Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Studiegroep Opvangregeling schadeverzekeringen

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: rapport van de Studiegroep Opvangregeling schadeverzekeringenDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 2000/1619 M

14 september 2000

Onderwerp

rapport van de Studiegroep Opvangregeling schadeverzekeringen

Eind 1996 heb ik u, vooruitlopend op een versterking van de consumentenbescherming in de levensverzekeringssector, het rapport van de zogenoemde Werkgroep Opvangregeling aangeboden. Dit rapport gaf een voorstel voor een wettelijke opvangregeling voor de levensverzekeringssector. In de begeleidende brief (kamerstukken II 1996/97, 25 000 IXB, nr. 14) heb ik aangegeven deze aanbeveling ter harte te nemen en tevens parallel aan de wettelijke uitwerking te laten onderzoeken in hoeverre ter versterking van de consumentenbescherming een additioneel toezichtsinstrument voor de schadesector van nut kan zijn. Ter uitvoering van het eerste punt heb ik de Tweede Kamer vorig jaar een wetsvoorstel doen toekomen (kamerstukken II 1998/99, 26 705, nr. 2). Een reactie op het Verslag van de Vaste Commissie van Financiën over dit wetsvoorstel is inmiddels in een afrondend stadium. Ter uitvoering van het tweede punt is op mijn initiatief door de Verzekeringskamer en het Verbond van Verzekeraars de Studiegroep Opvangregeling Schadeverzekeringen ingesteld. Bij deze doe ik u het eindrapport van de studiegroep en mijn reactie daarop toekomen.

Ik deel de conclusie van de studiegroep dat versterking van het toezichtsinstrumentarium voor schadeverzekeraars wenselijk is. Ik ben tevens met de studiegroep van mening dat een opvanginstrument als bij levensverzekeringen, gegeven het fundamenteel verschillende karakter van de schadesector, in zijn algemeenheid niet wenselijk is.

Een eerste stap op weg naar meer consumentenbescherming is een verdere invulling van het bedrijfseconomisch toezicht, dat gericht is op het inkaderen van financiële risicos van financiële instellingen. De studiegroep adviseert in dit verband een wettelijke verplichting tot het overleggen van een actuarieel verslag door schadeverzekeraars omtrent de toereikendheid van de voorzieningen en de premiestelling. Ook het creëren van de mogelijkheid om algemeen verbindende regels over het herverzekeringsbeleid te stellen, zou het preventieve toezicht ten goede komen. Ik deel de aanbevelingen van de studiegroep op deze twee punten, met de intentie deze nader te beoordelen in het perspectief van de nieuwe actuariële principes voor het pensioen- en verzekeringsbedrijf, zoals die op dit moment door de Verzekeringskamer ontwikkeld worden.

Ook bij een verdere verbetering van het toezichtsinstrumentarium kunnen faillissementen in een economisch systeem gebaseerd op marktwerking nooit geheel worden uitgesloten. Mede gezien de daarvoor noodzakelijke extra buffervorming en het diep ingrijpen in het vrije ondernemerschap is dit ook niet wenselijk. Voor een kleine groep polishouders kan een faillissement echter ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat in een dergelijk geval bepaalde rechten op uitbetaling van schade niet of slechts met grote vertraging geëffectueerd kunnen worden. De studiegroep stelt voor onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van toevoeging van een sluitstuk aan het wettelijk kader om deze groep in enige mate tegemoet te komen.

Vanwege de grote diversiteit in de verschillende typen schadeverzekeringen zal per schadebranche moeten worden bekeken of additionele bescherming mogelijk en wenselijk is en zo ja, op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Voor de aansprakelijkheid bij motorrijtuigen is dergelijke bescherming reeds aanwezig in de vorm van het Waarborgfonds Motorverkeer, dat bij onvermogen van de verzekeraar fungeert als vangnet voor personen met een aansprakelijkheidsclaim. Onderstaand wordt eerst separaat ingegaan op de branche ziektekosten en worden vervolgens de overige schadeverzekeringen behandeld, waarbij aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, gegeven het afwijkende lange termijn karakter, bijzondere aandacht wordt geschonken.

De wettelijke toegang tot particuliere zorgverzekeringen is geregeld in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (WTZ), waarin voor aangewezen groepen het recht op een standaardpakketpolis en voor verzekeraars ten aanzien van die groepen een acceptatieplicht is vastgelegd. Gedupeerden van het faillissement van een zorgverzekeraar die op zoek moeten naar een andere verzekeraar, kunnen in gevallen dat de toegankelijkheid tot een andere particuliere zorgverzekering problematisch is, gebaat zijn bij de mogelijkheid tot afsluiting van een dergelijke verzekering. De studiegroep stelt dan ook voor om die gedupeerden wettelijk in staat te stellen om een standaardpakketpolis te sluiten bij een andere verzekeraar. Ik geef er de voorkeur aan om samen met mijn ambtgenoot van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te bezien in hoeverre in het bredere perspectief van het zorgverzekeringsbeleid oplossingen voor deze problematiek mogelijk zijn.

Het ministerie van Financiën en de Verzekeringskamer zullen in overleg met het Verbond van Verzekeraars voor de andere schadebranches de invulling en praktische uitvoerbaarheid onderzoeken van een vangnetconstructie ten behoeve van polishouders met uitkeringsrechten ten tijde van een faillissement. In de bancaire- en effectensector bestaat een vangnetconstructie in de vorm van garantieregelingen voor particulieren en kleine bedrijven. Voor de verzekeringssector zijn in enkele andere landen garantieregelingen van kracht. Bij het nadere onderzoek naar een vangnetconstructie zullen de merites van bestaande garantieregelingen worden betrokken. Daarbij is het van belang dat deze regelingen veelal bepaalde groepen of branches van vergoeding uitsluiten. Gezien de doelstelling van consumentenbescherming, zal de reikwijdte van een vangnetconstructie beperkt zijn.

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dreigt bij faillissement van de verzekeraar voor mensen met een periodieke
arbeidsongeschiktheidsuitkering het verlies van langjarige uitkeringstermijnen. Tot 1994 werden polishouders bij een verzekeraar die zich committeerde aan de Garantieverklaring inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tegen een faillissement beschermd. Op grond van deze regeling werden toekomstige verplichtingen uit ingegane uitkeringen van een failliete
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar overgenomen door de deelnemende verzekeraars. Conform de suggestie van de studiegroep kan in eerste instantie onderzocht worden of een vangnetconstructie is te realiseren op basis van zelfregulering en of de Garantieverklaring hiervoor model kan staan, maar ook in hoeverre andere oplossingsrichtingen van toepassing kunnen zijn. Ik zal het Verbond van Verzekeraars verzoeken de uitwerking naar praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid van een vangnetconstructie op basis van zelfregulering ter hand te nemen, waarbij mededingingsrechtelijke aspecten bijzondere aandacht verdienen.

Een belangrijk punt voor het eventuele ontwerp van een vangnetconstructie dat reeds nu gesignaleerd kan worden, is de financiële incentive-structuur. Afhankelijk van de exacte vormgeving kan een effect van vangnetconstructies zijn dat verzekerden en verzekeraars een grotere risicobereidheid kennen. De kosten van mogelijk hieruit voortvloeiende faillissementen zouden in dat geval worden afgewenteld op het collectief aan verzekeraars. Elementen van eigen risico, zoals een drempelwaarde of een procentuele tegemoetkoming, kunnen risicovoller gedrag van consumenten en verzekeraars beperken en zullen dan ook deel uit maken van een vangnetconstructie.

Ik ben voornemens de Tweede Kamer in de loop van het volgende jaar, vanzelfsprekend na overleg met de betrokken organisaties, te berichten over de resultaten van de geschetste uitwerking van de aanbevelingen van de studiegroep. Samengevat zal deze uitwerking langs drie lijnen plaats vinden:
1. het actuariële verslag en de algemeen verbindende regels over het
herverzekeringsbeleid worden betrokken bij de nieuwe actuariële principes van de Verzekeringskamer;
2. oplossingsrichtingen voor de bescherming van gedupeerden van een
faillissement van een zorgverzekeraar zal ik met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het bredere perspectief van het volksgezondheidsbeleid bezien;
3. voor de overige schadebranches zullen het ministerie van Financiën
en de Verzekeringskamer in overleg met het Verbond van Verzekeraars de praktische uitvoerbaarheid en invulling van een vangnetconstructie nader onderzoeken en hierbij de merites van bestaande garantieregelingen betrekken. Het Verbond van Verzekeraars zal in dit kader bezien of voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een vangnetconstructie op basis van zelfregulering praktisch uitvoerbaar en haalbaar is en hierbij mede de ervaringen met de Garantieverklaring betrekken.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...