Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Kamervragen over hergebruik toners en cartridges

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over hergebruik van toners en cartridges
Gemaakt: 14-9-2000 tijd: 16:18

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

13 september 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de door het lid Klein Molekamp gestelde vragen over het hergebruik van toners en cartridges.

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Antwoorden op Kamervragen van het lid Klein Molekamp (VVD) over het hergebruik van toners en cartridges. (Ingezonden 5 juli 2000).

Ja

Herbruikbare tonercartridges kunnen in Nederland worden verhandeld, mits alle handelingen plaatsvinden binnen de regels gesteld in de Wet Milieubeheer voor afvalstoffen. Herbruikbare tonercartridges kunnen ook over de landsgrenzen heen worden verhandeld, mits alle handelingen plaatsvinden binnen de regels gesteld in de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Er is dus geen verschil in de binnen- en buitenlandse verhandelbaarheid van herbruikbare tonercartridges.

Volgens informatie verkregen van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest worden in het Vlaamse gewest alleen die tonercartridges, die nog geschikt zijn om opnieuw gevuld te worden en dan weer gebruikt worden als tonercartridge, niet aangemerkt als een afvalstof.

Op grond van artikel 1 van de Richtlijn 75/442/EEG (kaderrichtlijn afvalstoffen) is elke stof of elk voorwerp behorende tot in bijlage 1 (van genoemde richtlijn) genoemde categorieën waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, een afvalstof. De desbetreffende categorieën van bijlage 1 zijn zeer breed geformuleerd en nader uitgewerkt in de Europese afvalcatalogus. Onder categorie 080309 van de Europese afvalcatalogus is "tonerafval (inclusief patronen)" opgenomen. Doorslaggevend bij de bepaling of een stof of een voorwerp een afvalstof is, is of er sprake is van «zich ontdoen van«. Gebruikte tonercartridges zijn niet meer geschikt voor het oorspronkelijk doel en daarom ontdoet de gebruiker zich er van door afgifte aan de inzamelaar. Om deze reden moeten gebruikte tonercartridges beschouwd worden als afvalstof. In het Correspondentenoverleg - het EU-overlegorgaan waarin vragen in verband met de uitvoering van de EVOA worden besproken - is de indeling van tonercartridges besproken. Hierbij is door geen enkele lidstaat de status van tonercartridge als afvalstof ter discussie gesteld. Het overleg over de tonercartridges heeft geleid tot het vaststellen van een Informationsheet waarin duidelijkheid wordt gegeven over de indeling van de afvalstof "tonercartridges" op de groene, oranje of rode lijst. Tonercartridges van fotokopieerapparaten en printers zijn ingedeeld als een afvalstof van de groene lijst onder de voorwaarde dat zij geen toner bevatten met gevaarlijke eigenschappen. Andere tonercartridges zijn ingedeeld als een afvalstof van de oranje lijst. Voor de overbrenging van tonercartridges ingedeeld op de groene lijst van afvalstoffen is, mits deze nuttig worden toegepast, geen kennisgevingsprocedure als bedoeld in de EVOA vereist. Voor de overbrenging van andere tonercartridges is dit wel het geval.
Het standpunt van de Vlaamse overheid met betrekking tot het beschouwen van een deel van de tonercartridges als niet-afvalstof komt niet overeen met het in Europees kader overeengekomen Informationsheet.

5. Gelet op het recente arrest van het Europese Hof van 15 juni 2000 (1) in de gevoegde zaken C-418/97 en C-419/97 betreffende het begrip afvalstof, is het aanmerken van herbruikbare tonercartridges als een niet-afvalstof niet te verdedigen. Uit dit arrest kan in navolging van eerdere arresten worden opgemaakt dat het begrip afvalstof ruim moet worden uitgelegd.

6. Wettelijk zijn de provincies vrij om te bepalen in welke gevallen de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, waaronder tonercartridges, onderworpen is aan een vergunningplicht. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur verwijdering afvalstoffen) wordt de bevoegdheid om te bepalen voor welke afvalstoffen een inzamelvergunning noodzakelijk is, gelegd bij de Minister. Het inzamelregiem geldt dan per definitie landelijk. Overigens heb ik niet het voornemen de inzameling van herbruikbare tonercartridges vergunningplichtig te maken.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie