toevoegen.
7. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met deze kandidaten en
stelt een vertrouwelijk advies aan de CdK op over haar voorkeuren. De CdK stelt een aanbeveling op voor de minister van BZK, die tenminste uit 2 kandidaten moet bestaan. Als regel volgt de CdK in zijn aanbeveling het advies van de vertrouwenscommissie. 8. De minister van BZK doet een voorstel aan de ministerraad en op
grond van de besluitvorming een voorstel tot benoeming aan de Kamer.

De CdK heeft toegelicht dat een andere procedure niet mogelijk is, omdat de aanhangige wijziging van artikel 61 van de gemeentewet (no. 25444) nog niet door de Tweede Kamer en Eerste Kamer is aanvaard. Bovendien is het de vraag of, wanneer en hoe die wetswijziging zal worden gerealiseerd. Een door sommigen bepleite waarneming in afwachting van die wetswijziging is dan ook in ieder geval langdurig en acht de CdK zowel voor Amsterdam als voor de kandidaten niet verantwoord. Het is de CdK bekend dat de minister van BZK die mening ook is toegedaan en voornemens is de vacature zo spoedig mogelijk open te stellen. Op grond hiervan zijn in het overleg in beginsel de volgende afspraken gemaakt over de te nemen stappen en het beoogde tijdschema; waarbij aangetekend is door D66 en Amsterdam Anders/De Groenen dat zij zich een andere procedure voorstellen.

* 4 oktober: de openbare gemeenteraadsvergadering, waarin de profiel van de nieuwe burgemeester wordt geschetst, de verordening op de vertrouwenscommissie wordt vastgesteld en de vertrouwenscommissie wordt ingesteld;

* 5 oktober: openstelling van de vacature door de minister van BZK
* 5 t/m 26 oktober : sollicitatietermijn

* 27 oktober t/m half november: selectie van benoembare kandidaten door de commissaris.

* half november tot half december: werkzaamheden vertrouwenscommissie die uitmonden in een advies over de kandidaten

* half december: de commissaris stelt zijn aanbeveling op aan de minister van BZK

* december/januari: voordracht van de minister van BZK, bespreking in het Kabinet, benoeming door het staatshoofd
* januari/februari 2001: ingangsdatum


* Inlichtingen bij de provincie : de heer mr. D. Bijl (023) 514 43 45


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie