Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
14 september 2000Herindeling:
Buurgemeenten willen sterk regiobestuur en een nieuwe politieke agenda

Dit najaar staat de Tweede Kamer opnieuw voor de vraag wat er moet gebeuren met de regio Haaglanden. Dat is het geval als Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn voorstellen doorzet om Den Haag uit te breiden met delen van de buurgemeenten. Maar Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg willen af van de herindelingsdiscussies. Zij zullen de minister vragen om verlenging van de Kaderwet 'Bestuur in Verandering', en om verrijking van de verplichte regionale samenwerking met ten minste drie nieuwe thema's: minderhedenproblematiek, onderwijs en grotestedenbeleid. Dat schrijven de colleges van burgemeester en wethouders in hun gezamenlijke voorstel 'Haaglanden op maat' aan de gemeenteraden. Een concreet voorbeeld van een alternatief hebben de buurgemeenten vervat in een proeve van wet voor een 'provincie', die zij lieten opstellen als handreiking naar de wetgever.

Aanleiding tot het verzoek aan de minister zijn de steeds terugkerende discussies en herindelingsprocedures die op gang kwamen nadat de Tweede Kamer drie jaar geleden de -innmiddels achterhaalde- motie-Remkes aanvaardde. In deze motie werd onder andere een herindeling ten gunste van Den Haag opgenomen. Betreurenswaardig gevolg is nu dat de voornemens van Minister de Vries zijn gebaseerd op een achterhaalde probleemanalyse en geen oplossing meer kunnen bieden.

Parlementaire discussies

Het parlement moet zich straks opnieuw buigen over regionale problemen die inmiddels van een andere aard zijn, zo wijzen ook de onderzoeken van professor Han Entzinger van Ercomer en professor Eduard Bomhoff van NYFER uit. Herhaaldelijk voerde de Tweede Kamer een discussie om de problemen van de regio Haaglanden mee aan te pakken. Allereerst stelde Montijn in 1989 de agglomeratiegemeente 'groot Den Haag' voor. Dit voorstel sneuvelde al direct. Daarna zette de Tweede Kamer het alternatief van de stadsprovincie in de ijskast. Daarna volgde een herindelingsvoorstel van de Minister van BZK.

Minister de Vries is, net als zijn ambtsvoorganger, van mening dat een herindeling volgens de formule van de motie-Remkes 'suboptimaal' is. Gemeentelijke herindeling is geen oplossing voor de werkelijke problemen in de regio Haaglanden. Niettemin moet de Minister nog wel als regisseur van het 'Herindelingsplan Den Haag en omstreken' ten tonele. En dat terwijl het toneelstuk eigenlijk al is afgelopen. Zo heeft bijvoorbeeld het kabinetsbeleid voor ruimtelijke ordening in de praktijk al geleid tot een regionaal geörienteerde netwerksamenwerking tussen steden. En gemeentebesturen werken gezamenlijk aan een evenwichtiger verdeling van de woonruimte in Haaglanden.

Het kabinetsvoorstel dat nu op handen lijkt te zijn, schaadt de hele regio Haaglanden en is niet toekomstvast. En als de Minister de herindeling doorzet, zal Haaglanden ook de komende jaren niet van de landelijke politieke agenda verdwijnen, juist omdat geen oplossing van de echte problemen is bereikt. De buurgemeenten vragen kabinet en Tweede Kamer daarom om terug te gaan naar de inhoud van de problemen.

Een keuze voor de inhoud

Twee onafhankelijke wetenschappelijke analyses over Haaglanden geven aan voor welke problemen een geïntegreerde aanpak nodig is. Zowel professor Bomhoff als professor Entzinger concluderen dat de Haagse problemen te weining in regionale samenhang worden beschouwd. Een gesegregeerde bevolking, uitwaaiering daarvan op de woningmarkt en grootstedelijke vraagstukken werken door op de arbeidsmarkt en hebben gevolgen voor de economische potentie van Haaglanden. In de nabije toekomst zal de bevolkingssamenstelling van de buurgemeenten steeds meer lijken op die van Den Haag. Nu al is er sprake van sterke ruimtelijke en economische vervlechting. Een krachtige regionale aanpak is nodig om de bereikbaarheid van Den Haag en de regio en de concentratie van bedrijven te kunnen verbeteren. Daarnaast is uitbouw op het terrein van sport en cultuur gewenst om het internationale vestigingsklimaat te versterken.

Verleng de Kaderwet

'Wij staan voor het creatief bundelen van kracht, en niet voor de herallocatie van macht', stelt burgemeester Ineke van der Wel namens de buurgemeenten. Volgens haar zijn realistische en realiseerbare oplossingen mogelijk voor de inhoudelijke problemen. Op bestuurlijk niveau is de bereidheid om instrumenten en middelen in te zetten om de regio Haaglanden te versterken toegenomen. Daarnaast is de afgelopen jaren ruime ervaring met samenwerkingsvormen tussen overheden opgedaan.

Door te opteren voor een voortzetting en uitbreiding van de Kaderwet 'Bestuur in verandering' kan ook de regio Haaglanden een stevige impuls krijgen en is een efficiëntere inzet van rijksmiddelen mogelijk. Urgente regionale thema's zoals de onderwijsproblematiek en het grotestedenbeleid hoeven dan niet langer onderbelicht te blijven. Want vooral voor deze vraagstukken is een geïntegreerde aanpak met nieuwe instrumenten hard nodig.

Proeve van wet

De buurgemeenten maken zich sterk voor een verregaande, verplichtende en democratisch gelegitimeerde samenwerking en de vorming van een sterk regionaal bestuur. Verschillende fasen moeten leiden tot zo'n sterk bestuur. Met het oog hierop hebben de buurgemeenten alvast een voorontwerp van wet voor een 'provincie' bij hun raadsvoorstellen gevoegd. Het wetsontwerp is een bijlage die uitdrukkelijk is bedoeld als een handreiking naar de wetgever en een uitnodiging aan eenieder die met de buurgemeenten wil meedenken, dat ook te doen. Daarnaast blijft voor de buurgemeenten iedere gelijkwaardige aanpak waarmee de problemen in de regio kunnen worden opgelost bespreekbaar. Voor Den Haag en de buurgemeenten loopt de officiële reactietermijn af op 16 september.

De in dit artikel genoemde studies, rapporten en voorstellen liggen voor iedere geïnteresseerde inwoner ter inzage bij de sectie communicatie in het gemeentehuis van Rijswijk. De sectie communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.


Impressie wijkbijeenkomsten

In de maand juni bezocht het gemeentebestuur drie wijken in het kader van de zogenaamde "wijkbijeenkomsten". Bij dergelijke bezoeken zijn alle bewoners van de bewuste wijk welkom om te luisteren naar burgemeester en wethouders en vervolgens hun vragen te stellen aan Collegeleden of raadsleden.
Op die vragen kan niet altijd ter plekke antwoord worden gegeven. En soms gaat het om klachten, waar pas na het wijkbezoek iets mee gedaan kan worden. Van iedere wijkbijeenkomst wordt dan ook een verslag gemaakt, dat wordt toegezonden aan de betrokken bewonersorganisatie en aan degenen die zich daarvoor hebben ingetekend. Bij het verslag hoort een gedetailleerd overzicht van aktiepunten, voorzien van de stand van zaken. De verzending van de verslagen d.d. juni en de aktielijsten (met de stand van zaken in september) vindt binnenkort plaats.

Hieronder treft u een weergave aan van de recente wijkbijeenkomsten.

Oud Rijswijk, donderdag 8 juni
Naar schatting 150 inwoners waren naar de Grote Zaal van het Oude Raadhuis gekomen. Drie dagen na haar installatie als burgemeester werd Ineke van der Wel tijdens deze wijkbijeenkomst uitgenodigd door het Buurtschap Oud-Rijswijk (BOR) om erevoorzitter te worden. Een uitnodiging waar zij positief op reageerde.
Zowel door bewoners als door de gemeente werd tijdens deze avond veel aandacht besteed aan de problemen die het wonen in het centrum soms met zich meebrengt. Hier wonen, werken, winkelen en recreëren zoveel mensen dat ze elkaar sporadisch overlast bezorgen. Het parkeren bleek een bron van irritatie evenals hinder door (leveranciers of bezoekers van) bedrijven, of vervuiling rond ondergrondse vuilcontainers. Sommige klachten hebben niets met die centrumfunctie van doen; over rondhangende jongeren, bomen die last hebben van honingdauw of forensen op doorreis, die hun afval droppen in vuilcontainers die daardoor erg snel vol zijn. Bewoners bleken onderling heel verschillend te denken over al dan niet ervaren overlast; wat de één niet te tolereren vindt, ervaart de ander hooguit als licht ongemak of wellicht als een charmant extraatje dat absoluut behouden moet worden. Dan kan het voor de gemeente knap lastig zijn om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.
Wethouder Weterings zei dat de gemeente streeft naar een vorm van wijkbeheer, waarbij de wijk via de werkgroep Leefbaarheid kan beschikken over een eigen wijkbudget. In Oud Rijswijk heeft de BOR zitting in deze werkgroep. Verschillende Collegeleden riepen bewoners op om actief mee te werken aan het behoud van dit mooie stukje stad. Dat kan ook door klachten niet op te zouten, maar te melden bij de gemeente (tel. 39.44.247, bureau Wijkbeheer). Voor wat betreft huisvuil; op dit moment wordt in heel Rijswijk onderzocht waar en waarom zich problemen voordoen. Het is de bedoeling om waar nodig eind 2000 maatregelen te nemen.

De BOR deed het voorstel om gebruik te maken van "Melkert-banen" om meer onderhoud mogelijk te maken. Enkele ambtenaren verzorgden een uitvoerige presentatie over de ontwerp-plannen voor de openbare ruimte in Oud Rijswijk die vooral discussie uitlokte over de parkeernormen. Sommige vragen zijn verwerkt in het inmiddels verschenen ontwerp van de -gemeentebrede- Parkeernota, waarover de gemeenteraad dit najaar een besluit zal nemen. Wethouder Jense kondigde aan dat het zgn. `belanghebbenden parkeren' wordt ingevoerd in het gebied dat wordt omgrensd door Tulpstraat, Haagweg, Lindelaan en Burgemeester Elsenlaan. Volgens de huidige planning gebeurt dat medio 2001. De verwachting is dat de regeling voor bewoners een goede oplossing biedt.
Over de verschillende bouwplannen deelde wethouder Weterings mee dat de bouwvergunningen voor de ERL-locatie aan de Schoolstraat naar verwachting dit najaar kunnen worden verstrekt. De voortgang op de locatie aan de Tuinstraat zal wat langer op zich laten wachten. Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst zijn uiteenlopende zaken gebeurd; er is een extra verkeersdrempel aangelegd op de Van Vredenburchweg, er is in overleg met omwonenden een voorstel gemaakt voor het binnenterrein achter de Jan Toorop-/Burgemeester Elsenlaan en op 13 september jl. was er een informatieavond voor de bewoners van de Kerklaan en omgeving over met name over hangjongeren bij de Prins Mauritsschool, het plantsoen 1940/1945 en de plaatsing van papier- en glasbakken.

Ypenburg, dinsdag 13 juni
Ondanks de Europese voetbalkampioenschappen waren zo'n 150 inwoners naar de tijdelijke sporthal gekomen. Voor de bewoners van deze grote nieuwbouwlocatie is informatie over de bouwactiviteiten, de routes die de stroom bouwverkeer wel -of niet - mag nemen, het werk aan de weg en de bereikbaarheid van hun wijk heel belangrijk. Die informatie werd gegeven door m.n. portefeuillehouder wethouder Weterings. Wethouder Jense ging in op een aantal vragen over verkeer en milieu. Zo stelde hij dat het te vroeg is om te beoordelen of er te weinig parkeerplaatsen zijn op Ypenburg. Een meting heeft pas zin als het gebied helemaal bewoond is. Dat neemt niet weg dat waar nodig maatregelen worden genomen.
Een aantal vragen had betrekking op vervuiling. Wethouder Jense stelde dat de gemeentereiniging Ypenburg als nieuwbouwwijk extra aandacht geeft; er is nou eenmaal sprake van modder en stuifzand en veel verhuizingen met daarmee gepaard gaand afval. Maar om de wijk schoon te houden moeten bewoners zich aan een aantal "vuilnisregels" houden; maak een afspraak met de Reiniging over het laten ophalen van grofvuil (tel. 39.59.300); prop niet van alles in de stortopeningen van ondergrondse vuilcontainers want die raken daardoor verstopt en zet zakken niet zomaar naast een `volle' (verstopte?) container maar meld problemen even aan de Reiniging (tel. 39.59.890). Op deze avond werd verder aandacht besteed aan de toen net bekend geworden herindelingsplannen van minister De Vries (Binnenlandse Zaken), volgens welke o.a. Ypenburg bij de gemeente Den Haag wordt gevoegd.
Een aantal vragen (o.a. aanleg zebrapad, verlichting, parkeren, reiniging vuilcontainers) d.d. 13 juni is vrij snel daarna verholpen. Er zijn ook afspraken gemaakt om de gesignaleerde overlast door bouwverkeer op de Rijswijkse Landingslaan terug te dringen. Verder houden verschillende instanties sedert begin juli beurtelings spreekuur in de politie-/wijkpost bij het tijdelijke winkelcentrum aan de Laan van Hoornwijck. Helaas is er inmiddels sprake van enkele vacatures waardoor momenteel alleen gemeente en politie spreekuur houden. Er wordt naar een oplossing gezocht. Via de gemeentelijke nieuwsbrief Ypenburg worden de bewoners op de hoogte gehouden, ook over de afdoening van nog openstaande aktiepunten.

Vrijenban, woensdag 14 juni
De zaal van buurthuis De Drassige Driehoek was bijna te klein voor de bijna honderd aanwezigen. Wethouder Weterings gaf toelichting op o.a. het toekomstige viaduct tussen Vrijenban en Ypenburg over de snelweg A13, het eveneens toekomstige tracé van tramlijn 19 en dat van de Zuiderweg alsmede de aanleg van aanvoerleidingen naar de grote afvalwater-zuiveringsinstallatie die wordt gebouwd in de Harnaschpolder. Het zijn projecten waarop t.z.t. ook inspraak mogelijk is. Wethouder Jense stelde dat de gemeente Delft het voornemen om het zng. Calvébruggetje voor autoverkeer af te sluiten niet mag uitvoeren zonder gehoor te geven aan de Rijswijkse bezwaren; voor veel inwoners van Vrijenban staat die mogelijke afsluiting gelijk aan flink, dus tijdrovend omrijden. Er kwamen klachten over achterstallig onderhoud aan groen en wegen, brommers op het voetpad langs de Delftweg, een achter een vuilcontainer verborgen verkeersbord op de Delftweg en vragen over o.a. het uitblijven van extra parkeerplaatsen en een carpoolstrook op het bedrijfsterrein.
Ook voor deze avond geldt dat bijna alle toezeggingen inmiddels zijn nagekomen. Een aantal klachten in de sfeer van beheer en onderhoud (o.a. bloembakken op fiets- en voetpad Delftweg om te snel verkeer tegen te houden; maaien respectievelijk snoeien; verplaatsing vuilcontainers respectievelijk verkeersbord) is direct verholpen. Vermoedelijk eind dit jaar kunnen de verkeersdrempels op de Delftweg (verzakt door vrachtverkeer) worden hersteld.
In Vrijenban werd eveneens aandacht besteed aan de toen net bekend geworden herindelingsplannen; Vrijenban blijft vooralsnog buiten de herindeling met als ministeriële argumentatie dat het dan in later stadium bij Delft gevoegd kan worden.

WOONT U IN DE STRIJP?

Op donderdagavond 21 september 2000 bezoeken burgemeester en wethouders uw wijk en u bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Als het goed is, heeft u de brief met de uitnodiging ontvangen. Echter, voor de zekerheid; de bijeenkomst vindt plaats in de kantine van sporthal De Schilp, Schaapweg 4 en duurt van 19.30 tot uiterlijk 22.30 uur.
De Strijp wordt begrensd door Strijpwetering, de gemeentegrens met Den Haag, Schaapweg en Sir Winston Churchilllaan.


Informatieavond Oud Rijswijk

Het definitieve plan voor de herinrichting van het openbare gebied in Oud Rijswijk is gereed. Inmiddels zijn de opmerkingen van winkeliers en bewoners verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders zal bij monde van de wethouders Jense en Weterings een toelichting geven op het definitieve plan en nodigt hiervoor iedere belangstellende inwoner van Rijswijk uit voor een informatieavond op dinsdag 19 september aanstaande.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Oude Raadhuis aan Laan Hofrust 4 en begint om 19.30 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open.


Maandag 18 september a.s.
Extra vergadering Commissie Middelen

Op maandag 18 september aanstaande wordt in het stadhuis van Rijswijk een extra vergadering gehouden van de commissie Middelen. Deze openbare vergadering vangt aan om 20.00 uur. Er is gelegenheid om gebruik te maken van het inspreekrecht.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

* voorstel inzake vaststelling jaarrekening dienstjaar 1999;
* autorisatie begroting 2001 van de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW);

* het beleidsplan van de DSW, genaamd "bovenal ondernemend".
De beschikbare stukken voor de commissievergadering liggen bij het team communicatie in het stadhuis ter inzage. Communicatie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 14.00 uur.

Voorafgaande aan de openbare commissievergadering Middelen vindt een besloten vergadering plaats van de Rekeningen Commissie over dezelfde onderwerpen, die staan geagendeerd voor de commissie Middelen.


Informatiebijeenkomst sloop voormalig VWS-gebouw

Over de sloop van het voormalig VWS-gebouw aan de Sir W. Churchilllaan 370 met behulp van explosieven wordt op woensdag 20 september a.s. een
informatieavond gehouden in wijkcentrum Stervoorde, Dr. Van Mooklaan 1. Tijdens deze bijeenkomst geven burgemeester Van der Wel-Markerink,
wethouder Weterings, de heer Bodrij, chef van het politiebureau Rijswijk en de heer Zeilemaker, directeur van Van Vliet Sloopwerken bv een toelichting op het slopen. Daarna krijgen bezoekers uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De avond vangt aan om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Voor nadere informatie over de sloop van de voormalige laagbouw van het VWS-gebouw, kunt u bellen met de sectie communicatie, telefoon 070 3959863.


Rijswijkse Monumentenprijs 2000

Op zaterdag 9 september jl. reikte de Rijswijkse wethouder Th.L.N. Weterings tijdens de openingsbijeenkomst van de Open Monumentendag de gemeentelijke Monumentenprijs uit.
De prijs werd dit jaar aan drie families toegekend, te weten: de familie Colen (Leeuwendaallaan 63), de familie Bennink (Leeuwendaallaan 65) en de familie Sprecher (Regentesselaan 71). Zij ontvingen de prijs voor het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terugbrengen van drie woningen in een hoekcluster in Leeuwendaal.
De bewoners hadden zich bijzonder goed in de historie van de woningen verdiept. Zo werden er ceramische geveltegels in de authentieke kleuren gezocht en uiteindelijk in Spanje gevonden. Ook de aanbouwen met topgevels zijn op een uiterst zorgvuldige wijze gemaakt. Een goed voorbeeld van het verbouwen van woningen in een als beschermd stadsgebied aangemerkte woonwijk.
Iedere familie ontving uit handen van de wethouder een cheque ter waarde van f 1000,-.


Artikel 50 lid 5, Woningwet

De burgemeester geeft kennis dat door:
1. R.M. Hulzebos vergunning is aangevraagd voor het vergroten van een
woning d.m.v. een dakopbouw aan Rieteiland 14 te Rijswijk; 2. C.F.J.L. Spelt vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een
dakopbouw aan Rieteiland 52 te Rijswijk; 3. R.J. Tegelaar vergunning is aangevraagd voor de bouw van een serre
ter plaatse van het perceel Park Boswijk, kavel 180 te Rijswijk; 4. R.van de Helm vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een
kas met een bedrijfsgebouw aan Ockenburger Tientweg 25 te Rijswijk;
5. J.W. Pulles vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een
schuur aan Nassaukade 39 te Rijswijk;
6. C.A.M. Guicherit vergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van
een kinderdagverblijf aan Van Vredenburgweg 164e te Rijswijk.
Bouwaanvraag 1 en 2 zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan "De Strijp, 1e uitwerkings- c.q. wijzigings voorschrift". Bouwaanvraag 3 is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Ypenburg Oost". Bouwaanvraag 4 is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Rijswijk Zuid". Bouwaanvraag 5 is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Leeuwendaal" en bouwaanvraag 6 is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Julianapark". Tevens gelden voor de gebieden waarin de bouwplannen zijn gesitueerd voorbereidingsbesluiten. Het College van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de gevraagde vergunningen te verlenen met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 15 september 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2 (kamer 77, op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.


Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Mr. Beerninckplantsoen 82
1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking
Aangevraagd door J.T. Zandee

* Einsteinlaan/hoek Fleminglaan
1 es wegens het maken van een inrit; er worden 17 bomen herplant
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Minister Talmalaan, ter hoogte van perceel 149 - 161 3 sorbessen wegens te forse groei, te dichte plaats voor gevel en schaduwwerking; er worden 3 pyrussen herplant Aangevraagd door de directeur van de dienst grondgebiedzaken
* Prinses Beatrixlaan, gedeelte tussen Sir Winston Churchilllaan en Van Vredenburchweg
2 berken, 1 esdoorn, 3 essen, 4 elsen en 2 eiken wegens
werkzaamheden aan de beschoeiiing
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Huys de Wervelaan
3 sierappels wegens slechte vitaliteit

Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Cornelis Suyslaan, trottoir ter hoogte van perceel 20-61 10 lindes; de lindes worden gecandalaberd

Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Laan te Blotinghe
1 eik, 2 essen en 2 esdoorns wegens het aanvullen van de bomenrij
met gelijksoortige bomen; er worden ten minste 5 bomen herplant Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Leeuwendaallaan 22
1 kastanje wegens bouw fietsenschuurtje, gevaar voor beschadiging
gevel en schaduwwerking
Aangevraagd door M. Smits van Oyen

* Karel Doormanlaan 179
1 conifeer wegens te forse groei en herinrichting van de tuin
Aangevraagd door E.S. Hayward-Boel

* Minister Verschuurlaan 28
9 coniferen en 1 wilg wegens te forse groei, gevaar voor vallende takken, wegdrukken tuinmuur en schaduwwerking Aangevraagd door Familie van Dijk

* Polakweg (tegenover Volmerlaan)
6 elzen, 3 haagbeuken, 3 linden, 3 sierkersen, 2 populieren, 1 esdoorn en 1 meidoorn wegens bouwrijp maken van bouwlocatie Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 14 september 2000:

* Plein 1948 (onderdeel van het Marshalplein) 1 esdoorn wegens te forse groei en overlast omwonenden
* Talmalaan 45
1 sierkers wegens gebrek aan vitaliteit

* Mgr. Bekkerslaan 207
4 iepen wegens gebrek aan vitaliteit

* Beatrixlaan H3
1 iep wegens beschadiging dakrand van daktuin
* Verhagen Metmanstraat 110
1 esdoorn wegens te forse groei en overlast voor omwonenden
* Ocarinalaan 3
1 conifeer wegens te forse groei en opdrukken bestrating
* Suze Groenewegstraat 2
1 lijsterbes wegens gebrek aan vitaliteit


Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.


Inventarisatie rijksmonumenten

Rijswijk telt 47 gebouwen of andere objecten die zijn aangewezen tot rijksmonument. Enkele voorbeelden zijn de Oude Kerk in de Herenstraat en de huizen daartegenover, het Tollenshuis waarin het museum is gevestigd, de oude pandjes in de Schoolstraat, Laan Hofrust 4 (Het Oude Raadhuis), het gemaal aan het Jaagpad maar ook de landgoederen Te Werve en Welgelegen.

Binnenkort start het project Behoefteraming 2001. Daarbij wordt in het hele land geïnventariseerd wat er moet gebeuren, met andere woorden: de restauratiebehoefte wordt in kaart gebracht. Op basis van de Behoefteraming worden de restauratiebudgetten voor 2001 tot 2005 verdeeld over de gemeenten.
Op verzoek van Rijswijk wordt de inventarisatie hier uitgevoerd door medewerkers van het Facilitair Bureau van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Zij zullen op 20 september beginnen met het opnemen en fotograferen van alle 47 monumenten. Soms moet men daarbij ook in het monument zijn. Als het goed is, zijn alle betrokken eigenaren tegen die tijd schriftelijk geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het gemeentelijke bureau Monumentenzorg & Archeologie, tel. 39.59.568 (dhr. De Mooij).


Openbare kennisgeving Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van vrijdag 15 september 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Diverse Locaties In De Minister-Buurt, het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, verleend en verzonden: 5 september 2000

* Plan "Hoornwijck", Kavel 20, het oprichten van een woning, verleend en verzonden: 5 september 2000

* Ypenburg, Deelplan 11, Henricuskade, het oprichten van een ontmoetingsruimte bij woonwagencentrum, verleend en verzonden: 5 september 2000

* J. Van Riemsdijklaan 108-168, het tijdelijk plaatsen van een gsm-antenne met apparatuur, verleend en verzonden: 5 september 2000

* Rieteiland 31, het oprichten van een achteraanbouw, verleend en verzonden: 5 september 2000

* Geestbrugkade 35, het veranderen van een kantoor, verleend en verzonden:

* Mgr. P.J. Willekenslaan 143, het tijdelijk uitbreiden van een basisschool, verleend en verzonden: 5 september 2000
* Dahliastraat 2, het vergroten van een woonhuis middels een dakopbouw, verleend en verzonden: 5 september 2000
* Dr. H.J. Van Mooklaan 145, het wijzigen van de gevel, verleend en verzonden: 5 september 2000

* Kerklaan 174, het oprichten van een serre, verleend en verzonden: 5 september 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.


Openbare kennisgeving Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 29-08-2000 : het vergroten van een woning te: Dr. Poelslaan 12

* bouwaanvraag , ingediend: 29-08-2000 : het veranderen van een monumentaal pand te: van Vrendenburchweg 24A
* bouwaanvraag , ingediend: 29-08-2000 : het van een antenne voor mobiele telefonie te: sammersweg 4a

* bouwaanvraag , ingediend: 30-08-2000 : het oprichten van een woning te: hoornwijck, kavel 10

* bouwaanvraag , ingediend: 30-08-2000 : het oprichten van een brug te: Ypenburg S74

* bouwaanvraag , ingediend: 30-08-2000 : het plaatsen van een dakopbouw te: Hoornbruglaan 78

* bouwaanvraag , ingediend: 30-08-2000 : het gedeeltelijk veranderen van een woning te: Thierenskade 24

* bouwaanvraag , ingediend: 30-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Strijplaan 28.


Vrijdag 22 september a.s.
Gemeentehuis van Rijswijk gesloten

Op vrijdag 22 september a.s. is het gemeentehuis van Rijswijk gesloten voor publiek. Uitsluitend voor de aangifte van geboorte en overlijden zijn op deze dag van 8.30 tot 9.30 uur de loketten van de Burgerlijke Stand geopend.
Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 en de dependance aan de De Bruyn Kopsstraat 4 zijn op 22 september gesloten in verband met de jaarlijkse personeelsdag van de gemeenteambtenaren. Ook het Bureau Wijkbeheer aan de Huis te Landelaan 416 is op deze dag gesloten voor publiek.

Het zwembad De Wervel en het Reinigingsbedrijf blijven op vrijdag 22 september tijdens de bekende openingstijden voor bezoekers geopend.


Korte invulcursus Formulieren

Het invullen van formulieren stelt nogal wat mensen voor onoverkomelijke problemen. Voor zover zij die niet zelf overwinnen wenden zij zich met enige regelmaat tot de Sociaal Raadsman of tot instellingen zoals de Vrijwilligersvacaturebank, de Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk, Stichting Vluchtelingenwerk e.a.. De gemeente is verzocht om eens een korte invul-cursus te organiseren voor mensen, die anderen in dit opzicht behulpzaam willen zijn. Aan dit verzoek wordt gehoor gegeven. Op donderdag 21 september van 13.30 uur tot circa 16.00 uur wordt de cursus gegeven in de Raadhuiskelder, Generaal Spoorlaan 2. In elk geval zal er aandacht geschonken worden aan gemeentelijke formulieren zoals die gebruikt worden door de afdeling Sociale Zaken t.a.v. de bijstandsverlening, de Ooievaarspas en de Verklaring van Inkomen en Vermogen. Voorts i.v.m. regelmatige verwijzingen naar de Gemeentelijke Kredietbank aan de aanvraag voor een Persoonlijke Lening. Voorts aan de huursubsidie en aan het bijbehorende vangnet. Aan de verzoeken om kwijtschelding dan wel gespreide betaling van gemeentelijke belastingen. Aan aanvraagformulieren voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten e.a.. Als er tijd voor is zal ook naar de aanvraagformulieren in het kader van de Tegemoetkoming in de Studiekosten en de Wet Studiefinanciering gekeken worden.

Vanuit de eerder genoemde instellingen hebben zich 17 personen aangemeld. Er is echter nog plaats voor andere belangstellenden. De gemeente nodigt hierbij ook andere geïnteresseerden uit aan de korte cursus deel te nemen. Met het oog op de voorbereiding en uitvoering is telefonische opgave vooraf zeer gewenst. Aanmelding is mogelijk bij de gemeente via telefoonnummer 3959614.


Bekendmaking van B en W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat vanaf heden gedurende veertien dagen in het gemeentehuis ter visie ligt en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld:
* De jaarrekening van de gemeente met inbegrip van het Gezinsvervangend tehuis voor Verstandelijk Gehandicapten huize Vredenoord en de dienst voor het Gemeentelijk Woningbeheer over het dienstjaar 1999;

* Het verslag van de accountant;

* Het door ons college opgemaakte verslag ter verantwoording van het financieel beheer.


Museum Rijswijk

Van zaterdag 16 september tot en met zondag 15 oktober 2000 is in het Museum Rijswijk de jaarlijkse ledententoonstelling van de Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti/Shock te zien.
De kunstenaarsvereniging is opgericht in 1972 en is sindsdien uitgegroeid tot een grote vereniging van vele tientallen beroepskunstenaars uit Rijswijk en (soms verre) omgeving. Naast de solotentoonstellingen van de kunstenaars in Galerie Arti/Shock, treden de leden eenmaal per jaar gezamenlijk naar buiten met de grote leden-tentoonstelling in het Museum Rijswijk.

De tentoonstelling heeft een boeiend en veelzijdig karakter; te zien zijn schilderijen, tekeningen, grafiek, foto's, beeldhouwwerken, keramiek en sieraden. Behalve uiteen-lopende technieken tonen de geëxposeerde werken ook verschillende stijlen, van realistisch tot abstract.

De tentoonstelling mag zich bij de leden in een toenemende belangstelling verheugen, het aantal deelnemers is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en daarmee ook de omvang van de tentoonstelling en de diversiteit van de geëxposeerde kunstwerken.
Een vast element tijdens de opening van de ledententoonstelling is de bekendmaking van de winnaar van de Arti/Shockprijs. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag dat ter beschikking wordt gesteld door de kunstenaarsvereniging en de gemeente Rijswijk.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kunstenaar wiens werk op de tentoonstelling zich artistiek en kunstzinnig opvallend onderscheid.
De winnaar wordt gekozen door een deskundige jury waarin o.a. vertegenwoordigers van Arti/Shock, het Museum Rijswijk en de winnaar van het vorige jaar, Jacqueline Stubenitsky, zitting hebben.

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag en zondag van 14.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur, maandag gesloten.


Met Ooievaarspas 50% korting bij Trias en maximaal f. 50,00 voor lidmaatschap scouting of sport-, speeltuin- of culturele vereniging

De gemeente Rijswijk heeft besloten de kortingsmogelijkheden voor houders van de Ooievaarspas uit te breiden met:

TRIAS centrum voor Kunstzinnige Vorming & Ontwikkeling
* Inwoners van Rijswijk in het bezit van een geldige Ooievaarspas kunnen 50% korting krijgen op de cursusgelden van TRIAS.
* De korting geldt voor maximaal 1 cursus per pashouder per cursusjaar.

* Deze kortingsregeling geldt vanaf 1-1-2000.
* Indien men ook in 1999 in het bezit was van een Ooievaarspas kan men een deel van het cursusgeld 1999/2000 terugkrijgen.
* Voor korting op het cursusgeld 2000/2001 geldt de Ooievaarspas 2000.

LIDMAATSCHAP scouting of sport-, speeltuin- of culturele vereniging.
* Rijswijkse jongeren tot 18 jaar in het bezit van een geldige Ooievaarspas kunnen voor de kosten van het lidmaatschap van een sportvereniging, een scoutingclub, een speeltuinvereniging of een culturele vereniging een jaarlijkse bijdrage van maximaal f. 50,= krijgen.

* De bijdrage geldt voor 1 aantoonbaar lidmaatschap per pashouder per jaar van een erkende club of vereniging (bv sportclub aangesloten bij een landelijke bond).

* Deze regeling gaat in per 1-1-2000 en de bijdrage heeft betrekking op een kalenderjaar.

* De bijdrage voor 2000 geldt voor jongeren die op 1-1-2000 nog geen 18 jaar oud zijn.

* Een aanvraag voor de bijdrage voor jongeren tot 18 jaar dient te geschieden door de ouders of verzorgers.

INLICHTINGEN/ AANVRAGEN
Voor meer informatie en /of het indienen van een aanvraag voor de korting of bijdrage kunt u terecht bij de receptie van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk.
Telefoonnummer: 3959859 of 3959670 van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

Ook kunt u hier terecht indien u meent voor een Ooievaarspas in aanmerking te komen.

De Ooievaarspas is gratis voor wie een minimuminkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm. Mensen met een inkomen tussen de 110% en 130% van de bijstandsnorm kunnen de pas kopen voor f 25,00. Ook jongeren die studiefinanciering ontvangen, kunnen de pas voor f 25,00 kopen.Openbare bekendmaking
Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:
* het tot woonerf aanduiden van de straten in het nieuwe woongebied Villahof De Mare

* het tot woonerf aanduiden van de straatgedeelten (achterpaden) bij de woningen die liggen tussen de Karel Doormanlaan en de sloot langs de S.W.Churchilllaan (161 t/m 319 oneven)
* het instellen van een parkeerverbod in de Van Gijnstraat ter hoogte van de panden 12 tot en met 14d als gevolg van het herinrichten van de straat en het aanbrengen van nieuwe parkeervakken aan de overzijde

De verkeersbesluiten met tekening ligt met ingang van 15 september2000 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie en PR, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.


Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Telfort B.V., een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een zendinstallatie op het perceel plaatselijk bekend Klaroenstraat 161-319, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie H nummer 702.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde 3".
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft met een tijdelijke karakter overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 14 september 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance stadhuis), kamer 008, alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door J.P.M. van den Eijkel, een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het vergroten van een woning d.m.v. een serre op het perceel plaatselijk bekend C. Schellingerlaan no. 6 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie I nummer 1664. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Rijswijk Zuid.
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 14 september 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter
inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie