Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 16-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 37

Open dag Brandweer
Op zaterdag 16 september van 10.00 tot 16.00 uur houdt de brandweer een open dag.

Er wordt onder andere een demonstratie van brandweerduikers in een waterbassin gehouden en u kunt onder begeleiding (met perslucht op) een ruimte in die helemaal onder de rook is gezet. U kunt zelf met behulp van kleine blusmiddelen een beginnend brandje blussen en uiteraard kunt u de kazerne en het materieel bekijken. Er is een stand over brandpreventie, een lezing over kunst en vijftien Hengelose kunstenaars zullen gedurende twee weken een aantal kunstwerken exposeren. Er is een multimedia oefening en de brandwondenstichting is aanwezig. Ook komen er 3 voertuigen van de brandweer van partner gemeente Emsdetten. Voor de jeugd is er een ballonnenwedstrijd en een springkussen. U kunt parkeren op het parkeerterrein van Lansinkveste. Het nieuwe adres van de brandweerkazerne is: Lansinkesweg 59.

Collecte
Van 18 september tot en met 23 september collecteert de Nierstichting Nederland. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Afscheid burgemeester Beelaerts van Blokland
Op woensdag 27 september neemt de heer Beelaerts van Blokland afscheid. Hij heeft meer dan anderhalf jaar het burgemeesterschap van Hengelo waargenomen. Tijdens een buitengewone raadsvergadering die begint om 15.30 uur, wordt teruggeblikt op deze periode. Aansluitend, vanaf ca. 17.00 uur, is er gelegenheid voor raadsleden, genodigden en medewerkers de heer Beelaerts van Blokland de hand te schudden.

's Avonds vanaf 19.30 uur biedt het gemeentebestuur een culturele instuif aan, waar de heer en mevrouw Beelaerts van Blokland op informele wijze afscheid nemen van de Hengelose samenleving. U bent daarbij van harte welkom.

Installatie nieuwe burgemeester

drs. F.A.M. Kerckhaert
Per 1 oktober 2000 vervult drs. F.A.M. Kerckhaert het burgemeesterschap van onze gemeente. Tijdens een buitengewone raadsvergadering op maandag 2 oktober wordt de heer Kerckhaert in zijn nieuwe ambt geïnstalleerd. De vergadering begint om 15.30 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.

Aansluitend vindt er in de Burgerzaal een receptie plaats voor de raad, genodigden en de medewerkers.

's Avonds vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor u als inwoner om met de heer Kerckhaert kennis te maken, eveneens in de Burgerzaal.

Koopzondagen
Zondag 17 september is het koopzondag in de binnenstad. Zondag 24 september is ook aangewezen als koopzondag, de winkels mogen op deze dag geopend zijn.

Kermis in Hengelo
De kermis die gehouden wordt van 20 tot 24 september heeft dit jaar verschillende extra's.

Onder meer op woensdagmiddag 20 september om 16.00 uur een bezoek van een pokémon-figuur, op vrijdag 22 september om 16.00 uur een bezoek van kabouter Plop en op zondag 24 september om 22.00 uur op het stationsplein de afsluiting van de kermis met een grandioze LASER show.

Op woensdag en zaterdag wordt de markt gehouden aan de de Wetstraat. (Op deze dagen kan men daar niet parkeren)

HinT bezoekt Hengelo Noord
In de periode van 18 september tot en met 16 november houdt HinT, naast haar gewone spreekuren aan de Geerdinksweg 185 ook spreekuur in De Sterrentuin. Medewerkers van HinT zijn aanwezig op maandag van 13.30 16.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30-12.00 uur.

U kunt er terecht voor vragen en hulp m.b.t. regelingen als Huursubsidie, Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, Bijzondere Bijstand, de minimaregelingen en de WVG etc.


Wegwijzer bijzondere bijstand
De dienst Sociale Zaken en Welzijn heeft een hernieuwde brochure samengesteld over bijzondere bijstand. In de brochure "Wegwijzer bij bijzondere bijstand en andere vergoedingen" vindt u een overzicht van kosten waarvoor u een vergoeding kunt aanvragen. Cliënten van Sociale Zaken hebben de gids thuisgestuurd gekregen. Heeft u de gids niet ontvangen? U wilt weten voor welke vergoeding u mogelijk in aanmerking komt? De brochure is te verkrijgen bij de Gemeentewinkel, de balie van Sociale Zaken en bij de bibliotheek.

Kortingsregeling Schouwburg
In het kader van het minimabeleid is het mogelijk om met korting voorstellingen in de schouwburg te bezoeken. Indien uw inkomen niet hoger is dan 105% van de bijstandsuitkering, kunt u een aanvraag indienen bij de dienst Sociale Zaken.


Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren voor de schouwburg seizoen 2000/2001, zijn verkrijgbaar bij de balie van Sociale Zaken en bij de Gemeentewinkel.
Speelvoorziening Vossenbelt/Slangenbeek
Inspraakavonden

Er worden in het wijkcentrum Slangenbeek info-avonden georganiseerd over de invulling van speelvoorzieningen op drie locaties in de wijk. Het gaat om voorzieningen voor de doelgroep 12+, maar ook om voorzieningen voor volwassenen.

Woensdag 27 september 2000

Op 27 september gaat het om aanvullende voorzieningen voor het gebied bij de scholen in de Roershoek en het gebied bij de vijvers aan de Levantstraat.

Maandag 2 oktober 2000

Op 2 oktober gaat het om voorzieningen op het grote eiland in het Beekpark aan de Kopenhagenstraat.

Alle buurtbewoners, zowel jong als oud, zijn van harte welkom om mee te praten over speelvoorzieningen voor deze gebieden.
Plaats:
Vergaderzaal wijkcentrum Slangenbeek.

Tijd:
Van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Organisatie:
Werkgroep speelvoorzieningen van de wijkraad en de gemeente.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Terug
Heeft u een minimaal inkomen en geen vermogen dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan tot zes maanden na de aanslagdatum worden ingediend. Met betrekking tot de aanslag van 2000 dient uw verzoek dus voor 1 oktober 2000 in ons bezit te zijn.

Verzoekformulieren zijn verkrijgbaar bij:

* Belastingbalie, kamer S 111, telefoon 24 59 884
* De Gemeentewinkel, telefoon 2459555

Mantelzorgproject 'Pas de Deux'
Zorgt u voor een langdurig zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of een ander? Dan bent u mantelzorger! Het is belangrijk om op tijd stil te staan bij de zorg die u geeft en keuzes te maken: wat wil ik en kan ik doen als mantelzorger? Het voorkomt dat u opgebrand raakt.

Op initiatief van de gemeente Hengelo is het mantelzorgproject Pas de Deux opgezet om (beginnende) mantelzorgers van alle leeftijden, indien nodig, met raad en daad bij te staan. De Mantelzorgadviseur van Pas de Deux geeft informatie en advies. Zij helpt bij het verhelderen van de situatie, het maken van keuzes en het zoeken naar oplossingen wanneer u als mantelzorger daaraan behoefte heeft.

Informatie, advies en ondersteuning

De Mantelzorgadviseur is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 2 91 88 57 (Bij geen gehoor op nummer 2 42 62 05) Adres: Deldenerstraat 59, 7551 AC Hengelo.
Drank- en Horecawet
Terug
Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen vergunning te verlenen op grond van artikel 3.a van de Drank- en horecawet , voor de uitoefening van de horecabedrijven aan:

* Hengelose Honk- en Softbal Vereniging Giants, Torenlaan 64 te Hengelo

* Vereniging Ponystal Hengelo, Zuidelijke Havenweg 30 te Hengelo

* Stichting Hengelos Educatief Industriemuseum, Bornsestraat 7 te Hengelo

Het betreft kantines welke gebruikt zullen worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging.
Ter inzage en zienswijze

De aanvragen liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober 2000 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunningen aan Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
Stadsvernieuwing
Terug
Jaarlijks ontvangt de gemeente voor de stadsvernieuwing een uitkering van het Rijk. De gemeente is verplicht de verdeling van deze gelden vast te stellen door middel van een verdeelbesluit. Een voorstel voor deze verdeling is aangegeven in het concept Verdeelbesluit 2001.


Ter inzage en zienswijze

Het concept Verdeelbesluit ligt ter inzage van 26 september tot en met 23 oktober 2000. U kunt het concept Verdeelbesluit inzien bij de balie Bestuurlijk Juridische zaken van de sector Ruimtelijke Inrichting en bij de Gemeentewinkel. Uw eventuele zienswijzen dient u tot en met 9 oktober 2000 schriftelijk in bij Burgemeester en Wethouders, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatieavond Laurastraat
Terug
Anno 1998 heeft het sportpark de Breemars met de aangrenzende schoolgebouwen en de kerk aan de Laurastraat, zijn oorspronkelijke functie verloren. De scholen en de kerk zijn inmiddels eigendom van een projectontwikkelaar die dit gebied als woningbouwlocatie wil ontwikkelen. Het oude sportpark is in eigendom van de gemeente. Het nieuwe bestemmingsplan Wilderinkshoek Laurastraat (MEAO-terrein) vormt daarbij de juridische basis voor de ontwikkeling van het plangebied. Het plan moet niet alleen leiden tot de realisatie van een nieuwe woningbouwlocatie tevens wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de aanleg van een nieuwe hoogwaardige groenvoorziening in de vorm van een stadspark ter plaatse van het oude sportpark.

Informatie

Op woensdag 20 september 2000 van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur is er in het gebouw van speeltuin de Nijverheid aan de Paulinastraat 40 een informatieavond. U wordt dan geïnformeerd omtrent de toekomstige invulling van het gebied. Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot dhr. M. Klos, afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, telefoonnummer: 074-2459663.

Ammoniakreductieplan
Terug
Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om over te gaan tot algehele vervanging van het in 1999 gewijzigde Ammoniakreductieplan gemeente Hengelo (ARP-Hengelo). Dit onder gelijktijdige intrekking van de Verordening aanwijzing en uitsluiting voor verzuring gevoelige gebieden Hengelo. Het besluit van de raad tot vaststelling van een nieuw ARP-Hengelo heeft, voordat het in werking kan treden, de voorafgaande goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Overijssel nodig.

Het vast te stellen ARP-Hengelo 2000 is evenals het eerder binnen de gemeente geldende Ammoniakreductieplan gericht op het mogelijk maken van agrarische bedrijfsontwikkeling gekoppeld aan reductie van emissie van ammoniak uit stallen en depositie daarvan op voor verzuring gevoelig gebied.

Het is gelijkluidend aan het in juli 2000 door het provinciaal Overleg Platform Reductie Ammoniak (OPRA) nieuw vastgestelde model-ARP Overijssel. In het ARP-Hengelo 2000, dat waarschijnlijk zal gelden tot 1 januari 2002, overeenkomstig de werkingsduur van de Interimwet
ammoniak en veehouderij, zijn - vergeleken met het oude ARP-Hengelo 1996 - een aantal nieuwe inzichten en relevante wijzigingen in regelgeving en jurisprudentie verwerkt en is een aantal tekstuele onjuistheden weggenomen.

Ter inzage

Voordat het vervangings- en intrekkingsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, ligt het van maandag 18 september tot dinsdag 17 oktober 2000 voor het inbrengen van zienswijzen, of voor het op verzoek houden van een openbare zitting, voor een ieder ter inzage bij de afdeling Milieu , telefoon 2459655. Bij deze afdeling kan men tijdens kantooruren (9.00 uur tot 11.00 uur) terecht voor alle van belang zijnde informatie.

Raadsvergadering
Terug

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 september vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Op de agenda staat onder meer:

* Bezwaarschrift Awb weigering verzoek planschade artikel 49 WRO
* Regionale Detailhandelsstructuurvisie GDV Westermaat
* Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Sterrenbuurt (balkons flatgebouwen)
* Bestemmingsplan Hengelose Es Noord, deelplan Woongebied
* Voorbereidingsbesluit "wit gebied" Wilderinkshoek
* Voorbereidingsbesluit perceel Elsbeekweg 67
* Toepassen art. 19 lid 1 en art. 19 lid 2 WRO aanleg HOV-tracé, gebied Westermaat, deelplan Plein met bouwkundige en technische voorzieningen

* Toepassen art. 19 lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. oprichten woonhuis, Elsbeekweg 67

* Toepassen art. 19 lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. oprichten woonhuis, Twickelerweg 2

* Voorbereidingsbesluit en toepassen art. 19 lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. oprichten woning, Horstweg
* Voorbereidingsbesluit en toepassen art. 19 lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. oprichten twee woningen, Merelweg
* Voorbereidingsbesluit t.b.v. gebied Oosterbos
* Aanbestedingsbeleid gemeente Hengelo; deeluitwerking dienst SBO
* Prioriteitstelling toewijzing rijkssubsidies 2000 op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997
* Waterpact van Twente

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties in de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op maandag 12 juni 2000 gebeurt dat door:
* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, zonder afspraak. (Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675)
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* het GPV/RPF van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* Unie 55+ op afspraak (telefoon 2423781 en 2422956)
* D66 op afspraak (telefoon 2776677 of (schie.ljg.van.@gironet.nl))
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur tel. 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 16 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.

Sportraad
Terug
De Sportraad vergadert donderdag 21 september 2000 om 19.30 uur in het Wapen van Hengelo. Op de agenda staat onder meer de toekenning van de investeringssubsidies in 2001.

Culturele Raad voor Hengelo
Terug
De Culturele Raad vergadert op dinsdag 19 september 2000 om 16.15 uur in het Stadhuis, kamer S355. Op de agenda staat onder meer:
* Interim-voorzitterschap

* Enquête accommodaties

* Concept subsidieverzoek aanpassing zaal Edith Stein
* Stand van zaken Hengelose Cultuurgids

* Stand fonds Culturele Initiatieven

* Subsidieverzoeken

Bestemmingsplannen
Terug
Bestemmingsplan Thiemsland

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het Bestemmingsplan Thiemsland, uitwerkingsplan 2 (de Schil) met ingang van 27 juni 2000 onherroepelijk is geworden.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis.

Goedkeuring bestemmingsplan Thiemsland

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 5 september 2000, kenmerk RWB/2000/2101 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Thiemsland, uitwerkingsplan 2a (De Schil) hebben goedgekeurd. Deze uitwerking is noodzakelijk om een geïntegreerde realisatie van het plan Thiemsland, een goede verkeersafwikkeling van de binnenstad en de aanleg van een hoogwaardig openbaar vervoersysteem mogelijk te maken.
Ter inzage, beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Het goedkeuringsbesluit en het uitwerkingsplan 2a Thiemsland (De Schil) uitwerking liggen van 19 september tot 31 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het genoemde goedkeuringsbesluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's Gravenhage. Tevens kan door degene die beroep instellen een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Datum inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 31 oktober 2000. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bouwplannen
Terug
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Paul Pellastraat 208
* oprichten middenspanningsruimte, Drienerstraat (nabij nummer 4)
* oprichten tuinhuisje, Johan Buziaustraat 211
* veranderen en vergroten woonhuis, Glanestraat 17
* oprichten berging, Camphuysenstraat 8

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Jozef Israëlsstraat 15
* veranderen en vergroten woonhuis, Nico Maasstraat 18
* oprichten noodlokaal, Sweelinckstraat 25
* oprichten schuur, Bandoengstraat 14

* veranderen en vergroten woonhuis, Haverweg 13
* veranderen en vergroten woonhuis, Old Ruitenborgh 13
* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen 1 dakkapel, Breukersweg 11

* veranderen en vergroten garagebedrijf, Oude Bornseweg 168
* veranderen en vergroten kantoor, Diamantstraat 4
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 4 tot en met 8 september is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Gentplein 3

* oprichten garage, Mathildestraat 6

* oprichten tuinhuisje, Mariastraat 12

Bouwvergunningen

In de week van 4 tot en met 8 september is vergunning verleend voor:
* oprichten 3 woningen, Meijersweg 2, 't Kotte 35 en 37
* plaatsen dakraam, Oelersteeg 36

* oprichten garage, Lansinkweg 15

* oprichten garage annex berging, Dijksweg 54
* oprichten opslagruimte met kantoor, Laarhuisweg 12
* vergroten kantoor, Parelstraat 21

* veranderen en vergroten woonhuis, Sloetsweg 77
* vergroten woonhuis, Parijsstraat 61

* vergroten woonhuis, Parijsstraat 57

* oprichten carport, Else Mauhsstraat 120
* veranderen en vergroten woonhuis (wijziging vergunning 2000/0332), Spreeuwenstraat 8

Reclamevergunningen

In de week van 4 tot en met 8 september is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* een reclamezuil, Enschedesestraat 94

* een lichtbak, Bornsestraat 78

* 2 lichtbakken, Nieuwstraat 20

* een lichtbak en 1 neonreclame, Nieuwstraat 10
* een uithangbord, Deurningerstraat 78

* een uithangbord, De Wetstraat 35

* een neonlichtreclame, Twekkelerplein 42
Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 4 tot en met 8 september 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van het oprichten van een ondergrondse glascontainer, B.P. Hofstedestraat (t.o. nr.14)

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en Wethouders te bouwen.

Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 19 september tot 3 oktober 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing dient u van 19 september tot 3 oktober 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Terug
Melding art. 8.41

Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage de melding als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluit, die ontvangen is van T&R Adviesgroep B.V voor het oprichten van een kantoorgebouw aan de Deldenerstraat 26, (Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer)

De nog op te richten inrichting dient te voldoen aan de voorschriften van het daarbij genoemde besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen bovenstaande melding op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Ter inzage

De melding kan worden ingezien van maandag 18 september tot dinsdag 24 oktober 2000, bij de afdeling Milieu.

Ontwerpbeschikking

Op de afdeling Milieu ligt van 18 september tot 17 oktober 2000 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van KPN Telecom te Groningen voor het oprichten en in werking hebben van een telefooncentrale, B.P. Hofstedestraat 53.

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Bedenkingen en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking brengt u, zowel schriftelijk als mondeling, tot 17 oktober 2000 in. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.
Openbare zitting

Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.

Ontwerpbeschikking tot wijziging vergunning

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om in het belang van de bescherming van het milieu de milieuvergunning te wijzigen, verleend aan Pierre Boels B.V. te Sittard voor het oprichten en in werking hebben van een verhuurbedrijf, Oldenzaalsestraat 322.
Aan de vergunning worden voorschriften toegevoegd die betrekking hebben op mogelijke lichthinder.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage bij de afdeling Milieu. Tot 3 oktober 2000 kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking. De bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en zendt u aan de gemeente Hengelo, afdeling Milieu, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Vergunning Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, hebben verleend aan Knols Oudpapier B.V. te Hengelo voor een inrichting voor het opslaan, sorteren, persen en overslaan van oud papier, karton en kunststof afval, Parelstraat 21.

De vergunning is, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 18 september tot 31 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.

Beroep en voorlopige voorziening

Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar hun inhoud niet afwijken van de ontwerpen daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen de eerder genomen ontwerpbesluiten staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 31 oktober 2000 nog wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan zendt u, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (voor rechtspersonen f. 450,--) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.

Dit geldt ook voor degene die voor 31 oktober 2000, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- ( resp. f. 450,--) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet binnen twee weken na verzoek van de griffier worden voldaan. Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Kapvergunning
Terug
Bij besluit van 11 september 2000, kenmerk: SBO4639, is aan de heer/mevrouw Ros een vergunning verleend voor het kappen van 1 es in de Burenweg 55 in Hengelo.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt tot 28 oktober 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Invalidenparkeerplaatsen
Terug

* Bij besluit van 11 september 2000, SBO/WB, nummer: 8732, is besloten het tweede, brede parkeervak van de buitenste rij parkeerplaatsen, en naast reeds bestaande invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein bij het appartementencomplex aan de De Wilmskamp in Hengelo aan te wijzen als invalidenparkeerplaats.
* Bij besluit van 11 september 2000, SBO/WB, nummer: 8728, is besloten het eerste linker parkeervak (gezien vanaf rechts) van de buitenste rij parkeervakken en aan de kant van het woonflat van Plein 5 van t Swafert aan de H.C. Pootstraat in Hengelo aan te wijzen als invalidenparkeerplaats.

De parkeervakken mogen, zodra het desbetreffende bord is aangebracht, alleen gebruikt worden door de eigenaar van de auto waarvan het kenteken ter plaatse is vermeld.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen tot 28 oktober 2000 ter inzage bij de balie van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 28 oktober 2000 een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18,

7550 AA in Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...