Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen zij-instromers begin van schooljaar

Datum nieuwsfeit: 15-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over zij-instromers bij het begin van het schooljaar

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 15 september 2000

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van der Hoeven (CDA) van uw Kamer inzake zij-instromers bij het begin van het schooljaar.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief van 30 augustus 2000 met kenmerk 2990015020.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van der Hoeven van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 30 augustus 2000, kenmerk 2990015020).
1.
Ja, het is mij bekend dat er scholen zijn die kampen met nog niet vervulde vacatures. Dit onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest in het algemeen overleg op 30 augustus jongstleden over onder meer de nota Maatwerk2. Mede met het oog op knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt, hebben we aangedrongen op zo snel mogelijke inwerkingtreding van de Interimwet zij-instroom primair en voortgezet onderwijs. Dat heeft dan ook resultaat gehad. Op 26 juli 2000 jongstleden is de Interimwet in werking getreden. Op diezelfde datum is in Uitleg, Gele Katern, nummer 18b de "Tijdelijke uitvoeringsregeling Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs" gepubliceerd. Voor het begin van het schooljaar waren ook de standaard-assessments die in onze opdracht door Stoas Research zijn ontwikkeld en beproefd, gereed. Het assessment gericht op het leraarschap in het voortgezet onderwijs was zelfs al overgedragen aan de opleidingen voor leraren voortgezet onderwijs. Overdracht aan de opleidingen voor leraren basisonderwijs is in de maand september voorzien. Het aandringen op spoed heeft dus succes gehad.


2.
De tijdelijke uitvoeringsregeling is drie dagen na publicatie in het Gele Katern (d.d. 26 juli 2000) in werking getreden en had terugwerkende kracht tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Interimwet zelf.


3.
De mogelijkheden voor scholen om zij-instromers te benoemen zijn afhankelijk van de inwerkingtreding van wet en uitvoeringsregeling. Die regelgeving trad, mede dankzij de voortvarende behandeling door Tweede en Eerste Kamer, op 26 juli 2000 in werking. Formeel gezien konden lerarenopleidingen zich vanaf die datum van inwerkingtreding, onder overlegging van een plan van aanpak, melden als uitvoerder van een of meer in de Interimwet genoemde taken. Met de inwerkingtreding van de regelgeving, alsmede met het beschikbaar zijn van standaard-assessments is nu aan enkele noodzakelijke voorwaarden voldaan. Scholen hebben vanaf de inwerkingtreding van de regelgeving de mogelijkheid om zij-instromers in het beroep voor de klas te zetten. Zo kunnen zij in ieder geval nu al diegenen benoemen die eerder een geschiktheidsonderzoek hebben ondergaan dat nog niet kon zijn gebaseerd op de Interimwet doch waarvan de uitkomsten door mij, op grond van artikel 12 van die Wet, zijn of zullen worden gelijkgesteld. Tot die groep behoren in ieder geval diegenen die met goed resultaat hebben deelgenomen aan de assessments die in 1999-2000 in het kader van de ontwikkeling en beproeving ervan door Stoas Research zijn gehouden. Vooral ook met het oog op die groep geldt een bijzondere voorziening in de Interimwet.


4.
Zoals uit de beantwoording van de vorige vragen blijkt, is alles in het werk gesteld om tijdig de noodzakelijke voorwaarden te creëren. Dat is gelukt. In eerdergenoemd algemeen overleg van 30 augustus jongstleden is ook aangegeven dat een groot aantal lerarenopleidingen en schoolbesturen actief is op dit terrein. Het zal echter ook duidelijk zijn dat invoering van dit voor scholen en lerarenopleidingen nieuwe instrument enige tijd nodig heeft, voordat het, ook in kwantitatieve zin tot aanspreekbare resultaten kan leiden. Verwacht mag worden dat de relevante actoren (beoogde zij-instromers, scholen en lerarenopleidingen), daaraan voldoende tijd en aandacht zullen besteden. Zoals gezegd moeten lerarenopleidingen die taken als bedoeld in de Interimwet willen uitvoeren, zich daartoe onder overlegging van een plan van aanpak, bij mij melden. Onmiddellijk na aanvaarding van de Wet heb ik alle opleidingen voor leraren basis- en voortgezet onderwijs daartoe uitgenodigd. Inmiddels is ook voortgang geboekt met het voorzien in matching tussen vraag en aanbod voor vo en bve. De instanties die daarbij een belangrijke rol krijgen, zijn op 12 september 2000 gepresenteerd.
Ook met voorlichting willen we scholen en lerarenopleidingen stimuleren snel van het nieuwe instrumentarium gebruik te maken. Bijvoorbeeld door artikelen in Uitleg. In september en oktober 2000 zullen regionaal voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden voor scholen en lerarenopleidingen.


5.
Er is geen noodzaak tot overbrugging (financieel of organisatorisch) omdat het assessment nog niet beschikbaar zou zijn. Zij-instroom in het beroep is één van de mogelijkheden die scholen ter beschikking staan. In de nota Maatwerk2 hebben we ook aandacht gegeven aan andere maatregelen die ons voor ogen staan. Nu het overleg over die nota op 30 augustus jongstleden is gevoerd, is de uitvoering daarvan voortvarend ter hand genomen. Tot die tijd hebben we geen onomkeerbare stappen gezet.

De minister van Onderwijs, Zoetermeer, 15 september 2000 Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie