Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Nieuwe regie in de gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Mensen moeten zelf gezondheidszorg kunnen kopen

Den Haag, 14 september 2000

WI voor CDA publiceert rapport Nieuwe regie in de gezondheidszorg

De organisatie en financiering van de gezondheidszorg moet op de schop. De zorg verschraalt, er is een groot personeelsgebrek, de overheid is te sturend en dat leidt tot bureaucratie, de mantelzorg neemt af, het verzekeringsstelsel kent allerlei onrechtvaardigheden en bovenal leiden de lange wachtlijsten tot onacceptabele situaties. Bovendien dreigt een tweedeling omdat bepaalde groepen en andere niet in staat zijn de wachtlijsten te omzeilen. Mensen zijn het wachten moe. Burgers moeten in staat worden gesteld om zelf de zorg te kopen die men nodig heeft. Dit stelt een commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in het rapport Nieuwe regie in de gezondheidszorg.

Herijking solidariteit
Het Wetenschappelijk instituut voor het CDA pleit in zijn rapport over de structuur en financiering van de zorg voor een daadwerkelijke omslag van aanbod- naar vraagfinanciering. Uitgangspunt daarbij is solidariteit. Solidariteit niet alleen in die zin dat de sterkste schouders de zwaarste financiële lasten dragen (inkomenssolidariteit) en dat de gezonden meebetalen voor zorgbehoevenden (risicosolidariteit) maar ook dat de zorg ook daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar is.

Om die reden moet de verantwoordelijkheid in de zorg veel meer dan nu komen te liggen bij mensen zelf, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, in plaats van bij een overheid die alles beheerst. Schaarste is nu het gevolg. De dynamiek moet terugkomen in de zorg. Aandacht geven aan elkaar, communica-tie tussen zorgverlener en zorgbehoevende en zorgvernieuwing moeten vooropstaan. Mensen moeten die zorginstellingen kunnen kiezen die aansluit bij hun leefwereld en overtuigingen. Vraagfinanciering is bij dit alles belangrijk.

Aanpassing verzekeringsstelsel
Op den duur zijn ook aanpassing van het verzekeringsstelsel nodig. Niet alleen moet de starre instel-lingsbudgettering vervangen worden door een flexibele budgettering (bij voorbeeld in de vorm van aanbesteding) die het resultaat is van onderhandeling tussen zorgaanbieder en verzekeraar. Ook in het verzekeringsstelsel moeten nieuwe wegen bewandeld worden om de zorg te ontworstelen aan de allesoverheersende nadruk op kostenbeheersing door de overheid. De zorg is ondergeschikt geworden aan inkomenspolitieke en financiële overwegingen. De gevolgen zijn onaanvaardbaar. Het moet daarom anders.

Inkomenssolidariteit
Solidariteit, het dragen van elkanders lasten, is voor de christen-democratie uitgangspunt bij een stel-selwijziging. Dit betekent dat risicosolidariteit en inkomenssolidariteit als randvoorwaarden voorop staan. Selectie van verzekerden op gezondheid (ook qua premiestelling) verzwakt de risicosolidariteit. Mensen met een krappe beurs moeten er van op aan kunnen dat het stelsel rechtvaardig uitpakt. Draagkracht is en blijft uitgangspunt. Dat moet ook zichtbaar zijn. Nu komt dat moeizaam en diffuus tot uitdrukking in inkomensafhankelijke premies, rijksbijdragen, solidariteitsheffingen etc.

Het naar elkaar toegroeien van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars (convergentie) moet op de middellange termijn leiden tot helder verzekeringsstelsel met een herkenbare en goede inrichting van de solidariteit. De commissie wil op termijn een vastgesteld standaardpakket waartegen iedereen verplicht wordt zich te verzekeren. Iedereen kan van verzekeraar veranderen en die zorgverzekeraar kiezen die bij hem pas. Voor wat betreft de premieheffing kan de convergentie uiteindelijk plaatsvinden door het heffen van een nominale premie in combinatie met een zorgkorting voor die huishoudens die een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan premies ziektekosten. De zorgkorting is een inkomensafhankelijke heffingskorting die past binnen de nieuwe systematiek van het belastingstelsel dat per januari ingaat. Ook moet de solidariteit die in de zorgkorting tot uitdrukking komt, hecht en herkenbaar zijn ingebed in de sociale zekerheidswetgeving. In de volksverzekering AWBZ blijven de premies afhankelijk van het inkomen over de eerste twee belastingschijven.

Discussie over basisverzekering is onvoldoende
Bij een discussie over een basisverzekering, zoals in gang gezet door minister Borst, kan het niet blijven. Het beleidsadvies van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA wil duidelijk maken dat er voor de korte termijn zonder ingrijpende stelselwijziging al meer dan genoeg werk ligt, dat eigenlijk al lang aangevat had moeten worden. Met enorme extra bijdragen kunnen de ergste noden in de zorg wellicht worden gelenigd, maar dat verandert niets wezenlijks aan de structuur van het zorgstelsel. Hoe dan ook, duidelijk is dat er actie nodig is. Mensen zijn het wachten moe.

Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070 3424842; 06 22203933

Hier kunt u het rapport downloaden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie