Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorgsector vraagt 1 miljard gulden structureel

Datum nieuwsfeit: 14-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Sector vraagt 1 miljard gulden structureel

14 september 2000

Bij de presentatie van het door Orde en NVZ ontwikkelde aanvalsplan voor een incidentele inhaalslag wachtlijsten in mei van dit jaar, hebben we de politiek goed duidelijk gemaakt hier uitsluitend aan te willen beginnen zodra er uitzicht is op een structurele oplossing. In juni hebben we de minister van VWS de onderbouwing gepresenteerd van onze claim op een structurele oplossing. Het ging om een totaalbedrag tussen de ( 1 en 1,2 miljard gulden per jaar, dat vanaf 2001 ter beschikking zou moeten komen, onder het motto: regering en politiek investeer eindelijk weer eens in de gezondheidszorg. Om de kwantiteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg op een aanvaardbaar peil te brengen om aan de toenemende zorgvraag daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden, vinden zowel de NVZ als de Orde het totaalbedrag aan extra structurele middelen alleszins gerechtvaardigd.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag wordt duidelijk hoeveel geld de regering over heeft voor een structurele aanpak van de wachtlijsten. Op die dag verschijnt de Zorgnota 2001 waarin VWS haar begroting voor volgend jaar presenteert. In de afgelopen maanden hebben wij een zeer intensief lobbytraject afgewerkt om onze argumenten, becijferingen en oplossingen toe te lichten in politiek Den Haag. Na 19 september gaan we ons eerst richten op de Algemene Beschouwingen en daarna op de begrotingsbehandeling van VWS. Hoe dan ook, Orde en NVZ zullen hun uiterste inspanning leveren om politiek Den Haag duidelijk te maken wat de mensen in Nederland belangrijk vinden, namelijk een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg.

Situatieschets
Er zijn steeds meer signalen die erop wijzen dat de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde curatieve zorg in Nederland niet voldoende zijn om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Ook in internationale vergelijking raakt de Nederlandse gezondheidszorg achterop. Bovendien nemen de wachtlijsten ondanks verschillende effectieve maatregelen niet af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg sprak in haar rapportage over 1999 uit, dat ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg zichtbaar beginnen te worden.

De curatief somatische zorg is deze kabinetsperiode in haar groei achtergebleven bij andere sectoren (1,3% versus 2,3% voor de hele sector). De groei van (1,3%) bleef ook achter bij hetgeen voor dit deel van de sector minimaal noodzakelijk (1,6%) werd geacht. Gedurende de kabinetsperiode is de sector bovendien geconfronteerd met vooraf ingeboekte besparingen en niet voorziene kortingen, die de financiële groei verder beperkten. Desalniettemin is de productie gestegen, in het bijzonder voor die ingrepen waarop specifiek beleid is ge voerd in het kader van de extra wachtlijstmiddelen. Uit cijfers van het CTG blijkt dat met de wachtlijstmiddelen een substantiële extra productie is gerealiseerd. Voorts blijkt dat desondanks de wachtlijsten zijn toegenomen.

In toenemende mate doen zich problemen voor ten aanzien van de beschikbaarheid van gekwalificeerde professionals: specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en OKpersoneel. Ook nemen de klachten bijvoorbeeld over werkdruk en beloning van deze professionals toe en treden in toenemende mate verschijnselen als 'burn out' op.

Patiënten vragen terecht meer en meer aandacht voor de verschillende kwaliteitsaspecten van de zorg: wordt deze zorg adequaat en tijdig geboden? Bestaan er niet te vaak te lange wachttijden, afstemmings- en communicatieproblemen? Patiënten wensen meer geld aan zorg uit te kunnen geven en vragen zich af waarom zij wel kunnen kiezen voor een dure vakantie maar niet voor een betere zorg. Aan de sector zal het niet liggen. Zo zijn onlangs maximale wachttijden vastgesteld voor een groot aantal behandelingen; de zogenaamde 'Treek-streefnormen, die in 2003 moeten worden gehaald. Het formuleren van de Treek-treefnormen voor de cure en de care is in dat opzicht een belangrijk signaal van de sector dat zij zich committeert aan de oplossing van dit probleem, mits voldoende structurele maatregelen worden getroffen.

Ook het door NVZ en Orde in ontwikkeling zijnde plan van 'de onorthodoxe aanpak wachtlijsten' geeft aan, dat de sector vraaggericht wil werken. Zoals ook in het plan uiteengezet, willen NVZ en Orde voorkomen dat ondanks deze onorthodoxe aanpak de wachtlijsten groeien. Dit soort incidentele maatregelen zijn alleen effectief als voldoende structurele maatregelen worden getroffen. Indien structurele maatregelen uitblijven of te beperkt van omvang zijn, wordt er slechts water naar de zee gedragen.

Claim in beeld
Op basis van deze constateringen doen de NVZ en de Orde een dringend beroep op de minister van VWS om op korte termijn de volgende structurele maatregelen te effectueren:

1. Voldoende gekwalificeerde professionals* Verhoging aantal basisartsen die starten met de opleiding tot specialist. Vooruitlopend op het te verwachten behoefteadvies, in 2000 nog 50 basisartsen laten starten met een opleiding tot specialist en per 1 januari 2001 dit aantal nog eens verhogen met 50. Kosten: fl. 28 miljoen per jaar. Begeleiden en coachen van vluchtelingenartsen en artsen uit niet-EU landen. Kosten: fl. 7 miljoen per jaar


* Het realiseren van een nieuw systeem voor de financiering van de medisch-specialistische vervolgopleidingen, zoals ontwikkeld door de NVZ in samenspraak met de Orde.
Kosten: fl. 26 miljoen per jaar


* Het ontdooien van de erkenning beschikking voor medisch specialisten, zodat nieuwe specialisten kunnen instromen en tevens 'grijze' specialistenplaatsen kunnen worden 'gewit' zodat extra productie kan worden afgesproken. Geschat wordt dat ongeveer 50 grijze plaatsen kunnen worden gewit en 50 tot 100 nieuwe plaatsen kunnen worden gerealiseerd.
Kosten: fl. 40 tot fl. 60 miljoen per jaar


* Voor de kosten van het afbouwen van de goodwill-regeling en voor de AMS zijn substantiële financiële middelen nodig. Kosten: goodwill fl. 60 miljoen per jaar.
MS: fl. 150- 200 miljoen per jaar.


* Opleiden van verpleegkundig personeel, OK- en labassistenten: initieel onderwijs, stageplaatsen, verpleegkundige vervolgopleidingen, herintreding, na- en bijscholing, etcetera.
Kosten: fl. 130 miljoen per jaar


* Een goed passend en flexibel arbeidsvoorwaardenbeleid is noodzakelijk om mensen te motiveren voor een loopbaan in de zorgsector.
Kosten: pro memorie.
Reparatie van een eerdere kortingsmaatregel op salarissen: fl. 40 miljoen

2. Kwaliteit en organisatie van zorg* Gebleken is dat in zorgprocessen door zorgvuldige analyse en herontwerp nog winst valt te boeken. Deze inspanningen kunnen bijvoorbeeld leiden tot kortere doorstroomtijden voor specifieke en voldoende grote patiëntencategorieën. Kosten: fl. 20 miljoen per jaar


* Doorstroming van uitbehandelde ziekenhuispatiënten uit het ziekenhuis naar de thuissituatie of een verpleeghuis is lang niet altijd mogelijk. Dit leidt tot de 'verkeerde bed-problematiek'. Deze kan worden opgelost door een deel van de extra middelen voor thuiszorg en verpleeghuiszorg te
oormerken voor het oplossen van de verkeerde bedproblematiek in ziekenhuizen.
Kosten: fl. 100 miljoen per jaar


* Het gericht ondersteunen van ICT-ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld gericht op een elektronisch patiëntendossier en het verder ontwikkelen van beslissings-
ondersteunende systemen, zoals bijvoorbeeld bij het voorschrijven van geneesmiddelen of de achtlijstregistratie zijn voor groot belang voor de kwaliteit van de zorg. Kosten: budget platform ICT


* Het lopende traject voor de producttypering moet versneld en geprofessionaliseerd worden, met name wat betreft de ICT-ondersteuning.
Kosten: fl. 110 miljoen per jaar (inclusief ICT-kosten)

3. Oplossen spanning tussen vraag en aanbod* Het ramen van de uitgaven aan geneesmiddelen, alsmede het beheersen ervan is een belangrijke beleidsmatige prioriteit. Nieuw onderzoek naar bestaande en binnenkort te verwachten nieuwe dure geneesmiddelen is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de extra kosten waar ziekenhuizen mee worden geconfronteerd. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is een schatting gemaakt van de extra kosten. Voorts is het noodzakelijk dat, indien blijkt dat de inkoopvoordelen voor klinische geneesmiddelen daadwerkelijk (geheel) vervallen, de ziekenhuizen voor deze extra kosten worden gecompenseerd. Tevens zal er geïnvesteerd moeten worden in het ontwikkelen van FTTO-achtige projecten, alsmede in het op landelijk niveau uitwerken van medicatieafspraken tussen huisartsen en specialisten (Landelijke Transmurale Afspraken).
Kosten dure geneesmiddelen: fl. 84 miljoen per jaar. FTTO landelijk introduceren: fl. 20 miljoen per jaar. Ontwikkelen LTA's: fl. 2 miljoen per jaar


* De budgettaire ontwikkeling binnen de ziekenhuissector blijft achter bij de zich ontwikkelende vraag en blijft tevens achter bij andere sectoren. Gelet op de discrepantie tussen de feitelijke groei en de geraamde minimaal noodzakelijke groei van 0,3% per jaar is een verruiming van het macrokader verdedigbaar. Voor de toekomst zullen de momenteel sterk door de budgettaire ruimte bepaalde ramingsystemen op hun aannames moeten worden onderzocht en worden bijgesteld. Kosten structurele inhaalslag: fl. 205 miljoen. Structurele kosten: fl. 95 miljoen per jaar.
Reparatie achterstand kleine ziekenhuizen: fl. 50 miljoen per jaar.

Totale kosten 2001

fl. 331- fl. 551 miljoen
Voldoende gekwalificeerde professionals

fl. 230 miljoen
Kwaliteit en organisatie van de zorg

fl. 406 miljoen
Herstellen balans van vraag en aanbod

fl. 967 - fl. 1187 miljoen totaal

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : Integraal projectplan producttypering

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...