Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Alternatief SP voor nieuwe coalitieprogramma in Oss

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Oss

Het alternatief van de SP voor het nieuwe coalitieprogramma

Bespreking samenwerkingsprogramma coalitie CDA, VVD, VDG, PvdA, D66,

Reactie van de SP-fractie op vrijdag 15 september j.l. tijdens de raadsvergadering. Daar werd het samenwerkingsprogramma van de nieuwe coalitie zonder SP gepresenteerd.

Zeer waarschijnlijk hebben we vanavond te maken met een unicum in Oss: de bespreking van een samenwerkingsprogramma waarin alle partijen in de raad elkaar gevonden hebben op één na. De trend die zich in de landelijke politiek aftekent, komt in Oss in versterkte mate naar voren. Verschillen tussen politieke partijen verdwijnen als sneeuw door de zon, omdat men zich kennelijk prima thuis voelt bij een neoliberale koers. Het moet vanavond wel een feestavond zijn voor de VVD. Waar bestuurlijk Nederland pleit voor meer dualisme in de politiek, klontert de politiek in Oss zich samen als de jongste pupillen van een voetbalelftal.

De vraag is of de meeste Ossenaren wijzer worden van die koers. Gaan zij er op vooruit ten opzichte van de koers die was uitgezet door de voorgaande 2 colleges, waarin de SP vertegenwoordigd was? Een uitermate politieke vraag. Naar onze waarneming zijn er veel overeenkomsten. Maar dan gaat het vooral over de dagelijkse huishouding zoals het wegbeheer, groenbeheer, beheer van schoolgebouwen, uitgifte van paspoorten en rijbewijzen. Ze beslaan het grootste gedeelte van het samenwerkingsprogramma. Ook hebben wij geen verschil van mening voor investeringen in de wijken, de Rusheuvel en de verkeersveiligheid. Maar op essentiële politieke punten zijn er grote verschillen. Daarin maakt de SP fractie andere keuzes dan de coalitie. Ze hebben te maken met :

- het sociale beleid als teken van beschaving - basisvoorzieningen als bronnen van maatschappelijke rijkdom - initiatieven van de bevolking als schepper van gemeenschapszin - kunst en cultuur als verrijking van het leven - natuur en landschap als tegenwicht tegenwicht van economische groei - de stijl van besturen ter versterking van de democratie - projecten of arbeidsplaatsen - financiën. Tot slot nog enkele vragen aan de wethouders

Sociale beleid als ijkpunt van onze beschaving.

Laat ik beginnen bij de beschaving: het sociale beleid.

Oss is een sociale gemeente. Dat sociale gezicht is opgebouwd in een reeks van jaren. Het moet worden gezegd, vaak met een CDA wethouder aan het roer, met de hete adem van de SP in de nek. De mensen met een minimuminkomen kunnen in de meeste gevallen buiten hun schuld niet volledig op eigen benen staan en net als anderen volledig deelnemen aan de samenleving. Het is voor de minima nog steeds beknibbelen. Dat in tegenstelling tot de indruk die hier in de raad door menige politieke partij is gewekt, dat de grens van de sociale zorg is bereikt. En die roep heeft zijn echo gevonden in het samenwerkingsprogramma. Wonderlijk terwijl het CDA zich landelijk profileert op het armoedebeleid. In een periode van 3 jaar wordt er 5.3 miljoen gulden bezuinigd op de WVG. Dat betekent een halvering van de vervoerskostenvergoeding van circa 2200 naar 1100 gulden, voor circa 2000 gehandicapten. Aan de vrijheid van de WVGers om hun persoonsgebonden budget naar eigen inzicht te besteden komt een einde. De gevleugelde uitspraak van oud CDA wethouder Auwens: voor mijn part kopen ze er duivenvoer voor, kan wordt vernietigd in de versnipperaar van het CDA. De SP kiest een andere koers. Wij komen op voor deze groep in de samenleving, waarvan bekend is dat zij 20% meer kosten heeft dan de valide medemens en bezuinigen niet op de WVG.

Wij komen ook op voor de minima met schoolgaande kinderen en hebben financiële ruimte gemaakt voor een schoolkostenfonds. Daardoor krijgen 400 ouders een tegemoetkoming van 200 gulden per kind per jaar voor schoolkosten. Het gaat om 600 kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Voor de SP is goed onderwijs een grondrecht. Geld mag daarvoor nooit een belemmering zijn.

Verder willen wij ons respect voor de minima tot uitdrukking brengen door een persoonsgebonden budget toe te kennen voor de koelkast en de wasmachine die het begeven en waarvoor het geld tot vervangen gewoon niet opzij gelegd kan worden. Weg met de bonnen en het hand ophouden. De coalitie is vooralsnog niet van plan om hiervoor aan 1100 huishoudens een bedrag van 350-500 gulden toe te kennen.

De grootste armoede wordt over het algemeen in de eenoudergezinnen met schoolgaande kinderen geleden. Daarom willen wij met een verruiming van het premiebeleid met 300 gulden de ouders met schoolgaande kinderen tussen de 12 en 18 jaar ondersteunen. Petje af voor deze 70 alleenstaande bijstandsmoeders die naast hun zorg voor de kinderen ook nog een baan buitenshuis hebben.

We realiseren ons dat het allemaal beperkte verbeteringen zijn. Beter ware het in de planperiode , het minimumloon jaarlijks met 5% extra te verhogen. Daar gaat de gemeente niet over. We zijn ervan overtuigd dat bij de huidige redelijk gezonde financiële positie van onze gemeente heel verantwoorde uitgaven zijn, die een breed draagvlak ondervinden bij de bevolking.

De basisvoorzieningen als bron voor maatschappelijke rijkdom

Neoliberalisme en uitverkoop van gemeenschapsvoorzieningen gaan hand in hand. Een jaar of 6 geleden is de SP, door een stevige actie tegen de voorgenomen verkoop van de Lievekamp, in staat gebleken Oss te behoeden voor een privatiseringsgolf. Als we het coalitieprogramma lezen blijkt de toen toegebrachte dreun te zijn uitgewerkt. Opmerkelijk overigens in die tijd dat de OIK erg content was met die interventie van de SP.

U trekt een ton uit voor privatiseringsonderzoeken. Welke onderzoeken staat er niet bij. Graag opheldering daarover. Het eerste slachtoffer lijkt het golfbad te worden en in Oss gelooft ondertussen niemand meer dat u nog werkelijk serieus overweegt om de CAI in overheidshanden te houden. U kiest kennelijk voor de weg, waarbij de overheid zichzelf declasseert in de veronderstelling dat het bedrijfsleven alles beter en goedkoper kan. Dat de overheid zorg moet hebben voor efficiënte bedrijfsvoering heeft onze volledige steun. Nota bene het golfbad is een gemeenschapsvoorziening die erg efficiënt beheerd wordt. Als u het Wychense zwembad onderzoek heeft gelezen blijken particuliere ondernemers die prestatie niet te kunnen overtreffen. Bij het onderbrengen in een gemeentelijk sportbedrijf, waarvoor door de sector Welzijn plannen worden uitgewerkt, kan het misschien nog beter. Het is de beste garantie dat de voorziening betaalbaar blijft voor alle burgers en de gemeenschap zelf de kwaliteit van het voorzieningenniveau kan bepalen. Daar gaat het om bij basisvoorzieningen betaalbaarheid voor iedereen en zeggenschap over inhoud en kwaliteit. In het alternatieve programma van de SP zijn daarom de middelen opgenomen voor uitbreiding van het berenbad, gezondheidshoek en glijbanen. De tarieven hoeven daardoor niet omhoog. Verkoop van de CAI wordt afgewezen, omdat blijkt dat zeker op de middellange termijn een inhoudelijk goed aanbod kan worden geboden tegen een aanzienlijk lagere prijs.

Initiatieven van de bevolking als schepper van gemeenschapszin.

Oss kent een rijk verenigingsleven. Dat moeten we in een tijd van toenemende individualisering koesteren. Als in het feestjaar Oss 600 iets is gebleken dan is het dat het maatschappelijk initiatief - waarbij de verenigingen in de uitvoering een doorslaggevende rol hebben gespeeld - tot ongekende prestaties in staat is. Oss 600 heeft ook geleid tot toenadering van het bedrijfsleven en de politiek. Bij het 4e Beeld deden de tomaten van de SP niet onder voor de vlaggen van bouwbedrijf Berghege. Prachtig toch zou je denken dat, wat eens toch een tamelijk elitaire stichting Oss Promotion was, samen met de stichting Oss 600 is verbreed tot een nieuwe stichting met een brede vertegenwoordiging uit alle maatschappelijke geledingen. In haar programma marginaliseert de SP de gemeentelijke bijdrage niet tot een onwerkbaar minimum, maar maakt de komende 2 jaar, jaarlijks 300.000 gulden vrij. Als de nieuwe stichting de beloofde resultaten neerzet kan de subsidie worden gecontinueerd.

Kunst en cultuur als verrijking van het leven.

Uw visie op kunst en cultuur beperkt zich in het samenwerkingsprogramma tot het treffen van bouwkundige voorzieningen aan culturele accommodaties. Eerlijk gezegd vinden we dat een beetje magertjes. Het zou kunnen dat u daar weinig idee over heeft. Ik mag u dan adviseren om bij de Sector Welzijn, de in voorbereiding zijnde plannen van voormalig wethouder Marijnissen te gaan bekijken. Het behelst het ontwikkelen van een kunst en cultuurconcept voor onze stad, waarin de samenwerking van culturele instellingen, kunst in de wijken en het betrekken van lokale kunstenaars een samenhangende basis zouden moeten vinden. Zeker de moeite om dat door te zetten. Het vernieuwde Fantastival is daar een sprekend voorbeeld van. Maar dan moet er ook geld zijn om projecten uit te voeren. In het programma van de SP zijn die middelen gereserveerd. Het is nu een tijd van hoogconjunctuur, waarin enige compensatie voor eenzijdige economische ontwikkeling verantwoord te financieren is. Die bouwkundige voorzieningen zijn overigens akkoord Alleen de trekkenwand bij de Lievekamp is wat ons betreft nog prematuur. Naar onze mening moeten we eerst heel goed stilstaan bij de haalbare omvang van deze overbevolkte accommodatie. Een gratis jeugdabonnement op de bibliotheek voor jongeren tot 18 jaar is ook een haalbaar voorbeeld in het SP programma om culturele vorming van jongeren verder te stimuleren.

Natuur en landschap als tegenwicht tegen eenzijdige economische ontwikkeling

Opvallend in uw programma. Geen mening. Dat terwijl er de laatste jaren toch een aardige impuls is gegeven aan het vrijwillig landschapsbeheer, het natuurlijk bosbeheer en het intomen van de plezierjacht. Terwijl de zorg voor het natuurlijk milieu, als tegenhanger van de ruimteverslindende verstedelijking en industrialisatie in veel gemeenten steeds hoger op de politieke agenda komt te staan, zou Oss een pas op de plaats maken. Als het voortkomt uit gebrek aan ideeën dan zegt u het maar, dan hebben we nog wel een paar tips. De SP is van mening dat een nieuwe impuls van natuur- en landschapsprojecten dringend gewenst is. Eerlijk gezegd vinden we een bedrag van 3 ton, die we in ons programma hebben opgenomen nog een heel bescheiden bijdrage.

De stijl van besturen ter versterking van de democratie.

Zoals bekend is in de afgelopen colleges met de SP een sobere bestuursstijl ontwikkeld en is er veel geïnvesteerd in het betrekken van de bevolking bij de plannen van de gemeente. Met name CDA en VVD hebben in die tijd enorm hun best gedaan om een aantal van die initiatieven te frustreren. Ik noem de Toekomstvisie Oss en de laatste brede voorbereiding van de Perspectiefnota. De SP zal die sobere bestuursstijl voortzetten, bijvoorbeeld doordat onze wethouders geen gebruik zullen maken van een aanvulling van hun salaris met opgebouwde wachtgeldrechten. Onze intensieve contacten in de wijk en de samenwerking met inmiddels vele verenigingen en organisaties. op het gebied van jongerenwerk, verenigingsleven, sport en cultuur gaan we verder uitbouwen. September is er met het Elckerlycfestival, openluchtbioscoop het 4e beeld, de skateloop en de aanstaande skateday op de autovrije zondag een bewijs van.

Maar wat gaat u doen? Over de stijl van besturen lezen we niets in het samenwerkingsprogramma, met uitzondering van de verhoging van de post wethouderssalaris, die met 12.5 % wordt verhoogd. Betekent het dat u de sobere bestuursstijl die er in Oss de laatste jaren ontwikkeld is gaat verlaten? Is de praat juist dat u ook de vergoedingen van raadsgelden met 25 % gaat optrekken. Hoe kan u dat verantwoorden tegenover de duizenden vrijwilligers die niets of nauwelijks aan vergoeding krijgen? Zijn de in het verleden ruimhartig ontvangen cadeautjes weer van harte welkom op de bestuursvleugel?

Het afgelopen jaar was er in de raad regelmatig kritiek te horen dat de inspraak in Oss is doorgeslagen. Betekent het dat u de inspraak gaat beperken? Zoals u vanavond volkomen ten onrechte de gehandicapten het spreekrecht heeft onthouden? Gaat u zich verre houden van toekomstvisies en het betrekken van verenigingen en organisaties bij de voorbereiding van de perspectiefnota. Komt er een einde aan de experimenten met interactief bestuur? Of had het geklooi van de afgelopen jaren alleen maar te maken met de aanwezigheid van de SP in het college en is nu de kust veilig voor eigentijdse betrokkenheid van de bevolking? We hopen het laatste van harte.

Tot de stijl van besturen rekenen wij ook de betrouwbaarheid van politici. Die betrouwbaarheid is het afgelopen half jaar ernstig geschaad, door het verspreiden van ongegronde beschuldigingen, het verkondigen van leugens en het niet nakomen van beloftes om maar een aantal voorbeelden te noemen die me te binnen schieten. Hier volgt een lijstje. De verkondigers kunnen het misschien zelf nog aanvullen. - roepen dat de SP gebruik maakt van ondeugdelijke financieringsmethodieken, en vervolgens zelf de methodieken kopiëren; met dank aan de PvdA voor het opblazen van het college. - beweren dat de SP de reserves heeft uitgeput en vervolgens zwijgen als het graf, als in een ambtelijke notitie het tegendeel wordt aangegeven; met dank aan Jan Ras. Lieg maar raak er blijft altijd wel iets hangen lijkt zijn devies; - roepen dat er fors moet worden ingegrepen in de gemeentefinanciën terwijl er in het samenwerkingsprogramma in een periode van 5 jaar 5 miljoen extra ingezet uit het gemeentefonds, waar de SP niet mocht aankomen; - aangeven dat een onverantwoord zware belasting van de ambtenaren een van de redenen was voor Herman Tuerlings om op te stappen en vervolgens in het samenwerkingsprogramma geen financiële middelen opnemen om te investeren in het ambtelijk apparaat; - aankondigen dat er 6 miljoen wordt geïnvesteerd in het centrum, terwijl er in het samenwerkingsprogramma maar 4 miljoen is opgenomen; - roepen dat de gehandicapten voorzieningen overeind blijven, terwijl uit de financiële paragraaf van het samenwerkingsprogramma af te leiden is dat de gehandicapten de helft van hun vergoeding moeten inleveren; - roepen dat de OZB niet wordt verhoogd, terwijl we in de financiële paragraaf van het samenwerkingsprogramma lezen dat na de verkiezingen de rekening wordt gepresenteerd; - roepen dat de voorgestelde nieuwe grondprijzen woekerprijzen zijn en vervolgens als kersverse wethouder zonder blikken of blozen dezelfde prijzen voorstellen; - klagen dat de moties van het CDA niet worden aangenomen en vervolgens in het nieuwe samenwerkingsprogramma moeten constateren dat daarin vrijwel niets van die moties is overgenomen.

En maar klagen dat de sfeer in de Osse raad zo nodig verbeterd moet worden.

Projecten of arbeidsplaatsen

Met de PvdA hebben we nogal eens verschil van mening over de financiering van nieuwe initiatieven. Ons uitgangspunt daarbij is dat we ons moeten behoeden voor structurele financiering zonder dat duidelijk is dat er ook daadwerkelijk resultaten geboekt worden. Dat heeft in het verleden geleid tot een steeds maar uitdijende overheid, terwijl lang niet altijd gezegd kan worden dat de prestaties navenant waren. Vandaar onze keuze om bijvoorbeeld het onderwijskwaliteitsplan op projectbasis te financieren. Goede resultaten moeten daarbij zeker worden beloond met perspectief voor de toekomst. Tijdens de bestuurscrisis was er met name van de PvdA zware kritiek op de SP dat er onvoldoende middelen waren vrijgemaakt om te investeren in de sector stad. Wij stemden toen niet in met een structurele uitbreiding van de sector, omdat het maar de vraag was of uitbreiding van de sector het juiste antwoord was voor het oplossen van de knelpunten. In ons alternatief programma is in totaal 2 miljoen opgenomen voor het oplossen van knelpunten in de sector stad. Van de sector wordt verwacht dat ze met een uitgewerkt toekomstperspectief komt. Waar de PvdA in het voorjaar verzuchtte dat de SP met de voorontwerp Perspectiefnota een te zware druk legde op de ambtenaren zien we nu dat er in het samenwerkingsprogramma helemaal geen geld is opgenomen om de druk te verlichten.

Financiën

De discussie die zich de afgelopen jaren in de raad heeft afgespeeld rond de financiële positie van onze gemeente is er een van een zeer bedenkelijk allooi Jarenlang heeft Jan Ras gepoogd met list en bedrog het financiële beleid van de SP verdacht te maken. Zelf betitelt hij het als kwaliteitsoppositie. Een kleine bloemlezing uit zijn onheilsprofetieen: - "Wij willen onze zorgen uitspreken over het financieel meerjarenbeleid en de reserves.....Ondanks de lastenverzwaring kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar worden vastgeknoopt en worden problemen niet opgelost of naar de toekomst verschoven.... De rek is eruit. Waarom? Wij denken, in feite weten we dat zeker, dat dit komt omdat de reserves veel te drastisch zijn afgeroomd.", aldus Jan Ras in de helaas alleen door hem veel geciteerde beschouwing bij de begroting van 1997. - "Het CDA is tegen het systeem van structureel gaten dichten met incidentele middelen. Dat leidt op termijn tot grote problemen, die de burgers van Oss fors in de portemonnee gaan voelen in de toekomst. De lasten komen in de volgende eeuw te liggen. Wie dan leeft wie dan zorgt." - Jan Ras over het concernbericht zoals besproken op 30 juni. "Nederland zou zich kapot schrikken over het staatje van de ontwikkelingen in bestaand beleid en tot de conclusie komen dat er drastische maatregelen moeten worden genomen." En na een interruptie van mijn kant. "De billen komen vanzelf bloot. wacht u de komende tijd maar af, dan zult u zien wat dat oplevert en dat zal u verbazen, aldus Ras die toen nog niet door had, dat hij het zou zijn die met de billen bloot moet. Martijn of Lesly vergeet niet een groothoeklens mee te nemen. - De financiele positie is buitengewoon zorgelijk. Het parkeerbedrijf is leeggehaald. Bij de CAI is het nodige weggehaald. het parkeerbedrijf zit letterlijk aan de grond. er is niet meer voldoende geld voor nieuwe aankopen. Aldus Jan ras op DTV - Het grondbedrijf zit letterlijk aan de grond. De reserves van het parkeerbedrijf en CAI zijn uitgeput Of woorden van gelijke strekking. - "De SP doet aan potverteren. Alle reserves zijn door dit beleid op", aldus Ras collega Kerkhof in een landelijk dagblad.. Dat sterkt het vertrouwen nog eens in deze kersverse wethouder. - "De financiën moeten op orde worden gebracht. Wrang is te moeten constateren dat deze goed op orde waren in 1996 toen wethouder Auwens aftrad. Zijn werk is in een paar jaar tijd om zeep geholpen." aldus de voorzitter Jos van Erp in het clubblad van het CDA. Het was op deze voedingsbodem dat de PvdAers Tuerlings en Fastenau de kans zagen om het financiele beleid van de SP, in diskrediet te brengen. Waarschijnlijk zijn zij nog de enigen die zich dat op het moment zichzelf wijs maken. Zij voelden zich kennelijk beter op hun gemak bij het orakel van het CDA, dan bij een partij die de band met de mensen nog niet verloren is. - Er was niet normaal met de SP over geld te praten en ze wilden risico's nemen die onverantwoord waren", aldus Fastenau. - "de gemeentelijke organisatie wordt onverantwoord belast". Vervolgens zien we in het nieuwe samenwerkingsprogramma geen enkele investering wordt gedaan in de gemeentelijke organisatie. Dit i.t.t. tot het SP programma - Na een gat van 2 miljoen in de begroting van 2000 stelde ik bij de perspectiefnota wederom vast dat de gemeente Oss grote financiële risico's ging lopen". aldus wegloper Tuerlings. VVD en D66, die zich aanvankelijk bescheidener opstelde in de crisis kozen uiteindelijk toch voor en plaats in het achtergrondkoortje om de aanklagers te ondersteunen. Alleen VDG van Jan van Loon onderscheidde zich door steun aan de financiële koers van de gemeente.

Het is politiek een uitermate laffe daad om over een zo complex onderwerp als gemeentefinanciën onrust te zaaien, als daar geen enkele aanleiding voor is. Maar al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel. De rij deskundigen die het financieel beleid als solide verklaren groeit alleen maar. De gemeentelijke accountant en de provincie als wettelijke toezichthouders. Bij dit gezelschap heeft zich inmiddels professor van der Dussen als onafhankelijk wetenschappelijk deskundige gevoegd. Emeritus hoogleraar en voormalig voorzitter van de Raad voor de Financiele Verhoudingen. Zijn conclusie is helder: "Het in het verleden gevoerde financiele beleid van de gemeente Oss geeft geen aanleiding tot de conclusie dat dit onverantwoord zou zijn. Uit de stukken komt Oss naar voren als een redelijk financieel gezonde gemeente." Als de PvdA worstelt met haar electorale positie, dan ware het misschien verstandig dat fractievoorzitter en lokale partijgoeroe Fastenau zich beraadde op haar positie.

MdV

De SP heeft haar plek in de oppositie. De meerderheid van de raad heeft dat tegen de wens van zeer vele Ossenaren in, bewerkstelligt. Die macht heeft de meerderheid van de raad. Over onze idealen beschikken we gelukkig zelf. Wij zitten niet in de politiek voor geld, aanzien of macht. De strijd voor een rechtvaardige samenleving zullen wij voortzetten vanuit de oppositie. Met deze stijl van besturen kan de coalitie rekenen op stevige oppositie. Gelukkig speelt een beperkt deel van ons politieke leven zich maar af in de Osse raad. In goede samenwerking met steeds meer bewoners, verenigingen en organisaties zal de SP zich blijven inzetten voor een bloeiende samenleving die is gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Om de wethouders nog enige kans te geven hun salarisverhoging van 12.5% te verdedigen heb ik nog een aantal vragen.

Wethouder van Orsouw. - Kunt u uitleggen waarom u eerder sprak over woekerprijzen terwijl u diezelfde prijzen in het grondprijzenvoorstel van vanavond presenteert? - Jan Ras heeft beweerd dat er een totaal nieuw plan komt voor de Heuvel. Deelt u die mening? . Welke nieuwe richtlijnen heeft u de ambtenaren gegeven om hun ontwerp ingrijpend aan te passen. - Waarom heeft u er niet voor gekozen om de doorsart van Oss 600 op een adequate manier te financieren. De begrote ton is volstrekt onvoldoende.

Wethouder Kerkhof - Kunt u bevestigen dat de gehandicapten de helft van hun budget voor vervoersvoorzieningen moeten inleveren? - Kunt u bevestigen dat u het Almelose model wil toepassen?

Wethouder Boerboom - Heeft u inmiddels een ambtelijk advies gehad over de privatisering van het golfbad? - Wordt daarin privatisering als een reële optie aangegeven of wordt er aanbevolen het golfbad op te nemen in het gemeentelijk sportbedrijf. - Heeft u inmiddels het raadsbesluit van de gemeente Wychen gelezen, waarin wordt afgezien van de voorgenomen verkoop? - Vindt u het een gedegen onderbouwd rapport waar Oss lering uit kan trekken? - Welke nieuwe initiatieven mogen we van u verwachten op het gebied van kunst en cultuur.

Wethouder van de Heuvel - Realiseert u zich dat u in het samenwerkingsprogramma geen wijziging van het jachtbeleid heeft opgenomen en dat u gehouden bent aan het bestaande beleid om geen plezierjacht toe te staan? - Gat u het natuurlijk bosbeheer op de Maashorst voortzetten. - Hoe wilt u zonder geld, natuur- en landschapsontwikkeling voortzetten?

Wethouder van Uden? - Welke privatiseringsonderzoeken gaat u entameren? - Vind U dat het lesgeven in gymzalen op de Mettegeupel past binnen uw onderwijskwaliteitsbeleid?

En tot slot een vraag aan de voorzitter. - bent u weer een beetje gelukkig na het lezen van het Brabants Dagblad deze morgen (vrijdag 15 september 2000)?

Namens de Socialistische Partij: Jules Iding


Hebt u nog ideeën, opmerkingen of wilt u iets anders kwijt, laat het ons weten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie