Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Emancipatienota bevat weinig concreets

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

Emancipatienota bevat weinig concreets
FNV Voorlichting - (publieksinfo@fnv.nl)

Bijdrage van Kitty Roozemond in de vergadering van de SER van vrijdag 15 september. De SER is kritisch over de meerjarennota emancipatiebeleid van staatssecretaris Verstand. Volgens Roozemond laat die zich lezen als een erotische roman, die echter tot weinig bevrediging leidt.

Bijdrage van vice-voorzitter Kitty Roozemond van de FNV, in de vergadering van de Sociaal-Economische Raad van vrijdag 15 september. Mede namens CNV en Unie mhp.

Over het ontwerpadvies meerjarennota emancipatiebeleid zegt Roozemond hierin onder andere: `De Meerjarennota laat zich lezen als een erotische roman: er moet immers veel gestimuleerd en geprikkeld worden. Het leidt echter zelfs niet tot "Ersatzbefriedigung", niet bij de vakcentrale, niet bij de SER als geheel.`

Geachte aanwezigen,

Tijdens de presentatie van de nota 'Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid: Meerjarennota emancipatiebeleid', op 11 april in Concordia Den Haag, legt staatssecretaris Verstand uitvoerig uit waarom gekozen is voor een beleidsproces in drie stappen.

Eerst de Meerjarennota met de analyses, trends en beleidsrichtingen, dan de ruimte voor de maatschappij om mee te denken, en dan het meerjarenbeleidsplan. Een van de redenen die de staatsecretaris noemt; ik citeer: "De zaak moet opgeschud worden. Het emancipatiebeleid heeft nieuwe impulsen nodig. Dat kan alleen door samenwerking, doordat mensen en hun organisaties instrumenten aanreiken die effectief zijn en bereid zijn er zelf ook in te investeren". (einde citaat)

De adviesaanvraag heeft bij de vakcentrales wel voor enige opschudding gezorgd, maar van een ander soort dan de staatssecretaris waarschijnlijk in gedachten had. Evenals zovele andere organisaties hadden de vakcentrales lange tijd gewacht op de Meerjarennota en de verwachtingen waren hoog gespannen.

Dat viel tegen. Het kabinet volstaat met het schetsen van de stand van zaken, relevante ontwikkelingen, trends en mogelijke toekomstige richtingen van beleid. Er worden in de meerjarennota geen concrete beleidsvoornemens gepresenteerd.

De Meerjarennota laat zich lezen als een erotische roman: er moet immers veel gestimuleerd en geprikkeld worden. Het leidt echter zelfs niet tot "Ersatzbefriedigung", niet bij de vakcentrale, niet bij de SER als geheel.

De vakcentrales hadden eerlijk gezegd een hard hoofd in een zinvolle advisering. Immers de mogelijkheden waren beperkt door het vrijblijvende karakter van de voorgelegde Meerjarennota enerzijds en de beperkte adviestermijn anderzijds. Dat het uiteindelijke resultaat meer is geworden dan verwacht is niet in de laatste plaats te danken aan de voorzitter, de heer Leune en de secretaris, mevrouw Van den Brandeler.

De vakcentrales zijn tevreden met de kritische toon in het advies, zowel in het algemene beoordelingskader als in de meer specifieke punten. Ook zijn we positief over het accentueren, op initiatief van een aantal kroonleden, van het levensloopbaanperspectief en patchwork biographies. Een invalshoek die meer dynamiek oplevert bij het ontwikkelen van veel onderwerpen.

Het herhalen van een aantal unanieme opvattingen uit eerdere adviezen waar weinig uitwerking aan was gegeven verdient , onder het motto: "de kracht zit hem in de herhaling' ook waardering. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de problematiek van de tussenschoolse opvang, de benodigde extra investering in de thuiszorg, het omzetten van onbetaalde in betaalde zorg en het doorbreken van de beroepensegregatie. De faciliteiten voor herintreedsters (en behoud van employability) hebben zelfs extra nadruk gekregen.

Ten aanzien van Arbeid, Zorg en Inkomen is, zowel in het advies als in de meerjarennota weinig nieuws te vinden. Ook hier een herhaling van nuttige opvattingen. Zoals het feit dat de SER nooit gekozen heeft tussen een combinatie- en uitbestedingsmodel, maar de wenselijkheid van het ontwikkelen van beide modellen onderstreept. Het kabinet knuffelt het combinatiemodel ondertussen bijna dood, terwijl wel ingezien wordt dat de realisatie van het combinatiemodel nog lang geen feit is.

De SER is gevraagd maatregelen aan te dragen voor het doorbreken van het glazen plafond. Een belangrijk thema, waarover in eerdere SER-adviezen weinig gezegd is. Voordeel van het aanhalen van een ILO-seminar over dit onderwerp in het advies is het benadrukken van de organisatiecultuur bij het al dan niet slagen van het doorstromen van vrouwen naar de top en de koppeling aan diversiteitsmanagement. Zowel aandacht voor organisatiecultuur als diversiteitsmanagement levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het werk èn de kwaliteit van het bedrijf.

De uitwerking van het diversiteitsbeleid in de Meerjarennota is wat de vakcentrales betreft ver onder de maat. De Meerjarennota noemt expliciet een op diversiteit en levensloop gerichte benadering. Toch wordt vervolgens de aandacht in hoofdzaak gericht op de levensfase waarin werkenden jonge kinderen te verzorgen hebben. Er is weinig aandacht voor de verschillen tussen vrouwen onderling, qua levensstijl en levensfase.

De vakcentrales hopen dat het kabinet zich door het accent in de SER-nota op levensloop en patchwork biographies uitgenodigd voelt het diversiteitsbeleid op korte termijn handen en voeten te geven.

Over mensenrechten en vrouwen heeft het kabinet geen nadere vragen aan de raad gesteld. De vakcentrales betreuren dit. Tegelijkertijd constateren we dat er andere deskundige organisaties zijn die het kabinet hier over kunnen adviseren. Zo heeft de Commissie Gelijke Behandeling een uitgebreid en constructief kritisch commentaar op de meerjarennota geschreven.

Zoals gezegd is er in het advies, daar waar mogelijk en zinvol, gerefereerd aan eerdere standpunten van de SER. Zoals u bekend, zijn die adviezen niet altijd unaniem. In dit advies wordt daar relevant melding van gemaakt zonder in de hoofdtekst op de inhoudelijke verschillen in te gaan.

Ten aanzien van een van deze punten vraagt de FNV uw aandacht. Een van de adviesaanvragen heeft betrekking op de ombouw van voorzieningen die alleenverdienerschap ondersteunen naar voorzieningen die de combinatie van arbeid en zorg bevorderen. Het kabinet stelt dat voorzieningen voor alleenverdieners een drempel opwerpen voor de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van met name lager opgeleide vrouwen, maar tegelijkertijd de draagkracht van juist de lage inkomens ondersteunen. Het kabinet vraagt welke mogelijkheden de raad ziet om dit dilemma op te lossen. Bij het oordeel van de Raad wordt onder andere gerefereerd aan het advies Arbeid, Zorg en Economische Zelfstandigheid .

De FNV wil er expliciet op wijzen dat volgens haar de beste oplossing van het dilemma bestaat uit het verhogen van de individuele heffingskorting voor iedereen die zich beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt tot 960 gulden per maand.

Tevens geeft de raad in haar oordeel aan dat het met name de problematiek van de armoede- en werkloosheidsval is die drempels opwerpt voor de arbeidsparticipatie. De FNV zou graag zien dat systematisch nagegaan wordt of toerekening van kosten met betrekking tot inkomensafhankelijke regelingen en belastingsaftrek naar elk van beide partners een bijdrage aan de oplossing zou kunnen bieden.

We hopen hier in een later stadium uitgebreid op terug te komen.

Meer nieuws? Ga naar www.fnv.nl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie