Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies Raad van State inzake verdrag met Costa Rica

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

adv RvSt inz verdrag met costa rica mbt bevordering besch erming investeringen

Gemaakt: 15-9-2000 tijd: 13:2

1


S T A T E N - G E N E R A A L Nr. 344 a 1/2Vergaderjaar 1999-200027 288 (R1663) Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, met Protocol; `s-Gravenhage, 21 mei 1999

A ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 11 april 2000 en het nader rapport d.d. 10 juli 2000, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Economische Zaken. Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk is cursief afgedrukt.

BLAUW

SDU,

Hieronder de tekst van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk (cursief) en van het nader rapport (romein) om en om opnemen.

Bij Kabinetsmissive van 2 maart 2000, no.00.001108, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Financiën, bij de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, met Protocol; 's-Gravenhage, 21 mei 1999 (Trb.1999, 112), met toelichtende nota.

Het verdrag heeft tot doel de wederzijdse investeringen tussen Nederland en Costa Rica te beschermen en daarmee het doen van dergelijke investeringen te bevor-deren. Het verdrag heeft de voor investeringsverdragen gebruikelijke inhoud en opbouw. De Raad van State van het Koninkrijk ziet geen beletsel voor goedkeuring van het verdrag, maar plaatst daarbij evenwel de volgende kanttekening.

1. Ingevolge artikel 6, tweede lid, dient de schadeloosstelling in
geval van nationalisering of onteigening van de investering gelijk te zijn aan de redelijke marktwaarde van de betrokken investering. Uit de toelichtende nota op het tegelijkertijd met dit verdrag aanhangig gemaakte verdrag tussen Nederland en El Salvador (Trb.1999, 197), waarover de Raad heden eveneens advies uitbrengt, blijkt dat gewoonlijk de werkelijke waarde van de investering bepalend is. Tevens blijkt uit artikel 6, onder c, van voornoemd verdrag dat onderscheid gemaakt wordt tussen de redelijke marktwaarde («fair market value») en de werkelijke markt-waarde («genuine market value») van de investering. In de toelichting op het voorliggende verdrag wordt niet aangegeven waarom in dit geval uitsluitend de redelijke marktwaarde tot uitgangspunt wordt genomen en wordt evenmin aangegeven aan de hand van welke criteria in concreto bepaald dient te worden of de marktwaarde van een investering al dan niet redelijk is. De Raad adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

2. Voor een redactionele kanttekening verwijst het college naar de bij
het advies behorende bijlage.

De Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging goed te vinden dat bedoeld Verdrag wordt overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Staten van de Nederlandse Antillen en aan die van Aruba, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de

Raad van State van het Koninkrijk,

Bijlage bij het advies van de Raad van State van het Koninkrijk van 11 april 2000, no.W10.00.0079/II/K, met een redactionele kanttekening die de Raad in overweging geeft.

In de toelichtende nota, in de laatste zin van de paragraaf «Algemeen», de zinsnede «neutrale internationale arbitrage», vervangen door: onpartijdige internationale arbitrage.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie