Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist


Begroting 2001: nu investeren in de toekomst van Zeist
Nu investeren in de toekomst van Zeist door extra middelen die beschikbaar komen niet op voorhand te besteden maar op basis van een integrale afweging de komende jaren in te zetten. Dat is de kern van de begroting 2001 en de meerjarenbegroting 2002-2005 die het college van B. en W. op 12 september presenteerde. "In de komende jaren willen wij een krachtige impuls geven aan de nodige vernieuwing om ervoor te zorgen dat Zeist op verantwoorde wijze de toekomst aankan", aldus het college bij monde van wethouder Begrotingszaken Thomas Swart.

Het financiële meerjarenbeleid van Zeist is jarenlang somber genoemd. Dit jaar krijgt het echter door een verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds en de verkoop van enkele grote belangen een stevige injectie waardoor een reeks nieuwe projecten kan worden verwezenlijkt, de solvabiliteitspositie verbeterd kan worden en middelen kunnen worden gereserveerd voor het nieuwe beleidsprogramma voor de collegeperiode 2002-2006. De lijst van projecten nieuw beleid die bij de voorjaarsnota 2000, eerder dit jaar, werden gepresenteerd is in de begroting 2001 aangevuld met extra voorstellen, o.m. op het terrein van jeugdbeleid, geweldspreventie, speelvoorzieningen, wijkinitiatieven, ouderenbeleid en onderwijsachterstandenbeleid.

Beleidsinitiatieven
Het kernpunt van de begroting 2001 houdt in dat voorgesteld wordt de huidige en verwachte financiële meevallers te bestemmen om in de periode 2002-2006 een groot aantal beleidsinitiatieven te verwezenlijken. Deels zijn deze al concreet verwoord in afzonderlijke beleidsnota's, zoals de nota Jeugdbeleid, de Cultuurnota, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het Grote Stedenbeleid. Deels zijn er beleidsnota's in ontwikkeling, zoals het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, de herinrichting van het woonwagencentrum Beukbergen en Wijkgericht Werken. Ook moet er nog beleid worden ontwikkeld, zoals op het gebied van brandveiligheid, ouderenwerk en koopkrachtbeleid. Deze nu nog los staande visies en nota's dienen in onderlinge samenhang te worden gebracht.

Ruimte
Het budget dat voor dit alles nodig is, is vele malen groter dan de nu voorziene financiële ruimte, die voor een deel ook nog is gebaseerd op vrij optimistische ramingen.
In de voorjaarsnota 2000 is een prognose gemaakt van de beschikbare financiële ruimte. Daarbij heeft tevens een inventarisatie van knelpunten in het bestaand beleid en van nieuw beleid plaatsgevonden. Met deze gegevens als basis is een integrale afweging gemaakt die tot doel had vast te stellen of de beleidswensen binnen de uitgangspunten van het beleidsprogramma 1998-2002 pasten. Omdat het rijk een belangrijke verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds aankondigde, heeft het college in zijn planning rekening gehouden met de verwachte definitieve toedeling van extra geld. Bovendien kon de verkoopopbrengst van de aandelen van Zeist in het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in ogenschouw worden genomen. In de voorjaarsnota werd ook reeds gesproken over het voornemen om Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) te verkopen. Inmiddels is de verkoopprocedure gestart en zijn er belangrijke stappen gezet. De verwachtingen, zoals verwoord in de voorjaarsnota, zijn nagenoeg gerealiseerd en opgenomen in de begroting 2001 en de meerjarenbegroting.

Tarieven
Bij de begroting van 2001 gaat het om een totaalbedrag van 241.612.870,-- Dat is 4026,88 per inwoner. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bedraagt 79.215.000,--. Dat is 1320,25 per inwoner. De opbrengst van belastingen en leges bedraagt 49.286.418,--. Dat is 821,45 per inwoner Uitgangspunt is de gemiddelde verhoging van de gemeentelijke tarieven met 3 % ter compensatie van de inflatie en BTW-effecten. Een van deze tarieven, de Onroerend Zaak Belasting (OZB), stijgt met 3,6 %. Daarin zitten onder meer de eerder genoemde 3 % en enkele technische correcties uit het Gemeentefonds. Uitgangspunt is dat de gemeente Zeist de gevolgen van de hertaxatie van huizen en bedrijfsgebouwen per 1 januari 2001 niet aan de burger in rekening zal brengen.
Daarnaast zijn er tarieven die kostendekkend zijn, zoals afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, lijkbezorgingsrechten, rioolheffing en marktgeld. De rioolheffing, de lijkbezorgingsrechten en de parkeertarieven blijven hetzelfde. Het marktgeld wordt verlaagd.

Vangnet
Het college stelde reeds in de voorjaarsnota voor het eigen vermogen van de gemeente te verhogen. Dit was door de grote bezuinigingen uit het midden van de jaren negentig tot een minimaal niveau gedaald. Dit betekent een ophoging van de saldireserve, het "vangnet" van de gemeente, tot 10 miljoen gulden. Op dit vangnet wordt een beroep gedaan bij tussentijdse tegenvallers, waarmee voorkomen wordt dat onmiddellijk naar het middel van belastingverhoging of bezuiniging moet worden gegrepen.

Voorjaarsnota
Het is dit jaar voor de tweede maal dat de begrotingsvoorbereiding in twee stappen wordt doorlopen, namelijk met een voorjaarsnota en de begroting zelf. Na vaststelling van de voorjaarsnota 1999 is een evaluatie gehouden die onder meer tot gevolg had dat in de voorjaarsnota 2000 wel voorstellen over wijziging van de gemeentelijke tarieven werden opgenomen als onderdeel van de integrale beleidsafweging, maar dat de formele besluitvorming over verhoging van de tarieven bij de begrotingsbehandeling in oktober zou plaatsvinden.

Begroting in commissie en Raad
Op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 september komt de begrotingscommissie in het gemeentehuis bijeen voor de (voor)behandeling van de begroting. Aanvang elke avond 20.00 uur. De uiteindelijk behandeling van de begroting 2001vindt in de gemeenteraad plaats op maandag 30 oktober, aanvang 19.30 uur en donderdag 2 november vanaf 14.15 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar.

De raad besloot

Op maandag 11 september kwam de Zeister gemeenteraad bijeen voor haar maandelijkse raadsvergadering. Allereerst werd door de Raad stilgestaan bij het overlijden van de heer Age Fluitman, oud-raadslid en daarnaast ook gedurende een periode wethouder van de gemeente Zeist.
Hieronder leest u welke besluiten onder andere zijn genomen.

Het tweetal zienswijzen, dat tijdens de inzagetermijn is ingediend op bestemmingsplan De Kroost, werd door de Raad niet gedeeld. Hiermee werd het bestemmingsplan aangenomen.
Verder stemde de gemeenteraad unaniem in met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herinrichting van Woonwagencentrum Beukbergen. Een aantal partijen sprak hun zorg uit over de bodemgesteldheid van het gebied. Wethouder Gijs Van Brenk was blij met de over het algemeen positieve grondhouding van veel fracties en onderstreepte in zijn reactie dat, alhoewel het aantal standplaatsen op het centrum stijgt, het aantal bewoners niet zal toenemen.

BIZ en GZB gingen niet akkoord met het raadsvoorstel over de exploitatie van Zeist centrum. De fracties waren niet tevreden over verslaglegging van de commissievergaderingen. Het voorstel werd wel aangenomen.

Ook stelde de raad het versterkingsplan preparatie en repressie van de brandweer vast. D66 en PvdA dienden een motie in waarin zij het college verzochten om de mogelijkheden na te gaan om op een andere manier beroepskrachten en vrijwilligers te werven (bijvoorbeeld het bijscholen van mensen met een onvoldoende opleidingsniveau). Burgemeester Rudi Boekhoven benadrukte dat de motie wordt beschouwd als ondersteuning.

Ook het beleidsverslag Werk en Inkomen stond op de agenda. Een aantal fracties vroeg extra aandacht voor contacten en communicatie met de klant en de realisatie van een cliëntenplatform. Uiteindelijk stemde de Raad in met het verslag.

Verder stond de afschaffing van het bordeelverbod, het prostitutiebeleid en de wijziging van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op de agenda. Door een wetswijziging die per 1 oktober 2000 van kracht wordt, moet de gemeente een standpunt bepalen over het te voeren prostitutiebeleid. D66 en de SP dienden, in de vorm van een amendement, een tekstuele aanvulling in.
Het voorstel werd aangenomen maar de SP en SRG stemden niet in met het voorstel. Raadslid Van Delft (CDA) nam een minderheidsstandpunt in en stemde eveneens tegen het voorstel.
Burgemeester Boekhoven benadrukte dat dit raadsvoorstel slechts handelt om een aanpassing van de APV en dat het bordeelverbod en prostitutiebeleid worden meegenomen in aparte voorstellen.

De raad ging verder akkoord met de optimalisering van het beheer en de exploitatie van sportcentrum Dijnselburg.
Een aantal fracties vond het jammer dat nog geen bedrijfsplan is opgesteld dat als basis voor o.a. beheer en exploitatie kan dienen. Verder werden twijfels uitgesproken over het verhogen van de toegangsprijs met 0,20 en het eventuele effect op bezoekersaantallen. De SP en D66 stemden tegen het voorstel.

Na het vallen van de voorzittershamer nam de Raad afscheid van vertrekkend raadslid Richard Stap, fractievoorzitter van Belangenvereniging Inwoners Zeist (BIZ).

Besluit B. en W. van kracht m.i.v. 1 september 2000: Seizoenwerk voor uitkeringsgerechtigden voortaan financieel aantrekkelijker

Het college van B. en W. heeft besloten om seizoenarbeid, zoals bijvoorbeeld de fruitpluk, aantrekkelijker te maken voor mensen met een uitkering van de gemeente. Voortaan mogen uitkeringsgerechtigden naast hun uitkering een deel van de inkomsten behouden. Het besluit dient twee doelen. Ten eerste doen uitkeringsgerechtigden werkervaring op, waardoor ze hun werkritme behouden. Het tweede voordeel betreft vooral bedrijven, die afhankelijk zijn van seizoenwerkers. Zo kunnen bijvoorbeeld fruitkwekerijen voortaan makkelijker personeel werven onder uitkeringsgerechtigden.

Tot nu toe hielden de meeste bijstandsgerechtigden niets over aan hun bijverdiensten. Alle bijverdiensten werden namelijk gekort op de uitkering. Uitzondering hierop vormde alleen een aantal uitkeringsgerechtigden, dat aangewezen is op deeltijdarbeid, bijvoorbeeld alleenstaande ouders met jonge kinderen.

Per 1 september 2000
Nu is ook een uitzondering gemaakt voor bijverdiensten uit seizoenarbeid, zoals de fruitpluk. Alle uitkeringsgerechtigden met een gemeentelijke uitkering (een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering) mogen nu een deel van hun inkomsten uit seizoenarbeid behouden. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 september van dit jaar. Hiervoor is gekozen omdat de fruitpluk (echt seizoenwerk) juist nu in deze maand plaatsvindt.

De vrijlating
De eerste 170,- per maand, die wordt verdiend met seizoensarbeid, wordt per 1 september niet langer in mindering gebracht op de uitkering. Van de verdiensten boven de 170,- per maand wordt 50% in mindering gebracht. De maximale vrijlating bedraagt 313,-. Deze bedragen gelden voor mensen met een bijstandsuitkering. De vrijstellingsbedragen voor mensen in de IOAW en IOAZ liggen net iets anders, maar komen ongeveer op hetzelfde neer.

Maximaal 4 maanden
De vrijlating geldt voor maximaal vier maanden per jaar. De verrekening van de verdiensten met het bedrag van de uitkering vindt automatisch plaats. Dit gebeurt op basis van de inkomstenverklaringen, die door de uitkeringsgerechtigden maandelijks worden ingeleverd. Hierop moet door hen zelf worden aangegeven of de inkomsten afkomstig zijn uit de seizoenarbeid.

Informatiebijeenkomst nieuwe speelvoorziening voor kinderen van 0 tot 6 jaar in Den Dolder

Onder voorzitterschap van de wethouder van o.a. Sport en Recreatie de heer T. Swart, wordt op maandag 25 september 2000 van 20.00 uur tot 21.30 uur een informatieavond gehouden in de kantine DOSC aan de Dr. v.d. Hoevenlaan in Den Dolder. Aan de orde is deze avond het voorstel van bewoners om een nieuwe speelvoorziening aan te leggen in de groenvoorziening gelegen in de hoek W. Coxlaan en W. van Essenlaan. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen belanghebbenden, bijvoorbeeld de direct omwonenden, laten weten wat zij van het plan vinden.

Wijkinitiatief
In het kader van wijkgericht werken hebben 2 bewoners uit "de Deltawijk" een wijkinitiatief ingediend bij de gemeente Zeist. Het wijkinitiatief betreft het aanleggen van een speelvoorziening voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar in deze nieuwe wijk. Bij het aanvraagformulier is ook een handtekeningenlijst bijgevoegd met 37 handtekeningen van bewoners uit de straten W. Coxlaan en W.van Essenlaan.

Voorstel locatie speelvoorziening
In overleg met de initiatiefnemers en de gemeente Zeist (waaronder het wijkbeheer) lijkt de beste locatie voor de nieuwe speelvoorziening, het groenplantsoen gelegen in de hoek W. van Essenlaan en de W. Coxlaan. Van de ruime groenvoorziening zal een klein gedeelte nodig zijn voor de speelplaats. De bewoners bepalen zelf met welke speeltoestellen de speelplaats ingericht wordt. Daarbij moet worden gedacht aan lage en kleine toestellen zoals een klein speelhuisje met glijbaan, een schommel voor peuters of een veerelement. Ervan uitgaande, dat kinderen in de leeftijd 0 tot 6 jaar nog veelal onder toezicht spelen, mag men bepalen of een bankje noodzakelijk is.

Informatiebijeenkomst
Als u niet op de informatieavond aanwezig kunt zijn maar toch uw mening wilt geven over het voorstel, kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker voor speelvoorzieningen, Lydia Jansz tel. (030) 69 87 375. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

's Winters thuiszitten??? SCHRIJF IN VOOR DE TENNISCURSUSSEN!

Vanaf woensdag 20 september a.s. is de inschrijving open voor de tenniscursussen die door de gemeente worden georganiseerd in sporthal Dijnselburg. Wilt u lekker actief bezig zijn in de wintermaanden? Dan adviseren wij u om snel in te schrijven, het aantal plaatsen per cursus is namelijk beperkt. De cursussen starten vanaf zondag 8 en dinsdag 10 oktober. DUS SNEL INSCHRIJVEN: VOL IS VOL Op het programma staan cursussen voor zowel beginners als gevorderden en jeugd.
Indeling cursussen volwassenen:
Beginnerscursus op zondag van 09.45 tot 10.45 uur Beginnerscursus/vervolgcursus 2 op zondag van 10.45 tot 11.45 uur Vervolgcursus 3 op zondag van 18.30 tot 19.30 uur Vervolgcursus 3/4 op zondag van 19.30 tot 20.30 uur Vervolgcursus 4 op zondag van 20.30 tot 21.30 uur Vervolgcursus 3/4 op dinsdag van 10.15 tot 11.15 uur Cursus voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar op zondag van 08.45 tot 09.45 uur
Inschrijven bij de centrale balie in de Publiekshal, Slotlaan 20 op: Maandag t/m woensdag van 08.00 - 15.00 uur (bij uitsluitend contante betaling tot 17.00 uur), donderdag van 08.00 - 20.00 uur en vrijdag van 08.00 - 12.30 uur (bij uitsluitend contante betaling tot 16.00 uur).
A.u.b. met gepast geld betalen

Cursusinformatie:
De tenniscursus kost f 140,- voor tien lessen van een uur. De cursussen worden door een tennisleraar gegeven in sporthal Dijnselburg. Er wordt les gegeven op 3 banen aan maximaal 12 personen. Ballen en rackets zijn aanwezig.
Informatie: Tel. (030) 6987558/6987598.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...