Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorgsector vraagt 1 miljard gulden structureel

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Sector vraagt 1 miljard gulden structureel

14 september 2000

Bij de presentatie van het door Orde en NVZ ontwikkelde aanvalsplan voor een incidentele inhaalslag wachtlijsten in mei van dit jaar, hebben we de politiek goed duidelijk gemaakt hier uitsluitend aan te willen beginnen zodra er uitzicht is op een structurele oplossing. In juni hebben we de minister van VWS de onderbouwing gepresenteerd van onze claim op een structurele oplossing. Het ging om een totaalbedrag tussen de ( 1 en 1,2 miljard gulden per jaar, dat vanaf 2001 ter beschikking zou moeten komen, onder het motto: regering en politiek investeer eindelijk weer eens in de gezondheidszorg. Om de kwantiteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg op een aanvaardbaar peil te brengen om aan de toenemende zorgvraag daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden, vinden zowel de NVZ als de Orde het totaalbedrag aan extra structurele middelen alleszins gerechtvaardigd.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag wordt duidelijk hoeveel geld de regering over heeft voor een structurele aanpak van de wachtlijsten. Op die dag verschijnt de Zorgnota 2001 waarin VWS haar begroting voor volgend jaar presenteert. In de afgelopen maanden hebben wij een zeer intensief lobbytraject afgewerkt om onze argumenten, becijferingen en oplossingen toe te lichten in politiek Den Haag. Na 19 september gaan we ons eerst richten op de Algemene Beschouwingen en daarna op de begrotingsbehandeling van VWS. Hoe dan ook, Orde en NVZ zullen hun uiterste inspanning leveren om politiek Den Haag duidelijk te maken wat de mensen in Nederland belangrijk vinden, namelijk een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg.

Situatieschets
Er zijn steeds meer signalen die erop wijzen dat de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde curatieve zorg in Nederland niet voldoende zijn om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Ook in internationale vergelijking raakt de Nederlandse gezondheidszorg achterop. Bovendien nemen de wachtlijsten ondanks verschillende effectieve maatregelen niet af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg sprak in haar rapportage over 1999 uit, dat ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg zichtbaar beginnen te worden.

De curatief somatische zorg is deze kabinetsperiode in haar groei achtergebleven bij andere sectoren (1,3% versus 2,3% voor de hele sector). De groei van (1,3%) bleef ook achter bij hetgeen voor dit deel van de sector minimaal noodzakelijk (1,6%) werd geacht. Gedurende de kabinetsperiode is de sector bovendien geconfronteerd met vooraf ingeboekte besparingen en niet voorziene kortingen, die de financiële groei verder beperkten. Desalniettemin is de productie gestegen, in het bijzonder voor die ingrepen waarop specifiek beleid is ge voerd in het kader van de extra wachtlijstmiddelen. Uit cijfers van het CTG blijkt dat met de wachtlijstmiddelen een substantiële extra productie is gerealiseerd. Voorts blijkt dat desondanks de wachtlijsten zijn toegenomen.

In toenemende mate doen zich problemen voor ten aanzien van de beschikbaarheid van gekwalificeerde professionals: specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en OKpersoneel. Ook nemen de klachten bijvoorbeeld over werkdruk en beloning van deze professionals toe en treden in toenemende mate verschijnselen als 'burn out' op.

Patiënten vragen terecht meer en meer aandacht voor de verschillende kwaliteitsaspecten van de zorg: wordt deze zorg adequaat en tijdig geboden? Bestaan er niet te vaak te lange wachttijden, afstemmings- en communicatieproblemen? Patiënten wensen meer geld aan zorg uit te kunnen geven en vragen zich af waarom zij wel kunnen kiezen voor een dure vakantie maar niet voor een betere zorg. Aan de sector zal het niet liggen. Zo zijn onlangs maximale wachttijden vastgesteld voor een groot aantal behandelingen; de zogenaamde 'Treek-streefnormen, die in 2003 moeten worden gehaald. Het formuleren van de Treek-treefnormen voor de cure en de care is in dat opzicht een belangrijk signaal van de sector dat zij zich committeert aan de oplossing van dit probleem, mits voldoende structurele maatregelen worden getroffen.

Ook het door NVZ en Orde in ontwikkeling zijnde plan van 'de onorthodoxe aanpak wachtlijsten' geeft aan, dat de sector vraaggericht wil werken. Zoals ook in het plan uiteengezet, willen NVZ en Orde voorkomen dat ondanks deze onorthodoxe aanpak de wachtlijsten groeien. Dit soort incidentele maatregelen zijn alleen effectief als voldoende structurele maatregelen worden getroffen. Indien structurele maatregelen uitblijven of te beperkt van omvang zijn, wordt er slechts water naar de zee gedragen.

Claim in beeld
Op basis van deze constateringen doen de NVZ en de Orde een dringend beroep op de minister van VWS om op korte termijn de volgende structurele maatregelen te effectueren:

1. Voldoende gekwalificeerde professionals



* Verhoging aantal basisartsen die starten met de opleiding tot specialist. Vooruitlopend op het te verwachten behoefteadvies, in 2000 nog 50 basisartsen laten starten met een opleiding tot specialist en per 1 januari 2001 dit aantal nog eens verhogen met 50. Kosten: fl. 28 miljoen per jaar. Begeleiden en coachen van vluchtelingenartsen en artsen uit niet-EU landen. Kosten: fl. 7 miljoen per jaar


* Het realiseren van een nieuw systeem voor de financiering van de medisch-specialistische vervolgopleidingen, zoals ontwikkeld door de NVZ in samenspraak met de Orde.
Kosten: fl. 26 miljoen per jaar


* Het ontdooien van de erkenning beschikking voor medisch specialisten, zodat nieuwe specialisten kunnen instromen en tevens 'grijze' specialistenplaatsen kunnen worden 'gewit' zodat extra productie kan worden afgesproken. Geschat wordt dat ongeveer 50 grijze plaatsen kunnen worden gewit en 50 tot 100 nieuwe plaatsen kunnen worden gerealiseerd.
Kosten: fl. 40 tot fl. 60 miljoen per jaar


* Voor de kosten van het afbouwen van de goodwill-regeling en voor de AMS zijn substantiële financiële middelen nodig. Kosten: goodwill fl. 60 miljoen per jaar.
MS: fl. 150- 200 miljoen per jaar.


* Opleiden van verpleegkundig personeel, OK- en labassistenten: initieel onderwijs, stageplaatsen, verpleegkundige vervolgopleidingen, herintreding, na- en bijscholing, etcetera.
Kosten: fl. 130 miljoen per jaar


* Een goed passend en flexibel arbeidsvoorwaardenbeleid is noodzakelijk om mensen te motiveren voor een loopbaan in de zorgsector.
Kosten: pro memorie.
Reparatie van een eerdere kortingsmaatregel op salarissen: fl. 40 miljoen

2. Kwaliteit en organisatie van zorg



* Gebleken is dat in zorgprocessen door zorgvuldige analyse en herontwerp nog winst valt te boeken. Deze inspanningen kunnen bijvoorbeeld leiden tot kortere doorstroomtijden voor specifieke en voldoende grote patiëntencategorieën. Kosten: fl. 20 miljoen per jaar


* Doorstroming van uitbehandelde ziekenhuispatiënten uit het ziekenhuis naar de thuissituatie of een verpleeghuis is lang niet altijd mogelijk. Dit leidt tot de 'verkeerde bed-problematiek'. Deze kan worden opgelost door een deel van de extra middelen voor thuiszorg en verpleeghuiszorg te
oormerken voor het oplossen van de verkeerde bedproblematiek in ziekenhuizen.
Kosten: fl. 100 miljoen per jaar


* Het gericht ondersteunen van ICT-ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld gericht op een elektronisch patiëntendossier en het verder ontwikkelen van beslissings-
ondersteunende systemen, zoals bijvoorbeeld bij het voorschrijven van geneesmiddelen of de achtlijstregistratie zijn voor groot belang voor de kwaliteit van de zorg. Kosten: budget platform ICT


* Het lopende traject voor de producttypering moet versneld en geprofessionaliseerd worden, met name wat betreft de ICT-ondersteuning.
Kosten: fl. 110 miljoen per jaar (inclusief ICT-kosten)

3. Oplossen spanning tussen vraag en aanbod



* Het ramen van de uitgaven aan geneesmiddelen, alsmede het beheersen ervan is een belangrijke beleidsmatige prioriteit. Nieuw onderzoek naar bestaande en binnenkort te verwachten nieuwe dure geneesmiddelen is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de extra kosten waar ziekenhuizen mee worden geconfronteerd. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is een schatting gemaakt van de extra kosten. Voorts is het noodzakelijk dat, indien blijkt dat de inkoopvoordelen voor klinische geneesmiddelen daadwerkelijk (geheel) vervallen, de ziekenhuizen voor deze extra kosten worden gecompenseerd. Tevens zal er geïnvesteerd moeten worden in het ontwikkelen van FTTO-achtige projecten, alsmede in het op landelijk niveau uitwerken van medicatieafspraken tussen huisartsen en specialisten (Landelijke Transmurale Afspraken).
Kosten dure geneesmiddelen: fl. 84 miljoen per jaar. FTTO landelijk introduceren: fl. 20 miljoen per jaar. Ontwikkelen LTA's: fl. 2 miljoen per jaar


* De budgettaire ontwikkeling binnen de ziekenhuissector blijft achter bij de zich ontwikkelende vraag en blijft tevens achter bij andere sectoren. Gelet op de discrepantie tussen de feitelijke groei en de geraamde minimaal noodzakelijke groei van 0,3% per jaar is een verruiming van het macrokader verdedigbaar. Voor de toekomst zullen de momenteel sterk door de budgettaire ruimte bepaalde ramingsystemen op hun aannames moeten worden onderzocht en worden bijgesteld. Kosten structurele inhaalslag: fl. 205 miljoen. Structurele kosten: fl. 95 miljoen per jaar.
Reparatie achterstand kleine ziekenhuizen: fl. 50 miljoen per jaar.

Totale kosten 2001

fl. 331- fl. 551 miljoen
Voldoende gekwalificeerde professionals

fl. 230 miljoen
Kwaliteit en organisatie van de zorg

fl. 406 miljoen
Herstellen balans van vraag en aanbod

fl. 967 - fl. 1187 miljoen totaal

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : Integraal projectplan producttypering

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie